HELSENORGE

Publisering

Oslo universitetssykehus HF forutsetter at alle ansatte følger Vancouver- reglene (www.icmje.gov) om medforfatterskap og at sykehusets retningslinjer for adressering av vitenskapelige publikasjoner følges opp.

​Om forfatterskap

I henhold til Vancouver-reglene skal forfatterskap skal være basert på:

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data
b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres
d) Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst

Samtlige kriterier (a, b, c og d) må være oppfylt.

Forskningsledere, gruppeledere og seniorforskere har et særskilt ansvar for konvensjonens retningslinjer for publisering etterleves i prosjekter der det også inngår stipendiater og studenter. Sykehusets ansatte har også et ansvar for at konvensjonen avtalefestes og etterleves i forbindelse med forskningssamarbeid.

Om adressering av vitenskapelige publikasjoner

Riktig adressering av vitenskaplige artikler er et viktig element ved fordelingen av resultatbasert tilskudd til forskning i de regionale helseforetak. Som forsker skal du sørge for at adresseringen er tydelig og at den angir den eller de institusjoner forskningsresultatene utgår fra.

Adressering skal være basert på:

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for forfatterens medvirkning til det publiserte arbeidet. Dette gjelder uavhengig av forfatterens formelle ansettelsesforhold.
  2. Forfatteren skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.
  4. Universitets- eller høyskoletilsatt i kombinert vitenskapelig stilling med helseforetak/sykehus skal som hovedregel oppgi adresse både til egen akademisk institusjon (universitet eller høyskole) og helseforetaket, når forskningen er utført ved disse institusjonene. Dette gjelder uavhengig av stillingsandel ved universitet/høyskole og finansiering av stillingen.

Informasjon om vitenskapelige artikler fra OUS i CRIStin

Lenke til OUS-rutiner for CRIStin-systemet
Lenke til CRISTiN (For pålogging trykk på "Søk og registrer".)

Viktige nettsteder i forhold til vitenskapelige publiseringer

Retningslinje for vitenskaplig publisering ved Oslo universitetssykehus. Kun tilgjengelig for PC tilknyttet OUS nett: Vitenskapelige publiseringer.

Forfatterveiledning:

Current Research Information System in Norway:

Publikasjonsoversikt for Oslo unversitetssykehus:

Søkeside:

Fant du det du lette etter?