Metadon ved lavterskeltiltak

Metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO (Legemiddelassistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo), og vi ønsker å undersøke om metadon i lavterskel LAR fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et lavterskeltiltak for personer som er avhengig av heroin og andre opioider og som ikke nyttiggjør seg ordinært tilbud i LAR.

LASSO ble opprettet i 2010 og rundt 300 pasienter har blitt startet opp på buprenorfin/nalokson (Suboxone Ⓡ) siden starten. Frem til 2017 var kun kombinasjonspreparatet med buprenorfin og nalokson tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Fra våren 2017 ble buprenorfin monopreparat (Subutex Ⓡ) også tilgjengelig på LASSO, noe som førte til flere pasienter i behandling.

Det er nå bestemt at også metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Vi ønsker å undersøke om metadon i lavterskel LAR bedrer behandlingen, og om det fører til at flere opioideavhengige får det bedre.

LASSO er et samarbeid mellom Velferdsetaten, Oslo kommune og Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA), Oslo universitetssykehus HF, og følger nasjonal faglig LAR-retningslinje (Helsedirektoratet, 2010). I forbindelse med introduksjonen av metadon har ARA opprettet en hel legestilling ved LASSO. Oslo kommune har ansatt tre nye sykepleiere i 60-100 % stilling og bygger om lokalene i Dalsbergstien hus slik at de blir mer hensiktsmessige for målgruppen til LASSO. Alle pasienter som skal starte med metadon på LASSO vil inkluderes i LAR og bli registrert som pasienter i OUS sitt journalsystem. Også pasienter som får buprenorfin som legemiddel ved LASSO vil få tilbud om å inkluderes i LAR.

Overordnet mål

Overordnet mål med forskningprosjektet er å undersøke om metadon i lavterskel LAR bedrer behandlingen:

 • Kartlegge bakgrunnsdata for opioidavhengige personer som starter med LAR-legemidler ved LASSO.
 • Undersøke brukertilfredsheten
 • Undersøke om en utvidelse av legemiddeltilbudet ved LASSO med metadon bidrar til
  - økt inklusjon av pasienter.
  - at flere pasienter gjennomfører opptrapping av LAR-legemiddel.
  - at pasienter blir lenger i behandling.
 • Sammenlikne pasienter som velger henholdsvis metadon eller buprenorfin som legemiddel.
 • Sammenlikne buprenorfinpasienter som velger å være i eller utenfor LAR.
 • Undersøke om pasientene reduserer bruk av rusmidler og symptombyrde av psykiske plager etter oppstart i LASSO.
 • Undersøke hvordan det går med pasientene over tid, ved å kunne koble deltakerne opp mot aktuelle registre.

Metode/design

Studien vil være en prospektiv kohortstudie, hvor deltakere som starter opp i LASSO med metadon og buprenorfin sammenliknes. Studien omfatter en brukerundersøkelse ved oppstart og to ganger under behandling, samt variabler som helsepersonell registrerer, ved oppstart, evt reoppstart, under og etter behandlingen ved LASSO. Det vil i tillegg foretas en retrospektiv undersøkelse av pasienter fra 2018 for å kunne sammenlikne inklusjon, gjennomført opptrapping og retensjon før og etter metadonoppstart på LASSO. Tre grupper pasienter ved LASSO vil bli sammenliknet: Deltakere som bruker metadon, buprenorfin innenfor LAR og buprenorfin utenfor LAR.

Inklusjonskriterier:
Alle pasienter som starter behandling med LAR-legemiddel ved LASSO og som samtykker til deltakelse i studien. Forskningsprosjektet starter 2-3 måneder etter metadonoppstart ved LASSO (ca. 1.september 2019).

Prosess LASSO.jpg

_
    2018​2019​


Eksklusjonskriterier:
Pasienter som ikke samtykker til deltakelse. Pasienter med mangelfulle norskkunnskaper, da de ikke vil forstå spørsmålene i spørreskjemaene.

Sammenligningsgruppe:
Relevante retrospektive data for perioden da medikamenttilbudet ble utvidet til å gjelde monopreparatet (Subutex) innsamles som sammenligningsgrunnlag for vurdering av inklusjon, gjennomført opptrapping og retensjon i tidsperioden før og etter utvidet legemiddeltilbud ved LASSO.

Begrunnelse for valg av pasientgruppe:
Forskningsprosjektets overordnede mål er å undersøke om innføring av metadon i lavterskel LAR bedrer behandlingen.

Status

 • Brukerundersøkelse er forberedt av brukerrepresentanter, RusForsk og LASSO og fremlegges for prosjektgruppen.
 • Prosjektet har fått REK godkjenning.
 • Det er blitt innvilget kr 70 000 i forskningsmidler for 2019 fra klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) til medforsker og forskningsassistent.

Kontakt

Prosjektledere i prosjektet er:

Peter Krajci
petkra@ous-hf.no Tlf: 995 01 047

Linda Elise Couessurel Wüsthoff
linda.wusthoff@vel.oslo.kommune.no Tlf: 905 69 834

Samarbeidspartnere

LASSO er et samarbeid mellom Velferdsetaten, Oslo kommune og Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA), Oslo universitetssykehus HF

Prosjekteier
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo universitetssykehus.

Ansvarsdeling
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ARA ved OUS og Velferdsetaten i Oslo kommune

Prosjektledere
Peter Krajci (OUS) og Linda Elise Couessurel Wüsthoff (Oslo Kommune)

Prosjektgruppe (alfabetisk)

Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Danijela Matovic-Kocic, overlege, seksjon ruspoliklinikker, ARA.
Jon-Aksel Jacobsen, leder LASSO, Velferdsetaten
Kathleen Henriksen, lege, Dalsbergstien hus, Velferdsetaten
Linda Elise Couëssurel Wüsthoff, etatsoverlege/PhD, Velferdsetaten
Peter Krajci, overlege/PhD, seksjon rusakuttmottak og avgiftning, ARA
Siv Løvland, proLAR nett

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Shutterstock

Fant du det du lette etter?