Ledere, medarbeidere og studenter ved OUS

Oslo universitetssykehus er i grønn beredskap

På denne siden finner du oppdatert informasjon til ledere, medarbeidere og studenter ved OUS i forbindelse med koronavirusutbruddet.

 

NB! Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til ett døgn etter at man er blitt symptomfri.

Last ned appen for eHåndboken

Du finner eHåndbok også på vår app for mobil og nettbrett. Appen kan lastes ned for både Android eller iPhone/iPad.

I appen finner du de samme dokumentene som i internettutgaven. Det er raske og lettvinte funksjoner for å søke og finne dokumenter. Du kan laste ned dokumenter som du trenger tilgang til når du ikke har kontakt med trådløst nettverk. Med favoritt-funksjonen vil du alltid ha lett tilgang til de dokumentene du bruker mest. 

---------


Informasjon fra A-Å i forbindelse med koronautbruddet

Arbeidstid / Beredskap knyttet til personellplanlegging

Det er utarbeidet en retningslinjen som beskriver den trinnvise prosessen som må gjennomføres for å aktivere personellplanlegging i tråd med regional beredskapsplan i Helse Sør-Øst (vedlagt). Vedlagt retningslinjen ligger også prosessbeskrivelser, retningslinjer, malverk og sjekklister som er utarbeidet særskilt for pandemisituasjonen med COVID-19.

Se retningslinjen i eHåndbok: 

Beredskap knyttet til personellplanlegging ved ekstraordinære krisesituasjoner (COVID-19)

Avtaler og protokoller ligger på intranett

Avstand og regler på jobb

Barnehage/skole

Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrift etter smittevernloven, skal få et tilbud i barnehagen, selv om barnehagen har redusert åpningstid begrunnet i smittevernhensyn: 

Dette gjelder for:

 • Når minst en foresatt er ansatt i samfunnskritisk funksjon. Dette betyr at dette gjelder dersom minst en foresatt er ansatt i OUS og har
 • enten - barn med særlige behov,
 • eller - barn under 12 år

Dersom formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Dette innebærer at retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
Bekreftelse på behov for utvidet barnepass for ansatte ved Oslo universitetssykehus HF (dokument)


Bierverv/flere arbeidsgivere

Ansatte ved OUS kan på nåværende tidspunkt som hovedregel videreføre sine bierverv under pandemi-perioden. I enkeltsaker kan det likevel være at det må settes begrensninger ut fra risiko for smitteeksponering hos biarbeidsgiver, men dette må vurderes konkret. Situasjonen vil vurderes fortløpende og evt endringer vil bli inntatt i eHåndbokdokumentet:

Føringer vedrørende flere arbeidsgivere/bierverv (Covid-19)

Deltid

For å redusere behov for overtid i forbindelse med koronavirusutbruddet skal leder oppfordre ansatte som nå arbeider deltid til å utvide sin stilling til 100% i en måned, med mulighet for forlengelse.  For mer informasjon se eHåndbokdokumentet: 

Deltid - Bruk avdeltidsstillinger og ansattes fortrinnsrett til stillingsutvidelse.

Ferie

Sykehuset anbefaler kun reise innenlands. For mer informasjon se punktet Reiser (privat)

I OUS er det et ønske om at fastsatt ferie skal avvikles som avtalt, dersom det er mulig for driften. Koronaviruset kan likevel innebære endring i ferieplanene til mange ansatte.

Dersom det er behov for driften at ansatte utsetter sin ferie, kan leder og den ansatte bli enige seg i mellom at den ansattes ferie utsettes til senere i ferieåret.

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie på grunn av «uforutsette hendinger», dersom ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Koronaviruset er en «uforutsett hendelse». Det må derfor vurderes:

 • om ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer
 • om det kan skaffes en stedfortreder for vedkommende som er i ferie
 • endringen må drøftes med den ansatte


For mer informasjon se eHåndboksdokument: 

Ferie i beredskapssituasjon (COVID-19)

Forsikringer

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved Korona

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.  For mer informasjon se avsnittet:

"Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom" i eHåndbokdokumentet: Forsikringer

Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands frarådes

Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser må meldes til sykehusets forsikringsselskap (Gouda) viawaco ajour.

For mer informasjon se avsnittet 

"I forbindelse med Korona frarådes Tjenestereiser/kurs/konferanser utenlands" i eHåndbokdokumentet: Forsikringer

Når skal skade som følge av koronasmitte meldes som HMS-avvik i Achilles og som yrkessykdom til NAV?

Regjeringen har bestemt at Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) som følge av koronasmitte hos medarbeidere med mulig smittekilde på jobb, skal vurderes som yrkessykdom.

Lovteksten er et tillegg til forskrift om yrkessykdommer;

I følge arbeidsmiljøloven § 2-3 skal du informere din leder ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom. Dette gjør du ved at du kontakter din leder og får saken registrert som HMS-avvik sykehusets forbedringssystem (Achilles).

 1. Dersom du blir smittet, får en skade eller vedvarende helseplager som følge av sykdom forbundet med koronasmitte på jobb, skal du skrive HMS-avvik om dette til din nærmeste leder (OUS-prosedyre dok.id.11 pkt. 3

  Hvis medarbeideren er forhindret fra å skrive HMS avvik – for eksempel på grunn av sykmelding - skal leder registrere HMS avvik i saken.

  I henhold til retningslinjene til NAV skal arbeidsgiver melde til NAV alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling, eller medfører arbeidsuførhet. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.
 2. Dersom en leder får informasjon om mulig skade på ansatt som følge av arbeidsrelatert koronasmitte skal leder sende melding om mistenkt yrkessykdom/yrkesskade til NAV. Dette gjøres ved å bruke koblingen til melding til NAV og forsikringsselskap i Achilles saken (Leder finner lenke til meldeskjema i HMS-avviket under overskriften Evt. andre meldinger). Dette gjelder inntil videre alle medarbeidere på OUS (både helsepersonell og alle andre medarbeidere)
 3. Dersom det foreligger opplysninger om smittesporing eller avviksmeldinger relatert til saken, skal leder legge kopi av disse opplysningene ved i meldingen til NAV
 4. Kopi av meldingen (til NAV) og eventuelle vedlegg skal også sendes i internposten til 
  Arbeidsmiljøavdelingen/Bedriftshelsetjenesten 
  v/dr. Trond Bakkerud eller dr. Pål Brenno
  Forskningsveien 2B

Du får tilbud om telefonkonsultasjon og vi ber om samtykke til å legge tilsendte opplysninger inn i din journal hos bedriftshelsetjenesten.

Har du spørsmål om melding om yrkessykdom og yrkesskade, kan du ta kontakt med Arbeidsmiljøavdelingen på arbeidsmedisin@ous-hf.no,  eller på telefon 23 07 58 80.Du kan lese mer om OUS yrkesskadeforsikring i prosedyre Forsikringer

Forskningsprosjekter

Se eHåndboksveileder for Håndtering av forsinkelser og stans i pågående forskningsprosjekter ved OUS grunnet Korona-epidemien 

Fravær under koronaperioden

 • Ansatt som er blitt smittet av Koronaviruset, har på vanlig måte rett til sykepenger. De kan benytte egenmelding eller sykemelding på vanlig måte.
 • I denne situasjonen er det åpnet for at legen kan vurdere pasienten og eventuelt sykmelde pr. telefon eller videosamtale
 • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk av egenmelding gjelde uansett årsak til fravær.
 • I løpet av dette året, vil det kunne benyttes 32 egenmeldingsdager (ikke 24 som opprinnelig). Deretter må det leveres sykemelding.
 • Ansatte som må holdes isolert i karantene pga smitterisiko har rett til sykepenger, med mindre de reiser til utlandet mot reiseråd fra myndighetene. Les mer om karantene under "Karantene og testing".

Mer informasjon om

"Fravær under Koronaperioden" finner du i eHåndboksdokumentet: Sykepenger

Fravær – Registrering og rapportering

Det er opprettet egne fraværskoder knyttet til korona.

Heimevernet

For ansatte som er innkalt til heimevernet kan leder søke om fritak for tjeneste ved mobilisering.
Her finner du informasjon om fritaksordningen og søknadsskjema

Hjemmekontor

Helsemyndighetene oppfordrer virksomheter som har mulighet til det, å legge til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra. På den måten vil man kunne redusere antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å redusere smittespredning i storbyene.

Hjemmekontor har kommet i stand på svært kort tid, og er ikke ment som varige løsning, men vi må likevel påregne at det vil bli slik en lang periode fremover. Se eHåndbok dokumentet:

Regler for hjemmekontor under koronasituasjonen
 
 
Ivaretagelse av medarbeidere/Psykososial støtte Karantene og testing

Karanteneplikt og unntak fra karantene

Leder kan søke deg fri fra karantene for å opprettholde driften. Se eHåndbokdokumentet:Karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt for ansatte ved covid-19

Møter, kurs og konferanser

I forbindelse med koronapandemien har det blitt laget en retningslinjefor møter, samlinger, kurs og konferanser. Formålet med retningslinjen er å sikre at sykehuset kan ivareta sine oppgaver innen pasientbehandling, undervisning og forskning samtidig som vi overholder smittevernhensyn for å redusere risikoen for smitte. Vi strammer derfor inn regler for gjennomføring av møter, samlinger, kurs og konferanser (internt og eksternt).  Se eHåndbokdokumentet:Møter, samlinger, kurs og konferanser (Covid-19) 

Omdisponering/Utlån av ansatte til andre avdelinger

Hovedregelen er at aktivitet og kostnad hører sammen. Det innebærer at omdisponeringer på en måned eller mer, også skal registreres i Personalportalen ved at den ansatte søker permisjon og at vedkommende ansettes på ny organisasjonsenhet som skal merkes med Kilde: 0000 og Prosjekt: 10356 under Kontering. Tilsvarende gjelder for alle omdisponeringer av ansatte som lønnes på eksterne midler, uavhengig hvor lenge omdisponeringen varer. Det kan også være behov for å endre stillingstittel og arbeidstid. Omdisponeringer kortere enn en måned, og der stillingstittel og/eller arbeidstid ikke skal endres, gjøres kun i Gat.

For mer informasjon se eHåndbokdokumentet: "Utlån av ansatte til andre avdelinger - omdisponering på grunn av korona"

Omsorgsdager/omsorgspenger under korona

Fra 1. juli ble antall dager med omsorgspenger nullstilt. Selv om man ikke har brukt opp tidligere kvote, eller man har brukt opp alt, så nullstilles antall dager med omsorgspenger.

Muligheten for å benytte omsorgspenger er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn, eller at det er familiemedlemmer det må tas særlig hensyn til frem til 31.desember 2020. Det kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn. Arbeidsgiver må be om denne legeerklæringen, for at det skal gis refusjon fra NAV.

For mer informasjon se avsnittet som tar for segspesielle regler i forbinnelse med i eHåndbokdokumentet Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom


Omsorgspenger – Refrusjon

Fra 1. juli skal arbeidsgiver igjen dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker.

For mer informasjon se avsnittet"Refusjon av omsorgspenger" i eHåndbokdokumentet Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom.

 

Opplæring av ansatte i forbinnelse med COVID-19

Parkering for medarbeidere

Som ansatt i OUS anbefaler vi fremdeles ikke å benytte kollektiv transport. Beslutningen om gratis parkering for medarbeidere opprettholdes inntil videre, men det kan fra mandag 04.05.2020 KUN parkeres på plasser som er merket/skiltet for dette («ansattplasser»).

Pensjonert helsepersonell

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen som har oppstått vedrørende korona, har Stortinget bestemt at begrensningene for hvor mye pensjonerte ansatte kan arbeide ved OUS ved siden av AFP eller alderspensjon midlertidig skal settes til side.

I første omgang gjelder dette for perioden 13. mars til 1. november 2020.

Det betyr at alle pensjonerte ansatte (fra OPF, SPK, KLP og PKH) som mottar alderspensjon fra pensjonskassen, særalderspensjon, eller AFP, kan arbeide ubegrenset når det er nødvendig for å møte det ekstraordinære personellbehovet OUS har i forbindelse med koronaviruset. Slikt arbeid vil ikke medføre avkortning i deres løpende AFP eller alderspensjon.

Dette gjelder også pensjonerte som ikke allerede har en ekstravaktavtale eller deltidsstilling under innmeldingsgrensen ved OUS og uavhengig av om man er utdannet helsepersonell eller ikke.
Ledere i linjen bes vurdere om dette kan være et aktuelt virkemiddel i egen enhet og gå i dialog med sine berørte pensjonister. Vi minner om at eldre ansatte vil kunne være i en risikogruppe for korona-viruset og vi ber derfor om at dette hensyntas og vurderes i den aktuelle dialogen.

Leder må sende en epost til HR-drift rammeavtaler@ous-hf.no med melding om at denne pensjonisten skal jobbe på grunn av koronaviruset. Oppgi i så fall ansattnummer og navn (der dette foreligger fra før).

Se ehåndboksdokumentet Arbeid ved OUS ved siden av hel alderspensjon og innføring av pensjonistlønn

Permisjoner

Se eHåndbokdokumentet om  

Permisjoner - generelle bestemmelser

Permiteringer

Permittering av ansatte skal ikke benyttes.
Ta kontakt med HR-direktør for spørsmål om permitteringer.

Personalboliger under covid-19-pandemien

Det er per 21. april inngått en avtale mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Frogner House Apartments (FHA) om leie av personalboliger for enkelte ansatte ved sykehuset under beredskapsperioden grunnet koronavirus.

Avtalen gjelder leie personalboliger der det er et behov for skjerming av helsepersonell/pårørende i forhold til smittevernrisiko eller for å sikre tilstrekkelig hvile. Avtalen gjelder fra d.d. frem til 31. desember 2020.

Boligene FHA tilbyr er møblerte leiligheter med kjøkken og bad og det er stilt særskilte krav til hygiene- og sanitærforhold for å tilfredsstille krav til smittevern.

Les mer om FHA på nettsiden deres

Kriterier for overnatting i personalbolig for ansatte i forbindelse med beredskapssituasjon under Covid-19 pandemien

Nærmeste leder vurderer behov individuelt og konkret ut fra følgende kriterier som hver for seg er tilstrekkelige:

 1. Medarbeidere som går i beredskapsarbeidsplaner med høy belastning i form av antall vakter, vaktlengde og/eller redusert hviletid og som på grunn av lang reisevei mellom hjemsted og sykehus, trenger overnatting for kvalifisert hvile etter oppsatt vaktplan, eller for best mulig kontinuitetsplanlegging.
 2. Medarbeidere som har husstandsmedlemmer som tilhører en av Folkehelseinstituttets definerte risikogrupper, jf FHI

Bestilling av personalbolig

Bestilling og fakturering for personalbolig i forbindelse med beredskapssituasjonen skal gå via OUS sin kontaktperson:

Kristin Hanche-Olsen i Stab medisin, helsefag og beredskap

Epost: UXKRNC@ous-hf.no
Mobiltelefon: 924 48 746

Priser og vilkår er satt i avtalen mellom Oslo universitetssykehus og Frogner House Apartments.

Den enkelte leieavtale dekkes ved koststed opprettet under Covid-19 pandemien ved at faktura konteres på avdelingens koststed (der den enkelte medarbeidere arbeider) med prosjektkode 10356 CORONAVIRUS.  Betaling av faktura til FHA skjer via Stab medisin, helsefag og beredskap.

Registreringsverktøy for karantenestatus

Registrering av koronainformasjon knyttet til ansatte gjøres i koronabasen. Den ligger på sensitivt koronaområde (snarvei «Database») på filbane: \\ous\data\OUSHF\Sensitivt\Klinikk05\Coronaoppfolging\HR

Instruksjoner for bruk ligger samme sted i Word-dokument «Til info». Dersom du ikke har tilgang, bestilles dette i Min Sykehuspartner (bestille -> tilganger -> start ny bestilling). Søk på «Corona» (merk: skriv med «c») og velg «Sensitiv mappe Klinikk 20-06978 Coronaoppfølging SKRIVE OUSHF»

Reiser (private)

For å opprettholde nødvendig drift av sykehuset, redusere smitterisiko og redusere antall ansatte i karantene, fraråder OUS reiser til utlandet, både privatereiser og tjenestereiser. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte den ansatte å reise til utlandet i sin fritid. Sykehuset har imidlertid siden mars 2020 frarådet ansatte å reise til utlandet, når det ikke er nødvendig. Dette gjelder fortsatt.

For ansatte som likevel har vært utenfor landets grenser, inkludert båt/ferge - selv om man ikke går i land, eller mellomlander i rødt område, se informasjon om tiltak etter reiser utenfor Norge.Folkehelseinstituttet vil angi hvilke områder som faller innenfor og utenfor smittekriteriene på sin hjemmeside. Denne oversikten oppdateres minst hver 14. dag.

Se FHI sin oversikt her

Følg vår instruks: 

Karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt ved Covid-19


Kostnader ved avbestilling av privatreiser

Kostnader ved avbestilte privatreiser med utreise etter 1. juni, må den ansatte dekke selv. Avbestilte private reiser med utreise og hjemreise i perioden 28. februar til 31. mai, der kostnaden ikke dekkes av den ansattes forsikringsselskap i form av refusjon eller vouchers/gavekort, vil dekkes av sykehuset. 

  

Rekruttering og ulike registreringer m.m

Det skal så langt det er mulig benyttes ordinære retningslinjer og prosedyrer innen rekruttering og ansettelse. Det er opprettet et eget ehåndbokdokument Rekruttering og ulike registreringer - særregler under korona som omhandler særregler som kan tas i bruk dersom det på grunn av koronasituasjonen ikke er anledning til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og prosedyrer.

Her finner du informasjon om blant annet informasjon om:


4.2.3. Egne fraværskoder knyttet til korona
 

Telefonnummer i Personalportalen

Du må oppdatere din profil i Personalportalen med riktig telefonnummer. Vi sender ut viktig informasjon til medarbeidere på SMS.
Eksempel: 99887766.
Utenlandsk nummer skrives med landskode uten plusstegn.
Eksempel: 4699887766

Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere

Din trygghet er viktig for oss. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for

medarbeidere som er gravide (fhi.no)medarbeidere som er i risikogruppen (fhi.no)

eller medarbeidere som av andre grunner kan være utsatt i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Helsedirektoratet anbefaler så langt det er mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte ved å gjennomføre følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Tilrettelegging for sårbare ansatte ved OUS, som er spesielt utsatt ved smitte

Tilretteleggingsplikten tilsier at en arbeidsgiver så langt det er mulig skal tilpasse arbeidet for arbeidstakere som er i en risikosituasjon.

For ansatte ved sykehuset som kan høre inn under gruppen sårbare ansatte, 
bør det i særlig grad tilrettelegges for:

 • Vurdere mulighet for andre oppgaver, gjøre omrokkeringer blant de ansatte slik at personer i disse sårbare gruppene, ikke utsettes for smitte.
 • Hjemmekontor dersom den ansattes arbeidsoppgaver kan gjøres fra egen bolig.
 • Medarbeideren bør kontakte legen sin for råd og vurderinger med tanke på om om vedkommende fortsatt kan jobbe eller bør sykemeldes.
 • Ta kontakt med smittevernlege/Infeksjonsavdelingen, som kan bistå i vurderingene med faglige råd.

Se også tilbud om psykososial støtte

 
 
Smittevern


--------

Annet

Sykepleier eller intensivsykepleier? Vi har fremdeles behov for deg

Se hvilke stillinger OUS har lyst ut i forbindelse med koronavirusutbruddet

Du med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Endringshistorikk ledere, medarbeidere og studenter

22.09.2020

 • Lag inn informasjon om "Arbeidstid / Beredskap knyttet til personellplanlegging" (flyttet fra intranettetsiden til HR-stab over i eHåndbok)
 • Barnehage / Skole
  • Lagt ut dokumentetet "Bekreftelse på behov for utvidet barnepass for ansatte ved Oslo universitetssykehus HF (dokument)" som også ble oppdatert idag 22.09.2020 (tidligere har dokumentet ligget på intranettetsiden til HR-stab)

11.09.2020

 • Ny/oppdatert informasjon om: "Møter, kurs og konferanser" og"Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere" 

 • Noe informasjon under "Barnehage/skole" er fjernet. Informasjonen er forenklet.

07.08.2020

 • Endring i avsnittet «Tjenestereiser og privatereiser»

30.06.2020

 • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk av egenmelding gjelde uansett årsak til fravær (Under "Fravær under koronaperioden/ egenmelding")
 • Fra 1. juli vil antall dager med omsorgspenger nullstilles
 • Fra 1. juli skal arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker

25.06.2020

 • Oppdatert informasjon om bedriftslegene og ferieavvikling:
  • Pål Brenno: 92 89 90 05 (uke 27-30 og 33-34)
  • Trond Bakkerud: 95 29 62 95 (uke 31-32)

19.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Skal jeg i karantene»
 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser"
  • UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det åpnes opp for reiser til områder i Norden som faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet.

18.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I  løpet av dette året, vil det likevel kunne benyttes 32 egenmeldingsdager (ikke 24 som opprinnelig). Deretter må det leveres sykemelding.

17.06.2020

 • Lagt ut informasjon om Avlyste utenlandsreiser – dekning fra HELFO under "Tjenestereiser og privatreiser".

10.06.2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»
  • I løpet av dette året vil det kunne benyttes 32 egenmeldingsdager, deretter må det leveres sykemelding.

 

02. juni 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", under "Privatereiser"
  • Sykehuset fraråder derfor medarbeidere å gjennomføre privatreiser så langt det er mulig.
  • Dersom private reiser med utreise og hjemreise i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, ...
  • Kostnader ved avbestilte privatreiser med utreise etter 1. juni, må den medarbeidere dekke selv.

27. mai 2020

 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften «Egenmelding»

  • Ved fravær som oppstår fra 1. juni og etter, vil lovens opprinnelige vilkår for bruk egenmelding gjelde uansett årsak til fravær. Arbeidstaker må da ha vært ansatt i to måneder, for å kunne benytte egenmelding. Dette etter nye føringer fra myndighetene.
 • Endring i avsnittet "«Fravær som skyldes Korona» under overskriften "Egenmelding i forbindelse med fravær som skyldes karantene"
  •  Ved sykefravær som oppstår 1. juni og etter, vil den medarbeidere kun ha 8 egenmeldingsdager i løpet av en arbeidsgiverperiode som før.

26. mai 2020

 

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet
  • Dagens råd om å ikke gjennomføre fritidsreiser utenlands gjelder frem til 20. august.
  • Etter 1.  juni dekker ikke lengre sykehuset kostnaden ved avbestilte private reiser som følge av Korona.

15. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Med familie menes nærmeste familie som; ektefelle, samboer og barn.
 • Endring i avsnittet "Er det trygt å komme på jobb", blant annet:
  • Regler for de som er til stede på jobb

11. mai 2020

 • Endring i avsnittet "Tjenestereiser og privatreiser", blant annet:
  • Fra 7. mai gjelder ikke lenger reiseforbudet for alle medarbeidere , men OUS fraråder likevel reiser til utlandet.
  • Dagens råd om å redusere fritidsreiser gjelder frem til 1. juni. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage nye råd for fritidsreiser. Disse vil være klare 15. mai og tre i kraft fra 1. juni.

 

08. mai 2020

 • Endret i tråd med endringer i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) av 07.05.20:
  • Kontaktsporing omfatter personer som har hatt nær kontakt med bekreftet smittet senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte (endret fra 24 timer)
  • Varighet av karantene reduseres til  10 døgn (endret fra 14 døgn)

04. mai 2020

 • Lagt til informasjon om innmelding av yrkesskade (koronasmitte) til NAV

30. april 2020

 • Lagt inn definisjoner av mistenkt tilfelle, sannsynlig tilfelle, bekreftet tilfelle og nærkontakt
 • Lagt inn kontaktinformasjon til Avdeling for smittevern
 • Lagt inn at medarbeidere som har husstandsmedlem(mer) med sannsynlig covid-19 skal være i karantene til testresultat foreligger
 • Endret tidsrommet for når bedriftslegene kan kontaktes
 • Lagt inn at alle medarbeidere som fyller testkriteriene skal vurderes for testing
 • Lagt til flytskjema for testing av medarbeidere
 • Endret testkriteriene i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok (lagt til magesmerter, kvalme, oppkast og diaré)
 • Oppdatert lenke til FHI om hvorfor testing av asymptomatiske ikke anbefales
 • Omarbeidet teksten i avsnittet om testing av husstandsmedlemmer i tråd med gjeldende retningslinje i eHåndbok
 • Lagt til åpningstider for Testpoliklinikkene
 • Presisert at nærmeste leder bestiller testing
 • Fjernet avsnittet om hvordan prioritere for testing
 • Lagt til at vedvarende tap av smaks- og luktesans ikke skal tillegges vekt når man bestemmer varighet av isolasjon
 • Informasjon om personalboliger er flyttet til "Informasjon fra HR".

28. april 2020

 • Beslutningen om gratis parkering for medarbeidere opprettholdes inntil videre, men det kan fra mandag 04.05.2020 KUN parkeres på plasser som er merket/skiltet for dette («ansattplasser»).

25. april 2020

 • Kl. 15.00: Dersom en leder etter kontakt med medarbeidere vurderer at den medarbeidere bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som:
  • 129 – Egenmelding Karantene (folketrygdloven § 8.4f). Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • 519 -  Karantenerelatert velferdspermisjon for medarbeidere som ikke har opparbeidet seg rettigheter til egenmelding etter loven

24. april 2020

 • Kl. 14.45: Informasjon om personalboliger under covid-19-pandemien

21. april 2020

 • Kl. 13.00: Videreføring av tilbudet om utvidet barnehagedekning for medarbeidere i sykehus

20. april 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om utvidet rett til omsorgspenger ved legeerklæring
 • Kl. 12.45: Informasjon om tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

16. april 2020

 • Kl. 13.45: Egenmelding – ved fravær som ikke skyldes korona må arbeidstaker ha vært ansatt i fire uker for å kunne bruke egenmelding.

11. april 2020

 • Kl. 11.00: Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.

10.april 2020

 • Kl 12.45: lagt til egen fane med Informasjonsvideoer om smittevernutstyr

09. april 2020

 • Kl. 08:45: Bilder av ulike typer åndedrettsvern

08. april 2020

 • Kl. 22.00: Informasjon om riktig bruk av åndedrettsvern lagt inn 
 • Kl. 10.45: Lagt inn informasjon om besøksforbud ved OUS under "Informasjon om smittevern". 

07. april 2020

 • Kl. 09.50: Spørsmål og svar om smittevern

06. april 2020

 • Kl 14.20: Oppdatert samleside for informasjonsvideoer om kohortisolering, respiratorer etc.

02. april 2020

 • Kl 17.30: Lagt til tilbud om psykososial støtte
 • Kl 11.30: Logg på «OUS-PC» fra din private hjemme-PC (Faktaboks øverst på siden)
 • Kl 11.05: Har du noen gode ideer i forbindelse med koronautbruddet? Bli med på Idéprisen og vinn 100.000 kr.

31. mars 2020

 • Oppdatert informasjon om karantene
 • Oppdatert informasjon om testing av husstandmedlemmer til medarbeidere

30. mars 2020

 • HR

26. mars 2020

 • Kl. 18:00 Testprosedyren for Covid-19 er oppdatert og beskriver nå også test av husstandsmedlemmer. Det er også presisert at når leder ikke er tilstedet, er det stedfortredende leder som skal melde medarbeidere til testing. 
 • Kl. 10.15: Lenke til ehåndboksprosedyrer om koronavirus.

24. mars 2020

 • Kl. 14.20: Informasjon om hva medarbeidere og studenter skal gjøre ved positivt prøveresultat på koronavirus

23. mars 2020

 • Informasjonsvideo: lenke til ny video - kohortisolering av koron
 • apasienter
 • Oppda
 • terte lenker med informasjon til helsepersonell som er gravide eller i risikogruppe
 • Har du en god idé eller løsning på en utfordring i forbindelse med koronaviruset? Meldt inn til idépoliklinikken.
 • Kl. 16.15: Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser
 • Kl. 15.30: Informasjon om rutine for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra forsvaret.

21. mars 2020

 • Kl. 07.15: Presisering om karantene: Hvis du har vært i kontakt med en person som senere får påvist covid-19, skal du i karantene hvis du har hatt kontakt med smittede innenfor 24 timer før vedkommende utviklet symptomer. 

18. mars 2020

 • Kl. 08.30:
  • Egenmeldingsdager er utvidet til 16 dager
  • Medarbeidere som får sykmelding pga. koronavirus, skal registreres i GAT som: 119 – sykmelding karantene og syk pga. korona
  • Dersom medarbeidere må være hjemme  pga. barn eller barnepasser er satt i karantene, eller barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene «…» Antall dager er utvidet fra 10-20.
 • Kl. 07:00:
  • Medarbeidere skal ikke i karantene hvis de har hustandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. NB: Dette er en endring fra 16.03. Tidligere skulle medarbeideren være i karantene til testresultatet forelå.
  • Dersom det er gitt dispensasjon fra karantene gjelder dette kun for den aktuelle vakten
  • Det er nærmeste leder som skal prioritere sine medarbeidere for testing. Nærmeste leder vurderer indikasjon for test og N3-leder beslutter. N3-leder skal melde egne medarbeidere til testpoliklinikken.

17. mars 2020

 • Kl. 10.30: Dersom en leder etter kontakt med ansatt vurderer at den medarbeidere bør være i karantene iht smittevernreglene i OUS, skal fraværet registreres i Gat som 129 – Egenmelding Karantene FTL § 8.4f
 • Kl. 08.30: Leder som finner det strengt nødvendig at en person får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket, sender en begrunnet søknad om dette i lederlinjen til nivå 2 leder (klinikkleder, direktør).
 • Kl. 08.20: medarbeidere som er i karantene kan benytte seg av egenmelding i inntil 16 dager.

13. mars 2020

 • Kl. 14.00: Testpoliklinikk korona: Det er svært viktig at medarbeidere ringer og avtaler time på forhånd slik at vi unngår en ansamling av mennesker. Vi vet det er stor pågang på telefon, men ber om at alle overholder dette.
 • Kl. 13.00: Oppdaterte karanteneregler og informasjon om at OUS fraviker noe fra de nasjonale føringene som kom torsdag 12. mars og fredag 13. mars.
 • Kl 11.00: Oppdatert med forbud om reise utenlands for helsepersonell.

12. mars 2020

 • Kl. 18:45: Jobber du på Rikshospitalet kan du ringe 23070557 (hverdager 8.00-14.00) for å avtale testing.
 • Kl. 15:50:
  • Oppfordring om ikke å ringe callsenteret unødig. Det er stor pågang etter nye kriterier for testing. Telefonen på Koronatestpoliklinikken besvares fortløpende og alle blir satt opp til time fortløpende. Vi prioriterer personell i kliniske stillinger.
  • Vi åpner opp parkeringsarealene på alle OUS parkeringsplasser (ikke bare Ullevål) fra og med fredag 13. mars klokken 06:00
  • Det blir gratis å parkere fra og med fredag 13. mars k
  • l. 06.00
 • K
 • l. 12:45: Presisering om testing av medarbeidere : Symptomer er eneste kriterie for å bli testet. Dette er en endring gjeldende fra 12. mars. Du trenger altså ikke å ha vært på reise eller ha vært i kontakt med en smittet for å bli testet.
 • Kl. 12:00 medarbeidere som settes i karantene får en SMS fra sykehuset. Har du spørsmål kan du ringe bedriftslegene (09.00-21.00).
 • Kl. 11:20: Utlegget refunderes etter vanlige regler i personalportalen under "Refusjon av utlegg". Husk å benytte prosjektnummer 10356 Koronavirus.
 • Kl. 09:40: OUS dekker også kostnadene til familie som skal delta på reisen. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres.
 • Kl. 09.00: Nye tiltak ved Oslo universitetssykehus i forbindelse med koronautbruddet, blant annet:
  • Dersom private reiser i perioden 28. februar til 31. mai 2020 avbestilles, og kostnaden ikke dekkes av den medarbeiderens forsikringsselskap, vil sykehuset dekke dette.
  • Alle medarbeidere med symptomer skal testes.

 

Fant du det du lette etter?