Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift og navngitt veterinær.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Kontakt oss  

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20


Komparativ medisins tre seksjoner

KPM-Radiumhospitalet

KPM-Rikshospitalet

KPM-Ullevål

Siste nytt

24.10.2018
Oppdateringer og påminnelser fra Mattilsynet, epost sendt PMSK

19.09.2018
Cage card recordings

All procedures applied to the animals are continuously to be recorded on the cage card. Failing to do so is a violation to the requirements described in the regulation on animal experimentation (§ 31).

See user KPM manuals chapter 5 for details.

Ullevål:https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-ulleval#brukerveiledning-(user-manual)

Radiumhospitalet: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-radiumhospitalet#brukerveiledning-(-user-manual-)

Rikshospitalet: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-rikshospitalet#brukerveiledning-(user-manual)

Forskrift om bruk av dyr i forsøk https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761


19.09.2018
Fra 01.10.2018 vil det være felles beredskapsvakt for KPM-US/-Rad/-RH. Se vedlegg.
Beredskapsvakten ved KPM 190918.pdf


03.09.2018

Research model seminar Tuesday 25th of September; Key differences among C57BL/6 substrains and genetic driftAttendance can be considered as a part of the continuous professional education required by Mattilsynet for all licensed persons working with research animals. The seminar is free of charge. See the attached invitation Research_Model_Seminar_Invitation_Oslo_250918.pdf


22.03.2018
Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

Vi minner om at fristen for å rapportere bruk av forsøksdyr i 2017 nærmer seg. Etter 1. april vil det ikke lenger være mulig å rapportere for 2017.

NB: Manglende rapportering vil kunne medføre at vi ikke behandler nye søknader.
Vi ber om at alle PMSK videreformidler denne informasjonen til forsøksansvarlige ved sin virksomhet.

Med vennlig hilsen
Mattilsynet

22.02.2018
Mattilsynet melder at ved årsrapporteringen skal "Place of birth" registreres som om Norge er et EU-land.
Informasjon fra Mattilsynet om årsrapportering 22.02.18.pdf

16.02.2018
The new report form for reporting research animals used in 2017 is now available. The deadline for reporting is 1. April 2018.
Reporting of animal numbers used in 2017 (2).pdf

07.02.2018
Deadline for reporting of animal numbers used in 2017 has been postponed until 31. March 2018. The new format is still pending, so do not use the current report format.
Reporting of animal numbers used in 2017.pdf

09.01.2018
Oppdateringer fra Mattilsynet til PMSK om at pågående forsøk som er godkjent etter tidligere regelverk, er godkjent ut hele periodenNy søknad ikke nødvendig.pdf


Nyhetsarkiv

28.11.2017
Bestilling/levering av dyr jul/nyttår 2017/2018.

Gnagere: Siste levering av dyr før jul er uke 51. Disse må bestilles innen 12.12.2017 kl. 14:00.
Første levering av dyr etter nyttår er uke 1. For levering av dyr i uke 1 må bestillingen være hos oss senest 19.12.2017 kl. 14:00.

Store dyr: Avdelingen tar ikke inn store dyr i uke 52. Første levering etter nyttår er uke 1. For levering av dyr i uke 1 må bestillingen være hos oss senest 19.12.2017 kl. 14:00.

20.11.2017
Informasjon fra Mattilsynet om nye rapporteringsrutiner i FOTS
Informasjon fra Mattilsynet 20.11.17.pdf

01.11.2017
Oppdateringer og påminnelser fra Mattilsynet sendt i epost til PMSK 31.10.17
Informasjon fra Mattilsynet 31.10.17.pdf

13.10.2017
Mattilsynet har varslet at søknader godkjent før 01.07.15 ikke skal omsøkes som endring.
Søknader godkjent før 01.07.15.pdf

13.10.2017
Dyrebestillinger i november.
Grunnet ferieavvikling ved Naiser (tidligere FHI) må alle dyrebestillinger som ønskes levert i uke 45, 46 og 47 leveres senest den 24.10.2017 (uke 43).

29.09.2017
Varsel om mulige prisstigninger for intern oppstalling på inntil 2,9%, gjeldende fra 01.01.18.
Interne brukerpriser 2018.pdf

22.09.2017
Etter innføringen av Anibio har Komparativ Medisin Rikshospitalet sett behovet for å øke antall internettilkoblinger på avdelingen. Dette arbeidet begynnes med den 27. september og vil vare i ca. 4 uker framover. Noe kjerneboring og støy kan forekomme i denne perioden. Vi beklager ulempen dette kan medføre.

08.09.2017
Seminar in Laboratory Animal Research, Health and Welfare at the 11th of October in Oslo, see the attached invitation.
Invitation seminar 11Oct2017 KPM Oslo.pdf

2017
Fordeling av burkapasitet ved KPM-RH for 2018-19.

Notat burkvote KPM RH 2018-2019.docx

Innkalling av søknad om burkvoter 2018_170516.pdf

2017
Info om Mattilsynets faktuering av FOTS-søknader

Fakturering av FOTS-søknader.pdf

 Juni 2017
Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning.

Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning.docx

 Juni 2017 Bestilling/levering av forsøksdyr sommeren 2017

Bestilling og levering av dyr sommer 2017.pdfProsedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til eHåndbok internett med linker.pdf

Brukerveiledninger

KPM-Radiumhospitalet:

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet
Vedlegg


KPM-Rikshospitalet:

User manual Comparative medicine Rikshospitalet
Vedlegg


KPM-Ullevål: 

User manual Comparative medicine Ullevål
Vedlegg

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad   FOTS veiledning_KPM_V4_161213

-FOTS guidance      FOTS guidance_KPM_V4_161213

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter.

Veiledning til bruk av scoreskjema.pdf

SOP - Smertevurderingsskjema-Scoreskjema KPM

HMS risikovurdering
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Risikovurdering HMS KPM skjema versjon 080416

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS
Innesluttet bruk av genmodifiserte dyr KPM Ullevål og KPM Radiumhospitalet.pdf

Kombinasjonsbruk KPM Ullevål.pdf

Innesluttet bruk av genmodifserte dyr og kombinasjonsbruk KPM Rikshospitalet.pdfRegler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.

Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.

http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet. En kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden. Aktuelt meldeskjema finnes på Helsedirektoratets

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, svaber av pels og munnhule) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Helserapporter for de 3 seksjoner gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

Radiumhosp_2018_January_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 100 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2018_January_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_January_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2018_January_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2018_May_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_May_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2018_May_Room 100 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2018_September_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2018_September_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2018_September_Room 100 M.pdf

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2018_Jan_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 43.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 43.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 44.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 44.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 46.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 46.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 47.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 47.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 48.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 48.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 51.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 51.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 52.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 52.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 53.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 53.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 53.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 32.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 32.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 33.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 33.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 34.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 34.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 38.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 38.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 39.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 39.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 41.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 41.pdf
Rikshosp_2018_Jan_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Jan_Room 42.pdfRikshosp_2018_Jan_Room 42.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 32.pdfRikshosp_2018_May_Room 32.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 33.pdfRikshosp_2018_May_Room 33.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 34.pdfRikshosp_2018_May_Room 34.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 38.pdfRikshosp_2018_May_Room 38.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 44.pdfRikshosp_2018_May_Room 44.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 46.pdfRikshosp_2018_May_Room 46.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 47.pdfRikshosp_2018_May_Room 47.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 48.pdfRikshosp_2018_May_Room 48.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 51.pdfRikshosp_2018_May_Room 51.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 52.pdfRikshosp_2018_May_Room 52.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 53.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 53.pdfRikshosp_2018_May_Room 53.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 39.pdfRikshosp_2018_May_Room 39.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 41.pdfRikshosp_2018_May_Room 41.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 42.pdfRikshosp_2018_May_Room 42.pdf
Rikshosp_2018_May_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_May_Room 43.pdfRikshosp_2018_May_Room 43.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 33.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 33.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 34.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 34.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 38.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 38.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 39.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 39.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 41.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 41.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 42.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 42.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 43.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 43.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 44.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 44.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 46.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 46.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 47.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 47.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 48.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 48.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 51.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 51.pdf
Rikshosp_2018_Sept_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2018_Sept_Room 52.pdfRikshosp_2018_Sept_Room 52.pdf

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2018_January_Room_3_ R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_3_ R.pdfUllevål_2018_January_Room_3_ R.pdf
Ullevål_2018_January_Room_4_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_4_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_4_ M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_5_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_5_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_5_ M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_6_M.pdfUllevål_2018_January_Room_6_M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_7_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_7_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_7_ M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_8_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_8_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_8_ M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_9_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_9_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_9_ M.pdf
Ullevål_2018_January_completereport_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_completereport_ M.pdfUllevål_2018_January_completereport_ M.pdf
Ullevål_2018_January_completereport_ R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_completereport_ R.pdfUllevål_2018_January_completereport_ R.pdf
Ullevål_2018_January_Room_1_ M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_1_ M.pdfUllevål_2018_January_Room_1_ M.pdf
Ullevål_2018_January_Room_2_ R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_January_Room_2_ R.pdfUllevål_2018_January_Room_2_ R.pdf
Ullevål_2018_May_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_2_R.pdfUllevål_2018_May_Room_2_R.pdf
Ullevål_2018_May_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_3_R.pdfUllevål_2018_May_Room_3_R.pdf
Ullevål_2018_May_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_4_M.pdfUllevål_2018_May_Room_4_M.pdf
Ullevål_2018_May_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_5_M.pdfUllevål_2018_May_Room_5_M.pdf
Ullevål_2018_May_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_6_M.pdfUllevål_2018_May_Room_6_M.pdf
Ullevål_2018_May_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_7_M.pdfUllevål_2018_May_Room_7_M.pdf
Ullevål_2018_May_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_8_M.pdfUllevål_2018_May_Room_8_M.pdf
Ullevål_2018_May_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_9_M.pdfUllevål_2018_May_Room_9_M.pdf
Ullevål_2018_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_completereport_M.pdfUllevål_2018_May_completereport_M.pdf
Ullevål_2018_May_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_completereport_R.pdfUllevål_2018_May_completereport_R.pdf
Ullevål_2018_May_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_May_Room_1_M.pdfUllevål_2018_May_Room_1_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_1_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_1_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_2_R.pdfUllevål_2018_Sept_Room_2_R.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_3_R.pdfUllevål_2018_Sept_Room_3_R.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_4_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_4_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_5_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_5_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_6_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_6_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_7_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_7_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_8_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_8_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_Room_9_M.pdfUllevål_2018_Sept_Room_9_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_completereport_M.pdfUllevål_2018_Sept_completereport_M.pdf
Ullevål_2018_Sept_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2018_Sept_completereport_R.pdfUllevål_2018_Sept_completereport_R.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.