Karantene og testing

OUS fraråder ansatte å reise utenfor Norge.  Har du koronasymptomer, skal du holde deg hjemme. Nedenfor finner du informasjon om gjeldende regler og unntak per 6. august 2020.

Oslo universitetssykehus følger Covid-19-forskriften

Tiltak etter reiser utenfor Norge

Tabell som viser regler for karantene og munnbindbruk for OUS-ansatte

Her finner du hele Covid-19-forskriften

Definisjoner "bekreftet", "nærkontakt", "sannsynlig", "mistenkt", "pasientnære områder" og "utlandet"

Bekreftet tilfelle

En person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode.

Nærkontakt

En person som har hatt tett kontakt med bekreftet tilfelle (forutsatt at kontakten har vært i perioden fra 48 timer før personen fikk symptomer og til vedkommende er ute av isolasjon).

Med tett kontakt menes

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter til sammen

 • direkte fysisk kontakt

 • direkte kontakt med sekreter/prøvemateriale

Sannsynlig tilfelle

En nærkontakt som utvikler symptomer på covid-19

Mistenkt tilfelle

En person med symptomer på covid-19 eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19.

Pasientnære områder

Alle områder der det foregår undersøkelse og behandling av pasienter, der pasienter oppholder seg når de venter på undersøkelse eller behandling, eller der pasienter beveger seg til og fra undersøkelse og behandling.

"Ansatte som har sitt virke i pasientnære områder" omfatter dermed alt personell som har arbeidsoppgaver i disse områdene, inkludert opphold på mer enn 15 minutter, selv om personellet ikke har direkte pasientkontakt. Eksempler utover helsepersonell er kantine/kiosk-personell, kontoransatte i skranker, portører, rengjøringspersonell, teknikere på røntgen, farmasøyter. Mens kontoransatte, regnskap og service/støttepersonell som ikke treffer pasienter eller arbeider i område med pasienter regnes som "øvrige ansatte".

Utlandet

Med utlandet mener vi alle land som ikke er Norge. Turer med ferger som går til utlandet defineres som utland, selv om man ikke går i land. Mellomlanding i rødt område sidestilles med opphold i rødt område. 

Generelt om karantene

Karantenen varer i 10 dager (evt 3 uker)

 • Karantene for nærkontakter varer i 10 dager.
 • Innreisekarantene varer i 10 dager.
 • Hvis du bor sammen med en som er bekreftet tilfelle skal du være i karantene i 3 uker fra husstandsmedlemmet ble syk. 
 • En negativ test i karanteneperioden vil ikke avkorte karantenen.

Når kan man slippe karantene?

Du er fritatt for karantene dersom du allerede har gjennomgått sykdom og påvist covid-19. Fritaket forutsetter at det er dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Antistofftest alene er ikke godkjent.

Leder kan søke deg fri fra karantene for å opprettholde driften. Se    Karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt for ansatte ved covid-19(eHåndbok).    

Råd til deg som er i karantene

Dersom du utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal du kontakte nærmeste leder for testing og isoleres fram til testresultatet er klart.

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene. OUS følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter hver gangs bruk.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60⁰.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt.

Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft.

Spørsmål og svar om karantene og testing

 1. Er det mulig med unntak fra munnbindbruk og testing for de som har fritidseiendom i «gule områder» hvis man ivaretar trygt smittevern på reisen og mens man oppholder seg der?
  Svar: Nei, det gis ikke unntak for dette Også «gule områder» har økt risiko, og det stilles ekstra strenge krav til de som jobber i helsevesenet for å unngå smittespredning til pasienter og personale.
 2. Hvis jeg drar på hyttetur til egen hytte i Sverige, privatbil, bare omgang med egen familie – må jeg likevel bruke munnbind og testes?
  Svar: Hvis du drar til «gule områder» i Sverige, må du bruke munnbind i 10 dager og testes etter 7-8 dager dersom du jobber i pasientnært område. Hvis du drar til «røde områder» i Sverige, har du karanteneplikt etter covid-19-forskriften. Om du likevel velger å reise, kan det få konsekvenser for retten til sykepenger i karanteneperioden.
 3. Er det mulig å tilbringe frihelg, egen bil fra dør-til-dør og avstå fra både handling og kontakt med andre enn egen husstand i «gule områder» uten restriksjoner?
  Svar: Nei, se svar over.
 4. Stiller OUS med munnbind når jeg må reise kollektivt til jobb?
  Svar: Nei, det må ansatte kjøpe selv. OUS stiller med munnbind for de som må på møter i arbeidstiden og må bruke kollektivtrafikk for å komme til møtet
 5. Jeg har vært på reise i et «gult land» som ble «rødt» etter at jeg kom tilbake til Norge. Skal jeg i karantene?
  Svar: Nei, endringene har ikke tilbakevirkende kraft. Du skal ikke i karantene, men følge reglene som gjelder for ansatte som har vært i «gult område/land», se tabellen over. Du må være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19 og teste deg om du skulle få symptomer.
 6. Jeg har vært på reise i «gult land» som ble «rødt» mens jeg var der. Skal jeg i karantene?
  Svar: Ja, du skal i karantene. Det er landets status på det tidspunktet du returnerer til Norge som avgjør om du skal ha karantene eller ikke.
 7. Jeg har vært på reise i «rødt land» som ble «gult» etter at jeg kom tilbake til Norge. Skal jeg fortsatt være i karantene?
  Svar: Nei, karanteneplikten bortfaller når landet går fra «rødt» til «gult». Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på covid-19. Du skal følge reglene som gjelder for ansatte som har vært i «gult område/land», se tabellen over.
 8. Kan jeg bare møte opp på Koronatestpoliklinikken for å bli testet?
  Svar: Nei. Testpoliklinikken har ikke drop in, både av praktiske årsaker og av hensyn til smittevern og kødannelse.
 9. Kan jeg selv booke time på testpoliklinikken?
  Svar: Nei, leder melder inn ansatte til testing, og det er ikke anledning til å ringe testpoliklinikken selv for å booke testtid. Ansatte og pasienter prioriteres til test etter hastegrad basert på smittevern, bemanning og diagnostiske hensyn. Hvor lang tid tar det før jeg får time til test hvis jeg er syk?
  Svar: Som regel blir du oppringt innen 24 timer fra leder melder deg inn til test, men i perioder med stor pågang må lengre ventetid påregnes.
 10. Hvor lang tid tar det før jeg får prøvesvaret mitt?
  Svar: Prøvesvaret legges i MinJournal og meldes ut fra Koronatestpoliklinikken med en gang det er klart. Som hovedregel får du svar samme dag eller påfølgende morgen.
 11. Kan jeg gå på jobb hvis testen er negativ?
  Svar: Hvis du er testet bare på grunn av symptomer, kan du gå på jobb når du er symptomfri. Hvis du er i smittekarantene eller reisekarantene, vil ikke negativ test oppheve karantenen.

  Forutsatt negativ test kan du med lette restsymptomer og god allmenntilstand returnere til jobb. Munnbind skal brukes til symptomfrihet.
 12. Hvorfor må jeg bruke munnbind selv om jeg har negativ test?
  Svar: Testen for SARS-CoV-2 gir et øyeblikksbilde. De fleste blir syke omtrent 5 dager etter at de har blitt smittet, men man kan man bli syk når som helst i løpet av inkubasjonstiden. En negativ test er derfor ingen garanti for at man ikke kan bli syk senere. For å minimere risiko for smitte til pasienter og kolleger, skal man derfor bruke munnbind i 10 dager (tilsvarende karantenetiden).

Hvor kan jeg selv lese reglene for reise, testing og munnbind?  
Svar: Instruks om karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt,   

Lenke til e-Håndboken

og retningslinje

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19

Forholdsregler etter reise i utlandet

Det er innreisekarantene fra utlandet dersom områdene/landene ikke er definert som "gule" (endres og oppdateres her).

Innreisekarantene er 10 dager.

Regler for røde og gule områder/land

Tabell som viser regler for karantene og testing ved utenlandsreiser
Et negativt prøvesvar i 10-dagersperioden endrer ikke krav til bruk av munnbind.

Folkehelseinstituttets kart over gule og røde områder/land Karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt for ansatte ved covid-19(eHåndbok)

Karantene etter eksponering for kjent smitte

Eksponert for smitte utenfor sykehuset?

Hvis du har blitt eksponert for smitte utenfor sykehuset og er satt i karantene/isolasjon, må du gi beskjed til din leder.

Leder skal vurdere behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene hvis du er eller kan ha vært eksponert for smitte. Beslutningene baseres på opplysninger fra deg og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering. Ved behov for særskilt vurdering kontaktes HR i klinikk som koordinerer henvendelser til Karantenerådet.  

Smittekarantene

Nærkontakter (se definisjon) skal i karantene. Du er ikke nærkontakt dersom du har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Du skal i karantene dersom husstandsmedlem(mer) er sannsynlig tilfelle.

Du skal ikke i karantene dersom husstandsmedlem(mer) er mistenkt tilfelle.

Når karantene skyldes husstandsmedlemmer

Du må være i karantene dersom husstandsmedlem er sannsynlig tilfelle helt til situasjonen er avklart.  Karantenen opphører og du kan gå på jobb når husstandsmedlemmet tester negativt.

Du trenger ikke å være i karantene når husstandsmedlem er mistenkt tilfelle, men må straks i karantene dersom husstandsmedlemmet tester positivt.

Testing

Kontakt din leder dersom du eller husstandsmedlemmer skal testes

Her finner du skjemaet som din leder skal sende inn til Koronatestpoliklinikken. Koronatestpoliklinikken gir deg en time for testing samme dag eller innen få dager.

Symptomer på covid-19

 • Akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste og tungpustethet
 • Akutte lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse) eller tap av smaks-/luktesans.
 • Magesmerter, kvalme, oppkast eller diare

Hvem skal testes?

 • De som har symptomer på covid-19
 • Ansattes husstandsmedlemmer når disse har symptomer på covid-19
 • De som har vært på reise utenfor Norge (se tabell over)
Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 (eHåndbok)

Her skal du møte for å ta testen

Det er stor pågang på testpoliklinikken.

Dette medfører at  det tar noe lengere tid før dere får time. Vi jobber med å bemanne opp.

Alle som skal testes blir ringt av Koronatestpoliklinikken. Det er ikke mulig å komme på «drop in».

Har du spørsmål, se først i eHåndbok:

Test av ansatte og husstandsmedlemmer for Covid-19 Testing, screening og kliniske konsekvenser ved covid-19 pandemi Henvisning for koronatest elektive pasienter

Koronatestpoliklinikken gir deg en time på ett av følgende steder:

 • Testpoliklinikk Ullevål (bygg 30)
 • Testpoliklinikk Rikshospitalet (Hovedinngangen)
 • Testpoliklinikk Statens senter for epilepsi, Sandvika

Åpningstider
 Mandag - fredag: 08:00 - 20:00
 Lørdag - søndag: 08:00 - 14:00

Positiv test? Du skal isoleres og varsle din leder

Hvis testen tatt av deg viser at du er smittet av koronavirus, vil du få beskjed om dette fra Koronatestpoliklinikken. Du skal rett i isolasjon og varsle din leder som er ansvarlig for å iverksettte smittesporing. Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.

Folkehelseinstituttets råd for hjemmeisolering

Det er kommunelegen/bydelsoverlegen som beslutter hvor lenge du skal være isolert. Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen på telefon for nødvendig oppfølging eller ved akutt forverring i sykdomsperioden. Dersom du fortsatt ikke føler deg frisk etter 2-3 uker, bør du kontakte din fastlege.

Kontakt din leder for å informere om når du har blitt symptomfri slik at dere sammen kan planlegge når du skal tilbake i jobb.

Oppfølging av ansatte og studenter eksponert for covid-19

Oslo universitetssykehus har strengere kriterier enn Folkehelseinstituttet når det gjelder om ansatte kan vende tilbake til jobb  etter gjennomgått covid-19. Du må opplyse fastlegen din om dette.

Hvis du har spørsmål om når du kan komme tilbake på jobb, kan du ringe bedriftslegene (hverdager 09-17)

 • Trond Bakkerud: 952 96 295 (oddetallsuker)
 • Pål Brenno: 928 99 005 (partallsuker)
Se også tilbud om psykososial støtte

Symptomfrihet

 • Du regnes som symptomfri når du ikke lenger har feber eller de andre symptomene som fulgte med sykdommen
 • Du regnes som symptomfri selv om du fortsatt har tap av smaks- og luktesans

Derfor tester vi

Vi tester for å:

 • spore opp smittekilder og begrense spredning
 • diagnostisere sykdom
 • forhindre at en symptomfri ansatt med husstandsmedlemmer med udiagnostisert covid-19 går på jobb
 • av personellebehov
Test av ansatte og husstandsmedlemmer for covid-19 (eHåndbok)

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. I denne artikkelen finner du viktig informasjon vedrørende testing av covid-19.

Fant du det du lette etter?