Tverrfaglig utredning - CFS/ME på Aker sykehus

CFS/ME-senteret

CFS/ME er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett. Vi tilbyr tverrfaglig poliklinisk tilnærming. Alle pasientene får time til lege, psykolog og fysioterapeut.

 

 

Les mer om CFS/ME
Informasjon fra helsenorge.no

CFS/ME

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

​Det forskes bredt på CFS/ME, både med tanke på biologiske/fysiske årsaksforhold og psykologiske faktorer. Utredningen gjøres ved kartlegging, utelukking av andre samtidige og lignende diagnoser/sykdommer, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett. Helsemyndighetene ønsker å behovsidentifisere forskning i håp om å finne noen svar om CFS/ME.

Sykdomstilstander med langvarig utmattelse (Forskningsradet.no)

Symptomer på CFS/ME

 • Utmattelse: langvarig og kronisk utmattelse, som forverres etter fysisk eller mental anstrengelse (hovedsymptom)

 • Søvn: mangel på forfriskende søvn (blir ikke uthvilt etter å ha sovet).

 • Smerter: smerter i muskler og ledd, ulike former for hodepine

 • Hukommelse og konsentrasjon: svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer)

 • Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser)

 • Overfølsomhet: for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring)

 • Nedsatt balanse, opplevelse av muskelsvakhet

 • Sykdomsfølelse: feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter

 • Andre symptomer: irritabel tarm syndrom, interstitiell cystitt, hyppig vannlating, svimmelhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, økt tørste, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier

Les mer om Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME (helsenorge.no)

Innledning

Det benyttes ulike diagnostiske systemer og kriterier, blant annet Fukudakriteriene. I tillegg brukes Canadakriteriene 2003 i utredning av voksne, og Pediatriske kriterier 2006 (Jason) i utredning av barn. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose og med et karakteristisk symptombilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om kriteriene er oppfylt, da andre sykdommer og tilstander også kan gi utmattelsessymptomer.

Hvilke sykehus utreder CFS/ME?

Oversikt over sykehus som tilbyr utredning av CFS/ME finner du på www.helsenorge.no.

 Henvisning og vurdering

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Henvisning registreres i postmottaket ved poliklinikken, og drøftes tverrfaglig for å vurdere om du har rett til helsehjelp. Den som henviser, og du, mottar informasjon pr brev om utfallet av drøftingen. Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp, blir du satt på venteliste. I ventetid inn til utredning, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand forholder du deg til fastlegen din.

Retningslinjer for håndtering av CFS/ME for allmennpraktikere:

 Retningslinjer for fastleger

  

Prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet.

 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT     

 • Navn, Personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

 

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER     

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)

 

 1. Henvisningsårsak
  • Hva ønskes av oss, hvilken utredning?
  • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

 

 1. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
  • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
  • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
  • Nåværende behandlingstilbud?
  • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

 

 1. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.
  • Vekt, høyde, (BMI)
  • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
  • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
  • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
  • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

 

 1. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
  • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
  • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
  • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
  • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

 

 1. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?
  • Barn, samboer/ ektefelle?
  • Hvem bor pasienten sammen med?
  • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

 

 1. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
  • Nasjonalitet
  • Språk
  • Kjønn
  • Behov for tolk

 

     7.  Primærvurdering og skåring av Fukuda kriterier 

I forkant av henvisning kreves det at fastlegen har utført en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk og skåring av Fukuda kriterier. Vi ønsker opplyst hvilke hovedkriterier og tilleggskriterier pasienten ser ut til å fylle.  


    8.  Utdrag fra veilederen fra Helsedirektoratet av juni 2015:     

Utredningen og diagnostisering av voksne utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin (se kapittel 5). Ved uklare differensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlege henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME stilles. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose, men med et karakteristisk sykdomsbilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om diagnosekriteriene er oppfylt da andre sykdommer og tilstander også kan gi CFS/ME lignendesymptom (mai 2015). Det er derfor viktig å utelukke andre tilstander som for eksempel cøliaki, hypo/hyperthyreose, nevrologiske sykdommer, primære søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. En må også huske på at pasienter med CFS/ME kan ha andre sykdommer i tillegg. Vurdering i forhold til differensialdiagnoser, kormorbiditet og avdekking av belastende faktorer er viktig både for å hindre feildiagnostikk og for å sikre riktig behandling. Det er også viktig å kartlegge pågående psykososiale belastninger som kan være med på å vedlikeholde og/eller forverre funksjonen. Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CFS/ME, både for å hindre feildiagnostikk, men også for å trygge pasienten på at (andre) pågående sykdomsprosesser er utelukket.

1. Før

Alle pasienter utredes tverrfaglig og får timer til lege, fysioterapeut og psykolog. Disse timene forsøkes å settes opp samlet, med ikke for stor spredning over tid. Langveisfarende settes opp over to dager.

Alle pasienter får tilsendt blodprøverekvisisjoner, og vi ønsker at du kontakter fastlegekontoret for å få tatt blodprøver før du kommer inn til utredning. Merk deg om det står at du må faste, eller ta prøvene til bestemt klokkeslett.

Du mottar også et spørreskjema som vi ønsker at du leverer ved første utredningstime. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand.

Vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

2. Under

Her er en oversikt over innhold i utredningstimene våre, eventuelt hva du bør forberede deg på:

Time til lege

Legen samler inn informasjon og gjør seg kjent med din sykehistorie, gjennomfører en undersøkelse av deg og vurderer blodprøvesvar. Dersom du er blitt forespurt om å delta i et forskningsprosjekt, kan du stille spørsmål om prosjektet før du bestemmer deg om å delta eller ikke.

 • Symptomdebut? Når startet utmattelsen? Var det noe spesielt som utløste utmattelsen? Hvordan var helsen din før du ble utmattet?

 • Andre plager? Smerter? Hodepine? Nedsatt hukommelse og konsentrasjon? Nervøsitet? Nedstemthet? Angstsymptomer? Søvn? Hvordan er kostholdet ditt?

 • Hvordan er ditt funksjonsnivå? Hva gjør du på en normal dag? Er du i jobb? Hvordan er hjemmeforholdene dine?

 • Hva er prøvd tidligere? Har du vært i behandling til lege, fysioterapeut, psykolog eller andre tidligere? Hva førte dette til?

Time til fysioterapeut

Fysioterapeut/ manuellterapeut gjør en undersøkelse av ledd, balanse, avspenningsevne og fleksibilitet samt undersøker smertepunkter og nevrologiske funksjoner.

Time til psykolog

Vår tanke er at kroniske symptomlidelser også kan medføre forandringer i hvordan man føler seg, og tenker om livet. Derfor vil psykologen be deg fortelle om sykehistorien din, men med en vinkling på hvordan du hadde det før, og underveis i symptomforløpet. Pågående belastninger kartlegges, og du blir spurt hvordan din opplevelse av eventuelle tilleggsbelastninger er. Din psykiske helse blir også vurdert med bruk av deler av psykologens kartleggingsskjema.

3. Etter

Fastlegen, eller den som henviste deg, mottar informasjon om utfallet av utredningen. Det er kun fastlege/ henviser som mottar den grundige oppsummeringen fra lege der utredning gjennomgås i detalj. Du bes kontakte fastlege for en gjennomgang av dette, der du får en vurdering av hva vi tenker kan være beste oppfølging og rehabiliteringstilbud. Siden det per nå ikke finnes dokumentert standard behandling som kan kurere CFS/ME, må målet være å lære mestringsstrategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og bedre pasientens funksjon og livskvalitet der i livet denne er. Det kan være kontakt med fysioterapeut, tilrettelegging av ergoterapeut, aktivitetsavpasning, plan for fysisk aktivitet, samtaler med psykolog med mer.

Arrangementer

Kontakt

Oppmøte
Aker sykehus, bygg 6, 4. etasje.
CFS/ME-senteret
Telefon
23033105
09.00 - 14.00 hverdager
For helsepersonell (0800-1000 og 1300-1500): 23033101
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Geriatri
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Aker sykehus, bygg 6
Besøksadresse
Trondheimsveien 232, bygg 6(Google maps)

Praktisk informasjon

Aker museum

Aker museum holder til i Steinbygningen ("Gamlestuen") bygg 44, i Stabburet, samt i "Fattiggården" Bygg 62 på Tonsen gård på Aker sykehus.

Ved 100-års jubileet for Aker sykehus på Tonsen i 1995 ble museumssamlingen i Stabburet åpnet. I 2015 hadde museet nyåpning etter videreutvikling og oppgradering av det første museet i Stabburet. Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger og funksjoner innen sykepleie, kirurgi, endokrinologi, ernæring, indremedisin, fødeavdeling, laboratorier, m.m.

I «Fattiggården» (bygg 62) finnes en omfattende tekstet, fotografisk poster-presentasjon fra sykehusets 200-årige historikk som Aker herreds og senere (1948) Oslo bys sykehus på Tonsen.

Denne inkluderer krigsårene 1940 – 1945 da sykehuset var rekvirert til Sinzen Kriegslazarett, og Aker sykehus for øvrig var midlertidig forflyttet til et provisorium ved Berg skole.

Se også museumsbrosjyren


Åpningstider, omvisninger og sted

Adr.: «Fattiggården», bygg 62

Trondheimsvn. 235 0514 Oslo


Åpningstider høsten 2017

Tabelltittel mangler.
Tirsdag 5. og 19. september. Klokken 12.00 - 14.00
Tirsdag 3. oktober  Klokken 12.00 - 14.00
Tirsdag 7. og 21. november Klokken 12.00 - 14.00
Tirsdag 5. desember  Klokken 12.00 - 14.00

 
Etter avtale tar vi imot grupper også til andre dager/tider.

Museumsgruppen er tilstede tirsdager mellom 1000-1400 i Steinbygningen, bygg 44.

Priser:

Kr. 30.- for voksne

Kr. 300.- for grupper på mer enn 10 personer.

(pasienter og ansatte kommer gratis inn).


Kontaktinformasjon:

Solveig Fretland, mob. 900 19 418

Thorstein B. Harbitz, mob. 417 65 879

Gerd S. Jensen, mob. 984 90 685

Tove Tranø, mob. 907 81 207

Apotek

​Det er ikke eget apotek på Aker sykehus

Aker sykehus har ikke eget apotek, men får varer fra Ullevåls sykehusapotek. Resepter til pasienter på Aker kan bli tatt hånd om av Ullevål sykehusapotek. Det er rutiner for apotekleveranser til sengepostene. Her finner du Ullevål sykehusappotek.

Blomster

​Blomsterbutikk på Aker sykehus

Børke's blomster holder til i det runde huset mot Trondheimsveien.

Bestilling kan gjøres på telefon: 22 22 56 06 eller via nettsiden www.euroflorist.no

Åpningstider:

Mandag til fredag: 10.00 - 18.30
Lørdag: 11.00 - 16.00
Søndag: 12.00 – 16.00

Internett og sosiale medier

​Internett på Aker sykehus

Det er tilgang til pc med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafè og kiosk

Du finner Narvesen kiosk ved hovedinngangen til sykehuset.

Adresse: Trondheimsveien 235
Telefon: 22 15 21 96 

Åpningstid: hverdager 7.30-18, lør/søn 11-18 (ved hovedinngangen i bygg 11)

Kantine -Spiseriet, åpen for alle: hverdager 9-16 lør. 10-14 (ligger i bygg 5, 1 etg rett innenfor hovedinngangen)

Blomsterkafeen som ligger i det runde huset ved blomsterbutikken: hverdager 10-17, lør 11-15, søn 12-15

Kart over Aker sykehus

​Kart over Aker sykehus

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Legevakt

Legevakt på Aker sykehus

Legevakten på Aker sykehus er en allmennlegevakt uten skadeavdeling og sosialtjeneste. Skader og seksuelle overgrep henvises til legevakten i Storgata 40, som er åpent hele døgnet.

Åpningstider legevakten Aker sykehus:

Hverdager kl. 16.00-01.30
Lørdager, søndager og helligdager kl. 10.00-01.30

Dersom du har medisinske spørsmål, ring Legevaktsentralen 116 117.

Adresse legevaken på Aker sykehus:
Trondheimsveien 235, bygg 4 og 10

Minibank

Minibank på Aker sykehus

Du finner minibank i hovedvestibylen, ved resepsjonen i bygg 11.

Overnatting

Det er ikke pasienthotell på Aker sykehus

Det er ikke eget syke- eller pasienthotell på Aker sykehus. Inneliggende pasienter på sykehuset får overnatting på sengepost.

​Hoteller i nærheten av Aker sykehus: Linne Hotell på Brobekk, Haraldsheim vandrerhjem på Sinsen, Hotell 33 på Økern eller hotellene i Oslo sentrum.  

Postkasse

​Postkasser på Aker sykehus

Det er to postkasser på Aker sykehus. En ved utkjørselen til Trondheimsveien, og en ved hovedinngangen.

Tro og livssyn - Stillerom, prest og samtalepartnere

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2 etg. som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.