HELSENORGE

Psykososial støtte til ansatte under Covid-19

Bedriftshelsetjenesten (BHT), som er organisert under Arbeidsmiljøavdelingen, kan bistå både ledere og ansatte med psykososial støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Psykososial støtte til medarbeiderne er imidlertid primært nærmeste leders ansvar.

På denne siden vil du som medarbeider eller leder finne informasjon om stressmestring og selvivaretakelse i tillegg til andre temaer som tilbud om samtaler og støtte.

OUS-tiltakene er samlet i ehåndboksdokumentet  Overordnet plan for psykososial støtte til ansatte under Covid-19

Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte ved kriser og traumatiske hendelser beskriver hvilket ansvar leder og andre har. Det gis også en framgangsmåte for psykososial støtte. Prosedyren ble laget mest for enkelthendelser men kan også brukes i denne ekstraordinære situasjonen som varer over tid.

---

Råd og tips
– om Stressmestring, Kollegastøtte, Hjemmekontor med mer

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet flere informasjonsskrivspesielt med tanke på Covid-19 situasjonen i OUS. Informasjonsskrivene er forsøkt skrevet praktisk og kortfattet i punkter som hjelp til selvhjelp. Les mer om de ulike skrivene under.

Informasjonsskrivene finner du som vedlegg i ehåndbokdokumentet: Overordnet plan for psykososial støtte til ansatte under Covid-19

Vi ønsker tilbakemeldinger. Send gjerne kommentarer og forslag til forbedringer til psykososialt@ous-hf.no.

Stressmestring og selvivaretakelse

Informasjonsskrivet "Stressmestring og selvivaretakelse" er for alle medarbeidere og ledere. Det er veldig individuelt hva som passer for den enkelte, men her er en liste med evidens- og erfaringsbaserte råd og tips utarbeidet av psykologene i Bedriftshelsetjenesten, med bistand fra fysioterapeutene når det gjelder søvn og mosjon.  Deltakere på våre kurs har satt pris på disse innspill, og vi håper denne formen med disse korte punktene også kan være til nytte.

Kollegastøtte

Veilederen "Kollegastøtte under Covid-19 OUS" beskriver to hovedmodeller for kollegastøtte: buddy-system og definerte ressurspersoner. Den gir råd og tips til personer som får en slik rolle, og har punktlister for både uformell kontakt og mer strukturerte samtaler. For dem som ønsker opplæring med utgangspunkt i veilederen, tilbys minikurs på Skype.

Hjemmekontor

Skrivet «Hjemmekontor tips» gir tips om organisering, digital kommunikasjon, arbeid med barn hjemme og hvordan få til godt teamarbeid når kollegaer ikke er samlet. Den gir også tips om hvordan innrette dataarbeidsplassen hjemme for å forebygge muskel- og skjelettplager. Øvelser for aktive pauser og sirkeltrening hjemme er også med.

Organisatoriske arbeidsmiljøtiltak

Tiltak for å redusere stress og påkjenninger for de medarbeidere under Covid-19 er myntet spesielt på nye ledere, men kan forhåpentligvis også være en grei liste for andre travle ledere og for verneombud. Se informasjonskrivet Organisatoriske arbeidsmiljøtiltakTiltak for...

Medarbeidere

Psykososial støttetelefon Covid-19

Støttetelefonen er et lavterskeltilbud for ledere og ansatte, som driftes av Bedriftshelsetjenesten. Støttetelefonen betjenes av psykologer og andre fagpersoner med taushetsplikt. Tilbudet er en støtte til medarbeidere som opplever Covid- situasjonen vanskelig og stressende, og ønsker å snakke med en fagperson.

Ring 90 50 38 31
man-fre: 09-16.

Samtaletilbud i regi av BHT

Gruppesamtale

Behov formidles leder, som tar kontakt med BHT ved psykososial faggruppe psykososialt@ous-hf.no. Gruppesamtaler kan ta forskjellige former, inkludert debrief.  Grupper som samles følger gjeldende smittevernrutiner.

Individsamtale

Ved behov for individuell samtale angående Covid-relaterte problemstillinger og andre arbeidsrelaterte forhold kan du sende mail til psykososialt@ous-hf.no. BHT har taushetsplikt.


Samtaletilbud til ansatte fra andre instanser i OUS

CL/KL funksjoner (Konsultasjon-liaiso/tilsynspsykiatri)

Konsultasjon-liaison/tilsynspsykiatri fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet og Medisinsk klinikk bistår avdelinger som før med uformelle samtaler i forbindelse med tilsyn. De kan også tilby debrief. BHT kan formidle henvendelser videre til CL/KL. Kontakt psykososialt@ous-hf.no

Klinikker og avdelinger med etablert veiledningstilbud fortsetter med det. Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus – Somatikk har veiledningstilbud for avdelingene i Barneklinikken. Psykososialt team i Kreftklinikken er opprettet for psykososial støtte til pasienter og pårørende, men bistår også ansatte i klinikken.

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også være til hjelp for personalet. Prestene har en faglig forståelse og erfaring som gjør at de kan være støttespillere i en rekke belastende situasjoner. De har taushetsplikt og ingen meldeplikt.

Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet (telefon 915 02 770) kan formidle kontakt til vakthavende prest.

Liste over eksterne støttetelefoner

Se vedlegget "Liste over eksterne støttetelefoner". Disse støttetelefonene er et tilbud til hele befolkningen og kan være aktuelle også for medarbeidere. Det er Psykologforeningen som har laget denne samlede oversikten.

Kontakt med verneombud

Ansatte kan alltid ta kontakt med sitt lokale verneombud når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål

Ledere

Ledere har primæransvar for oppfølging av sine ansatte når det gjelder psykososial støtte.  Se Prosedyre 10958 Psykososial støtte til ansatte. Bedriftshelsetjenesten (BHT, Arbeidsmiljøavdelingen) har laget informasjonsmateriell og tilbyr veiledning som hjelp til å ivareta denne viktige oppgaven. Gruppe- og individsamtaler tilbys som supplement til lokale tiltak.

«Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»
WHOs veileder Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19

Vær tilgjengelig for dine medarbeidere

Vi vil alle bli sett og hørt. Det er viktig at vi føler oss ivaretatt, selv om vi står midt oppe i en særdeles utfordrende situasjon fremover. Derfor er det enda viktigere enn ellers at du som leder er tilgjengelig for dine ansatte og at du forklarer hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor.

Sentrale punkter som ledere må være bevisst på

 • Vis omsorg for de rundt deg på jobb – ansatte og kolleger. Husk at informasjon og dialog skaper trygghet.
  • Forklar hvilke tiltak som iverksettes og hvorfor vi gjør som vi gjør
 • Gi tydelig informasjon (og gjenta den ofte), og skap forståelse for at endringer og prioriteringer kan skje raskt
 • Vær tilgjengelig- og følg opp spørsmål fra de medarbeidere så raskt som mulig
 • Vær bevisst på at medarbeidere er forskjellig og reagerer forskjellig. Vis forståelse for dette
 • Sikre at medarbeidere får støtte, avlastning og hvile
 • Prøv å se hver enkelt medarbeider og deres utfordringer, så langt det er mulig –følg opp med korte samtaler om mulig. Her kan eventuelt Bedriftshelsetjenesten bistå

  I tillegg er det flere steder iverksatt initiativ om lokal støtte for medarbeidere , enkelte av disse er i samarbeid med Konsultasjon-liaison/tilsynspsykiatri (CL/KL) i sykehuset (PHA klinikken)

Veiledning 

Ledere tilbys veiledning av BHT hvor man kan drøfte blant annet

 • organisatoriske og psykososiale tiltak for å redusere belastningene
 • hvordan legge opp psykososial støtte for de ansatte
 • om det kan være behov for bistand fra BHT når det gjelder samtaler med de ansatte, gruppevis eller individuelt.

Spesifikke ansattgrupper (smittede, de i karantene, gravide, de i risikogrupper)

Ansatte med påvist Covid-smitte

Alle ansatte som har testet positivt får en SMS av sykehuset med tilbud om støttesamtale . Samtalene gis av psykologer eller annen relevant fagperson i BHT. Samtalene vil foregå per telefon eller via videosamtale etter avtale med den ansatte.

Ved sannsynlig eller mulig smitte på arbeidsplassen, og særlig ved vedvarende helseplager i etterkant, anbefales ansatte å ta kontakt med bedriftslege for dokumentasjon i bedriftshelsetjenestejournal og oppfølging med henblikk på eventuell yrkesskade: OUSHF PB Arbeidsmedisin faggruppe Arbeidsmedisin@ous-hf.no

Ansatte i karantene

Alle ansatte i karantene får en SMS fra sykehuset med tilbud om å kontakte bedriftslegene i BHT hvis de har spørsmål.  Legene gir også informasjon om tilbud om støttesamtale. 

Gravide ansatte

OUS følger retningslinjene gitt av FHI når deg gjelder gravide kvinner. Se også punktet "Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere"  på siden "Alt til ledere, medarbeidere og studenter". Programmet «Gravid og trygg i jobb» består av systematisk oppfølging av gravide ansattes arbeidssituasjon sammen med leder og bedriftsjordmor. Kontakt på bedriftsjordmor@ous-hf.no . 

Risikogrupper

OUS følger retningslinjene gitt av FHI når det gjelder ansatte i risikogrupper for alvorlig forløp. Se også punktet "Tilrettelegging for sårbare ansatte / gravide medarbeidere" på siden "Alt til ledere, medarbeidere og studenter".

Samtaletilbud for ansatte i risikogrupper går gjennom kanalene som er opprettet for alle ansatte: Støttetelefon 90503831 eller henvendelse direkte eller gjennom leder til Bedriftshelsetjenesten psykososialt@ous-hf.no.  

 


Fant du det du lette etter?