HELSENORGE

Starter forskning på heroinassistert behandling

Nytt samarbeidsprosjekt skal evaluere kliniske resultater og implementering av heroinassistert behandling.

​Regjeringen besluttet i 2019 å utvide tilbudet i LAR med Heroinassistert behandling (HAB) gjennom et femårig forprosjekt, og i løpet av inneværende år vil det opprettes HAB-tilbud i Oslo og Bergen. Hensikten er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige som det har vist seg vanskelig å nå gjennom dagens LAR-ordning.

Behandlingen består av daglig inntak av medisinsk fremstilt heroin, gjennom injisering eller tablettform, kombinert med behandling med substitusjonsmedisin. I tillegg får pasientene tilbud som samtalebasert terapi.

Senter for Rus- og avhengighetsforskning (SERAF), sammen med RusForsk, Bergen Addiction Research, Center for rusmiddelforskning (Århus Universitet, avd. København), og proLARNett, har nå fått innvilget forskningsmidler fra Helsedirektoratet til å drive følgeforskning på HAB de fire neste årene. Forskningsprosjektet vil starte fra høsten 2020.

- Det er positivt for norske pasienter at medikamentvalget i LAR nå blir større. Det vil kunne gjøre behandlingen tilgjengelig for flere. SERAF har hatt et langvarig engasjement i dette forskningsfeltet og er veldig glade for å ha fått tilliten til å gjennomføre prosjektet i samarbeid med de kliniske miljøene i Oslo og Bergen, sier senterleder på SERAF Thomas Clausen.

Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere hvordan HAB som ny klinisk behandling lar seg implementere, hvilke kliniske resultater behandlingen gir, inkludert kost-nytte analyser knyttet til tiltaket.

- Når vi nå innhenter informasjon fra klinikken håper vi at denne systematikken også vil være overførbar til innføring av andre metoder senere, forklarer Clausen.

Hva virker for hvem?

I forskningsprosjektet vil RusForsk ha ansvar for en egen del av oppdraget.

- Vår oppgave vil være å undersøke hvordan HAB som ny behandling lar seg implementere og integrere som en del av LAR. Pasientenes perspektiv vil for oss være spesielt i fokus, og vi vil intervjue både pasienter og ansatte for å høre deres erfaringer med tilbudet, forteller Espen Ajo Arnevik, seksjonsleder hos RusForsk.

Prosjektleder for forskningen vil være Linda Couëssurel Wüsthoff. I tillegg vil en forsker rekrutteres inn. Arnevik mener det er viktig at nye behandlingsmetoder i TSB følges opp av forskning.

- Å finne ut av «hva som virker for hvem» er en av hovedoppgavene for RusForsk. Derfor er jeg spesielt glad for at vi gjennom denne bevilgningen har fått tilliten til å gjennomføre HAB-prosjektet i samarbeid med en gjeng dyktige forskere og brukere.

Se artikkel om prosjektet på SERAF sin hjemmeside