HELSENORGE

Ledere, medarbeidere og studenter ved OUS

Last ned appen for eHåndboken

Du finner eHåndbok også på vår app for mobil og nettbrett. Appen kan lastes ned for både Android eller iPhone/iPad.

I appen finner du de samme dokumentene som i internettutgaven. Det er raske og lettvinte funksjoner for å søke og finne dokumenter. Du kan laste ned dokumenter som du trenger tilgang til når du ikke har kontakt med trådløst nettverk. Med favoritt-funksjonen vil du alltid ha lett tilgang til de dokumentene du bruker mest. 

 


Informasjon fra A-Å i forbindelse med koronautbruddet

Ferie og private reiser

Ved reiser må ansatte forholde seg til nasjonale regler.

Se Folkehelseinstituttets sider:

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Smittevernråd ved reiser

Folkehelseinstituttet vil angi hvilke områder som faller innenfor og utenfor smittekriteriene på sin hjemmeside. Denne oversikten oppdateres minst hver 14. dag.

Se FHI sin oversikt her

Koronatestpoliklinikken kan ikke prioritere å teste ansatte i forbindelse med private reiser. Testing i forbindelse med private reiser må gjøres i hjemkommune.

Har du vært på reise?

Se tiltak etter reiser utenfor Norge

 

Forsikringer

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved Korona

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.  For mer informasjon se avsnittet:

"Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom" i eHåndbokdokumentet: Forsikringer

Når skal skade som følge av koronasmitte meldes som HMS-hendelse​ i Achilles og som yrkessykdom til NAV?

Regjeringen har bestemt at Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) som følge av koronasmitte hos medarbeidere med mulig smittekilde på jobb, skal vurderes som yrkessykdom.

Lovteksten er et tillegg til forskrift om yrkessykdommer;

I følge arbeidsmiljøloven § 2-3 skal du informere din leder ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom. Dette gjør du ved at du kontakter din leder og får saken registrert som HMS-hendelse​ i sykehusets forbedringssystem (Achilles).

 1. Dersom du blir smittet, får en skade eller vedvarende helseplager som følge av sykdom forbundet med koronasmitte på jobb, skal du skrive HMS-hendelse​ om dette til din nærmeste leder (OUS-prosedyre dok.id.11 pkt. 3

  Hvis medarbeideren er forhindret fra å skrive HMS-hendelse – for eksempel på grunn av sykmelding - skal leder registrere HMS-hendelse i saken.

  I henhold til retningslinjene til NAV skal arbeidsgiver melde til NAV alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling, eller medfører arbeidsuførhet. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.
 2. Dersom en leder får informasjon om mulig skade på ansatt som følge av arbeidsrelatert koronasmitte skal leder sende melding om mistenkt yrkessykdom/yrkesskade til NAV. Dette gjøres ved å bruke koblingen til melding til NAV og forsikringsselskap i Achilles saken (Leder finner lenke til meldeskjema i HMS-hendelse under overskriften Evt. andre meldinger). Dette gjelder inntil videre alle medarbeidere på OUS (både helsepersonell og alle andre medarbeidere)
 3. Dersom det foreligger opplysninger om smittesporing eller avviksmeldinger relatert til saken, skal leder legge kopi av disse opplysningene ved i meldingen til NAV
 4. Kopi av meldingen (til NAV) og eventuelle vedlegg skal også sendes i internposten til
  Arbeidsmiljøavdelingen BHT v/dr. Kristin M. Gundersen, Forskningsveien 2 B​

Du får tilbud om telefonkonsultasjon og vi ber om samtykke til å legge tilsendte opplysninger inn i din journal hos bedriftshelsetjenesten.

Har du spørsmål om melding om yrkessykdom og yrkesskade, kan du ta kontakt med Arbeidsmiljøavdelingen på arbeidsmedisin@ous-hf.no, eller på telefon 23 07 58 80 .

Du kan lese mer om OUS yrkesskadeforsikring i prosedyre Forsikringer

Fravær

Omsorgsdager/omsorgspenger 
I forbindelse med korona er det egne regler for omsorgspenger ved sykt barn eller barnepassers sykdom. Dette gjelder også ved stengte barnehager:

Se «I forbindelse med Korona gjelder spesielle regler i denne perioden» i eHåndbok/109879

Se «Refusjon av omsorgspenger i eHåndbok/109879»

Registrering og rapportering
Det er opprettet egne fraværskoder som skal brukes ved fravær knyttet til Corona.

Du finner gjeldene fraværskoder her. (intranett)


Sykepenger

I forbindelse med korona er det egne regler for sykepenger:

Se «Fravær under koronaperioden» i eHåndbok – dokument/109874
Se «Krav om refusjon» i eHåndbok – dokument/109874

Hjemmekontor og hjemmearbeid

Fra og med 03.02.2022 er det ikke lenger anbefaling om hjemmekontor. Lokalt må leder vurdere risiko for at mange ansatte kan smittes samtidig, og vurdere eventuell rulering av hvor mange som er tilstede på jobb.

Se eHåndboksdokume​​nt Hjemmekontor og hjemmearbeid

 

Ivaretagelse av medarbeidere/Psykososial støtte

Møter, samlinger, kurs og konferanser (covid-19)


Se rettningslinje i eHåndbok - Møter, samlinger, kurs og konferanser (Covid-19)

Oslo universitetssykehus følger nasjonale råd og regler for arrangementer på offentlig sted, herunder antall deltagere.

Informasjon om oppdaterte regler finner man på Helsedirektoratet.no

Nasjonale regler for arrangementer
Ulike arrangementer er definert i Covid 19 forskriften § 13

 

Omdisponering/utlån av ansatte til andre avdelinger

Personalformidling skal foreta omdisponering av ansatte ved bruk av stillingsutlån i Gat. For mer informasjon se eHåndbokdokumentet:      "Utlån av ansatte til andre avdelinger - omdisponering på grunn av korona"

Pensjonert helsepersonell og øvrige ansattgrupper

Stortinget har bestemt at begrensningene for hvor mye pensjonerte ansatte kan arbeide ved OUS, ved siden av AFP eller alderspensjon, midlertidig skal settes til side grunnet pandemien.

Denne ordningen ble innført 13. mars 2020 og er nå forlenget frem til og med 30. juni 2022.

Det betyr at alle pensjonerte ansatte (fra OPF, SPK, KLP og PKH) som mottar alderspensjon fra pensjonskassen, særalderspensjon, eller AFP, kan arbeide ubegrenset når det er nødvendig for å møte det ekstraordinære personellbehovet OUS har i forbindelse med koronaviruset. Slikt arbeid vil ikke medføre avkortning i deres løpende AFP eller alderspensjon.

Ledere i linjen bes vurdere om dette kan være et aktuelt virkemiddel i egen enhet og gå i dialog med sine berørte pensjonister. Vi minner om at eldre ansatte vil kunne være i en risikogruppe for korona-viruset og vi ber derfor om at dette hensyntas og vurderes i den aktuelle dialogen.

Leder må sende en epost til HR-drift oushfpbhrossteamb@ous-hf.no med melding om at denne pensjonisten skal jobbe på grunn av koronaviruset. Oppgi i så fall ansattnummer og navn (der dette foreligger fra før).

Se ehåndboksdokumentet:
Arbeid ved OUS

Registreringsverktøy for karantenestatus

Registrering av koronarelatert fravær skal gjøres i GAT i henhold til retningslinjene slik de er beskrevet på «Seksjon for personal- og ressursstyring (Gat forvaltning)» sine sider på Intranett.

PS: Du må være innlogget på sykehusnettet for å komme inn på lenken som fører til intranett.

Senfølger etter covid-19

Helsedirektoratet har laget informasjon med både tips til egenmestring og veiviserfunksjon for de med senfølger etter covid-19.

Senfølger etter covid-19 - helsenorge.no

 

Frisklivssentralen
Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivsentralen gir også veiledning til personer med senfølger etter covid-19.

Oversikt over kommuner med frisklivssentral


 

Telefontjeneste for ledere

OUS har opprettet flere telefonnummer for ledere som har spørsmål rundt covid-19. I Retningslinjen finner du kontaktinformasjon til de ulike telefontjenestene

INFF2 Testpoliklinikk Korona Covid-19 (SARS- CoV-2)

Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere

Din trygghet er viktig for oss. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for

medarbeidere som er gravide (fhi.no)medarbeidere som er i risikogruppen (fhi.no)

eller medarbeidere som av andre grunner kan være utsatt i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Helsedirektoratet anbefaler så langt det er mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte ved å gjennomføre følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Tilrettelegging for sårbare ansatte ved OUS, som er spesielt utsatt ved smitte

Tilretteleggingsplikten tilsier at en arbeidsgiver så langt det er mulig skal tilpasse arbeidet for arbeidstakere som er i en risikosituasjon.

For ansatte ved sykehuset som kan høre inn under gruppen sårbare ansatte, 
bør det i særlig grad tilrettelegges for:

 • Vurdere mulighet for andre oppgaver, gjøre omrokkeringer blant de ansatte slik at personer i disse sårbare gruppene, ikke utsettes for smitte.
 • Hjemmekontor dersom den ansattes arbeidsoppgaver kan gjøres fra egen bolig.
 • Medarbeideren bør kontakte legen sin for råd og vurderinger med tanke på om om vedkommende fortsatt kan jobbe eller bør sykemeldes.
 • Ta kontakt med smittevernlege/Infeksjonsavdelingen, som kan bistå i vurderingene med faglige råd.

Se også tilbud om psykososial støtte

Tjenestereiser

Fra og med 03.02.2022 kan tjenestereiser gjennomføres. Det må konkret vurderes hvilke tjestereiser som kan/bør gjennomføres med tanke på et samlet høyt ansattfravær.

Tjenestereiser

 

 
 

Smittevern

 

Vaksine til ansatte


 

--------

Annet

Sykepleier eller intensivsykepleier? Vi har fremdeles behov for deg

Se hvilke stillinger OUS har lyst ut i forbindelse med koronavirusutbruddet

Du med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Fant du det du lette etter?