Hva vet vi om rusmiddelbruk under fengsling?

Nye forskningsresultater fra PriSUD-prosjektet viser at det er innsatte med alvorlige rusproblemer som fortsetter rusbruk under soning, og at veldig få er naive brukere.

​Det er godt kjent at en stor andel har brukt rusmidler i forkant av fengsling, men vi vet mindre om rusmiddelbruk innenfor murene; hvor mange som har brukt rusmidler i fengsel og hvilke rusmidler som er mest brukt. En spesiell bekymring også knyttet til om fengsel utgjør en rekrutteringsarena for nye brukere.

For å få mer kunnskap om temaet har forskere fra SERAF, RusForsk, NK TSB, OUS, FHI og the University of Melbourne undersøkt hvilke faktorer som er assosiert med rusbruk under fengsling. Datamaterialet er hentet fra SERAF-baserte, The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA) som er en del av PriSUD-prosjektet.

Prosjektleder for PriSUD, Anne Bukten, mener at studien kan ha viktige implikasjoner for praksisfeltet.

- Funnene våre tyder på. For å redusere rusbruk under soning må innsatte kartlegges for tidligere rusbruk og tilbys adekvat rusbehandling under soning, sier Bukten.

Rusbruk under soning

NorMA-studien har som målsetting å kartlegge rus og helse blant innsatte i fengsel, og til sammen 1499 innsatte svarte på spørreskjema som ble samlet inn i løpet av 2013-1014. Totalt 57 fengselsenheter, inkludert fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger, inngår i materialet.

I resultatene finner forskerne at omlag halvparten av innsatte har daglig bruk av rusmidler før soning og at 35% oppgir bruk av rusmidler under nåværende eller tidligere soning. De mest brukte rusmidlene er cannabis, benzodiazepiner (ikke på resept) og LAR-medisiner (ikke på resept). Veldig få initierer derimot rusbruk i fengsel. Funnene viser at det er ukontrollert rusbruk før soning (daglig bruk, bruk av flere rusmiddel, samt å ha begått kriminalitet i beruset tilstand) som i størst grad er assosiert med rusbruk under soning.

- Kriminalomsorgen har i dag flere gode tilbud rettet mot innsatte med rusproblemer, deriblant egne rusmestringsenheter. Problemet er ikke at disse tilbudene ikke er gode, men at de forsterkede tilbudene ikke er tilgjengelige i alle fengsel og at en del dermed faller utenfor, forteller Bukten.

Artikkelen er publisert i Health & Justice og kan leses her