Kartlegging av steroidebruk blant pasienter i rusbehandling

I dette forskningsprosjektet kartlegger vi bruk av anabole steroider blant pasienter i døgn- og poliklinisk rusbehandling. Vi samler inn data rundt om i Norge, og ønsker kontakt med behandlingssteder som kunne være interessert i å bidra i studien. 

 

Tidligere forskning viser at bruk av anabole-androgene steroider (AAS) ofte kombineres med bruk av andre rusmidler, og at AAS-bruk trolig er langt mer utbredt blant rusbrukere enn i den generelle befolkningen. Tatt i betraktning de potensielt skadelige effektene bruk av AAS har, særlig i kombinasjon med bruk av andre rusmidler, er det nyttig å kartlegge omfanget av bruk blant ruspasienter her i Norge.

Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av bruk av anabole steroider og andre dopingmidler blant pasienter i rusbehandling. I tillegg ønsker vi kunnskap om hvorvidt AAS er noe rusbehandlere er oppmerksomme på og tar hensyn til i behandlingstilbudet til pasientene. Vi ønsker også å få en oversikt over hvilke uønskede virkninger AAS-brukere har opplevd , og om de som bruker steroider skiller seg fra pasientgruppen forøvrig med hensyn til personlighetstrekk, vold og øvrig rusatferd.

Ved å kartlegge omfanget og egenskaper ved AAS bruk blant pasienter i rusbehandling, håper vi å bidra til et økt fokus på denne problematikken.

Metode

Data samles inn gjennom dette spørreskjemaet.

Skjemaet inneholder én del med generelle spørsmål til alle ruspasienter, og én del med spesifikke spørsmål til ruspasienter som har brukt anabole steroider. Det vil ta pasienten omtrent 30 minutter å fylle det ut.

Deltakerne er pasienter i døgn- og poliklinisk rusbehandling i Norge.

Prosjektet kartlegger hvor mange av pasienter i rusbehandling som har brukt anabole steroider. For å kunne få et representativt utvalg, ønsker vi å nå så mange pasienter i rusbehandling som mulig - ikke bare de som har erfaring med bruk av anabole steroider. Kartleggingen startet i Oslo, Akershus og Vestre Viken, men ble senere utvidet til å gjelde hele Norge.

Sammenligningsmuligheter:

Deler av spørreskjemaet fra denne studien er også blitt brukt i disse to andre studiene på steroidebruk blant menn og steroidebruk blant kvinner. Vi vil dermed ha mulighet til å sammenligne dataene fra ruspasientene med tidligere innsamlet data på tidligere og nåværende steroidebrukere med eller uten annen rusproblematikk og med kontroller som verken har rusproblematikk eller erfaring med steroidebruk. De fem forskjellige gruppene vi vil ha sammenlignbare data fra er dermed;

  • Ruspasienter
  • Ruspasienter med steroidebruk
  • Steroidebrukere med annen rusproblematikk
  • Steroidebrukere uten annen rusproblematikk
  • Kontroller uten rusproblematikk eller erfaring med steroidebruk

Status

Datainnsamling i studien er avsluttet.  Vi jobber med å analysere og skrive artikler på innsamlede data.

Kontakt

Prosjektleder: Astrid Bjørnebekk
steroider@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?