HELSENORGE

Til fastleger og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten

På denne siden finner du oppdatert informasjon til samarbeidspartnere i kommunen (fastleger, kommuneleger m.fl) og øvrige helsetjeneste i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Daglige oppdateringer om innleggelser i OUS

Her presenteres status og tall knyttet til koronasituasjonen.

Avlyst time/utsatt behandling

OUS arbeider fortsatt med å komme ajour med ventelisten for pasienter som våren 2020 fikk utsatt behandling på grunn av Covid 19. Vi ser at dette kan ta noe tid, men målet er at alle utsatte pasienter får et tilbud fra sykehuset innen noen måneder. Utsatte pasienter skal ikke kommer bak i køen i forhold til nyhenviste pasienter. Alle pasienter som utsettes eller må vente blir vurdert av lege.

Vi ber fastleger som har bekymring for utsatte pasienter, å ta kontakt med OUS. Bruk helst dialogmelding, men telefon dersom det haster.

Prioriteringer og tiltak i OUS framover:

Sykehuset arbeider parallelt med å gi timer til nyhenviste og utsatte pasienter.

For å sikre at tilbudene blir rettmessige, forsvarlige og likeverdige, deltar nå legene i større grad enn til vanlig, i arbeidet med ventelister og disponering av timer. Avklarende diagnostikk og oppstart av behandling er prioritert, og dette kan, dessverre, framover føre til at enkelte kontroller må utsettes ut over oppsatt frist.

Viktig for fastleger og andre samarbeidsparter:

Henvis nye pasienter til oss på vanlig måte.

Dersom du får kjennskap til, eller er bekymret for pasienter som har fått utsatt eller avlyst behandling på sykehuset, ta kontakt med OUS med dialogmelding, eventuelt på telefon, for å be om ny time eller fornyet vurdering.

Dersom sykehuset på ny må utsette eller avlyse pasientbehandling, vil fastlegene få informasjon om det, i form av et elektronisk tilsendt notat for den enkelte pasient.

For oppfølging hos fastlege av pasienter som har hatt time på OUS via telefon eller videokonsultasjon følger vi «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus». Vi vil minne våre pasienter om at de ringer fastlegekontoret før de møter fram fysisk.

Informasjon til fastleger og andre henvisere

Rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19

En rekke instanser tilbyr ulike rehabiliteringstilbud til de som har gjennomgått covid-19-behandling på sykehus.

Se listen over tilbydere her (pdf)

Covid 19-test av pasienter før elektiv behandling

Pasienter som skal til planlagte timer på OUS, blir vurdert i forkant om de skal testes for Covid19. Sykehuset har utarbeidet rutiner for dette, og har ansvaret for vurdering og eventuelt testing.

Rutine ved OUS: Smittevernvurdering vedrørende covid-19 ved elektiv behandling (pretriage)

Transportordninger for pasienter under Covid-19 pandemien

Informasjon fra Oslo universitetssykehus (OUS) til rekvirenter av pasientreiser

Ansvaret for utførelsen av pasientreiser i Oslo er lagt til prehospital klinikk ved OUS.
I forbindelse med Covid-19 pandemien har det kommet noen anmodninger fra ulike kommuner om transport av Covid-19 positive eller mistenkt positive pasienter som ikke hører inn under ordningen for pasientreiser.

Informasjon om gjeldende ordning:

Pasientreiseordningen dekker kun transport til offentlig godkjent behandling i spesialist- og primærhelsetjenesten (Pasientreiseforskriften §§ 1, 2, og 3, og Folketrygdloven § 5). Pasientreiseforskriften dekker transport ved innleggelse i og utskrivning fra sykehjem, men ikke overflytting mellom ulike sykehjem.

Ordningen dekker transport til tannhelsetjeneste for behandling som utløser refusjon fra HELFO, men ikke transport til annen tannhelsetjeneste.  Ordningen dekker heller ikke ved andre behov for tilrettelagt transport av medisinske årsaker for eksempel transport til apotek, butikk o.l.

Transport av pasienter uten behov for ambulanse

OUS har opprettet et eget tilbud for pasientreiser til pasienter med mistenkt eller påvist smitte av Covid-19, som skal til eller fra behandling. Transportene utføres i henhold til retningslinje fra Helsedirektoratet. Tilbudet er begrenset til å gjelde OUS’ «sørge for»-ansvar.
For pasienter uten mistenkt eller påvist smitte av Covid-19 gjelder vanlig ordning for rekvirering av pasientreiser. Kjøretøy renholdes etter vanlig god standard og i tråd med de til enhver tid gjeldene anbefalinger.

Det er behandler/ rekvirent som kjenner pasientenes helsetilstand og som i hvert enkelt tilfelle må vurdere pasientens transportbehov og nødvendigheten av transportløsningen sett opp mot risiko for smitte.

Rekvirenten kan, dersom behovet er tilstede, sende med kvalifisert ledsager for å ivareta pasientens behov under transport. Kostnader til slik ledsager dekkes av pasientreiser (Pasientreiseforskriften § 17, 4).

Bestilling av ambulanse uten medisinsk indikasjon

Bestilling og koordinering av smittetransport håndteres av samme personell som tar i mot rekvisisjoner på transporter med ambulanse. OUS har erfart at enkelte rekvirenter, etter å ha fått avslag fra pasientreisekontoret, har prøvd å rekvirere ambulanse som alternativ, selv om det ikke var grunnlag for å rekvirere ambulanse. OUS ber om at dette ikke gjøres, dels fordi det binder opp ressurser i ambulansetjenesten, men også fordi det er i strid med gjeldende lovverk.

Samtlige prosedyrer om koronaviruset i OUS

Les om e-Håndboken her

Her finner du samtlige prosedyrer i OUS om koronaviruset

Særskilt informasjon fra avdelinger i OUS forbindelse med korona-utbruddet

Informasjon fra Fødeavdelingen om koronasituasjonen

Fastlegenytt og covid-19

Du finner mer informasjon om Covid 19 i Fastlegenytt nr. 3, 2020

Du finner mer informasjon om Covid 19 i Fastlegenytt nr. 2, 202O

Endringshistorikk, samarbeidende helsepersonell​

26. mai 2020

 • Lagt inn lenke til daglige oppdateringer om innleggelser ved OUS
 • Lagt inn tekst om avlyst time/utsatt behandling
 • Erstattet tekst om råd til gravide/informasjon om ABC-enheten med lenke til Fødeavdelingen sine sider.
 • Fjernet informasjon om midlertidig stand i utsending av fallmeldinger. Ordningen er gjenopptatt.
 • Fjernet utdatert informasjon om Øyeavdelingen
 • Lagt inn tekst om testing av pasienter før elektiv behandling
 • Lagt inn lenke til samtlige prosedyrer om koronaviruet i OUS
 • Lagt inn informasjon om status i klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Lagt inn lenke til Fastelegenytt om covid 19

23. april 2020

 • Kl. 09:00 Lagt inn informasjon om transportordninger for pasienter under Covid-19 pandemien

20.mars

 • Lagt inn informasjon om at ABC-enheten i OUS endrer inntil videre sitt tilbud på grunn av CoVid19 pandemien
 • Lagt inn informasjon om midlertidig stans av utsending av fallmeldinger fra skadelegevakten i Oslo

19.mars

Fjernet følgende informasjon da denne er utdatert:

 • Sykehuset følger opp alle pasienter som var på øyeavdelingen i uke 9, til sammen ca. 1800 pasienter. 
  • Gruppen av pasienter og berørte pårørende som var på den angjeldende poliklinikken, er varslet pr telefon med anmodning om å være i karantene i 2 uker fra siste kontakt med sykehuset. Ved indikasjon for test, er denne blitt utført fra OUS for Oslo-pasienter, mens kommunehelsetjenesten i hjemkommune er anmodet om å bistå med test for de øvrige. Kommuneoverlege/smittevernlege er varslet om alle berørte pasienter/pårørende i denne gruppen.
  • Angående pasienter som var innlagt på øyeavdelingen i uke 9, til sammen 45 pasienter og noen pårørende: Varsling til denne gruppen startet noe senere, og var gjennomført den 4. mars 2020. Disse er også anmodet om å være i karantene i to uker fra siste kontakt med øyeavdelingen. Varsel til kommuneoverlege/smittevernoverlege for disse vil bli gitt 5. og 6. mars. 2020.
  • Den tredje gruppen pasienter er ikke direkte berørt av utbruddet. Samtlige av disse (ca. 1500) blir ringt opp fra OUS med generell informasjon i løpet av dagene 3., 4., og 5. mars 2020.
 • OUS har tatt kontakt med avtalespesialister med tanke på samarbeid for å ivareta øye pasientene på best mulig måte i denne perioden.
Fant du det du lette etter?