HELSENORGE

Rettigheter

Deltagerens rettigheter i en klinisk studie.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i kliniske studier, og deltakeren kan når som helst trekke seg fra studien uten å angi grunn.

Ønsker en ikke å delta i studien eller senere trekker seg, vil det ikke få negative konsekvenser for deltakeren og/eller den videre behandlingen. Pasienten vil da få tilbud om vanlig behandling eller oppfølging. Det er viktig at deltakeren kontakter studielege og/eller studiesykepleier om en ønsker å trekke seg fra en studie.

Deltakeren vil bli informert om det planlegges endringer i studien eller det framkommer ny informasjon som kan påvirke ønske om å delta i studien. Deltakeren vil da bli spurt på nytt om en ønsker å delta eller ikke.

Innsynsrett og oppbevaring av materiale

Hvis pasienten sier ja til å delta i studien, har pasienten rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om vedkommende. Deltakeren har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Dersom deltakeren trekker seg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale. Opplysninger som allerede er innsamlet, vil derimot ikke bli slettet. For andre andre typer kliniske studier, kan deltaker kreve at også innsamlede opplysninger og biologisk materiale skal slettes og destrueres med mindre opplysningene/materiale allerede er bearbeidet.

Informasjon om utfallet av studien

Når den kliniske studien er avsluttet, har deltakeren rett til å få informasjon om resultatet av studien.

Informasjon om skade og lignende

Deltakeren vil omgående bli informert dersom det avdekkes skade eller komplikasjoner som følge av deltakelse i studien og om mulighet til å søke erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

Dersom studien omfatter klinisk utprøving av legemidler har deltakerne i tillegg krav på forsikring i henhold til lov om produktansvar (Legemiddelforsikringen).

Eventuelle krav om erstatning skal meldes til Norsk Pasientskadeerstatning:

Fant du det du lette etter?