Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift og navngitt veterinær.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Kontakt oss  

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20


Komparativ medisins tre seksjoner

KPM-Radiumhospitalet

KPM-Rikshospitalet

KPM-Ullevål

Siste nytt

22.07.2019
Forsøksdyrkurs for forskere høsten 2019

Kurset holdes ved UiO, og pensum dekkes av online selvstudium, gruppearbeid og forelesninger. Oppstart mandag 26/8-19. For timeplan og utfyllende informasjon følg denne linken:
MF9495T- Course In Animal Research In Norway (CAREiN)

Alle som planlegger, utformer og/eller utfører forsøk med dyr, må ha gjennomgått opplæring, jf Forskrift om bruk av dyr i Forsøk §24.
 

16.05.2019
Frister for dyrebestilling sommer 2019

15.03.2019
Nytt fra Mattilsynet om endringer i FOTS og årsrapportering 2019

11.02.2019
"Nytt" musevirus påvist ved KPM.

17.12.2018
Annual report for 2018 must be delivered via FOTS at the latest on Feb 28th 2019. For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2018, you must also terminate the project in FOTS ("terminate experiment and submit final report").
Reporting of animal numbers for 2018.pdfNyhetsarkiv

24.10.2018
Oppdateringer og påminnelser fra Mattilsynet, epost sendt PMSK

19.09.2018
Cage card recordings

All procedures applied to the animals are continuously to be recorded on the cage card. Failing to do so is a violation to the requirements described in the regulation on animal experimentation (§ 31).

See user KPM manuals chapter 5 for details.

Ullevål:https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-ulleval#brukerveiledning-(user-manual)

Radiumhospitalet: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-radiumhospitalet#brukerveiledning-(-user-manual-)

Rikshospitalet: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin/kpm-rikshospitalet#brukerveiledning-(user-manual)

Forskrift om bruk av dyr i forsøk https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761


19.09.2018
Fra 01.10.2018 vil det være felles beredskapsvakt for KPM-US/-Rad/-RH. Se vedlegg.
Beredskapsvakten ved KPM 190918.pdf


03.09.2018

Research model seminar Tuesday 25th of September; Key differences among C57BL/6 substrains and genetic driftAttendance can be considered as a part of the continuous professional education required by Mattilsynet for all licensed persons working with research animals. The seminar is free of charge. See the attached invitation Research_Model_Seminar_Invitation_Oslo_250918.pdf


22.03.2018
Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

Vi minner om at fristen for å rapportere bruk av forsøksdyr i 2017 nærmer seg. Etter 1. april vil det ikke lenger være mulig å rapportere for 2017.

NB: Manglende rapportering vil kunne medføre at vi ikke behandler nye søknader.
Vi ber om at alle PMSK videreformidler denne informasjonen til forsøksansvarlige ved sin virksomhet.

Med vennlig hilsen
Mattilsynet

22.02.2018
Mattilsynet melder at ved årsrapporteringen skal "Place of birth" registreres som om Norge er et EU-land.
Informasjon fra Mattilsynet om årsrapportering 22.02.18.pdf

16.02.2018
The new report form for reporting research animals used in 2017 is now available. The deadline for reporting is 1. April 2018.
Reporting of animal numbers used in 2017 (2).pdf

07.02.2018
Deadline for reporting of animal numbers used in 2017 has been postponed until 31. March 2018. The new format is still pending, so do not use the current report format.
Reporting of animal numbers used in 2017.pdf

09.01.2018
Oppdateringer fra Mattilsynet til PMSK om at pågående forsøk som er godkjent etter tidligere regelverk, er godkjent ut hele periodenNy søknad ikke nødvendig.pdfProsedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til eHåndboken på internett med linker

Brukerveiledninger

KPM-Radiumhospitalet:

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet
Vedlegg


KPM-Rikshospitalet:

User manual Comparative medicine Rikshospitalet
Vedlegg


KPM-Ullevål: 

User manual Comparative medicine Ullevål
Vedlegg

Informasjon om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler
KPM capacity competence ethics 130619.pdf

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad  FOTS veiledning KPM V6 250319

-KPM FOTS guidance KPM FOTS guidance KPM V6 010419

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.

Smertevurderingsskjema-Scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Scoresheet june 2019.pdf

Veiledning til bruk av scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Guide to using the score form oppdatert juni 2019.pdf

Skjema for risikovurdering HMS og biologiske faktorer
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Skjema (norsk versjon)
Skjema (engelsk versjon)

Retningslinjer for søknadsplikt ved avl av genmodifiserte dyr (gmo)

GMO welfare assessment.pdf

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS
Innesluttet bruk av genmodifiserte dyr KPM Ullevål og KPM Radiumhospitalet.pdf

Kombinasjonsbruk KPM Radiumhospitalet.pdf


Kombinasjonsbruk KPM Ullevål.pdf

Innesluttet bruk av genmodifserte dyr og kombinasjonsbruk KPM Rikshospitalet.pdfRegler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.

Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.

http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet. En kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden. Aktuelt meldeskjema finnes på Helsedirektoratets

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, svaber av pels og munnhule) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Helserapporter for de 3 seksjoner gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

Radiumhosp_2019_January_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_complete report M.pdfRadiumhosp_2019_January_complete report M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 50 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 52 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 54 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 56 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 58 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2019_January_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_January_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2019_January_Room 100 M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_56_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_56_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_56_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_94_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_94_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_94_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_54_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_54_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_54_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_90_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_90_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_90_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_92_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_92_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_92_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_52_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_52_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_52_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_88_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_88_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_88_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_50_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_50_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_50_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_82_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_82_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_82_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_100_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_100_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_100_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_98_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_98_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_98_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_58_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_58_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_58_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_Room_96_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_Room_96_M.pdfRadiumhosp_2019_May_Room_96_M.pdf
Radiumhosp_2019_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_May_completereport_M.pdfRadiumhosp_2019_May_completereport_M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 100 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_complete report M.pdfRadiumhosp_2019_September_complete report M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 50 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 52 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 54 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 56 M.pdf
Radiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdfRadiumhosp_2019_September_Room 58 M.pdf

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2019_Januar_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_MDU.pdfRikshosp_2019_Januar_MDU.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 33.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 33.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 34.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 34.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 38.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 38.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 39.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 39.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 41.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 41.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 42.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 42.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 43.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 43.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 44.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 44.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 46.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 46.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 47.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 47.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 48.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 48.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 49.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 49.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 51.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 51.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 52.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 52.pdf
Rikshosp_2019_Januar_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Januar_Room 59.pdfRikshosp_2019_Januar_Room 59.pdf
Rikshosp_2019_Mai_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_MDU.pdfRikshosp_2019_Mai_MDU.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 33.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 33.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 34.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 34.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 38.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 38.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 39.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 39.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 41.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 41.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 42.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 42.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 43.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 43.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 44.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 44.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 46.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 46.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 47.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 47.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 48.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 48.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 49.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 49.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 51.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 51.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 52.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 52.pdf
Rikshosp_2019_Mai_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_Mai_Room 59.pdfRikshosp_2019_Mai_Room 59.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 42.pdfRikshosp_2019_September_Room 42.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 43.pdfRikshosp_2019_September_Room 43.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 44.pdfRikshosp_2019_September_Room 44.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 46.pdfRikshosp_2019_September_Room 46.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 47.pdfRikshosp_2019_September_Room 47.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 48.pdfRikshosp_2019_September_Room 48.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 49.pdfRikshosp_2019_September_Room 49.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 51.pdfRikshosp_2019_September_Room 51.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 52.pdfRikshosp_2019_September_Room 52.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 59.pdfRikshosp_2019_September_Room 59.pdf
Rikshosp_2019_September_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_MDU.pdfRikshosp_2019_September_MDU.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 32.pdfRikshosp_2019_September_Room 32.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 33.pdfRikshosp_2019_September_Room 33.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 34.pdfRikshosp_2019_September_Room 34.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 38.pdfRikshosp_2019_September_Room 38.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 39.pdfRikshosp_2019_September_Room 39.pdf
Rikshosp_2019_September_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2019_September_Room 41.pdfRikshosp_2019_September_Room 41.pdf

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2019_January_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_completereport_M.pdfUllevål_2019_January_completereport_M.pdf
Ullevål_2019_January_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_completereport_R.pdfUllevål_2019_January_completereport_R.pdf
Ullevål_2019_January_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_1_M.pdfUllevål_2019_January_Room_1_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_4_M.pdfUllevål_2019_January_Room_4_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_5_M.pdfUllevål_2019_January_Room_5_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_6_M.pdfUllevål_2019_January_Room_6_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_7_M.pdfUllevål_2019_January_Room_7_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_8_M.pdfUllevål_2019_January_Room_8_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_9_M.pdfUllevål_2019_January_Room_9_M.pdf
Ullevål_2019_January_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_2_R.pdfUllevål_2019_January_Room_2_R.pdf
Ullevål_2019_January_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_January_Room_3_R.pdfUllevål_2019_January_Room_3_R.pdf
Ullevål_2019_May_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_5_M.pdfUllevål_2019_May_Room_5_M.pdf
Ullevål_2019_May_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_6_M.pdfUllevål_2019_May_Room_6_M.pdf
Ullevål_2019_May_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_7_M.pdfUllevål_2019_May_Room_7_M.pdf
Ullevål_2019_May_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_8_M.pdfUllevål_2019_May_Room_8_M.pdf
Ullevål_2019_May_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_9_M.pdfUllevål_2019_May_Room_9_M.pdf
Ullevål_2019_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_completereport_M.pdfUllevål_2019_May_completereport_M.pdf
Ullevål_2019_May_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_completereport_R.pdfUllevål_2019_May_completereport_R.pdf
Ullevål_2019_May_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_1_M.pdfUllevål_2019_May_Room_1_M.pdf
Ullevål_2019_May_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_2_R.pdfUllevål_2019_May_Room_2_R.pdf
Ullevål_2019_May_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_3_R.pdfUllevål_2019_May_Room_3_R.pdf
Ullevål_2019_May_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_May_Room_4_M.pdfUllevål_2019_May_Room_4_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_6_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_6_M.pdfUllevål_2019_September_Room_6_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_7_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_7_M.pdfUllevål_2019_September_Room_7_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_8_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_8_M.pdfUllevål_2019_September_Room_8_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_9_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_9_M.pdfUllevål_2019_September_Room_9_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_completereport_M.pdfUllevål_2019_September_Room_completereport_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_completereport_R.pdfUllevål_2019_September_Room_completereport_R.pdf
Ullevål_2019_September_Room_1_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_1_M.pdfUllevål_2019_September_Room_1_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_2_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_2_R.pdfUllevål_2019_September_Room_2_R.pdf
Ullevål_2019_September_Room_3_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_3_R.pdfUllevål_2019_September_Room_3_R.pdf
Ullevål_2019_September_Room_4_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_4_M.pdfUllevål_2019_September_Room_4_M.pdf
Ullevål_2019_September_Room_5_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2019_September_Room_5_M.pdfUllevål_2019_September_Room_5_M.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.