Psykososial støtte til ansatte

Alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset nå er i. For å redusere stress og påkjenning, forsterker vi den psykososiale støtten til alle ansatte. Psykososial støtte er primært nærmeste leders ansvar.

På denne siden vil du som medarbeider eller leder finne informasjon om stressmestring og selvivaretakelse i tillegg til andre temaer som tilbudet om samtaler og støtte til ledere.

OUS-tiltakene er samlet i ehåndboksdokumentet  Overordnet plan for psykososial støtte til ansatte under Covid-19

Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte ved kriser og traumatiske hendelser beskriver hvilket ansvar leder og andre har. Det gis også en framgangsmåte for psykososial støtte.

Prosedyren er laget mest for enkelthendelser, mens vi nå har en ekstraordinær situasjon som varer over tid.

Se også nyhetssaken som informerer om dette tiltaket


Råd og tips – om Stressmestring, Kollegastøtte, Hjemmekontor med mer

Det er utarbeidet flere informasjonsskriv av Bedriftshelsetjenesten spesielt med tanke på Covid-19 situasjonen i OUS. Informasjonsskrivene er forsøkt skrevet praktisk og kortfattet i 10 punkter som hjelp til selvhjelp. 

Vi ønsker tilbakemeldinger. Send kommentarer og forslag til forbedringer til psykososialt@ous-hf.no.

Stressmestring og selvivaretakelse

Stressmestring og selvivaretakelse for alle medarbeidere og ledere. Det er veldig individuelt hva som passer for den enkelte, men her er en liste med evidens- og erfaringsbaserte råd og tips utarbeidet av psykologene i Bedriftshelsetjenesten, med bistand fra fysioterapeutene når det gjelder søvn og mosjon.  Deltakere på våre kurs har satt pris på disse innspill, og vi håper denne formen med disse korte punktene også kan være til nytte. Se informasjonskrivet stressmestring og selvivaretakelse

Kollegastøtte

Veilederen Kollegastøtte beskriver to hovedmodeller for kollegastøtte: buddy-system og definerte ressurspersoner. Den gir råd og tips til personer som får en slik rolle, og har punktlister for både uformell kontakt og mer strukturerte samtaler. For dem som ønsker opplæring med utgangspunkt i veilederen, tilbys minikurs på Skype.

Hjemmekontor

Skrivet «Hjemmekontor og virtuelt samarbeid» gir tips om organisering, digital kommunikasjon, arbeid med barn hjemme og hvordan få til godt teamarbeid når kollegaer ikke er samlet. Den gir også tips om hvordan innrette dataarbeidsplassen hjemme for å forebygge muskel- og skjelettplager. Øvelser for aktive pauser og sirkeltrening hjemme er også med.

Organisatoriske arbeidsmiljøtiltak

Tiltak for å redusere stress og påkjenninger for de medarbeidere under Covid-19 er myntet spesielt på nye ledere, men kan forhåpentligvis også være en grei liste for andre travle ledere og for verneombud. Se informasjonskrivet Organisatoriske arbeidsmiljøtiltakTiltak for...

Medarbeidere

Psykososial støttetelefon

Lavterskel tilbudet i regi av Arbeidsmiljøavdelingen, Bedriftshelsetjenesten, som betjenes av psykologer og andre med taushetsplikt. Tilbudet er en støtte til alle medarbeidere som opplever situasjonen vanskelig og stressende, og ønsker å snakke med en fagperson.

Ring 905 08 384
man-fre: 08-16.

Samtaletilbud i regi av BHT

Gruppesamtale

Behov formidles leder, som tar kontakt med BHT ved psykososial gruppe . Gruppesamtaler kan ta forskjellige former, inkludert debrief.  Grupper som samles følger gjeldende smittevernrutiner.

Individsamtale

Behov for individuell samtale formidles som hovedregel via den ansattes leder ved å sende mail til psykososialt@ous-hf.no. Men det er fullt mulig for ansatte å ta direkte kontakt der de ikke ønsker å involvere leder. Som vi skriver i informasjonsskrivet stressmestring og selvivaretakelse er det god selvivaretakelse å respektere egne grenser for hva man ønsker å dele med andre.  BHT har taushetsplikt.

Samtaletilbud til ansatte fra andre

CL/KL funksjoner

Konsultasjon-liaison/tilsynspsykiatri fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet og Medisinsk klinikk bistår avdelinger som før med uformelle samtaler i forbindelse med tilsyn. De kan også tilby debrief. BHT kan formidle henvendelser videre til CL/KL. Kontakt psykososialt@ous-hf.no

Klinikker og avdelinger med etablert veiledningstilbud fortsetter med det. Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus – Somatikk har veiledningstilbud for avdelingene i Barneklinikken. Psykososialt team i Kreftklinikken er opprettet for psykososial støtte til pasienter og pårørende, men bistår også ansatte i klinikken.

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også være til hjelp for personalet. Prestene har en faglig forståelse og erfaring som gjør at de kan være støttespillere i en rekke belastende situasjoner. De har taushetsplikt og ingen meldeplikt.

Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet (telefon 915 02 770) kan formidle kontakt til vakthavende prest.

Liste over eksterne støttetelefon

Disse støttetelefonene er et tilbud til hele befolkningen og kan være aktuelle også for medarbeidere. Det er Psykologforeningen som laget denne samlede oversikten.

Kontakt med verneombud

Ansatte kan alltid ta kontakt med sitt lokale verneombud når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål

Ledere

Ledere har primæransvar for oppfølging av sine ansatte når det gjelder psykososial støtte.  Se Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte . Arbeidsmiljøavdelingen/Bedriftshelsetjenesten (BHT) har laget informasjonsmateriell og tilbyr veiledning som hjelp til å ivareta denne viktige oppgaven. Gruppe- og individsamtaler tilbys som supplement til lokale tiltak.

«Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»
WHOs veileder Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19

Vær tilgjengelig for dine medarbeidere

Vi vil alle bli sett og hørt. Det er viktig at vi føler oss ivaretatt, selv om vi står midt oppe i en særdeles utfordrende situasjon fremover. Derfor er det enda viktigere enn ellers at du som leder er tilgjengelig for dine ansatte og at du forklarer hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor.

Sentrale punkter som ledere må være bevisst på

 • Vis omsorg for de rundt deg på jobb – ansatte og kolleger. Husk at informasjon og dialog skaper trygghet.
  • Forklar hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor vi gjør som vi gjør
 • Gi tydelig informasjon (og gjenta den ofte), og skap forståelse for at endringer og prioriteringer kan skje raskt
 • Vær tilgjengelig- og følg opp spørsmål fra de medarbeidere så raskt som mulig
 • Vær bevisst på at medarbeidere er forskjellig og reagerer forskjellig. Vis forståelse for dette
 • Sikre at medarbeidere får støtte, avlastning og hvile
 • Prøv å se hver enkelt medarbeider og deres utfordringer, så langt det er mulig –følg opp med korte samtaler om mulig. Her kan andre instanser bistå (Arbeidsmiljøavdelingen, prestetjenesten)

  I tillegg er det flere steder iverksatt initiativ om lokal støtte for medarbeidere , enkelte av disse er i samarbeid med CL/KL-funksjoner i sykehuset (PHA klinikken)

Veiledning 

Ledere tilbys veiledning av BHT hvor man kan drøfte blant annet

 • organisatoriske og psykososiale tiltak for å redusere belastningene
 • hvordan legge opp psykososial støtte for de ansatte
 • om det kan være behov for bistand fra BHT når det gjelder samtaler med de ansatte, gruppevis eller individuelt.

Særlig berørte avdelinger

Arbeidsmiljøavdelingen kartlegger via ulike kanaler hvilke avdelinger som er særlig berørte og hva som er deres behov. Aktuelle tiltak diskuteres med lederne og vernetjenesten. Noen foreslåtte tiltak trenger beslutninger på høyere nivå og formidles videre i linjen.

Dersom din avdeling ønsker kontakt for å melde behov og drøfte tiltak, send epost til psykososialt@ous-hf.no.

Spesifikke ansattgrupper (smittede, de i karantene, gravide, de i risikogrupper)

Ansatte med påvist Covid-smitte

Alle ansatte som har testet positivt får en SMS av sykehuset med tilbud om støttesamtale . Samtalene gis av psykologer eller annen relevant fagperson i BHT. Samtalene vil foregå per telefon eller via videosamtale etter avtale med den ansatte.

Ved sannsynlig eller mulig smitte på arbeidsplassen, og særlig ved vedvarende helseplager i etterkant, anbefales ansatte å ta kontakt med bedriftslege for dokumentasjon i bedriftshelsetjenestejournal og oppfølging med henblikk på eventuell yrkesskade: OUSHF PB Arbeidsmedisin faggruppe Arbeidsmedisin@ous-hf.no

Ansatte i karantene

Alle ansatte i karantene får en SMS fra sykehuset med tilbud om å kontakte bedriftslegene i BHT hvis de har spørsmål.  Legene gir også informasjon om tilbud om støttesamtale. 

Gravide ansatte

OUS følger retningslinjene gitt av FHI når deg gjelder gravide kvinner. https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap/til-ansatte-studenter-og-ledere-ved-ous#er-det-trygt-a-komme-pa-jobb . Programmet «Gravid og trygg i jobb» består av systematisk oppfølging av gravide ansattes arbeidssituasjon sammen med leder og bedriftsjordmor. Kontakt på bedriftsjordmor@ous-hf.no . 

Risikogrupper

OUS følger retningslinjene gitt av FHI når det gjelder ansatte i risikogrupper for alvorlig forløp. Se også denne lenken angående tilrettelegging.  https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap/til-ansatte-studenter-og-ledere-ved-ous#er-det-trygt-a-komme-pa-jobb

Samtaletilbud for ansatte i risikogrupper går gjennom kanalene som er opprettet for alle ansatte: Støttetelefon 90508384 eller henvendelse direkte eller gjennom leder til Bedriftshelsetjenesten psykososialt@ous-hf.no 

Ansatte i frontlinjen

Det kartlegges behov for egne tiltak for særlig berørte avdelinger, og noen er allerede innført.  Vi oppfordrer ledere og ansatte til å ta kontakt for å melde behov og gi innspill til tiltak psykososialt@ous-hf.no. Hvis man ønsker en støttesamtale kan man ringe Støttetelefonen 90508384 eller sende henvendelse direkte eller gjennom leder til epostadressen. 

Ansatte som har meldt eller er involvert i forhold som er meldt som avvik

Arbeidsmiljøavdelingen monitorer HMS-avvik. Der det antas å kunne være behov for psykososial støtte gis informasjon om prosedyre 10958 om psykososial støtte og hvordan man kan kontakte psykososial gruppe og Støttegruppen (som omtales i prosedyre 10958).

Andre ansatte

Andre ansatte enn gruppene nevnt ovenfor kan også ha ekstra behov og spesielle bekymringer. Utenlandske medarbeidere, og norske med familie og venner i utlandet, er et eksempel. Mange medarbeidere har ekstra utfordringer når det gjelder ansvar for barn eller aldrende foreldre. Noen kan føle seg isolerte på grunn av tiltakene i samfunnet. Samtaletilbud for disse og andre går gjennom kanalene som er opprettet for alle ansatte: Støttetelefon 905 08 384 eller henvendelse direkte eller gjennom leder til Bedriftshelsetjenesten psykososialt@ous-hf.no

 Fant du det du lette etter?