Karantene og testing

På denne siden har vi samlet informasjon om karanteneregler og rutiner for testing av ansatte og deres husstandsmedlemmer i forbindelse med koronaviruset.  

Karantene

Definisjoner

Mistenkt tilfelle

Med mistenkt tilfelle menes en person med akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19.

Sannsynlig tilfelle

Med sannsynlig tilfelle menes nærkontakt i hjemmekarantene som utvikler symptomer på covid-19 (akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet), eller som er vurdert av lege som mistenkt covid-19) der testresultat ikke foreligger.

Bekreftet tilfelle

Med bekreftet tilfelle menes person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode.

Nærkontakt

Med nærkontakt menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før personen fikk symptomer og til vedkommende er ute av isolasjon. Disse er etter covid-19-forskriften pålagt å være i karantene.

Skal jeg i karantene?

Oslo universitetssykehus følger covid-19-forskriften

Hjemmekarantene gjelder for ansatte som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom du utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal du kontakte nærmeste leder for testing og isoleres fram til testresultatet er klart.

Du skal i karantene dersom du

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
 • direkte fysisk kontakt
 • direkte kontakt med sekreter/prøvemateriale

Dette gjelder ikke for ansatte som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr. Kontakt Avdeling for smittevern ved tvil (tlf. 47687414).

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er sannsynlig tilfelle (utvikler symptomer på covid-19 og har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle), skal være i karantene til testresultat foreligger.

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er mistenkt tilfelle (alle med symptomer som kan gi mistanke om covid-19 uten å være nærkontakt til bekreftet tilfelle) kan gå på jobb som normalt fram til testresultat foreligger.

Den ansattes ansvar
Hvis du har blitt eksponert for smitte utenfor sykehuset og er i karantene/isolasjon som følge av dette må du gi beskjed til din leder.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene
Ledere vurderer behov for karantene hvis du er eller kan ha vært eksponert for smitte. Beslutningene baseres på opplysninger fra deg og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering. Ved behov for særskilt vurdering kontaktes HR i klinikk som koordinerer henvendelser til Karantenerådet.  

Hvor lenge varer karantenen?

 • Nærkontakter skal være i hjemmekarantene i 10 dager etter siste kontakt med den som har fått påvist viruset (bekreftet tilfelle)
 • Nærkontakter til bekreftet tilfelle i egen husstand skal være i hjemmekarantene i 3 uker fra husstandsmedlemmet ble syk 
 • Personer som har reist utenfor Norge, skal være i hjemmekarantene i 10 dager etter hjemkomst

Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar i karantenetiden, se avsnitt «Kan jeg teste meg ut av karantenen?».

Kan jeg teste meg ut av karantenen?

Nei, karantenen varer i 10 dager.

Unntaket er hvis du er i karantene fordi du venter på testresultatet til et husstandsmedlem.

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er sannsynlig tilfelle ( utvikler symptomer på covid-19 og har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle), skal være i karantene til testresultat foreligger. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb.

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er mistenkt tilfelle (alle med symptomer som kan gi mistanke om covid-19 uten å være nærkontakt til bekreftet tilfelle) kan gå på jobb som normalt fram til testresultat foreligger. Dersom testen er positiv, skal du være i hjemmekarantene i 3 uker fra den datoen den syke fikk symptomer.

Se også avsnitt «Hva gjør jeg hvis et av mine husstandsmedlemmer får luftveissymptomer?»

Unntak fra karanteneplikt

Det er unntak fra karanteneplikt for personer som har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. 

Leder som finner det strengt nødvendig at du får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket, sender en begrunnet søknad om dette i lederlinjen til nivå 2-leder (klinikkleder, direktør). Unntak fra karanteneplikt – COVID-19 (ehåndbok).

Før dette gjøres, skal man ha vurdert følgende:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre avdelinger
 • Mulighet for nedjustering av planlagt aktivitet

  Hvis du må møte på jobb i karanteneperiode skal du:
 • Bruke munnbind ved all nærkontakt med pasienter, pårørende og ansatte
 • Minimere kontakt med andre i arbeidssituasjonen
 • Praktisere god håndhygiene
 • Straks forlate jobb ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon eller ved redusert allmenntilstand

  Ansatte som har luftveissymptomer eller feber skal ikke tilbakekalles. Dispensasjon fra karantene gis for et begrenset tidsrom som angis i vedtaket

Råd til de som er i karantene


Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene. OUS følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter hver gangs bruk.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60⁰.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt

Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Hvis du får symptomer mens du er i karantene, skal du vurderes for testing (se "Hvem blir vurdert og prioritert for testing?" nedenfor).

Oppfølging under karanteneperioden 

Ansatte som settes i karantene, får en SMS fra sykehuset.

Testing av ansatte og ansattes husstandsmedlemmer

Hva gjør jeg hvis jeg får luftveissymptomer?

Dersom du har symptomer som gir mistanke om covid-19, skal du ikke være på jobb. Alle ansatte som fyller testkriteriene nedenfor skal vurderes for testing.

Testkriterier for ansatte:

 • Akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste og tungpustethet
 • Akutte lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse) eller tap av smaks-/luktesans.
 • Magesmerter, kvalme, oppkast eller diare
 • Ansatte som er friskmeldt etter kjent covid-19 og får nye, akutte luftveissymptomer, skal ikke rutinemessig testes på nytt. Annen årsak enn covid-19 må vurderes.

Hva gjør jeg hvis et av mine husstandsmedlemmer får luftveissymptomer?

Dersom du selv er frisk men noen du bor sammen med (husstandsmedlem) får luftveissymptomer, kan den som er syk vurderes for testing.  Vi tester ikke husstandsmedlemmer til ansatte som selv har fått påvist covid-19.

Testkriterier for ansattes hustandsmedlemmer

 • Ansattes husstandsmedlemmer (inkl. barn) som har symptomer, kan testes ved Koronatestpoliklinikkene ved OUS.
 • Hvis flere i samme husstand er syke, testes fortrinnsvis den voksne og/eller barn over 12 år. Av kapasitetshensyn kan Koronatestpoliklinikken velge å teste kun ett husstandsmedlem dersom flere er syke, da trolig alle har det samme.

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er sannsynlig tilfelle ( utvikler symptomer på covid-19 og har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle), skal være i karantene til testresultat foreligger. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb.

Ansatte som har husstandsmedlem(mer) som er mistenkt tilfelle (alle med symptomer som kan gi mistanke om covid-19 uten å være nærkontakt til bekreftet tilfelle) kan gå på jobb som normalt fram til testresultat foreligger. Dersom testen er positiv, skal du være i hjemmekarantene i 3 uker fra den datoen den syke fikk symptomer.

Hvem skal jeg kontakte for å bli testet?

Det er ikke anledning for avdelingene til å teste egne ansatte. Alle ansatte i OUS skal ha lik tilgang på test og oppfølging. Ansatte som har symptomer eller har husstandsmedlemmer med symptomer, tar kontakt med nærmeste leder. Leder fyller ut sjekkliste som sendes på e-post til Koronatestpoliklinikken, se retningslinje for test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19. Koronatestpoliklinikken kontakter den ansatte/den ansattes husstandsmedlem og setter opp time på en av tre lokalisasjoner:

 • Testpoliklinikk Ullevål (bygg 30)
 • Testpoliklinikk Rikshospitalet (bygg 15)
 • Testpoliklinikk Statens senter for epilepsi, Sandvika
  Åpningstider:
   Mandag - fredag: 08:00 - 20:00
   Lørdag - søndag: 08:00 - 14:00

Hvem blir vurdert for testing?

Det er kun de med symptomer som skal testes.    FHI forklarer hvorfor det er slik her.   

Vi tester for å:

 • spore opp smittekilder og begrense spredning
 • diagnostisere sykdom
 • forhindre at en symptomfri ansatt med husstandsmedlemmer med udiagnostisert covid-19 går på jobb

av hensyn til personellbehov

Se også retningslinje for test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 i e-Håndbok.

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. I denne artikkelen finner du viktig informasjon vedrørende testing av covid-19.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt på koronavirus?

Hvis testen tatt av deg viser at du er smittet av koronavirus, vil du få beskjed om dette fra Koronatestpoliklinikken. Du må straks melde fra til din leder som vil sette i gang kontaktsporing. Kommunelegen/bydelsoverlegen på ditt hjemsted får beskjed om at du er smittet.

Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd. Det er kommunelegen/bydelsoverlegen som beslutter hvor lenge du skal være isolert. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen for nødvendig oppfølging eller ved akutt forverring i sykdomsperioden.

Oslo universitetssykehus har strengere kriterier enn Folkehelseinstituttet når det gjelder om ansatte kan vende tilbake til jobb (opphevelse av isolasjon, FHI) etter gjennomgått covid-19. Du må opplyse fastlegen din om dette.

 • Du kan gå på jobb igjen tidligst 14 dager etter at du ble syk.
 • Du skal ha vært   symptomfri de siste 7 dagene.
 • Hvis du testet positivt uten å ha symptomer, kan du gå på jobb  14 dager etter at prøven ble tatt.

Når regnes du som symptomfri?

 • Du regnes som symptomfri når du ikke lenger har feber eller de andre symptomene som fulgte med sykdommen
 • Hvis du har langvarigtørrhoste som eneste symptom men ellers føler deg frisk, skal du vente med å gå på jobb til 21 dager (3 uker ) etter at du ble syk. Uttalt tørrhoste er vanlig etter å ha gjennomgått covid-19, og det betyr ikke at du fortsatt er smittsom.
 • Hvis du har lette plager (mild hodepine, lett muskelverk, noe slapphet) som fortsatt er tilstede mer enn 14 dager etter at du ble syk, skal det gjøres en individell vurdering av om du kan gå på jobb. Kontakt bedriftslege.
 • Tap av smaks- og luktesans kan vare over tid og tillegges ikke vekt

Kontakt din leder for å informere om når du har blitt symptomfri slik at dere sammen kan planlegge når du skal tilbake i jobb.

Dersom du fortsatt ikke føler deg frisk etter 2-3 uker, bør du kontakte din fastlege.

Bedriftslegene

Hvis du har spørsmål kan du ringe bedriftslegene:

 • Pål Brenno: 92 89 90 05 (uke 27-30 og 33-34)
 • Trond Bakkerud: 95 29 62 95 (uke 31-32)

  (Hverdager 09-17)

Se også tilbud om psykososial støtte

Ved behov for akutt helsehjelp, kontakt kommunal legevakt per telefon. 

Fant du det du lette etter?