Til ansatte, studenter og ledere ved OUS

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap

På denne siden finner du oppdatert informasjon til ansatte, studenter og ledere ved OUS i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Informasjon om karantene

Skal jeg i karantene?

Oppdatert 21. mars kl 07.15

Oslo universitetssykehus følger forskrift om karantene. Du skal i karantene dersom du:

 • har hatt nær kontakt med en person som har fått påvist covid-19

 • har vært utenfor Norge siste 14 dager

Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Hvis du har vært i kontakt med en person som senere får påvist covid-19, skal du i karantene hvis du har hatt nær kontakt med den smittede innenfor 24 timer før vedkommende utviklet symptomer

Helsepersonell og andre kan på jobb som normalt, selv om de har hustandsmedlemmer med «vanlig» luftveisinfeksjon. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.  

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene hvis du er eller kan være eksponert for smitte på sykehuset. Beslutningene baseres på opplysninger fra deg og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering. Ved behov for særskilt vurdering kontaktes HR i klinikk som koordinerer henvendelser til Karantenerådet.

Hvor lenge varer karantenen?

Oppdatert 18. mars kl. 06.30

Råd til de som er i karantene

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene. OUS følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60⁰
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft.

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du vurderes for testing (se "Hvem blir vurdert og prioritert for testing?" nedenfor).

Oppfølging under karanteneperioden 

Ansatte som settes i karantene får en SMS fra sykehuset. Har du spørsmål kan du ringe bedriftslegene (09.00-21.00). 

 • Trond Bakkerud: 95 29 62 95
 • Pål Brenno: 92 89 90 05
Ved behov for akutt helsehjelp, kontakt kommunal legevakt per telefon.  

Informasjon om testing av ansatte

Hva gjør jeg hvis jeg får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer vurderes uavhengig av om det foreligger kjent nærkontakt eller relevant reisehistorikk.

Akutt innsettende hoste, feber/feberfølelse og kortpustethet
Du skal gå hjem om sykdom oppstår på jobb, isolere deg der og vurderes av fastlege eller leder for testing.

Akutte lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse)
Du kan eventuelt fullføre arbeidsdagen. Av hensyn til testkapasiteten skal sykdomsutviklingen vurderes i 1-2 døgn hjemme. Ved tegn til bedring innen 48 timer kan du gå tilbake til jobb så snart du føler deg frisk. Hvis du ikke blir tydelig bedre, bør du vurderes for testing og holde deg hjemme til svar på testen foreligger.

Hvem skal jeg kontakte for å bli testet?

OUS tilbyr testing av ansatte på Ullevål, Rikshospitalet og SSE. Ta kontakt med nærmeste leder som vurderer om du skal testes eller ikke. Nærmeste lederer vurderer indikasjon på test og leder på nivå 3 (avdelingsleder) beslutter. Se "Hvem blir vurdert og prioritert for testing?" nedenfor.  

Hvem blir vurdert og prioritert for testing?

Det er kun de med symptomer som skal testes. FHI forklarer hvorfor det er slik her. Vi tester primært for å spore opp smitten og begrense spredning. Sekundært tester vi for å diagnostisere sykdom. Vi tester også av hensyn til personellbehov.

Dersom en ansatt får symptomer på akutt luftveisinfeksjon (feber, hoste eller tungpust) skal vedkommende kontakte nærmeste leder. Hvis leder ikke er tilstede, skal stedfortredende leder melde ansatte til testing.

Leder melder inn hvem som skal testes basert på følgende: 
1)           ansatt har vært på jobb med symptomer og i kontakt med mange 
2)           ansatt har vært eksponert for person med COVID-19. 
3)           behov for å avklare smittestatus av hensyn til personellbehov

Ansattes hustandsmedlemmer (partner og barn over 12 år) kan testes hvis de fyller begge kriteriene:
 • symptomer på akutt luftveisinfeksjon i over 48 timer
 • nærkontakt med påvist Covid 19
Les retningslinje for test av ansatte i ehåndboka - "Test av ansatte for Covid-19". 

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. I denne artikkelen finner du viktig informasjon vedrørende testing av covid-19.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt på koronavirus?

Dersom du som ansatt eller student har testet deg og fått positivt prøveresultat (utslag på koronavirus) , bes du lese informasjonen nedenfor.  Dersom du har negativ test (ikke utslag på koronavirus), kan du se bort fra denne informasjonen.

Ved positiv test, altså test som viser at du er smittet av koronavirus, har du selv ansvar for å melde dette testresultatet til leder. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen for nødvendig oppfølging av deg i sykdomsperioden. Følg FHIs råd til personer som er i hjemmeisolering ved koronavirus.

OUS har strengere kriterier for erklæring av smittefrihet ved koronavirus enn ellers i samfunnet. Som ansatt vil du kunne komme i nær kontakt med spesielt sårbare pasienter og det krever ekstra forsiktighet. Inntil videre tillates derfor ikke rutinemessig friskmelding.

Du må ha to negative prøver for koronavirus tatt med minst 48 timers mellomrom før du kan gjenoppta arbeidet. Den første kontrollprøven tas syv dager etter at du er blitt frisk og symptomfri.

Kontakt nærmeste leder når du har vært fri for luftveisplager og andre symptomer i 6 dager. Nærmeste leder vil da be avdelingsleder sende mail til testsenteret, som vil innkalle deg til testing.

Du får sms fra testsenteret etter hver test hvis resultatet er negativt. Når det foreligger 2 negative svar, må du selv videreformidle til nærmeste leder før du kan begynne å jobbe igjen/gå tilbake til praksis.

Ved en eller to positive prøvesvar må du selv ta kontakt med en av bedriftslegene. Se telefonnumre nedenfor.

I tillegg vil testsenteret gi beskjed til Arbeidsmiljøavdelingen (bedriftshelsetjenesten) . Bedriftslege fra bedriftshelsetjenesten vil kvalitetssikre videre testing og friskmelding i samråd med deg og din fastlege.
Kontaktinformasjon: Bedriftslege Pål Brenno tlf. 92899005 , Trond Bakkerud tlf. 95296295.

Tjenestereiser, privatreiser og registrering av fravær

Tjenestereiser og privatreiser

Helsedirektoratet har 12. mars vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Oslo universitetssykehus HF har innført reiserestriksjoner for alle ansatte.  

Ansatte ved OUS har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til å sikre tilstrekkelig kapasitet når pasienter som blir smittet av koronaviruset og trenger sykehusbehandling. Til dette må sykehuset sikre at bemanningen er tilstrekkelig. I tillegg har vi som alle andre et ansvar for at sykdommen ikke spres i samfunnet. Ledelsen ved OUS ber derfor alle ansatte ta det ansvaret vi har som institusjon og overfor pasienter. 

Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands er ikke tillatt

 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes av sykehusets forsikringsselskap (Gouda).
 • Arrangementer som kanselleres som følge av frykt for smitte og karantene dekkes ikke forsikringsselskapet. Kostnader vil likevel dekkes av OUS etter dialog med leder.

Kostnadene knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes av sykehuset etter kvittering. Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.

Fremskyndet hjemreise fra tjenestereise

 • Utenriksdepartementet  oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig på en trygg måte i samråd med reise- eller flyselskapet sitt.

Tjenestereiser til utlandet

 • Tjenestereiser dekkes i henhold til gjeldende vilkår for alle utenlandsreiser i perioden 14 dager etter at UD har utstedt reiseråd.
 • Avbestilling av tjenestereise dekkes for utenlandsreiser med utreise i perioden 14.mars til og med 28.mars.

Situasjonen er i konstant endring, og reiseråd og beslutninger tas fortløpende. Gouda reiseforsikring oppdaterer sine nettsider i tråd med endringene.

Kansellerte fly

Flere land nekter å motta fly som skal mellomlande i land med utbredelse av koronasmitte. Nye flybilletter dekkes ikke av forsikringen. I dette tilfellet er det flyselskapenes ansvar å få de reisende frem til destinasjonen.

Forsinkelser som følge av stengte flyplasser på grunn av frykt for spredning av koronaviruset dekkes ikke. Dette må du søke dekket hos flyselskapet du reiser med.

Syk på reisen

Forsikringen dekker utgifter til behandling og eventuell ny hjemreise om du blir syk på reisen. Det vil også gjelde om du blir syk av koronaviruset.

Fremtidige reiser

Korona er en epidemi/pandemi under eksponentiell utvikling over hele verden. Alle områder er, eller må forventes å bli berørt.

Det er derfor overhengende fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til Korona som kan medføre tap eller ulemper.
De som likevel velger å bestille en reise nå, eller velger å reise inn i et område hvor det er påvist smitte, må være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle tap.

Privatreiser

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
Sykehuset ber øvrige ansatte kansellere privatreiser så langt det er mulig. Følg reiseråd hos FHI.

 • Dersom private reiser i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap, vil sykehuset dekke dette. OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen.
  • Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg".
  • Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Nærmeste leder avgjør om ferie/avspasering kan utsettes eller om den ansatte må avvikle ferien/ ta ut avspasering. 
  • Leder kan også inndra ferie av hensyn til å sikre sikker og stabil drift og for å unngå vesentlige driftsproblemer.
 • Ledere må særskilt vurdere å holde igjen klinisk personell for å sikre tilstrekkelig bemanning fremover. 
 • I situasjoner der sykehuset inndrar ferie, og reiser må avbestilles, vil kostnadene også refunderes av sykehuset.
  • Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.

Registrering og rapportering av fravær

Oppdatert 18. mars kl. 08.30

Det er opprettet egne koder for de som settes i karantene: 

 • Dersom en ansatt har fått sykmelding fra lege pga. koronavirus, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 119 – Sykmelding Karantene og syk pga korona FTL § 8.4f
 • Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den ansatte bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 129 – Egenmelding Karantene FTL § 8.4f. Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
 • Dersom en ansatt må være hjemme pga sykt barn/syk barnepasser, eller barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 479 – Karantene sykt barn/barnepasser FTL § 8.4f. Antall dager er utvidet fra 10 til 20.

Annet

Informasjon til helsepersonell som er gravide eller i risikogruppe

Informasjon til helsepersonell som er gravide

Norsk gynekologisk forenings råd og anbefalinger til gravideInformasjon til helsepersonell som selv er i risikogruppe

Anmodninger om støtte fra Forsvaret

Rutine for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra Forsvaret.

Informasjonsvideoer

Bruk av smittevernutstyrKohortisolering av koronapasienter

Meld inn ideer knyttet til koronaviruset

Utbruddet av koronaviruset skaper en ny og utfordrende hverdag for mange ansatte ved OUS. Har du noen gode ideer eller har du funnet noen løsninger? Meld dem inn til Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Innovasjonsavdelingen vil se på de innmeldte sakene og vurdere om din idé kan komme til nytte for flere.

Takk for at du deler din idé!

Samtlige prosedyrer i OUS for Koronaviruset

I ehåndboken finner du samtlige prosedyrer i OUS for Koronaviruset

12. mars: Tiltak i forbindelse med koronautbruddet

 • Det innføres adgangskontroll ved alle innganger fra fredag 13.mars
 • Alle klinikker må ta ned elektiv aktivitet etter en medisinsk faglig vurdering.
 • Personell i elektiv aktivitet skal omdisponeres til å kunne bidra innen infeksjonsmedisin og intensiv
 • Elektiv aktivitet som krever intensivkapasitet reduseres etter en medisinsk faglig vurdering.
 • Livreddende og nødvendig behandling prioriteres.
 • Det opprettes et intensivkontor på Rikshospitalet, som skal sørge for intensivledelse, samt rådgivning til resten av regionen innen voksen- og barneintensiv.
 • Møtevirksomhet reduseres til et minimum, og skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.
 • Tjenestereiser stoppes, og kostnadene dekkes av sykehuset.
 • Private reiser unngås. Sykehuset dekker kostnadene dersom de ikke dekkes av forsikringsselskapet
 • Vi åpner opp parkeringsarealene for ansatte for å redusere bruk av kollektivtransport og det blir gratis for ansatte å parkere på alle OUS parkeringsplasser fra og med fredag 13. mars klokken 06:00
 • Renholdsaktivitet økes – gjelder alle berøringspunkter.

Endringshistorikk ansatte

26. mars 2020

 • Kl. 18:00 Testprosedyren for Covid-19 er oppdatert og beskriver nå også test av husstandsmedelmmer. Det er også presisert at når leder ikke er tilstedet, er det stedfortredende leder som skal melde ansatte til testing. 
 • Kl. 10.15: Lenke til ehåndboksprosedyrer om koronavirus.

24. mars 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om hva ansatte og studenter skal gjøre ved positivt prøveresultat på koronavirus

23. mars 2020

 • Informasjonsvideo: lenke til ny video - kohortisolering av koronapasienter
 • Oppdaterte lenker med informasjon til helsepersonell som er gravide eller i risikogruppe
 • Har du en god idé eller løsning på en utfordring i forbindelse med koronaviruset? Meldt inn til idépoliklinikken.
 • Kl. 16.15: Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser
 • Kl. 15.30: Informasjon om rutine for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra forsvaret.

21. mars 2020

 • Kl. 07.15: Presisering om karantene: Hvis du har vært i kontakt med en person som senere får påvist covid-19, skal du i karantene hvis du har hatt kontakt med smittede innenfor 24 timer før vedkommende utviklet symptomer. 

18. mars 2020

 • Kl. 08.30:
  • Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • Ansatte som får sykmelding pga. koronavirus, skal registreres i GAT som: 119 – sykmelding karantene og syk pga. korona
  • Dersom ansatt må være hjemme  pga. barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene «…» Antall dager er utvidet fra 10-20.
 • Kl. 07:00:
  • Ansatte skal ikke i karantene hvis de har hustandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. NB: Dette er en endring fra 16.03. Tidligere skulle den ansatte være i karantene til testresultatet forelå.
  • Dersom det er gitt dispensasjon fra karantene gjelder dette kun for den aktuelle vakten
  • Det er nærmeste leder som skal prioritere sine ansatte for testing. Nærmeste leder vurderer indikasjon for test og N3-leder beslutter. N3-leder skal melde egne ansatte til testpoliklinikken.

17. mars 2020

 • Kl. 10.30: Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den ansatte bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som 129 – Egenmelding Karantene FTL § 8.4f
 • Kl. 08.30: Leder som finner det strengt nødvendig at en person får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket, sender en begrunnet søknad om dette i lederlinjen til nivå 2 leder (klinikkleder, direktør).
 • Kl. 08.20: Ansatte som er i karantene kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 dager.

13. mars 2020

 • Kl. 14.00: Testpoliklinikk korona: Det er svært viktig at ansatte ringer og avtaler time på forhånd slik at vi unngår en ansamling av mennesker. Vi vet det er stor pågang på telefon, men ber om at alle overholder dette.
 • Kl. 13.00: Oppdaterte karanteneregler og informasjon om at OUS fraviker noe fra de nasjonale føringene som kom torsdag 12. mars og fredag 13. mars.
 • Kl 11.00: Oppdatert med forbud om reise utenlands for helsepersonell.

12. mars 2020

 • Kl. 18:45: Jobber du på Rikshospitalet kan du ringe 23070557 (hverdager 8.00-14.00) for å avtale testing.
 • Kl. 15:50:
  • Oppfordring om ikke å ringe callsenteret unødig. Det er stor pågang etter nye kriterier for testing. Telefonen på Koronatestpoliklinikken besvares fortløpende og alle blir satt opp til time fortløpende. Vi prioriterer personell i kliniske stillinger.
  • Vi åpner opp parkeringsarealene på alle OUS parkeringsplasser (ikke bare Ullevål) fra og med fredag 13. mars klokken 06:00
  • Det blir gratis å parkere fra og med fredag 13. mars kl. 06.00
 • Kl. 12:45: Presisering om testing av ansatte: Symptomer er eneste kriterie for å bli testet. Dette er en endring gjeldende fra 12. mars. Du trenger altså ikke å ha vært på reise eller ha vært i kontakt med en smittet for å bli testet.
 • Kl. 12:00 Ansatte som settes i karantene får en SMS fra sykehuset. Har du spørsmål kan du ringe bedriftslegene (09.00-21.00).
 • Kl. 11:20: Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg". Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Kl. 09:40: OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Kl. 09.00: Nye tiltak ved Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet, blant annet:
  • Dersom private reiser i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap, vil sykehuset dekke dette.
  • Alle ansatte med symptomer skal testes.
Fant du det du lette etter?