Samhandling

«Vår visjon er at pasienter og pårørende opplever at 
aktørene i helsetjenesten er på samme lag;
at den ene trygt tar over der den andre slipper»

Samarbeidsorganer

Oslo universitetssykehus har ferdigstilt og implementert møtestrukturer knyttet til samhandling .

I forbindelse med inngåelse av samarbeidsavtale (generell del) mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus er følgende samarbeidsorganer etablert:

 • Samarbeidsutvalget
 • Direktørmøte
 • Samarbeidsforum for somatikk
 • Samarbeidsforum for rusavhengighet og psykisk helsevern
 • Samarbeid med fastlegene/sykehjemslegene
 • Brukerutvalget
 • Ungdomsrådet
 • Råd for barn som pårørende
 • Forum for pasient- og pårørendeopplæring
 • Råd for ungdomshelse

Tjenesteavtaler/underavtaler

Tjenesteavtaler mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune

Lovpålagte tjenesteavtaler mellom kommunen og sykehuset er et viktig verktøy i gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Underavtaler og retningslinjer innen flere områder

Brukermedvirkning


Pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling. Sykehuset har som mål at brukermedvirkning er integrert i alle sykehusets hovedoppgaver: pasientbehandling, utdanning, forskning og utvikling og pasient- og pårørendeopplæring.

Les mer om brukermedvirkning

Pasientforløp

Puzzle_500px.jpg

Utarbeidelse av pasientforløp er et av viktige verktøy som presiseres i Samhandlingsreformen. Helsetilsynet påpeker at en viktig del av analysen bak samhandlingsreformen er at «det er i overgangene det er størst risiko for svikt og at slik svikt kan få alvorlige konsekvenser for tjenestemottakerne» . Pasientforløpsarbeidet skal blant annet bidra til å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke deler av den behandling og omsorg pasienten får av den totale helsetjenesten. 

Ansvar i klinikk

OUS har etablert et systematisk arbeid for å sikre at det beskrives pasientforløp for ulike pasientgrupper. Dette ansvaret og arbeidet ligger til den enkelte klinikk.

Samhandling sin rolle

Seksjon samhandling og pasientopplæring har en klar rolle knyttet til å være i dialog med de ansvarlige som utarbeider pasientforløp med særlig fokus på å bidra til at forløpene tar med behandling før og etter oppholdet i OUS. Seksjonen bistår med å innhente samarbeidsparter inn i arbeidet slik at forventninger til hverandre i pasientforløpene ivaretas.

Det gode pasientmøte – handlingsplan 2014-2016 (pdf)

Rehabilitering/koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere.

Seksjon samhandling er ansvarlig for koordinerende enhet rehabilitering/habilitering i OUS. Ansvaret omfatter ikke klinisk virksomhet.

Hvem kan kontakte koordinerende enhet?

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, individuell plan i Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Pasienter, ansatte i kommuner og ved Oslo Universitetssykehus.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i Oslo kommuner, i OUS og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Les mer om tilgjengelige rehabiliteringstilbud i regionen her

Oppgaver for koordinerende enhet:

 • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i sykehuset
 • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Nødvendig kontakt med rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Kontakt med regional koordinerende enhet
 • Gir råd og veileding
 • Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner, opplæring)
 • Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet
 • Bistå i formidling og tilrettelegging
 • Samarbeid med lærings- og mestringssentre og pasient- og pårørendeopplæring
 • Generell oversikt over private rehabiliteringstilbud
 • Ansvar for opplæring av koordinator.

Mandat

Både spesialisthelsetjenesten og kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet er hjemlet i Forskrift om habilitering og rehabilitering (§§ 8 og 13).

Samhandling fremstår som en av hovedoppgavene til disse enhetene og målet er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudene i kommunen og i helseregionen og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

Les mer om regional koordinerende enhet her

Koordinerende enheter i kommunene:

Kontakt

Kari Skredsvig
 Tlf. 22 11 81 22 / 971 56 835

Fastleger og andre henvisere

Foto av tre ansatte som snakker sammen ved et apprat

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak og har lokal- region- og landsfunksjoner. Sykehuset samarbeider med fastleger, kommuner og sykehus i Hovedstadsområdet og landet forøvrig. OUS har også et stort internasjonalt samarbeid knyttet til pasientbehandling, fagutvikling og forskning. Vi tilstreber at alle samarbeidsparter skal kjenne til og bruke sykehusets tjenester til beste for befolkningen. 

Kommunehelsetjenesten/bydelene

Oslo kommune og sykehusene i Hovedstadsområdet inngikk i 2012 felles forpliktende samarbeidsavtaler. Avtalene innebærer at alle parter er forpliktet til å følge opp retningslinjer og rutiner for hvordan man samhandler til beste for felles pasienter. 

OUS og våre lokalsykehusbydeler utarbeider fortløpende likelydende prosedyrer der samhandling rundt pasientene er viktig. Disse er tilgjengelig i de respektives prosedyrehåndbøker.

I tråd med overordnet samarbeidsavtale er det etablert et administrativt samarbeidsutvalg (SU). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene og kan etablere underutvalg - kliniske utvalg - for områder en er enige om trenger forbedring.

Bydelene og OUS har felles samarbeidsarenaer

 • Samarbeidsutvalget
 • Direktørmøte
 • Samarbeidsforum – somatikk
 • Samarbeidsforum – psykisk helse og avhengighet
 • Kontaktinformasjon knyttet til pasientbehandling i OUS finnes i Veiviseren for helsepersonell på våre internettsider

Samarbeidende sykehus/avtalespesialister

sykehusskilt1.jpg

OUS samarbeider med alle sykehus i Helse Sørøst lokal/område/region/lands funksjoner
Det skal legges vekt på å sikre en god funksjonsfordeling innenfor Oslo sykehusområde. Ved omfordeling av oppgaver skal våre samarbeidspartnere få støtte og kompetanseoverføring dersom de har behov for det.

Oslo universitetssykehus skal identifisere kunnskapsbehov og utvikle kompetanse sammen med samarbeidende sykehus, slik at mest mulig av forberedelse og oppfølging av pasienter skal kunne foregå på pasientens områdesykehus eller lokalsykehus.

Oslo universitetssykehus skal sikre bedre arbeidsdeling og bidra til kunnskapsutveksling med andre sykehus. Lokalsykehusene skal videreutvikles for å ha en viktig funksjon i den helhetlige helsetjenesten.

Planlegging og utvikling av tilbudene i sykehusområdet må sikre god tilgjengelighet og utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen(PKO)

Praksiskonsulentordningen ved Oslo universitetssykehus hører til i Seksjon Samhandling i Direktørens stab og består av:

Ellen Anita Fagerberg, praksiskonsulent i 20% stilling 
Bente Thorsen, praksiskoordinator/samhandlingsoverlege i 100% stilling.

Praksiskonsulentordningen skal styrke samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus, ved å

 • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser.
 • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
 • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste.
 • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
 • bidra i implementering av Samhandlingsreformen i Oslo
 • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Praksiskonsulentordningen i Norge

Legeforeningens veileder for praksiskonsulentordningen i Norge (PKO)

Henvisningsrutiner og adresser

Veiviseren

Kontakt oss

Praksiskonsulentordningen hører til i Seksjon for samhandling. Klinikker eller andre enheter som ønsker bidrag fra konsulentene i arbeid med pasientforløp eller annet, er velkomne til å ta kontakt:

Samhandlingsoverlege Bente Thorsen

Tlf: 92 88 52 30 / 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg

Tlf: 23 02 70 37

Veiviseren

Veiviseren er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg sykehus, Oslo kommune og  Oslo universitetssykehus HF.

Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst har ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler.

Les mer om veiviseren her:

Pasient- og pårørendeopplæring

Illustrasjonsfoto_LMS.jpg           

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på linje med diagnostisering/behandling, utdanning av helsepersonell og forskning. God opplæring og mestring av sykdom er et nødvendig supplement til medisinsk behandling.

Ansvaret for tilstrekkelig informasjon og opplæring til pasienter og pårørende er lagt til klinikkene, men seksjon Samhandling har ansvar for strategisk utvikling av og samhandling om denne tjenesten ved sykehuset.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Ullevål sykehus, Bygg 1 (Tårnbygget), 2. etg. 
Kirkeveien 166
Oslo

Postadresse
Seksjon samhandling og pasient- og pårørendeopplæring
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO 

Hvem er vi?
Kari Skredsvig, seksjonsleder
Telefon: 22 11 81 22 / 97 15 68 35
E-post: uxards@ous-hf.no

Anette Eie, spesialrådgiver
Telefon: 23 01 50 69 / 95 82 67 76
E-post: aneeie@ous-hf.no

Anne Hellum, fagkonsulent
Telefon: 22 11 95 56 /90 79 25 59
E-post: anhel3@ous-hf.no   

Barn som pårørende

Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet opplever mange at livet endres. Helsepersonell har, sammen med foreldre, plikt til å bidra til at mindreårige barn (0-18 år) får den informasjon og støtte de trenger. En viktig del av denne lovpålagte oppgaven for sykehusets helsepersonell, handler om å gi støtte og veiledning til den friske forelderen slik at vedkommende er i best mulig stand til å ivareta mindreårige barn i familien.

Les mer om hvordan sykehuset ivaretar oppgaven rundt barn som pårørende

Ungdomshelse

Sykehuset anerkjenner ungdomshelse som eget fagområdet og har ansatt en foretakskoordinator for barn og unge, som skal koordinere tilbudene sykehuset har til disse pasientgruppene. Utvikling og fokus på ungdomshelse skal fremmes i hele sykehuset med mål om en god ivaretakelse av ungdom mellom 12 - 26 år og deres familie.

kontakt:

Trude Aamotsmo
Foretakskoordinator, barn og unge
epost: uxtraa@ous-hf.no

Samhandlingsprosjekter

VEL-HJEM  

VEL-HJEM er et samhandlingsprosjekt mellom OUS ved Medisinsk klinikk, Ortopedisk klinikk, bydelene Østensjø og Bjerke og Sykehusapoteket HF. Prosjektet fikk samhandlingsmidler i 2015 og avsluttes des. 2017.

Hva vil prosjektet oppnå?

I prosjektet VEL-HJEM er pasienter som har mer enn tre sykdommer i aktiv behandling i fokus.

Målsetting har vært å identifisere de viktigste utfordringer for disse pasienter, altså deres behandlingskrevende tilstand og de resulterende omsorgsbehov. På basis av dette iverksettes tiltak til nytte for pasienten, de ansatte, sykehuset og kommunen.

Grensesnittet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er utfordrende. Det er utfordringer i kommunikasjon og viktig informasjon kan bli borte underveis.

Prosjektets fokus er derfor å prøve ut nye tiltak som kan bedre pasientens ivaretakelse, effektivisere samarbeidet og gi økt kvalitet i pasient- og dokumentasjonsforløpet.

Kontakt

Sigrun Skåland Brun, Prosjektleder

C3 - Center for connected care

Seksjon for Samhandling er partner i C3 - Centre for Connected Care, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.
Senterets partnere består av 14 brukerpartnere, 5 nasjonale forskningspartnere og 8 internasjonale forskningspartnere.

For mer informasjon se: http://www.c3connectedcare.org/

Kontakt:

Ole  Moland
e-post: uxmooc@ous-hf.no
Nyttevurdering: kost-nytte, økonometrisk analyse, økonomisk simulering, spørreundersøkelser, litteratursøk

Digital kompetansepakke i pasient- og pårørendeopplæring

Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo universitetssykehus samarbeider om dette prosjektet. Mål for prosjektet er å utvikle modell for styrket pasient- og pårørendeopplæring i utdanning og arbeidsliv, med digitale pedagogiske verktøy. Verktøyene skal ikke erstatte det gode pasientmøtet, men skal være et pedagogisk supplement for å bedre dagens praksis. Prosjektet involverer både studenter, lærere, helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Representanter fra Medisinsk klinikk og Stab forskning, innovasjon og utdanning deltar fra sykehuset, i tillegg til prosjektledelsen i Stab Samhandling.

Kontakt:

Anette Eie
prosjektleder
epost: aneeie@ous-hf.no

Nina Bjerketveit Ødegaard
prosjektmedarbeider
epost: Nina.BjerketveitOdegaard@hioa.no

Avvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og Oslo universitetssykehus


 1. Uønskede samhandlingshendelser
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til postmottak/sakarkiv i Ous. Deretter videresendes dette til det aktuelle tjenestested. Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.
 2. Hva skal meldes?
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene skal meldes som avvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Prøv å unngå pasientidentifiserbare opplysninger i samhandlingsavvikene.​

Avviksmeldinger fra fastleger til Oslo universitetssykehus

Eksterne meldinger om avvik, enten det dreier seg om samarbeid og/eller pasientbehandling, kan sendes til sykehuset per post.

Adresse
Oslo universitetssykehus
Postmottak/Sakarkiv
Postboks 4965 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus har et internt avvikssystem, Achilles. Avviksmeldingen blir da registrert i Achilles og sendt til rett avdeling for behandling.

Kontakt oss


Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Seksjon samhandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Bygg 1. 3. etg.

Kontaktpersoner samhandling:

Arrangementer

27.03 mandag

PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykose

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.

30.03 torsdag

Kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose

Målgruppen er fysioterapeuter i primærhelsetjenesten som har ansvar for nydiagnostiserte barn med CF. Aktuelle fysioterapeuter blir invitert til å delta på kurset.

30.03 torsdag

7th Nordic Breastfeeding Conference

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

30.03 torsdag

Perinataldag 30. mars 2017

Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

05.04 onsdag

«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?

Brukerorganisasjonene i rusfeltet inviteres til en work-shop om akutte tjenester i rusbehandling.

24.04 mandag

Basiskurs i habilitering 2017

Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

27.04 torsdag

Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge

Samling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

03.05 onsdag

Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdom

Første seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk.

04.05 torsdag

Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habilitering

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

09.05 tirsdag

9. og 10. mai: Når det ikke er epilepsi - hva da?

Kurset tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall (funksjonelle anfall)

10.05 onsdag

Kurs for helsepersonell - Unngå overstrekk - tøm urinblæren i tide!

Heldags fagdag med flere forelesere, der urinblæren står i sentrum

10.05 onsdag

PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

10.05 onsdag

Kurs spiseforstyrrelser: Family based Therapy treatment of adolescent eating disorder - an introduction of this evidence-based treatment

Kurs om familieterapi for barn/unge - Professor James Lock,Stanford school of medicine, USA, har utviklet en modell for dette og er blant de ledende på dette området.

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pf

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

18.05 torsdag
19.05 fredag

Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017

Psykoedukasjon er en behandlingsform som integrerer psykoterapeutiske og pedagogiske intervensjoner. I dette tilfellet som en del av mentaliseringsbasert behandling (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

31.05 onsdag

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

07.06 onsdag

Nytt om kvinnehjertet

Seminar for helsepersonell og forskere

07.06 onsdag

Kurs i bruk av Parenting Stress Index (PSI)

Kurset er over to dager, 7. juni og 13. oktober 2017. Deltakerne får en innføring i bruken av PSI og anvendelse av denne i oppfølgingen av foreldre til barn med funksjonsnedsettelse og i forskning.

07.06 onsdag

PUA Fordypning: Differensialdiagnostikk - Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

09.06 fredag

Dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom

RHABU inviterer ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge til dialogmøte om deres arbeid med gruppebaserte tilbud til ungdom.

12.06 mandag

Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og unge

Todagers samling i nettverket for fagpersoner som arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

14.09 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

21.09 torsdag

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCD

Gå ikke glipp av muligheten til faglig oppdatering og verdifull kontakt med kolleger. "Mikrobiologi og antibiotikabehandling" er et sentralt tema som tas opp. Hold av den 21. september 2017!

23.10 mandag

Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2017

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon

26.10 torsdag

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning på habiliteringsfeltet 26.oktober 2017. Konferansen finner sted på Gardermoen.

10.11 fredag

Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs 10.11.17 kl. 12 - 15

3 timers fagkurs om Dravet syndrom. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse.

Se flere kommende arrangementer ()

Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram

Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2017 starte opp et tverrfaglig videreutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, for barn og unge.

Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

Sårskole for helsepersonell

Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell

Epilepsi og mestring - e-læringskurs

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.

Se flere faste arrangementer ()