HELSENORGE

Hekta på jobb tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst

- Dette er en anerkjennelse og en stor milepæl for både prosjektet, RusForsk og ARA. Et resultat av grundig arbeid, samt et ønske og en vilje til å satse på prosjektet i hele avdelingen, sier RusForsk-leder Espen Ajo Arnevik.

VIKTIG MILEPÆL: Tildelingen av forskningsmidler fra HSØ er en viktig milepæl for både Hekta på jobb-prosjektet, RusForsk og hele ARA. Til venstre prosjektleder Eline Borger Rognli. Til høyre leder på RusForsk, Espen Ajo Arnevik.

Hekta på jobb-prosjektet har fått tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Midlene vil brukes til å ansette en doktorgradsstipendiat som vil jobbe med resultatene av forskningen og bidra til å gi økt kunnskap om hvordan fremtidens behandlingstjeneste kan se ut.

- Dette er en anerkjennelse og en stor milepæl for både prosjektet, RusForsk og ARA. Et resultat av grundig arbeid, og et ønske og en vilje til å satse på prosjektet i hele avdelingen, sier leder for RusForsk, Espen Ajo Arnevik.

Hekta på jobb-prosjektet undersøker anvendbarheten og effekten av jobbstøttemetodikken IPS for mennesker med rus- og avhengighetslidelser, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært arbeid. Dette er det første egenoppstartede forskningsprosjektet som RusForsk nå har fått midler til å ansette en stipendiat i.

- Denne tildelingen er ekstra spesiell og viktig fordi det ikke bare er et resultat av arbeidet fra Hekta på jobb og RusForsk. Dette er hele avdelingen sin fortjeneste! Fra ledergruppens satsing og prioritering, til klinikere som helhjertet har omfavnet Hekta på jobb, tatt imot jobbspesialistene på en så god måte og henvist sine pasienter til prosjektet. Også en stor takk til alle pasientene som har blitt med så langt, sier Ajo Arnevik.

- Vi skal fortsette å rekruttere frem til mars 2022 og vi skal sørge for å fortsette det gode arbeidet, legger han til.

LES MER OM HEKTA PÅ JOBB-PROSJEKTET HER

Stor betydning for prosjektet

Den nye stipendiaten vil undersøke om metoden fører til flere i arbeid, og om dette påvirker rusbruk, psykisk symptomtrykk og opplevd livskvalitet. I tillegg vil stipendiaten skrive en artikkel basert på kvalitative intervjuer som utforsker hvordan pasientene opplever å få IPS, og hvilke hinder og muliggjørende faktorer som er i spill i jakten på en jobb.

- Dette er litt av en julegave! En skikkelig anerkjennelse til kvaliteten i prosjektet og til den solide jobben som er lagt ned, sier en strålende fornøyd prosjektleder Eline Borger Rognli.

Prosjektlederen forteller at tildelingen har stor betydning for forutsigbarheten og den videre gjennomføringen av prosjektet.

- Å starte en stor RCT-studie som dette innebærer mye arbeid og planlegging. Det er mange usikkerhetsmomenter og ingen garanti for ressurser og forskningsmidler. Dette gjør at man må ta mange forbehold og planlegge både en plan A, B og C. At vi nå har fått midler til stipendiatstillingen gjør alt mer forutsigbart, og vi kan gjennomføre prosjektet på den måten vi helst ønsker. Som prosjektleder er det utrolig godt, forteller Borger Rognli.

Hun ønsker også å takke både prosjektgruppa, IPS-teamet og klinikerne for at prosjektet har kommet så godt i gang.

- Det er veldig godt å ha så solide folk med meg, som sitter på den kompetansen og erfaringen de gjør. Jeg er også glad og takknemlig for klinikerne har tatt i mot tenkningen og virkningen av prosjektet.

Integrert jobbstøtte

Hoveddelen i Hekta på jobb-prosjektet bygger på en randomisert kontrollert studie (RCT) som gjennomføres i ARA, OUS. Gjennom prosjektet er det opprettet et nytt IPS-team i avdelingen. Teamet består av fire jobbspesialister som hjelper pasientene med å komme i, beherske og stå i ordinært arbeid. Jobbspesialistene jobber tverrfaglig, som en integrert del av behandlingstilbudet på ARA. For å undersøke effekten av tilbudet sammenlignes resultatene av IPS-arbeidet med en kontrollgruppe som får tilbud om en selvhjelpspakke sammen med et kurs. RCT-studien startet rekrutteringen i mars 2020, og vil inkluderer pasienter i to år.

Som en utvidelse av prosjektet er det og igangsatt en observasjonell studie sammen med tre andre rusbehandlingsinstitusjoner i Oslo-området.