Kan hesteassistert terapi hjelpe flere pasienter fullføre rusbehandlingen?

Forskningsresultater fra hesteassistert terapi (HAT) på Oslo universitetssykehus indikerer større sannsynlighet for at ruspasienter fullfører behandlingen.

MER MESTRING: Mange opplever aktiviteter med hestene som spennende og gir gode mestringsopplevelser.

​Å motivere pasienter med ruslidelser til å bli værende og fullføre rusbehandlingen har lenge vært en kjent utfordring. Flere alternative eller supplerende behandlingsmetoder har blitt utviklet for å møte problemet, men få har dokumentert effekt. 

Gjennom en randomisert kontrollert studie på HAT-tilbudet i «Stallen» på Gaustad sykehus har forskere tilknyttet Avdeling Rus- og Avhengighetsbehandling (ARA) som de første i verden undersøkt hvilken effekt HAT har for om pasienter i rusbehandling blir værende og fullfører behandlingen.

Resultatene av studien ble nylig publisert i forskningstidsskriftet Addiction Science & Clinical Practice.

Studien viste at 44% av pasientene som fikk HAT i intervensjonsgruppen fullførte behandlingen, sammenlignet med 32% i kontrollgruppen som ikke fikk tilbudet. Selv om resultatene er positive hadde prosjektet utfordringer med rekruttering og frafall, noe som førte til et lavt antall rekrutterte pasienter (N=37). Dette gav ikke tilstrekkelig styrke til å kunne vise statistisk signifikante resultater. Videre forskning med flere inkluderte pasienter vil kunne bidra til ytterligere å dokumentere effekten av HAT for pasienter i rusbehandling.

Forskningen er et samarbeid mellom Stallen, Seksjon døgnbehandling ung, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og RusForsk, alle en del av Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved OUS. Forskningsgruppen bestod av Francesca Gatti, Espen Walderhaug, Ann Kern-Godal, Jeanette Lysell og Espen Ajo Arnevik.

Studien har allerede fått internasjonal omtale.

Livskvalitet og hverdagsmestring

Stallen på Gaustad sykehus tilbyr poliklinisk behandling til pasienter som er inneliggende på seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung. Hestene benyttes både i individuell og gruppebasert behandling.

Hestene benyttes i flere ulike aktiviteter, og oppleves av mange som spennende og gir gode mestringsopplevelser. Målet er at ferdighetene man tilegner seg gjennom samværet med hestene, skal kunne overføres til situasjoner utenfor stallen, og bidra til bedret livskvalitet og hverdagsmestring.

Les mer om Stallen, rus- og avhengighetsbehandling her.