Til samarbeidspartnere i kommunen og øvrig helsetjeneste

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap

På denne siden finner du oppdatert informasjon til samarbeidspartnere i kommunen (fastleger, kommuneleger m.fl) og øvrige helsetjeneste i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Informasjon til rekvirenter - Analysearbeid i gang ved Klinisk farmakologi Ullevål

Avdeling for mikrobiologi mottar mange henvendelser om korona. I denne artikkelen finner du viktig informasjon vedrørende testing av covid-19.

Midlertidig stans i utsending av fallmeldinger fra skadelegevakten i Oslo

Oslo universitetssykehus ved Skadelegevakten deltar i et samhandlingsprosjekt med Oslo kommune hvor Skadelegevakten identifiserer eldre >65 år og sender fallmelding (kopi av journalnotat + sjekkliste) til fastlege og bydel med tanke på kartlegging av fallrisiko og forebyggende tiltak.

På grunn av CoVid19 pandemien har Skadelegevakten fra nå av ikke kapasitet til å sende fallmeldinger. Ordningen vil bli gjenopptatt så snart det er mulig.

Endringen angår en spesielt sårbar pasientgruppe. Skadelegevakten vil, så langt kapasiteten rekker, sende elektronisk kopi av journalnotat til fastlegene, og råde pasienten til å kontakte fastlege for oppfølging.

Tilbudet om utredning og oppstart av osteoporose-behandling i regi av ortopedisk avdeling på OUS hos pasienter >50 år med brudd, innstilles også inntil videre.

Fall- og bruddrisikoen blant eldre vil kunne øke i ukene framover fordi flere forebyggende tiltak og nettverk rundt disse pasientene nå er stilt i bero. Det blir viktig at gruppen får best mulig oppfølging av helsen, og tilbys råd om trening og aktivitet som kan utføres hjemme.

Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus)

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening av en gruppe fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med FHI.

Retningslinjen er basert på tilgjengelig kunnskap om CoVid19-utbruddet per 16.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon

Rådene kan være til hjelp både for sykehuset og for fastlegene/primærhelsetjenesten i oppfølging av og samarbeid om gravide og nyfødte under CoVid19-pandemien.

ABC-enheten endrer inntil videre sitt tilbud til gravide

 
ABC-enheten tilbyr til vanlig svangerskapskontroller fra uke 32 fram til fødsel for kvinner med normale svangerskap som har søkt og fått dette tilbudet. ABC-enheten utfører normalt de siste 4 ordinære svangerskapskontrollene (uke 32, 36, 38 og 40).

På grunn av CoVid19 pandemien må dette tilbudet dessverre midlertidig endres.Tilbudet reduseres nå til kun å omfatte de to siste kontrollene (Uke 38 og 40). Vi tror det beste vil være at kontrollene i uke 32 og 36 gjennomføres hos fastlege/jordmor som har fulgt kvinnen opp i svangerskapet fram t.o.m. uke 28.

Kvinnene det gjelder varsles fortløpende pr telefon fra OUS om endringen, med råd om å avtale oppfølging hos fastlege/jordmor, eller der hun til nå har gått til kontroll.
 
ABC- enheten endres nå delvis til en vanlig fødeavdeling, slik at det spesielle føde-tilbudet i enheten kan bli noe begrenset inntil videre. Alle gravide som har fått fødeplass på OUS beholder denne.
 
Det er ikke gjort endringer i kriterier for henvisninger og oppfølging av gravide med komplikasjoner og risiko.

Mer informasjon om ABC-enheten

Øyeavdelingen i redusert drift 

Oppdatert 17. mars
Øyeavdelingen fortsetter med redusert drift. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp og pasienter som trenger undersøkelse og behandling.

Vil du bidra i kampen mot koronaviruset?

Se hvilke stillinger OUS har lyst ut i forbindelse med koronavirusetDu med helsefaglig utdanning som ønsker å bidra under Covid-19 kan registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelige personellressurser. Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg.

Endringshistorikk, samarbeidende helsepersonell

20.mars

  • Lagt inn informasjon om at ABC-enheten i OUS endrer inntil videre sitt tilbud på grunn av CoVid19 pandemien
  • Lagt inn informasjon om midlertidig stans av utsending av fallmeldinger fra skadelegevakten i Oslo

19.mars
Fjernet følgende informasjon da denne er utdatert:

  • Sykehuset følger opp alle pasienter som var på øyeavdelingen i uke 9, til sammen ca. 1800 pasienter. 
    • Gruppen av pasienter og berørte pårørende som var på den angjeldende poliklinikken, er varslet pr telefon med anmodning om å være i karantene i 2 uker fra siste kontakt med sykehuset. Ved indikasjon for test, er denne blitt utført fra OUS for Oslo-pasienter, mens kommunehelsetjenesten i hjemkommune er anmodet om å bistå med test for de øvrige. Kommuneoverlege/smittevernlege er varslet om alle berørte pasienter/pårørende i denne gruppen.
    • Angående pasienter som var innlagt på øyeavdelingen i uke 9, til sammen 45 pasienter og noen pårørende: Varsling til denne gruppen startet noe senere, og var gjennomført den 4. mars 2020. Disse er også anmodet om å være i karantene i to uker fra siste kontakt med øyeavdelingen. Varsel til kommuneoverlege/smittevernoverlege for disse vil bli gitt 5. og 6. mars. 2020.
    • Den tredje gruppen pasienter er ikke direkte berørt av utbruddet. Samtlige av disse (ca. 1500) blir ringt opp fra OUS med generell informasjon i løpet av dagene 3., 4., og 5. mars 2020.
  • OUS har tatt kontakt med avtalespesialister med tanke på samarbeid for å ivareta øye pasientene på best mulig måte i denne perioden.
Fant du det du lette etter?