Til ansatte, studenter og ledere ved OUS

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

På denne siden finner du oppdatert informasjon til ansatte, studenter og ledere ved OUS i forbindelse med koronavirusutbruddet.

NB! Alle ansatte som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til ett døgn etter at man er blitt symptomfri.

Last ned appen for eHåndboken

Du finner eHåndbok også på vår app for mobil og nettbrett. Appen kan lastes ned for både Android eller iPhone/iPad.

I appen finner du de samme dokumentene som i internettutgaven. Det er raske og lettvinte funksjoner for å søke og finne dokumenter. Du kan laste ned dokumenter som du trenger tilgang til når du ikke har kontakt med trådløst nettverk. Med favoritt-funksjonen vil du alltid ha lett tilgang til de dokumentene du bruker mest.

Ivaretagelse av ansatte

Se også tilbud om psykososial støtte for alle ansatte, ledere, særlig berørte avdelinger og spesifikke ansattgrupper

Vær tilgjengelig for dine medarbeidere

Vi vil alle bli sett og hørt. Det er viktig at vi føler oss ivaretatt, selv om vi står midt oppe i en særdeles utfordrende situasjon fremover. Derfor er det enda viktigere enn ellers at du som leder er tilgjengelig for dine ansatte og at du forklarer hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor.

Ledere har  det primære ansvaret

Alle ledere har ansvar for oppfølging av sine ansatte og tilbys veiledning av bedriftshelsetjenesten. Virtuelle gruppe- og individsamtaler tilbys som supplement til lokale tiltak.

Sentrale punkter som ledere og kollegaer må være bevisst på

 • Vis omsorg for de rundt deg på jobb – ansatte og kolleger. Husk at informasjon og dialog skaper trygghet.
  • Forklar hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor vi gjør som vi gjør
 • Gi tydelig informasjon (og gjenta den ofte), og skap forståelse for at endringer og prioriteringer kan skje raskt
 • Vær tilgjengelig- og følg opp spørsmål fra de ansatte så raskt som mulig
 • Vær bevisst på at ansatte er forskjellig og reagerer forskjellig. Vis forståelse for dette
 • Sikre at ansatte får støtte, avlastning og hvile
 • Prøv å se hver enkelt medarbeider og deres utfordringer, så langt det er mulig –følg opp med korte samtaler om mulig. Her kan andre instanser bistå (Arbeidsmiljøavdelingen, prestetjenesten)

I tillegg er det flere steder iverksatt initiativ om lokal støtte for ansatte, enkelte av disse er i samarbeid med CL/KL-funksjoner i sykehuset (PHA klinikken)

Tilbud om samtale - Psykososial støttetelefon

Psykososial støttetelefon

Lavterskel tilbudet i regi av Arbeidsmiljøavdelingen, Bedriftshelsetjenesten, som betjenes av psykologer og andre med taushetsplikt.

Tilbudet er en støtte til alle ansatte som opplever situasjonen vanskelig og stressende, og ønsker å snakke med en fagperson.

Ring 905 08 384

man-fre: 08-16.

Råd og tips – Om Stressmestring, Kollegastøtte, Hjemmekontor med mer

Følgende informasjonsskriv er utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten spesielt med tanke på Covid-19 situasjonen i OUS.

 1. Stressmestring og selvivaretakelse
 2. Kollegastøtte
 3. Hjemmekontor
 4. Organisatoriske arbeidsmiljøtiltak
 5. Liste over eksterne støttetelefon

Informasjonsskrivene er forsøkt skrevet praktisk og kortfattet i 10 punkter som hjelp til selvhjelp.
Vi ønsker tilbakemeldinger. Send kommentarer og forslag til forbedringer til psykososialt@ous-hf.no.

Stressmestring og selvivaretakelse for alle ansatte og ledere.

Det er veldig individuelt hva som passer for den enkelte, men her er en liste med evidens- og erfaringsbaserte råd og tips utarbeidet av psykologene i Bedriftshelsetjenesten, med bistand fra fysioterapeutene når det gjelder søvn og mosjon.  Deltakere på våre kurs har satt pris på disse innspill, og vi håper denne formen med disse korte punktene også kan være til nytte.

Kollegastøtte

Veilederen beskriver to hovedmodeller for kollegastøtte: buddy-system og definerte ressurspersoner. Den gir råd og tips til personer som får en slik rolle, og har punktlister for både uformell kontakt og mer strukturerte samtaler. For dem som ønsker opplæring med utgangspunkt i veilederen, tilbys minikurs på Skype.

Hjemmekontor

Skrivet «Hjemmekontor og virtuelt samarbeid» gir tips om organisering, digital kommunikasjon, arbeid med barn hjemme og hvordan få til godt teamarbeid når kollegaer ikke er samlet. Den gir også tips om hvordan innrette dataarbeidsplassen hjemme for å forebygge muskel- og skjelettplager. Øvelser for aktive pauser og sirkeltrening hjemme er også med.

Organisatoriske arbeidsmiljøtiltak

Tiltak for å redusere stress og påkjenninger for de ansatte under Covid-19 er myntet spesielt på nye ledere, men kan forhåpentligvis også være en grei liste for andre travle ledere og for verneombud.

Liste over eksterne støttetelefon

Disse støttetelefonene er et tilbud til hele befolkningen og kan være aktuelle også for ansatte.
Det er Psykologforeningen som laget denne samlede oversikten.   

Prestetjenesten bistår

Prestetjenesten vil bidra med samtaler til ansatte som har behov for det.

Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet (telefon 915 02 770), eller personalet, kan formidle kontakt til vakthavende prest.

Når skal skade som følge av koronasmitte meldes som HMS-avvik i Achilles og som yrkessykdom til NAV?

 
Regjeringen har bestemt at Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) som følge av koronasmitte hos ansatte med mulig smittekilde på jobb, skal vurderes som yrkessykdom.

Lovteksten er et tillegg til forskrift om yrkessykdommer;

I følge arbeidsmiljøloven § 2-3 skal du informere din leder ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom. Dette gjør du ved at du kontakter din leder og får saken registrert som HMS-avvik i sykehusets forbedringssystem (Achilles).

 1. Dersom du blir smittet, får en skade eller vedvarende helseplager som følge av sykdom forbundet med koronasmitte på jobb, skal du skrive HMS-avvik om dette til din nærmeste leder (OUS-prosedyre dok.id.11 pkt. 3)

  Hvis den ansatte er forhindret fra å skrive HMS avvik – for eksempel på grunn av sykmelding - skal leder registrere HMS avvik i saken.

  I henhold til retningslinjene til NAV skal arbeidsgiver melde til NAV alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling, eller medfører arbeidsuførhet. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.
 2. Dersom en leder får informasjon om mulig skade på ansatt som følge av arbeidsrelatert koronasmitte skal leder sende melding om mistenkt yrkessykdom/yrkesskade til NAV. Dette gjøres ved å bruke koblingen til melding til NAV og forsikringsselskap i Achilles saken (Leder finner lenke til meldeskjema i HMS-avviket under overskriften Evt. andre meldinger). Dette gjelder inntil videre alle ansatte på OUS (både helsepersonell og alle andre ansatte)
 3. Dersom det foreligger opplysninger om smittesporing eller avviksmeldinger relatert til saken, skal leder legge kopi av disse opplysningene ved i meldingen til NAV
 4. Kopi av meldingen (til NAV) og eventuelle vedlegg skal også sendes i internposten til

  Arbeidsmiljøavdelingen/Bedriftshelsetjenesten
  v/dr. Trond Bakkerud eller dr. Pål Brenno
  Forskningsveien 2B

Du får tilbud om telefonkonsultasjon og vi ber om samtykke til å legge tilsendte opplysninger inn i din journal hos bedriftshelsetjenesten.

Har du spørsmål om melding om yrkessykdom og yrkesskade, kan du ta kontakt med Arbeidsmiljøavdelingen på arbeidsmedisin@ous-hf.no,  eller på telefon 23 07 58 80.

Du kan lese mer om OUS yrkesskadeforsikring i prosedyre Forsikringer.

Informasjon fra HR i forbindelse med koronautbruddet

Vi oppfordrer alle medarbeidere til å følge med på intranettsiden til HR. Merk at denne siden bare er tilgjengelig fra sykehusets nett eller via hjemmekontor-løsning.

Husk å oppdatere telefonnummeret ditt i personalportalen

Du må oppdatere din profil i personalportalen med riktig telefonnummer. Vi sender ut viktig informasjon til ansatte på SMS.
Eksempel: 99887766.
Utenlandsk nummer skrives med landskode uten plusstegn.
Eksempel: 4699887766

Er det trygt å komme på jobb?

Din trygghet er viktig for oss. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for ansatte som er gravide, ansatte som er i risikogruppen, eller ansatte som av andre grunner kan være utsatt i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Tilrettelegging for sårbare ansatte ved OUS, som er spesielt utsatt ved smitte

Tilretteleggingsplikten tilsier at en arbeidsgiver så langt det er mulig skal tilpasse arbeidet for arbeidstakere som er i en risikosituasjon.

For ansatte ved sykehuset som kan høre inn under gruppen sårbare ansatte, 
bør det i særlig grad tilrettelegges for:

 • Vurdere mulighet for andre oppgaver, gjøre omrokkeringer blant de ansatte slik at personer i disse sårbare gruppene, ikke utsettes for smitte.
 • Hjemmekontor dersom den ansattes arbeidsoppgaver kan gjøres fra egen bolig.
 • Den ansatte bør kontakte legen sin for råd og vurderinger med tanke på om om vedkommende fortsatt kan jobbe eller bør sykemeldes.
 • Ta kontakt med smittevernlege/Infeksjonsavdelingen, som kan bistå i vurderingene med faglige råd.

Se også tilbud om psykososial støtte

Mobilisering av ressurser

På bakgrunn av Korona-situasjonen opplever nå klinikkene i ulik grad å ha behov for å styrke bemanningen, eller å redusere den i en periode. Det kan dermed være aktuelt å omdisponere personell. Klinikkene kan selv omdisponere ansatte internt og på tvers av klinikker. Dersom klinikkene har ledige ressurser de ikke får benyttet, og som kan stå til disposisjon for andre, skal HR-leder i klinikk kontaktes.

Hva skjer med ferien min?

I OUS er det et ønske om at fastsatt ferie skal avvikles som avtalt, dersom det er mulig for driften. Koronaviruset kan likevel innebære endring i ferieplanene til mange ansatte.

Dersom det er behov for driften at ansatte utsetter sin ferie, kan leder og den ansatte bli enige seg i mellom at den ansattes ferie utsettes til senere i ferieåret.

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie på grunn av «uforutsette hendinger», dersom ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Koronaviruset er en «uforutsett hendelse». Det må derfor vurderes:

 • om ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer
 • om det kan skaffes en stedfortreder for vedkommende som er i ferie
 • endringen må drøftes med den ansatte

Ehåndboksdokument: Ferie i beredskapssituasjon (COVID-19).

Tjenestereiser og privatreiser

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det åpnes opp for reiser til områder i Norden som faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet. Finland, Island og Danmark, Færøyene og Grønland er derfor unntatt fra reiserådet fra og med 15. juni. Store deler av Sverige faller imidlertid ikke innenfor disse kriteriene, og det åpnes derfor ikke opp for reiser til og fra disse områdene nå. Folkehelseinstituttet vil angi hvilke områder som faller innenfor og utenfor smittekriteriene på sin hjemmeside. Denne oversikten oppdateres minst hver 14. dag.

Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands frarådes

 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser må meldes til sykehusets forsikringsselskap (Gouda) via waco ajour. Se «Forsikringer for ansatte»
 • Dersom de ikke dekkes der, vil kostnader likevel dekkes av OUS etter dialog med leder.
 • Avbestilling av tjenestereise dekkes for utenlandsreiser med utreise i perioden 14. mars til og med 30. juni.

Kostnadene knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes av sykehuset etter kvittering. Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.

Situasjonen er i konstant endring, og reiseråd og beslutninger tas fortløpende.

Privatreiser

Dersom private reiser med utreise og hjemreise  i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap i form av refusjon eller vouchers/gavekort, vil sykehuset dekke dette. OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen. Med familie menes nærmeste familie som; ektefelle, samboer og barn. Dette gjelder kun frem til 31. mai.

Kostnader ved avbestilte privatreiser med utreise etter 1. juni, må den ansatte dekke selv

 • Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg".
  • Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Nærmeste leder avgjør om ferie/avspasering kan utsettes eller om den ansatte må avvikle ferien/ ta ut avspasering. 
  • Leder kan også inndra ferie av hensyn til å sikre sikker og stabil drift og for å unngå vesentlige driftsproblemer.
 • Ledere må særskilt vurdere å holde igjen klinisk personell for å sikre tilstrekkelig bemanning fremover. 
 • I situasjoner der sykehuset inndrar ferie, og reiser må avbestilles, vil kostnadene også refunderes av sykehuset.
  • Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.

Avlyste utenlandsreiser (jobbreiser og fritidsreiser)   – dekning fra HELFO
Det er laget en ordning som gjør det mulig for foretakene å søke refusjon for utlegg de har forskuttert for helsepersonell via samlelister i Altinn.

Se: https://www.helfo.no/korona/avlyste-utenlandsreiser-dekning-fra-helfo for mer informasjon og søknadsprosedyre.

Forsikringer for ansatte

Forsikringene for ansatte ved OUS gjelder som før.
I eHåndbok finnes forsikringsrutinen for OUS ansatte
Skader og forsikringstilfeller meldes til forsikringsselskapene via waco ajour.

Yrkesskadeforsikring for hjemmekontor

Den ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering.

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

I skjema skal man spesifisere hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere hver enkelt sak i forhold til om det er en godkjent yrkesskade.
Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes. Se eHåndbok om forsikringer.


Møter, kurs og konferanser

Møter, kurs og konferanser skal kun gjennomføres dersom det er helt nødvendig og følgende må vurderes: 

 • Møtevirksomhet reduseres til et minimum og møter skal gjennomføres pr telefon o.a. der det er mulig.
 • Unngå møter med grupper av mennesker- bruk skype eller telefonmøter der det er mulig.
 • Deltagelse på arrangement med internasjonal/nasjonal deltakelse som krever reise med fly skal ikke forekomme
 • Dersom det er arrangement OUS har ansvar for bør andre alternativer vurderes (Webinar)
 • Dersom det er kritisk fagområder som er knyttet til intensiv eller akutt virksomhet så skal det gjøres en særskilt restriktiv vurdering
 • Kurs knyttet til utdanning skal begrenses på lik linje som over.
  • RegUt HSØ har avlyst alle LIS-kurs inntil videre i perioden 16. mars - 15. mai

Omsorgsdager under koronaperioden

OBS! Fra 1. juli vil antall dager med omsorgspenger nullstilles!

Det vil si at man fra denne dato, går tilbake til de normale kvotene som gjaldt før 20 mars i år. Dette medfører at foreldre får en helt ny kvote for andre halvår 2020 som tilsvarer den vanlige årskvoten.  

 • De doble dagene som ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30 juni.
 • Foreldre med 1-2 barn vil da ha 10 dager hver, i andre halvår,
 • de som har tre barn eller flere har 15 dager hver, og
 • de som er alene om omsorgen får dobbelt av dette, altså 20 dager ved 1- 2 barn og 30 dager ved 3 barn eller flere.

Foreldre som har kronisk syke barn  vil igjen ha rett til 10 dager ekstra for hvert barn som er kronisk sykt og funksjonshemmet, når det er bekreftet fra NAV.

Selv om man ikke hadde brukt opp tidligere kvote, eller at man hadde brukt opp alt, så nullstilles antall dager med omsorgspenger.

Arbeidsgiverperioden settes samtidig tilbake til 10 dager for andre halvår, likevel slik at de 3 dagene de fleste arbeidsgivere allerede har dekket i 2020, går til fradrag. Har arbeidsgiver dekket flere enn tre dager før den første endringen 13. mars, vil disse gå til fradrag i de 10 dagene som skal dekkes i 2020, før man da får refusjon fra NAV fra dag 11.

Barn med særlige smittevernhensyn eller familiemedlemmer det må tas særlig hensyn til


Når skoler og barnehager igjen er åpne, kan man normalt ikke lenger bruke omsorgspenger hvis man holder barna hjemme fra åpne skoler og barnehager. Myndighetene og barnelegeforeningen mener det skal være trygt å sende de aller fleste barn til slike tilbud, da åpningen forutsetter at smitteverntiltak er tilstrekkelige.

Muligheten for å benytte omsorgspenger er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller at det er familiemedlemmer det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen, selv om skoler og barnehager er åpne.

Det kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn, for at det skal kunne gis omsorgspenger. Arbeidsgiver må derfor be om at det fremlegges slik legeerklæring for at det skal gis refusjon fra NAV. Dersom det foreligger slik legeerklæring, kan det gis omsorgspenger frem til 31. desember 2020. Det vil da kunne gis omsorgspenger utover det antall dager, de ansatte har etter bestemmelsene i folketrygdloven ellers.

Mulighet til overføring av dager med omsorgspenger ved stengte barnehager og skoler som følge av Korona.


For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til benytte denne muligheten, for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Fra 20. mars tom 30. juni 2020:


Foreldre hadde rett til dobbelt antall omsorgspengedager. Omsorgspenger kunne benyttes når barn var syke og trengte tilsyn, og ved stengte skoler og barnehager.

Av hensyn til at dette skulle være praktisk håndterbart for NAV, gjaldt det nye antall dager generelt og var ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset. Doblingen gjaldt alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede var brukt gikk til fradrag.

 • Ved ett eller to barn som er 12 år eller yngre, fikk man 20 omsorgsdager hver i 2020
 • Ved tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, fikk man 30 omsorgsdager hver i 2020
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke fikk et utvidet antall dager med omsorgspenger

Videreføring av tilbudet om utvidet barnehagedekning for ansatte i sykehus

Mandag 20. april åpnet barnehagene igjen og flere av våre ansatte har fått beskjed om at de får et redusert tilbud til sine barn, med åpningstid fra kl  08.00-15.00. Dette skaper problemer for våre ansatte som er ansatt i samfunnskritiske funksjoner i fm covid-19. Kunnskapsdepartementet har vurdert; Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, opp mot denne problemstillingen og har gitt Helse- og omsorgsdepartementet tilbakemelding om at forskriften også gjelder i denne situasjonen med et redusert tilbud:

Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrift etter smittevernloven, skal få et tilbud i barnehagen, selv om barnehagen har redusert åpningstid begrunnet i smittevernhensyn: 

Dette gjelder for:

 • Når minst en foresatt er ansatt i samfunnskritisk funksjon. Dette betyr at dette gjelder dersom minst en foresatt er ansatt i OUS og har
 • enten - barn med særlige behov,
 • eller - barn under 12 år

Dersom formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Dette innebærer at retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

I dag er det usikkert om Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet aktivt vil gå ut og informere kommuner og barnehager om denne avklaringen, slik at ansatte vil muligens selv måtte informere sin barnehagen om sine rettigheter.

Helse Sør-Øst har fått tilbakemelding om at det kan være at barnehagene vil trenge noen få dager før de kan gjenopprette sitt tilbud til helsepersonell. For disse dagene skal ingen ansatte bli trukket i lønn, dersom man gå fra arbeidet tidligere for å hente barn i barnehagen.

Refusjon av omsorgspenger

NB! Fra 1. juli skal arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker.

 • Hvis noen dager allerede er utbetalt tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene. Arbeidsgiver skal også forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra dag 11.
 • Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV.

Gjeldende fra 13. mars til 30. juni 2020:

 • Arbeidsgiver må dekke kun 3 dager med omsorgspenger i perioden 13. mars til 30. juni 2020. Resterende periode vil NAV refundere arbeidsgiver
 • Alle dager tatt ut etter at arbeidsgiver har dekket 3 dager, kan kreves refundert av NAV tom 30. juni 2020.
 • Refusjon kan baseres på egenmelding og man trenger ikke legeerklæring.
 • Er det dekket 10 dager fra tidligere i år, kan man kreve refusjon fra dag 11 også, når fraværet finner sted etter 13 mars, eller senere, innen ovennevnte periode.
 • Refusjon fremmes ved å sende inntektsmelding til NAV
  • Denne er nå endret slik at refusjonskrav kan fremmes fra 4. dag.
 • Det kreves ingen dokumentasjon utover inntektsmeldingen, for å få refusjon.

NB! Frist for refusjonskrav er 9 måneder.

Fravær under koronaperioden/ egenmelding

Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk av egenmelding gjelde uansett årsak til fravær.

 • Arbeidstaker må da ha vært ansatt i to måneder, for å kunne benytte egenmelding. Den ansatte vil kun ha 8 egenmeldingsdager i løpet av en arbeidsgiverperiode som før.

I løpet av dette året, vil det likevel fortsatt kunne benyttes 32 egenmeldingsdager (ikke 24 som opprinnelig). Deretter må det leveres sykemelding.

For fravær som oppstod i perioden fra 16. mars til 31. mai:

 • kunne man ved OUS for koronalrelatert fravær, benytte egenmelding fra første fraværsdag,  selv om lovens vilkår for bruk av egenmelding ikke var oppfylt.
  • Dersom fraværet ikke skyldes korona, ville arbeidstaker måtte være ansatt i 4 uker (opptjeningstid) for å kunne benytte egenmelding.
 • Det kunne også benyttes egenmelding i hele arbeidsgiverperioden (16 dager) uavhengig om det var koronarelatert eller ikke.
 • Når den ansatte kommer tilbake på jobb, etter for eksempel en karantene periode på 14 dager, og var på jobb over 16 dager, og så gikk inn i en ny karanteneperioden eller annet sykefravær, hadde den ansatte rett på å benytte egenmelding i nye 16 dager.

Har ansatt som er smittet av Koronaviruset rett til sykepenger?

Ja, ansatte som er blitt smittet av koronaviruset har på vanlig måte rett til sykepenger. De kan bruke egenmelding eller sykmelding på vanlig måte.

Har ansatt som kan være smittet og blir satt i karantene rett til sykepenger?

Personer som må holdes isolert har rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer.
Den ansatte trenger ikke gå til legen, men kan levere egenmelding. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene. For personer som må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak. Det vil da være vanlig lønn og ikke sykepenger.

Kan det utstedes sykemelding ved smitte eller mistanke om smitte over telefon?

Ja, i denne situasjonen er det åpnet for at legen kan vurdere pasienten og eventuelt sykmelde pr. telefon eller videosamtale. Myndighetene har bedt arbeidsgiver om å akseptere egenmeldinger der man ikke har symptomer og ikke trenger medisinsk hjelp.

Nye regler om refusjon av sykepenger for arbeidsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet har 20. mars 2020 vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager. Ved fravær utover 3 dager kan arbeidsgiver kreve refusjon fra dag 4 og utover basert på egenmelding. Dette gjelder innenfor rammen av hele arbeidsgiverperioden på 16 dager. Her må det benyttes fraværskoder som er knyttet til Korona for å få refusjon fra dag 4. Det er viktig å ha oversikt over om fravær skyldes Korona eller ikke.

NB! Nye frist for refusjonskrav er 9 måneder.

Endringer gjelder fra 16. mars 2020. Det gis ikke refusjon fra den delen av arbeidsgiverperioden som starer før 16. mars. Dette medfører at man får refusjon i alle arbeidsgiverperioder som starter slik at de går over 16 mars.

Dersom arbeidsgiverperioden starter 11 mars, vil arbeidsgiver få refusjon fra 16 mars.

Har jeg rett på sykepenger i karantene etter utenlandsopphold?

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan tape retten til sykepenger etter nye retningslinjer fra myndighetene. Dersom den ansatte da reiser ut til tross for anbefaling om å ikke reise, vil de kunne nektes sykepenger i den karantene som oppstår når de returnerer til Norge. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden.  De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april.

Dersom arbeidsgiver opplever dette, vil de kunne stanse utbetaling av sykepenger og be den ansatte henvende seg til NAV for en nærmere vurdering, dersom den ansatte ønsker det. Saken vil da også bli behandlet som alle andre saker, hvor den ansatte nektes sykepenger etter bestemmelsene i folketrygdlovens § 8-4.

Registrering og rapportering av fravær

Det er opprettet egne koder for de som settes i karantene: 

 • Dersom en ansatt har fått sykmelding fra lege pga. koronavirus, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 119 – Sykmelding Karantene og syk pga korona (folketrygdloven § 8.4f)
 • Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den ansatte bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 129 – Egenmelding Karantene (folketrygdloven § 8.4f). Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • 519 -  Karantenerelatert velferdspermisjon for ansatte som ikke har opparbeidet seg rettigheter til egenmelding etter loven
 • Dersom en ansatt må være hjemme pga sykt barn/syk barnepasser, eller barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 479 – Karantene sykt barn/barnepasser (folketrygdloven § 8.4f). Antall dager er utvidet fra 10 til 20.

Pensjonert helsepersonell

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen som har oppstått vedrørende korona, har Stortinget bestemt at begrensningene for hvor mye pensjonerte ansatte kan arbeide ved OUS ved siden av AFP eller alderspensjon midlertidig skal settes til side. I første omgang gjelder dette for perioden 13. mars til 1. november 2020.
Det betyr at alle pensjonerte ansatte som mottar alderspensjon fra pensjonskassen, særalderspensjon, eller AFP, kan arbeide ubegrenset når det er nødvendig for å møte det ekstraordinære personellbehovet OUS har i forbindelse med koronaviruset. Slikt arbeid vil ikke medføre avkortning i deres løpende AFP eller alderspensjon. Ordningen gjelder uavhengig av fra hvilken pensjonskasse man mottar AFP eller alderspensjon: OPF, SPK, KLP og PKH.

Dette gjelder også pensjonerte som ikke allerede har en ekstravaktavtale eller deltidsstilling under innmeldingsgrensen ved OUS og uavhengig av om man er utdannet helsepersonell eller ikke.
Ledere i linjen bes vurdere om dette kan være et aktuelt virkemiddel i egen enhet og gå i dialog med sine berørte pensjonister. Vi minner om at eldre ansatte vil kunne være i en risikogruppe for korona-viruset og vi ber derfor om at dette hensyntas og vurderes i den aktuelle dialogen.
Leder må sende en epost til HR-drift rammeavtaler@ous-hf.no med melding om at denne pensjonisten skal jobbe på grunn av koronaviruset. Oppgi i så fall ansattnummer og navn (der dette foreligger fra før).

Se ehåndboksdokumentet Arbeid ved OUS ved siden av hel alderspensjon og innføring av pensjonistlønn

Heimevernet

Helsepersonell kan søke fritak for innkalling til Heimevernet for personer som dekker en kritisk funksjon i virksomheten.

Hvem kan få fritak for innkalling til Heimevernet?

OUS har i forbindelse med utbruddet av COVID-19 fått flere spørsmål om fritak for tjeneste ved mobilisering til Heimevernet.

Justisdepartementet har gitt bestemmelser om hvem som kan unntas som samfunnskritisk personell. Helsepersonell hører klart til denne gruppen. Etter omstendighetene kan dette også utvides til ansattgrupper som ikke er helsepersonell (for eksempel tekniske stillinger).

Helseforetakene må derfor be om at det gjøres unntak for ansatte som kalles inn til militær tjeneste.
Her finner du informasjon om fritaksordningen og søknadsskjema.

Personalboliger under covid-19-pandemien

Det er per 21. april inngått en avtale mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Frogner House Apartments (FHA) om leie av personalboliger for enkelte ansatte ved sykehuset under beredskapsperioden grunnet koronavirus.

Avtalen gjelder leie personalboliger der det er et behov for skjerming av helsepersonell/pårørende i forhold til smittevernrisiko eller for å sikre tilstrekkelig hvile. Avtalen gjelder fra d.d. frem til 31. august med mulighet for forlengelse.

Boligene FHA tilbyr er møblerte leiligheter med kjøkken og bad og det er stilt særskilte krav til hygiene- og sanitærforhold for å tilfredsstille krav til smittevern.

Les mer om FHA på nettsiden deres

Kriterier for overnatting i personalbolig for ansatte i forbindelse med beredskapssituasjon under Covid-19 pandemien

Nærmeste leder vurderer behov individuelt og konkret ut fra følgende kriterier som hver for seg er tilstrekkelige:

 1. Ansatte som går i beredskapsarbeidsplaner med høy belastning i form av antall vakter, vaktlengde og/eller redusert hviletid og som på grunn av lang reisevei mellom hjemsted og sykehus, trenger overnatting for kvalifisert hvile etter oppsatt vaktplan, eller for best mulig kontinuitetsplanlegging.
 2. Ansatte som har husstandsmedlemmer som tilhører en av Folkehelseinstituttets definerte risikogrupper, jf FHI

Bestilling av personalbolig

Bestilling og fakturering for personalbolig i forbindelse med beredskapssituasjonen skal gå via OUS sin kontaktperson:

Kristin Hanche-Olsen i Stab medisin, helsefag og beredskap

Epost: UXKRNC@ous-hf.no
Mobiltelefon: 924 48 746

Priser og vilkår er satt i avtalen mellom Oslo universitetssykehus og Frogner House Apartments.

Den enkelte leieavtale dekkes ved koststed opprettet under Covid-19 pandemien ved at faktura konteres på avdelingens koststed (der den enkelte ansatte arbeider) med prosjektkode 10356 CORONAVIRUS.  Betaling av faktura til FHA skjer via Stab medisin, helsefag og beredskap.

Annet

Parkering for ansatte

Som ansatt i OUS anbefaler vi fremdeles ikke å benytte kollektiv transport. Beslutningen om gratis parkering for ansatte opprettholdes inntil videre, men det kan fra mandag 04.05.2020 KUN parkeres på plasser som er merket/skiltet for dette («ansattplasser»).

Sykepleier eller intensivsykepleier? Vi har fremdeles behov for deg

Se hvilke stillinger OUS har lyst ut i forbindelse med koronavirusutbruddet

Du med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Endringshistorikk ansatte

30.06.2020

 • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk av egenmelding gjelde uansett årsak til fravær (Under "Fravær under koronaperioden/ egenmelding")
 • Fra 1. juli vil antall dager med omsorgspenger nullstilles
 • Fra 1. juli skal arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker

25.06.2020

 • Oppdatert informasjon om bedriftslegene og ferieavvikling:
  • Pål Brenno: 92 89 90 05 (uke 27-30 og 33-34)
  • Trond Bakkerud: 95 29 62 95 (uke 31-32)

19.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Skal jeg i karantene»
 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser"
  • UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det åpnes opp for reiser til områder i Norden som faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet.

18.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I  løpet av dette året, vil det likevel kunne benyttes 32 egenmeldingsdager (ikke 24 som opprinnelig). Deretter må det leveres sykemelding.

17.06.2020

 • Lagt ut informasjon om Avlyste utenlandsreiser – dekning fra HELFO under "Tjenestereiser og privatreiser".

10.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I løpet av dette året vil det kunne benyttes 32 egenmeldingsdager, deretter må det leveres sykemelding.

02. juni 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", under "Privatereiser"
  • Sykehuset fraråder derfor ansatte å gjennomføre privatreiser så langt det er mulig.
  • Dersom private reiser med utreise og hjemreise i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, ...
  • Kostnader ved avbestilte privatreiser med utreise etter 1. juni, må den ansatte dekke selv.

27. mai 2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»

  • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk egenmelding gjelde uansett årsak til fravær. Arbeidstaker må da ha vært ansatt i to måneder, for å kunne benytte egenmelding. Dette etter nye føringer fra myndighetene.
 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften "Egenmelding i forbindelse med fravær som skyldes karantene"
  •  Ved sykefravær som oppstår 1. juni og etter, vil den ansatte kun ha 8 egenmeldingsdager i løpet av en arbeidsgiverperiode som før.

26. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet
  • Dagens råd om å ikke gjennomføre fritidsreiser utenlands gjelder frem til 20. august.
  • Etter 1.  juni dekker ikke lengre sykehuset kostnaden ved avbestilte private reiser som følge av Korona.

15. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Med familie menes nærmeste familie som; ektefelle, samboer og barn.
 • Endring i avsnittet "Er det trygt å komme på jobb", blant annet:
  • Regler for de som er til stede på jobb

11. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Fra 7. mai gjelder ikke lenger reiseforbudet for alle ansatte, men OUS fraråder likevel reiser til utlandet.
  • Dagens råd om å redusere fritidsreiser gjelder frem til 1. juni. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage nye råd for fritidsreiser. Disse vil være klare 15. mai og tre i kraft fra 1. juni.

08. mai 2020

 • Endret i tråd med endringer i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) av 07.05.20:
  • Kontaktsporing omfatter personer som har hatt nær kontakt med bekreftet smittet senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte (endret fra 24 timer)
  • Varighet av karantene reduseres til  10 døgn (endret fra 14 døgn)

04. mai 2020

 • Lagt til informasjon om innmelding av yrkesskade (koronasmitte) til NAV

30. april 2020

 • Lagt inn definisjoner av mistenkt tilfelle, sannsynlig tilfelle, bekreftet tilfelle og nærkontakt
 • Lagt inn kontaktinformasjon til Avdeling for smittevern
 • Lagt inn at ansatte som har husstandsmedlem(mer) med sannsynlig covid-19 skal være i karantene til testresultat foreligger
 • Endret tidsrommet for når bedriftslegene kan kontaktes
 • Lagt inn at alle ansatte som fyller testkriteriene skal vurderes for testing
 • Lagt til flytskjema for testing av ansatte
 • Endret testkriteriene i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok (lagt til magesmerter, kvalme, oppkast og diaré)
 • Oppdatert lenke til FHI om hvorfor testing av asymptomatiske ikke anbefales
 • Omarbeidet teksten i avsnittet om testing av husstandsmedlemmer i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok
 • Lagt til åpningstider for Testpoliklinikkene
 • Presisert at nærmeste leder bestiller testing
 • Fjernet avsnittet om hvordan prioritere for testing
 • Lagt til at vedvarende tap av smaks- og luktesans ikke skal tillegges vekt når man bestemmer varighet av isolasjon
 • Lagt til at ved positiv test hos asymptomatisk ansatt avsluttes isolasjonen 14 dager etter at prøven ble tatt
 • Informasjon om personalboliger er flyttet til "Informasjon fra HR".

28. april 2020

 • Beslutningen om gratis parkering for ansatte opprettholdes inntil videre, men det kan fra mandag 04.05.2020 KUN parkeres på plasser som er merket/skiltet for dette («ansattplasser»).

25. april 2020

 • Kl. 15.00: Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den ansatte bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 129 – Egenmelding Karantene (folketrygdloven § 8.4f). Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • 519 -  Karantenerelatert velferdspermisjon for ansatte som ikke har opparbeidet seg rettigheter til egenmelding etter loven

24. april 2020

 • Kl. 14.45: Informasjon om personalboliger under covid-19-pandemien

21. april 2020

 • Kl. 13.00: Videreføring av tilbudet om utvidet barnehagedekning for ansatte i sykehus

20. april 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om utvidet rett til omsorgspenger ved legeerklæring
 • Kl. 12.45: Informasjon om tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

16. april 2020

 • Kl. 13.45: Egenmelding – ved fravær som ikke skyldes korona må arbeidstaker ha vært ansatt i fire uker for å kunne bruke egenmelding.

11. april 2020

 • Kl. 11.00: Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.

10.april 2020

 • Kl 12.45: lagt til egen fane med Informasjonsvideoer om smittevernutstyr

09. april 2020

 • Kl. 08:45: Bilder av ulike typer åndedrettsvern

08. april 2020

 • Kl. 22.00: Informasjon om riktig bruk av åndedrettsvern lagt inn 
 • Kl. 10.45: Lagt inn informasjon om besøksforbud ved OUS under "Informasjon om smittevern". 

07. april 2020

 • Kl. 09.50: Spørsmål og svar om smittevern

06. april 2020

 • Kl 14.20: Oppdatert samleside for informasjonsvideoer om kohortisolering, respiratorer etc.

02. april 2020

 • Kl 17.30: Lagt til tilbud om psykososial støtte
 • Kl 11.30: Logg på «OUS-PC» fra din private hjemme-PC (Faktaboks øverst på siden)
 • Kl 11.05: Har du noen gode ideer i forbindelse med koronautbruddet? Bli med på Idéprisen og vinn 100.000 kr.

31. mars 2020

 • Oppdatert informasjon om karantene
 • Oppdatert informasjon om testing av husstandmedlemmer til ansatte

30. mars 2020

 • Oppdatert informasjon fra HR

26. mars 2020

 • Kl. 18:00 Testprosedyren for Covid-19 er oppdatert og beskriver nå også test av husstandsmedelmmer. Det er også presisert at når leder ikke er tilstedet, er det stedfortredende leder som skal melde ansatte til testing. 
 • Kl. 10.15: Lenke til ehåndboksprosedyrer om koronavirus.

24. mars 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om hva ansatte og studenter skal gjøre ved positivt prøveresultat på koronavirus

23. mars 2020

 • Informasjonsvideo: lenke til ny video - kohortisolering av koronapasienter
 • Oppdaterte lenker med informasjon til helsepersonell som er gravide eller i risikogruppe
 • Har du en god idé eller løsning på en utfordring i forbindelse med koronaviruset? Meldt inn til idépoliklinikken.
 • Kl. 16.15: Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser
 • Kl. 15.30: Informasjon om rutine for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra forsvaret.

21. mars 2020

 • Kl. 07.15: Presisering om karantene: Hvis du har vært i kontakt med en person som senere får påvist covid-19, skal du i karantene hvis du har hatt kontakt med smittede innenfor 24 timer før vedkommende utviklet symptomer. 

18. mars 2020

 • Kl. 08.30:
  • Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • Ansatte som får sykmelding pga. koronavirus, skal registreres i GAT som: 119 – sykmelding karantene og syk pga. korona
  • Dersom ansatt må være hjemme  pga. barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene «…» Antall dager er utvidet fra 10-20.
 • Kl. 07:00:
  • Ansatte skal ikke i karantene hvis de har hustandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. NB: Dette er en endring fra 16.03. Tidligere skulle den ansatte være i karantene til testresultatet forelå.
  • Dersom det er gitt dispensasjon fra karantene gjelder dette kun for den aktuelle vakten
  • Det er nærmeste leder som skal prioritere sine ansatte for testing. Nærmeste leder vurderer indikasjon for test og N3-leder beslutter. N3-leder skal melde egne ansatte til testpoliklinikken.

17. mars 2020

 • Kl. 10.30: Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den ansatte bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som 129 – Egenmelding Karantene FTL § 8.4f
 • Kl. 08.30: Leder som finner det strengt nødvendig at en person får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket, sender en begrunnet søknad om dette i lederlinjen til nivå 2 leder (klinikkleder, direktør).
 • Kl. 08.20: Ansatte som er i karantene kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 dager.

13. mars 2020

 • Kl. 14.00: Testpoliklinikk korona: Det er svært viktig at ansatte ringer og avtaler time på forhånd slik at vi unngår en ansamling av mennesker. Vi vet det er stor pågang på telefon, men ber om at alle overholder dette.
 • Kl. 13.00: Oppdaterte karanteneregler og informasjon om at OUS fraviker noe fra de nasjonale føringene som kom torsdag 12. mars og fredag 13. mars.
 • Kl 11.00: Oppdatert med forbud om reise utenlands for helsepersonell.

12. mars 2020

 • Kl. 18:45: Jobber du på Rikshospitalet kan du ringe 23070557 (hverdager 8.00-14.00) for å avtale testing.
 • Kl. 15:50:
  • Oppfordring om ikke å ringe callsenteret unødig. Det er stor pågang etter nye kriterier for testing. Telefonen på Koronatestpoliklinikken besvares fortløpende og alle blir satt opp til time fortløpende. Vi prioriterer personell i kliniske stillinger.
  • Vi åpner opp parkeringsarealene på alle OUS parkeringsplasser (ikke bare Ullevål) fra og med fredag 13. mars klokken 06:00
  • Det blir gratis å parkere fra og med fredag 13. mars kl. 06.00
 • Kl. 12:45: Presisering om testing av ansatte: Symptomer er eneste kriterie for å bli testet. Dette er en endring gjeldende fra 12. mars. Du trenger altså ikke å ha vært på reise eller ha vært i kontakt med en smittet for å bli testet.
 • Kl. 12:00 Ansatte som settes i karantene får en SMS fra sykehuset. Har du spørsmål kan du ringe bedriftslegene (09.00-21.00).
 • Kl. 11:20: Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg". Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Kl. 09:40: OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Kl. 09.00: Nye tiltak ved Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet, blant annet:
  • Dersom private reiser i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap, vil sykehuset dekke dette.
  • Alle ansatte med symptomer skal testes.

Fant du det du lette etter?