HELSENORGE

Halvveis i Hekta på jobb

1.mars markerer ettårsdagen for Hekta på jobb-prosjektet. Inklusjonsperioden er halvveis, og studien er godt i rute for å nå målet om 200 inkluderte deltakere.

IPS-teamet i Hekta på jobb-prosjektet: Fra venstre Ann-Kristin Selmer, Thomas Edholm, Cecilia Vu og Amarpreet Stamnes

​I løpet av det første driftsåret i prosjektet har det skjedd mye. IPS-tjenesten bestående av et jobbspesialist-team av tre jobbspesialister og en metodeveileder har blitt integrert og startet arbeidet på tvers av sju rusbehandlingsenheter i Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling på OUS.

Behandlerne fra Seksjon ruspoliklinikker, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung og Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har til sammen henvist 171 pasienter til prosjektet. Av disse har 100 ønsket å delta og blitt inkludert.

- Her har både IPS-teamet, behandlerne i ARA og prosjektmedarbeiderne på RusForsk gjort en kjempejobb. Det har vært god kommunikasjon og kort vei hvis det har vært noe man lurer på, det tror jeg er viktig. Men jeg vil særlig trekke fram det at behandlerne ser hva dette prosjektet betyr for pasientene. Det at de informerer og rekrutterer pasienter til prosjektdeltagelse er helt avgjørende. Det at vi nå forsker skikkelig grundig på et psykososialt tiltak er viktig for feltet og for framtidas pasienter, sier Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk og prosjektleder i Hekta på jobb.

rognli-eline-borger.jpg

Prosjektleder Eline Borger Rognli

Hekta på jobb-prosjektet undersøker anvendbarheten og effekten av jobbstøttemetodikken IPS for mennesker med rus- og avhengighetslidelser, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært arbeid. Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling på OUS deltar effektstudien i prosjektet. Gjennom en tilfeldig randomisering får halvparten av deltakerne tilbud om en IPS-intervensjon. Resultatene sammenlignes med den andre halvparten får tilbud om en selvhjelpspakkeintervensjon (inkludert kurs- og veiledningstilbud).

LES MER OM PROSJEKTET HER

- Det er ikke uvanlig at RCT'er sliter med å få rekruttert mange nok. Og vi har hele veien drevet prosjektet samtidig som det har vært pandemi og nedstengning. Allikevel går ting akkurat etter planen! Det har vi all grunn til å være stolte av, forteller Borger Rognli.

Det kunne blitt en vanskelig start for prosjektet. Allerede i den andre uken etter oppstart ble korona-restriksjonene i samfunnet innført, og man fryktet at dette ville hindre rekrutteringen til prosjektet. Slik ble det ikke, og interessen blant pasientene har vært høy gjennom hele året.

- Jeg opplever at dette prosjektet adresserer noe som pasientene lenge har etterspurt: Innhold, mening, tilhørighet, aktivitet, verdighet, struktur på hverdagen. Arbeid adresserer alt dette. Det handler om å fylle innhold inn i livet når rusen og det som hører med tas bort. Jeg tror prosjektet fyller et behov, rett og slett. Dette støttes også av brukerrepresentantene i prosjektet, sier prosjektlederen.

Spennende 2021

Før jul ble det klart at prosjektet har fått tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Dermed vil det ansettes en doktorgradsstipendiat til høsten. Det planlegges og for gjennomføring av en kvalitativ studie i prosjektet.

- 2021 blir et viktig år for prosjektet. Hele dette året skal vi rekruttere pasienter, og når vi er ved slutten av året håper jeg at vi nærmer oss 200 inkluderte. I tillegg vil kvalitative intervjuer gjennomføres til høsten og gi oss mer utdypende forståelse av hvordan IPS virker blant ruspasienter. Og en stipendiat inn i prosjektet vil gi ressurser til å drive prosjektet og ikke minst til å begynne å se på resultatene. Det er en veldig spennende tid foran oss, avslutter Borger Rognli.