Biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir råd og veiledning ved planlegging, oppstart og drift av helseforskningsprosjekt/studier, kvalitetsregistre- og langvarige forskningsregistre, samt forskningsbiobanker.

Vi  drifter også Medinsight (IT-løsning for datainnsamling) og eBiobank (sporingsløsning for biobanker). Avdelingen er organisert i to team: Team Biobank og Team Registerstøtte

 Avdeling for biobank- og registerstøtte har kompetanse innen:

  • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre og forskningsbiobanker (både spesifikke og generelle)

  • Råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift av helseforskningsprosjekt, kvalitetsr- og forskningsregistre, samt for forskningsbiobanker

  • Vi tilbyr utvikling av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT-løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt individuell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger)

  • Avdelingen drifter også OUS' offisielle sporingsløsning for biologisk materiale til forskningsbiobanker (eBiobank) og administrerer lagringsfasiliteter for forskningsbiobankene

  • Rådgivning vedrørende valg IT-løsninger for datainnsamling/datafangst knyttet til forskning eller registre

  • Rådgivning ved utarbeidelser av samtykker

  • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter for kvalitets- og forskningsregistre

  • Råd om praktiske og administrative arbeidsrutiner ved biobank- og registerdrift

  • Holder jevnlig kurs og foredrag innen biobank- og registerfeltet

Les mer om vårt rådgivningstilbud og support under:

Team Biobank

Rådgivning og support ved etablering av forskningsbiobanker samt drift av eBiobank sporingsløsning for biologisk materiale

​​​Trykk her for mer informasjon om vårt biobank-tilbud i HSØ.

Team Registerstøtte

Generell rådgivning samt teknisk support ved etablering (og konvertering) av forsknings- og kvalitetsregistre, herunder IT løsninger for datainnsamling

 Trykk her for mer informasjon om vårt registerstøtte-tilbud i HSØ.

IT-løsninger for data-innsamling

Det finnes et fåtall OUS-godkjente IT-løsninger for innsamling av data til henholdsvis helseforskning, lokale kvalitetsregistre/kvalitetsstudier eller for større kvalitetsregistre/forskningsregistre. Registerstøtte har god erfaring med bruk av de godkjente IT-løsningene. Riktig valg av IT-løsning samt design og kvalitetssikring av databaseløsning er kritiske faktorer og her kan avdeling for registerstøtte bistå med rådgivning.

 

Medinsight
Medinsight Classic: Godkjent registerløsning for bruk til forskningsprosjekt samt av kvalitets- og forskningsregistre. Tilbyr skreddersydde IT-løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL-database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF-er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Kostnadsbasert produkt. Anbefales for større prosjekter og kvalitetsregistre som har spesialbehov og hvor det viktig med fleksibel søking og rapporteringsmuligheter og for større registre som må konvertere data fra en ikke godkjent IT løsning til en godkjent løsning som følge av GDPR. Ikke web-basert. Aveling for biobank- og registerstøtte drifter Medinsight. For mer informasjon kontakt Medinsight.

Medinsight koblingsliste-register: Dette er OUS' offisielle IT-løsning for lagring av kodelister/koblingsnøkler  til forskningsprosjekt og til kvalitetsregistre. Muliggjør import av gamle kodelister fra Excel som så lagres sikkert i løsningen, eller man kan opprette nye kodelister. Gode søkemulighter. Gratis å bruke.
For mer informasjon kontakt Medinsight

Medinsight samtykke-register: Godkjent lokalt samtykkeregister som settes opp for et register eller for en biobank. Funksjonalitet for import av skannede papirsamtykker med versjonshåndtering av samtykkemaler. Lagrer også koblingsliste og samtykkestatus per pasient. Gode søkemuligheter. Kostnadsbasert løsning.
For mer informasjon kontakt Medinsight

 

eReg editor
Godkjent for bruk til forskningsprosjekt og for kvalitets- og forskningsregistre. Nasjonal, godkjent løsning for datafangst lokalt og nasjonalt, utviklet på OUS. Forsker/kliniker designer selv CRF (skjema) i et applikasjonsgrensesnitt. Løsningen er designet som en web-løsning. For å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav (tilgang til, innhentning av og behandling av personsensitive data) vil løsningen, i de tilfelle der en trenger tilgang til sensitive data, være begrenset tilgang innenfor sykehusnettet. Kontakt OUS-IKT for mer informasjon/tilgang: uxgiuu@ous-hf.no

UIO nettskjema/ TSD
Kun godkjent til forskningsprosjekt. En web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data til forskningsprosjekter. Løsningen er ikke godkjent for kvalitetsregistre og egner seg best for mindre komplekse forskningsprosjekter. Enkelt brukergrensesnitt og lett for bruker å designe, samt redigere skjema. Løsningen er gratis for HSØ forskningsprosjekt. Kort ventetid på tilgang til løsningen.For mer informasjon UiO, Tjenester og verktøy

Epidata Manager og Epidata Entry Client
Kun godkjent til forskningsprosjekt. Enkel men effektiv programvare for innsamling av avidentifiserte eller anonyme data. Bruker lager selv CRF-er eller spørreskjema og redigerer disse enkel selv. Har god funksjonalitet for søking og gode eksportmuligheter til flere typer filformat. Programvaren gratis å bruke. Bestilles av Sykehuspartner. Anbefales for små og mellomstore prosjekter med lav kompleksitet som ønsker noe enkelt men brukervennlig. Ikke web-basert. For mer informasjon Epidata

Viedoc
Kun godkjent til forskningsprosjekt. Web-basert løsning for innsamling av data. Tilfredsstiller krav til legemiddelstudier (GCP). Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av avdeling for klinisk forskningsstøtte ved OUS, som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. For mer informasjon kontakt Klinisk forskningsstøtte

WebCRF (NTNU)
Kun godkjent til forskningsprosjekt. Internettbasert løsning for innsamling av data i kliniske studier. WebCRF er plattformuavhengig og kan benyttes fra alle datamaskiner med internettilgang uten ekstra installasjoner på den lokale PC. Løsningen er tilpasset multisenterstudier og muliggjør randomisering av pasientene. WebCRF kvalitetssikrer data ved inntasting, registrerer endringer, har monitoringsmodul. Nedlasting av kliniske data til OUS må gjøres via utviklere hos WebCRF i Tronhheim og data må sendes på en kryptert IronKey.

Access, Filemaker, Checkware, Infopad, Checkbox, RedCap, Excel, SPSS m.fl.
Ikke godkjente løsninger for innsamling av helsedata til forskningsprosjekt eller kvalitetsregistre ved OUS.

Andre IT-løsninger
For OUS brukere som ønsker å innstallere andre applikasjoner eller IT løsninger enn de som finnes i denne listen, så viser vi til prosedyren Melding og behandling av nye og endrede IKT-behov https://ehandboken.ous-hf.no/document/45290/fields/23

Alle nye IT applikasjoner må gjennomgå en risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved spørsmål kontakt informasjonssikkerhetsleder i ditt helseforetak.


NB! Analysefiler i Excel, SPSS, STATA, R og SAS-format (o.l.) kan lagres i godkjent forskningsmappe.

eBiobank sporingsløsning for biologisk materiale

OUS offisielle sporingsløsning for biologisk materiale i forskningsbiobanker er eBiobank.
Trykk denne lenken for mer informasjon om løsningen.

Kurs

Avdelingen holder regelmessig kurs. Trykk lenkene under for mer detaljert informasjon om kursinnhold og for aktuelle kursdatoer. Det sendes ut nyhetsbrev til forskere i HSØ om aktuelle kurs.

Kontakt oss

Avdeling for registerstøtte:   registerstotte@ous-hf.no

Medinsight forespørsler:       oushfpbmedinsight@ous-hf.no


Hvem jobber i avdeling for biobank- og registerstøtte?

Besøksadresse: Sogn Arena, inngang A, 3. etg., Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?