Ledere, medarbeidere og studenter ved OUS

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

Ved symptomer: Alle ansatte (inkludert vaksinerte) og deres husstandsmedlemmer med symptomer på covid-19 skal meldes til test så snart symptomene oppstår. Se prosedyren som gjelder for alle ansatte ved OUS: https://ehandboken.ous-hf.no/document/136998#23.

Symptomer inkluderer: Feber, hoste, tungpust, tap av smak- eller luktesans, muskelverk, slapphet, hodepine, sår hals, tett/rennende nese, magesmerter, kvalme, oppkast eller diaré.

---------

Last ned appen for eHåndboken

Du finner eHåndbok også på vår app for mobil og nettbrett. Appen kan lastes ned for både Android eller iPhone/iPad.

I appen finner du de samme dokumentene som i internettutgaven. Det er raske og lettvinte funksjoner for å søke og finne dokumenter. Du kan laste ned dokumenter som du trenger tilgang til når du ikke har kontakt med trådløst nettverk. Med favoritt-funksjonen vil du alltid ha lett tilgang til de dokumentene du bruker mest. 

---------

Informasjon fra A-Å i forbindelse med koronautbruddet

Arbeidstid / Beredskap knyttet til personellplanlegging

Det er utarbeidet en retningslinje som beskriver den trinnvise prosessen som må gjennomføres for å aktivere personellplanlegging i tråd med regional beredskapsplan i Helse Sør-Øst. 

Se retningslinje:

Beredskap knyttet til personellplanlegging ved ekstraordinære krisesituasjoner (COVID-19)

Barnehage/skole

Dersom du som ansatt har behov for et utvidet tilbud i barnehage eller skole, i de tilfeller der disse har redusert åpningstid eller holder stengt grunnet Covid-19, skal barnehageeier og skoleeier gi et tilbud til ansatte i OUS. 

Se prosedyren: 

Barnehage / skole i forbindelse med Covid-19

Bierverv/flere arbeidsgivere

Ansatte ved OUS kan på nåværende tidspunkt som hovedregel videreføre sine bierverv under pandemi-perioden. I enkeltsaker kan det likevel være at det må settes begrensninger ut fra risiko for smitteeksponering hos biarbeidsgiver, men dette må vurderes konkret. Situasjonen vil vurderes fortløpende.

Føringer vedrørende flere arbeidsgivere/bierverv (Covid-19)

Deltid

Deltid - Bruk avdeltidsstillinger og ansattes fortrinnsrett til stillingsutvidelse.

Ferie og private reiser

Ved reiser må ansatte forholde seg til nasjonale regler inkludert karantenebestemmelser.

Se Folkehelseinstituttets sider:

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Smittevernråd ved reiser

Folkehelseinstituttet vil angi hvilke områder som faller innenfor og utenfor smittekriteriene på sin hjemmeside. Denne oversikten oppdateres minst hver 14. dag.

Se FHI sin oversikt her

Koronatestpoliklinikken kan ikke prioritere å teste ansatte i forbindelse med private reiser. Testing i forbindelse med private reiser må gjøres i hjemkommune.

Har du vært på reise?

Se tiltak etter reiser utenfor Norge

Se også vår instruks:

Karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt ved Covid-19

 

Forsikringer

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved Korona

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.  For mer informasjon se avsnittet:

"Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom" i eHåndbokdokumentet: Forsikringer

Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands frarådes

"I forbindelse med Korona frarådes Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands" i eHåndbokdokumentet: Forsikringer

Når skal skade som følge av koronasmitte meldes som HMS-avvik i Achilles og som yrkessykdom til NAV?

Regjeringen har bestemt at Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) som følge av koronasmitte hos medarbeidere med mulig smittekilde på jobb, skal vurderes som yrkessykdom.

Lovteksten er et tillegg til forskrift om yrkessykdommer;

I følge arbeidsmiljøloven § 2-3 skal du informere din leder ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom. Dette gjør du ved at du kontakter din leder og får saken registrert som HMS-avvik sykehusets forbedringssystem (Achilles).

 1. Dersom du blir smittet, får en skade eller vedvarende helseplager som følge av sykdom forbundet med koronasmitte på jobb, skal du skrive HMS-avvik om dette til din nærmeste leder (OUS-prosedyre dok.id.11 pkt. 3

  Hvis medarbeideren er forhindret fra å skrive HMS avvik – for eksempel på grunn av sykmelding - skal leder registrere HMS avvik i saken.

  I henhold til retningslinjene til NAV skal arbeidsgiver melde til NAV alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling, eller medfører arbeidsuførhet. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.
 2. Dersom en leder får informasjon om mulig skade på ansatt som følge av arbeidsrelatert koronasmitte skal leder sende melding om mistenkt yrkessykdom/yrkesskade til NAV. Dette gjøres ved å bruke koblingen til melding til NAV og forsikringsselskap i Achilles saken (Leder finner lenke til meldeskjema i HMS-avviket under overskriften Evt. andre meldinger). Dette gjelder inntil videre alle medarbeidere på OUS (både helsepersonell og alle andre medarbeidere)
 3. Dersom det foreligger opplysninger om smittesporing eller avviksmeldinger relatert til saken, skal leder legge kopi av disse opplysningene ved i meldingen til NAV
 4. Kopi av meldingen (til NAV) og eventuelle vedlegg skal også sendes i internposten til 
  Arbeidsmiljøavdelingen/Bedriftshelsetjenesten 
  v/dr. Trond Bakkerud eller dr. Pål Brenno
  Forskningsveien 2B

Du får tilbud om telefonkonsultasjon og vi ber om samtykke til å legge tilsendte opplysninger inn i din journal hos bedriftshelsetjenesten.

Har du spørsmål om melding om yrkessykdom og yrkesskade, kan du ta kontakt med Arbeidsmiljøavdelingen på arbeidsmedisin@ous-hf.no, eller på telefon 23 07 58 80.

Du kan lese mer om OUS yrkesskadeforsikring i prosedyre Forsikringer

Forskningsprosjekter

Håndtering av forsinkelser og stans i pågående forskningsprosjekter ved OUS grunnet Korona-epidemien

Fravær

Omsorgsdager/omsorgspenger 
I forbindelse med korona er det egne regler for omsorgspenger ved sykt barn eller barnepassers sykdom. Dette gjelder også ved stengte barnehager:

Se «I forbindelse med Korona gjelder spesielle regler i denne perioden» i eHåndbok/109879

Se «Refusjon av omsorgspenger i eHåndbok/109879»


 

Registrering og rapportering
Det er opprettet egne fraværskoder som skal brukes ved fravær knyttet til Corona.

Du finner gjeldene fraværskoder her.


 

Sykepenger
I forbindelse med korona er det egne regler for sykepenger:

Se «Fravær under koronaperioden» i eHåndbok – dokument/109874
Se «Krav om refusjon» i eHåndbok – dokument/109874

 

Hjemmekontor / Jobbe hjemme ifra

Fra 5. juli 2021 er det ikke påbud om bruk av hjemmekontor for virksomheter med tilhold i Oslo kommune. Selv om påbudet er opphevet anbefales fortsatt bruk av hjemmekontor, der det er praktisk mulig, til etter sommeren.

Jobbe hjemme ifra koronasituasjonen (Covid-19)
 

Ivaretagelse av medarbeidere/Psykososial støtte

Møter, kurs og konferanser

For å sikre at sykehuset kan ivareta sine oppgaver innen pasientbehandling, undervisning og forskning, samtidig som vi overholder smittevernhensyn, se eHåndbokdokumentet:

Møter, samlinger, kurs og konferanser (Covid-19) 

Omdisponering/utlån av ansatte til andre avdelinger

Personalformidling skal foreta omdisponering av ansatte ved bruk av stillingsutlån i Gat. For mer informasjon se eHåndbokdokumentet:      "Utlån av ansatte til andre avdelinger - omdisponering på grunn av korona"

     

 
 

Opplæring i forbindelse med Covid-19

Pensjonert helsepersonell og øvrige ansattgrupper

Stortinget har bestemt at begrensningene for hvor mye pensjonerte ansatte kan arbeide ved OUS, ved siden av AFP eller alderspensjon, midlertidig skal settes til side grunnet pandemien.

Denne ordningen ble innført 13. mars 2020 og er nå forlenget frem til og med 31. desember 2021.

Det betyr at alle pensjonerte ansatte (fra OPF, SPK, KLP og PKH) som mottar alderspensjon fra pensjonskassen, særalderspensjon, eller AFP, kan arbeide ubegrenset når det er nødvendig for å møte det ekstraordinære personellbehovet OUS har i forbindelse med koronaviruset. Slikt arbeid vil ikke medføre avkortning i deres løpende AFP eller alderspensjon.

Ledere i linjen bes vurdere om dette kan være et aktuelt virkemiddel i egen enhet og gå i dialog med sine berørte pensjonister. Vi minner om at eldre ansatte vil kunne være i en risikogruppe for korona-viruset og vi ber derfor om at dette hensyntas og vurderes i den aktuelle dialogen.

Leder må sende en epost til HR-drift oushfpbhrossteamb@ous-hf.no med melding om at denne pensjonisten skal jobbe på grunn av koronaviruset. Oppgi i så fall ansattnummer og navn (der dette foreligger fra før).

Se ehåndboksdokumentet:

Arbeid ved OUS ved siden av hel alderspensjon og innføring av pensjonistlønn

Permisjoner

Se eHåndbokdokumentet om  

Permisjoner - generelle bestemmelser

Permitteringer

Permittering av ansatte skal ikke benyttes.
Ta kontakt med HR-direktør for spørsmål om permitteringer.

Personalboliger under covid-19-pandemien

Det er inngått en avtale mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Frogner House Apartments (FHA) om leie av personalboliger for enkelte ansatte ved sykehuset under beredskapsperioden grunnet koronavirus. Avtalen mellom OUS og Frogner House Apartments om personalboliger under Covid-19 pandemien finner du på vårt intranett.

Avtalen gjelder leie personalboliger der det er et behov for skjerming av helsepersonell/pårørende i forhold til smittevernrisiko eller for å sikre tilstrekkelig hvile. Avtalen frem til 31. juli 2021.

Les mer om FHA på nettsiden deres

Nærmeste leder vurderer behov individuelt og konkret ut fra følgende kriterier som hver for seg er tilstrekkelige:

 1. Medarbeidere som går i beredskapsarbeidsplaner med høy belastning i form av antall vakter, vaktlengde og/eller redusert hviletid og som på grunn av lang reisevei mellom hjemsted og sykehus, trenger overnatting for kvalifisert hvile etter oppsatt vaktplan, eller for best mulig kontinuitetsplanlegging.

 2. Medarbeidere som har husstandsmedlemmer som tilhører en av Folkehelseinstituttets definerte risikogrupper, jf FHI

Bestilling og fakturering for personalbolig i forbindelse med beredskapssituasjonen skal gå via OUS sin kontaktperson:

Kristin Schjølberg i Stab medisin, helsefag og beredskap

Epost: UXKRNC@ous-hf.no
Mobiltelefon: 924 48 746

Priser og vilkår er satt i avtalen mellom Oslo universitetssykehus og Frogner House Apartments.

Den enkelte leieavtale dekkes ved koststed opprettet under Covid-19 pandemien ved at faktura konteres på avdelingens koststed (der den enkelte medarbeidere arbeider) med prosjektkode 10356 CORONAVIRUS.  Betaling av faktura til FHA skjer via Stab medisin, helsefag og beredskap.

Praksisaktiviteten for helse- og sosialfagutdanninger under korona

Målet er å opprettholde normal utdanningsvirksomhet for skoleåret 2020/2021, for å unngå etterslep og forsinkede utdanningsløp. Se retningslinjen: Gjennomføring av praksisstudier for helse- og sosialfagutdanninger under Covid-19 pandemien


Registreringsverktøy for karantenestatus

Registrering av koronainformasjon knyttet til ansatte gjøres i koronabasen. Den ligger på sensitivt koronaområde (snarvei «Database») på filbane: \\ous\data\OUSHF\Sensitivt\Klinikk05\Coronaoppfolging\HR

Instruksjoner for bruk ligger samme sted i Word-dokument «Til info». Dersom du ikke har tilgang, bestilles dette i Min Sykehuspartner (bestille -> tilganger -> start ny bestilling). Søk på «Corona» (merk: skriv med «c») og velg «Sensitiv mappe Klinikk 20-06978 Coronaoppfølging SKRIVE OUSHF»

Rekruttering og ulike registreringer m.m

Det skal så langt det er mulig benyttes ordinære retningslinjer og prosedyrer innen rekruttering og ansettelse. Det er opprettet et eget ehåndbokdokument Rekruttering og ulike registreringer - særregler under korona som omhandler særregler som kan tas i bruk dersom det på grunn av koronasituasjonen ikke er anledning til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og prosedyrer.

I eHåndboksdokumentet finner du informasjon om blant annet:


 
4.2.3. Egne fraværskoder knyttet til korona
 

Telefonnummer i Personalportalen

Husk å oppdatere din profil i Personalportalen med riktig telefonnummer. Vi sender ut viktig informasjon til medarbeidere på SMS.
Eksempel: 99887766.
Utenlandsk nummer skrives med landskode uten plusstegn.
Eksempel: 4699887766

Telefontjeneste for ledere

OUS har opprettet flere telefonnummer for ledere som har spørsmål rundt covid-19. I Retningslinjen finner du kontaktinformasjon til de ulike telefontjenestene

INFF2 Testpoliklinikk Korona Covid-19 (SARS- CoV-2) 

Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere

Din trygghet er viktig for oss. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for

medarbeidere som er gravide (fhi.no)medarbeidere som er i risikogruppen (fhi.no)

eller medarbeidere som av andre grunner kan være utsatt i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Helsedirektoratet anbefaler så langt det er mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte ved å gjennomføre følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Tilrettelegging for sårbare ansatte ved OUS, som er spesielt utsatt ved smitte

Tilretteleggingsplikten tilsier at en arbeidsgiver så langt det er mulig skal tilpasse arbeidet for arbeidstakere som er i en risikosituasjon.

For ansatte ved sykehuset som kan høre inn under gruppen sårbare ansatte, 
bør det i særlig grad tilrettelegges for:

 • Vurdere mulighet for andre oppgaver, gjøre omrokkeringer blant de ansatte slik at personer i disse sårbare gruppene, ikke utsettes for smitte.
 • Hjemmekontor dersom den ansattes arbeidsoppgaver kan gjøres fra egen bolig.
 • Medarbeideren bør kontakte legen sin for råd og vurderinger med tanke på om om vedkommende fortsatt kan jobbe eller bør sykemeldes.
 • Ta kontakt med smittevernlege/Infeksjonsavdelingen, som kan bistå i vurderingene med faglige råd.

Se også tilbud om psykososial støtte

 
 

Smittevern

Vaksine til ansatte


 

--------

Annet

Sykepleier eller intensivsykepleier? Vi har fremdeles behov for deg

Se hvilke stillinger OUS har lyst ut i forbindelse med koronavirusutbruddet

Du med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Endringshistorikk ledere, medarbeidere og studenter

28.01.2021

 • Oppdatert tekst under avsnittet "Hjemmekontor/Jobbe i hjemmeifra":
  • Det er påbudt med hjemmekontor både fra OUS, men også fra nasjonale myndigheter for virksomheter som er lokalisert i Oslo så langt det er praktisk mulig.
 • Ny ingress på toppen av siden, informasjon om situasjonen i Nordre Follo
  • OUS har besluttet å omgjøre vedtaket om midlertidig avvikling av bierverv i de 10 omtalte kommunene. Det betyr at det igjen er adgang til å ha bierverv i disse kommunene. Dette gjelder fra og med torsdag 28.01.21.  Se retningslinje i eHåndbok: Føringer vedrørende flere arbeidsgivere/bierverv (Covid-19)

27.01.2021

 • Ny ingress på toppen av siden, informasjon om situasjonen i Nordre Follo
  • Ansatte i OUS med bostedsadresse i Nordre Follo, skal fra og med torsdag 28.01 2021, komme tilbake i arbeid med mindre de kan utføre jobben sin hjemmefra (pålagt hjemmekontor).

   Leder må melde alle ansatte som kommer tilbake i arbeid, til test ved Testpoliklinikken. Munnbind benyttes av alle til testsvar foreligger. SMS blir sendt til aktuelle ansatte. Regler om bierverv videreføres tom 31.01.2021.

 • Ny ingress på toppen av siden, informasjon om situasjonen i Nordre Follo
  • OUS ber om at ansatte og pasienter fra Nordre Follo følger kommunenes anbefalinger. OUS vil komme med ytterligere og oppdatert informasjon etter hvert, men foreløpig gjelder følgende: Ansatte som bor i Nordre Follo kommune, eller jobber i helsetjenesten i Nordre Follo, skal i utgangspunktet inntil videre ikke komme på jobb i OUS. De må varsle sin leder om fraværet. Dersom ledere vurderer det som nødvendig at den ansatte kommer på jobb for å sikre kritisk drift, kan det gjøres unntak etter samme rutiner som gjelder for ansatte fra røde land / utlandet. Den ansatte skal i så fall bruke munnbind mens de er på jobb. Ansatte som har vært i arbeid i deltidsstilling i helsesektoren i Nordre Follo siste 10 dager, skal håndteres som om de bor i Nordre Follo. Det vil si at de i utgangspunktet heller ikke skal komme på jobb. Tilsvarende skal de samme ansatte som er satt opp for koronavaksine i denne perioden melde avbud for vaksinasjon

25.01.2021

 • Lagt til ny informasjon i avsnittet "Bierverv/flere arbeidsgivere"
  • Fra 25.01.21 må ansatte midlertidig avvikle bierverv hos arbeidsgivere som er lokalisert i de 10 kommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler i Viken og Ås kommune. Dette gjelder i første omgang frem til og med 31.01.21.

19.01.2021

 • Oppdatert tekst i avsnittet "Omsorgsdager/omsorgspenger  under korona"

  • I forbindelse med korona har vi spesielle regler for omsorgspenger ved sykt barn eller barnepassers sykdom. Dette gjelder også ved stengte barnehager. Se mer om dette i eHåndboksdokumentet:

12.01.2021

 • Nytt avsnitt i A-Å: Vaksine til ansatte.

  • Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet for ansatte i OUS.

21.12.2020

 • Endringer i avsnittet: Personalboliger under covid-19-pandemien
  • Avtalen er forlenget og gjelder til 30. april 2021

02.12.2020

 • Endringer i avsnittet: Pensjonert helsepersonell
  • Retningslinjen har nå blitt oppdatert med hva som menes med arbeid knyttet til den ekstraordinære situasjonen med korona/koronarelatert arbeid. 

26.11.2020

 • Endringer i avsnittet: Barnehage / skole
  • Dersom du som ansatt har behov for et utvidet tilbud i barnehage eller skole, i de tilfeller at disse reduserer sin åpningstid eller stenger begrunnet i Covid-19, da skal barnehageeier og skoleeier gi et tilbud til ansatte i OUS. Se prosedyren som er utarbeidet om temaet. Husk at du må ha med en bekreftelse på ansettelse fra leder. 

   Barnehage / skole i forbindelse med Covid-19

13.11.2020

 • Endring i punktet: Omdisponering/Utlån av ansatte til andre avdelinger: Personalformidling skal foreta omdisponering av ansatte ved bruk av stillingsutlån i Gat. For mer informasjon se eHåndbokdokumentet:    

30.10.2020

 • Oppdatert ingress: NB! Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal testes og skal ikke gå på jobb før negativ test. Man kan kun gå på jobb med restsymptomer dersom man har negativ test, og skal da bruke munnbind til man er helt symptomfri. Se prosedyren som gjelder for alle ansatte ved OUS: http://ehandbok.ous-hf.no/document/136998/fields/23. Symptomer inkluderer: Feber, hoste, tungpust, tap av smak- eller luktesans, muskelverk, slapphet, hodepine, sår hals, tett/rennende nese, magesmerter, kvalme, oppkast eller diaré.

29.10.2020

 • Endringer i punktet "Hjemmekontor / Jobbe hjemme ifra". Det er fra torsdag 29. oktober kl. 12.00 er det påbud om å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Avgjørelsen tas lokalt hos leder.

 • Endringer i punktet "Møter, samlinger, kurs og konferanser". Møter/samlinger/kurs/konferanser skal gjennomføres digitalt eller per telefon der hvor det er mulig. Møtevirksomhet med fysisk oppmøte reduseres til det som er helt nødvendig. 

28.10.2020

 • Endringer i punktet "Pensjonert helsepersonell" I første omgang gjelder dette for perioden 13. mars til 1. november 2020. Denne ordningen ble innført 13. mars 2020 og er nå forlenget frem til og med 30. juni 2021. 

22.10.2020

 • Lagt inn informasjon om " Praksisaktiviteten for helse- og sosialfagutdanninger under korona"

05.10.2020

 • Lagt inn informasjon om "Telefontjeneste for ledere"

22.09.2020

 • Lag inn informasjon om "Arbeidstid / Beredskap knyttet til personellplanlegging" (flyttet fra intranettetsiden til HR-stab over i eHåndbok)
 • Barnehage / Skole
  • Lagt ut dokumentetet "Bekreftelse på behov for utvidet barnepass for ansatte ved Oslo universitetssykehus HF (dokument)" som også ble oppdatert idag 22.09.2020 (tidligere har dokumentet ligget på intranettetsiden til HR-stab)

11.09.2020

 • Ny/oppdatert informasjon om: "Møter, kurs og konferanser" og"Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere" 

 • Noe informasjon under "Barnehage/skole" er fjernet. Informasjonen er forenklet.

07.08.2020

 • Endring i avsnittet «Tjenestereiser og privatereiser»

30.06.2020

 • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk av egenmelding gjelde uansett årsak til fravær (Under "Fravær under koronaperioden/ egenmelding")
 • Fra 1. juli vil antall dager med omsorgspenger nullstilles
 • Fra 1. juli skal arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker

25.06.2020

 • Oppdatert informasjon om bedriftslegene og ferieavvikling:
  • Pål Brenno: 92 89 90 05 (uke 27-30 og 33-34)
  • Trond Bakkerud: 95 29 62 95 (uke 31-32)

19.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Skal jeg i karantene»
 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser"
  • UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det åpnes opp for reiser til områder i Norden som faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet.

18.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I  løpet av dette året, vil det likevel kunne benyttes 32 egenmeldingsdager (ikke 24 som opprinnelig). Deretter må det leveres sykemelding.

17.06.2020

 • Lagt ut informasjon om Avlyste utenlandsreiser – dekning fra HELFO under "Tjenestereiser og privatreiser".

10.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I løpet av dette året vil det kunne benyttes 32 egenmeldingsdager, deretter må det leveres sykemelding.

 

02. juni 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", under "Privatereiser"
  • Sykehuset fraråder derfor medarbeidere å gjennomføre privatreiser så langt det er mulig.
  • Dersom private reiser med utreise og hjemreise i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, ...
  • Kostnader ved avbestilte privatreiser med utreise etter 1. juni, må den medarbeidere dekke selv.

27. mai 2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»

  • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk egenmelding gjelde uansett årsak til fravær. Arbeidstaker må da ha vært ansatt i to måneder, for å kunne benytte egenmelding. Dette etter nye føringer fra myndighetene.
 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften "Egenmelding i forbindelse med fravær som skyldes karantene"
  •  Ved sykefravær som oppstår 1. juni og etter, vil den medarbeidere kun ha 8 egenmeldingsdager i løpet av en arbeidsgiverperiode som før.

26. mai 2020

 

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet
  • Dagens råd om å ikke gjennomføre fritidsreiser utenlands gjelder frem til 20. august.
  • Etter 1.  juni dekker ikke lengre sykehuset kostnaden ved avbestilte private reiser som følge av Korona.

15. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Med familie menes nærmeste familie som; ektefelle, samboer og barn.
 • Endring i avsnittet "Er det trygt å komme på jobb", blant annet:
  • Regler for de som er til stede på jobb

11. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Fra 7. mai gjelder ikke lenger reiseforbudet for alle medarbeidere , men OUS fraråder likevel reiser til utlandet.
  • Dagens råd om å redusere fritidsreiser gjelder frem til 1. juni. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage nye råd for fritidsreiser. Disse vil være klare 15. mai og tre i kraft fra 1. juni.

 

08. mai 2020

 • Endret i tråd med endringer i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) av 07.05.20:
  • Kontaktsporing omfatter personer som har hatt nær kontakt med bekreftet smittet senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte (endret fra 24 timer)
  • Varighet av karantene reduseres til  10 døgn (endret fra 14 døgn)

04. mai 2020

 • Lagt til informasjon om innmelding av yrkesskade (koronasmitte) til NAV

30. april 2020

 • Lagt inn definisjoner av mistenkt tilfelle, sannsynlig tilfelle, bekreftet tilfelle og nærkontakt
 • Lagt inn kontaktinformasjon til Avdeling for smittevern
 • Lagt inn at medarbeidere som har husstandsmedlem(mer) med sannsynlig covid-19 skal være i karantene til testresultat foreligger
 • Endret tidsrommet for når bedriftslegene kan kontaktes
 • Lagt inn at alle medarbeidere som fyller testkriteriene skal vurderes for testing
 • Lagt til flytskjema for testing av medarbeidere
 • Endret testkriteriene i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok (lagt til magesmerter, kvalme, oppkast og diaré)
 • Oppdatert lenke til FHI om hvorfor testing av asymptomatiske ikke anbefales
 • Omarbeidet teksten i avsnittet om testing av husstandsmedlemmer i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok
 • Lagt til åpningstider for Testpoliklinikkene
 • Presisert at nærmeste leder bestiller testing
 • Fjernet avsnittet om hvordan prioritere for testing
 • Lagt til at vedvarende tap av smaks- og luktesans ikke skal tillegges vekt når man bestemmer varighet av isolasjon
 • Informasjon om personalboliger er flyttet til "Informasjon fra HR".

28. april 2020

 • Beslutningen om gratis parkering for medarbeidere opprettholdes inntil videre, men det kan fra mandag 04.05.2020 KUN parkeres på plasser som er merket/skiltet for dette («ansattplasser»).

25. april 2020

 • Kl. 15.00: Dersom en leder etter kontakt med medarbeidere vurderer at den medarbeidere bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 129 – Egenmelding Karantene (folketrygdloven § 8.4f). Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • 519 -  Karantenerelatert velferdspermisjon for medarbeidere som ikke har opparbeidet seg rettigheter til egenmelding etter loven

24. april 2020

 • Kl. 14.45: Informasjon om personalboliger under covid-19-pandemien

21. april 2020

 • Kl. 13.00: Videreføring av tilbudet om utvidet barnehagedekning for medarbeidere i sykehus

20. april 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om utvidet rett til omsorgspenger ved legeerklæring
 • Kl. 12.45: Informasjon om tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

16. april 2020

 • Kl. 13.45: Egenmelding – ved fravær som ikke skyldes korona må arbeidstaker ha vært ansatt i fire uker for å kunne bruke egenmelding.

11. april 2020

 • Kl. 11.00: Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.

10.april 2020

 • Kl 12.45: lagt til egen fane med Informasjonsvideoer om smittevernutstyr

09. april 2020

 • Kl. 08:45: Bilder av ulike typer åndedrettsvern

08. april 2020

 • Kl. 22.00: Informasjon om riktig bruk av åndedrettsvern lagt inn 
 • Kl. 10.45: Lagt inn informasjon om besøksforbud ved OUS under "Informasjon om smittevern". 

07. april 2020

 • Kl. 09.50: Spørsmål og svar om smittevern

06. april 2020

 • Kl 14.20: Oppdatert samleside for informasjonsvideoer om kohortisolering, respiratorer etc.

02. april 2020

 • Kl 17.30: Lagt til tilbud om psykososial støtte
 • Kl 11.30: Logg på «OUS-PC» fra din private hjemme-PC (Faktaboks øverst på siden)
 • Kl 11.05: Har du noen gode ideer i forbindelse med koronautbruddet? Bli med på Idéprisen og vinn 100.000 kr.

31. mars 2020

 • Oppdatert informasjon om karantene
 • Oppdatert informasjon om testing av husstandmedlemmer til medarbeidere

30. mars 2020

 • HR

26. mars 2020

 • Kl. 18:00 Testprosedyren for Covid-19 er oppdatert og beskriver nå også test av husstandsmedlemmer. Det er også presisert at når leder ikke er tilstedet, er det stedfortredende leder som skal melde medarbeidere til testing. 
 • Kl. 10.15: Lenke til ehåndboksprosedyrer om koronavirus.

24. mars 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om hva medarbeidere og studenter skal gjøre ved positivt prøveresultat på koronavirus

23. mars 2020

 • Informasjonsvideo: lenke til ny video - kohortisolering av koron
 • apasienter
 • Oppda
 • terte lenker med informasjon til helsepersonell som er gravide eller i risikogruppe
 • Har du en god idé eller løsning på en utfordring i forbindelse med koronaviruset? Meldt inn til idépoliklinikken.
 • Kl. 16.15: Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser
 • Kl. 15.30: Informasjon om rutine for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra forsvaret.

21. mars 2020

 • Kl. 07.15: Presisering om karantene: Hvis du har vært i kontakt med en person som senere får påvist covid-19, skal du i karantene hvis du har hatt kontakt med smittede innenfor 24 timer før vedkommende utviklet symptomer. 

18. mars 2020

 • Kl. 08.30:
  • Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • Medarbeidere som får sykmelding pga. koronavirus, skal registreres i GAT som: 119 – sykmelding karantene og syk pga. korona
  • Dersom medarbeidere må være hjemme  pga. barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene «…» Antall dager er utvidet fra 10-20.
 • Kl. 07:00:
  • Medarbeidere skal ikke i karantene hvis de har hustandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. NB: Dette er en endring fra 16.03. Tidligere skulle medarbeideren være i karantene til testresultatet forelå.
  • Dersom det er gitt dispensasjon fra karantene gjelder dette kun for den aktuelle vakten
  • Det er nærmeste leder som skal prioritere sine medarbeidere for testing. Nærmeste leder vurderer indikasjon for test og N3-leder beslutter. N3-leder skal melde egne medarbeidere til testpoliklinikken.

17. mars 2020

 • Kl. 10.30: Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den medarbeidere bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som 129 – Egenmelding Karantene FTL § 8.4f
 • Kl. 08.30: Leder som finner det strengt nødvendig at en person får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket, sender en begrunnet søknad om dette i lederlinjen til nivå 2 leder (klinikkleder, direktør).
 • Kl. 08.20: medarbeidere som er i karantene kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 dager.

13. mars 2020

 • Kl. 14.00: Testpoliklinikk korona: Det er svært viktig at medarbeidere ringer og avtaler time på forhånd slik at vi unngår en ansamling av mennesker. Vi vet det er stor pågang på telefon, men ber om at alle overholder dette.
 • Kl. 13.00: Oppdaterte karanteneregler og informasjon om at OUS fraviker noe fra de nasjonale føringene som kom torsdag 12. mars og fredag 13. mars.
 • Kl 11.00: Oppdatert med forbud om reise utenlands for helsepersonell.

12. mars 2020

 • Kl. 18:45: Jobber du på Rikshospitalet kan du ringe 23070557 (hverdager 8.00-14.00) for å avtale testing.
 • Kl. 15:50:
  • Oppfordring om ikke å ringe callsenteret unødig. Det er stor pågang etter nye kriterier for testing. Telefonen på Koronatestpoliklinikken besvares fortløpende og alle blir satt opp til time fortløpende. Vi prioriterer personell i kliniske stillinger.
  • Vi åpner opp parkeringsarealene på alle OUS parkeringsplasser (ikke bare Ullevål) fra og med fredag 13. mars klokken 06:00
  • Det blir gratis å parkere fra og med fredag 13. mars k
  • l. 06.00
 • Kl. 12:45: Presisering om testing av medarbeidere : Symptomer er eneste kriterie for å bli testet. Dette er en endring gjeldende fra 12. mars. Du trenger altså ikke å ha vært på reise eller ha vært i kontakt med en smittet for å bli testet.
 • Kl. 12:00 medarbeidere som settes i karantene får en SMS fra sykehuset. Har du spørsmål kan du ringe bedriftslegene (09.00-21.00).
 • Kl. 11:20: Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg". Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Kl. 09:40: OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Kl. 09.00: Nye tiltak ved Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet, blant annet:
  • Dersom private reiser i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den medarbeiderens forsikringsselskap, vil sykehuset dekke dette.
  • Alle medarbeidere med symptomer skal testes.

 

Fant du det du lette etter?