Komparativ medisin

Komparativ Medisin er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift og navngitt veterinær.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Her kan du gå videre til de ulike seksjonene:


Kontakt oss

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Siste nytt

09.01.2018

Oppdateringer fra Mattilsynet til PMSK om at pågående forsøk som er godkjent etter tidligere regelverk, er godkjent ut hele perioden.  Ny søknad ikke nødvendig.pdf

28.11.2017
Bestilling/levering av dyr jul/nyttår 2017/2018.

Gnagere: Siste levering av dyr før jul er uke 51. Disse må bestilles innen 12.12.2017 kl. 14:00.
Første levering av dyr etter nyttår er uke 1. For levering av dyr i uke 1 må bestillingen være hos oss senest 19.12.2017 kl. 14:00.

Store dyr: Avdelingen tar ikke inn store dyr i uke 52. Første levering etter nyttår er uke 1. For levering av dyr i uke 1 må bestillingen være hos oss senest 19.12.2017 kl. 14:00.

20.11.2017
Informasjon fra Mattilsynet om nye rapporteringsrutiner i FOTS
Informasjon fra Mattilsynet 20.11.17.pdf

01.11.2017
Oppdateringer og påminnelser fra Mattilsynet sendt i epost til PMSK 31.10.17
Informasjon fra Mattilsynet 31.10.17.pdf

13.10.2017
Mattilsynet har varslet at søknader godkjent før 01.07.15 ikke skal omsøkes som endring.
Søknader godkjent før 01.07.15.pdf

13.10.2017
Dyrebestillinger i november.
Grunnet ferieavvikling ved Naiser (tidligere FHI) må alle dyrebestillinger som ønskes levert i uke 45, 46 og 47 leveres senest den 24.10.2017 (uke 43).

29.09.2017
Varsel om mulige prisstigninger for intern oppstalling på inntil 2,9%, gjeldende fra 01.01.18.
Interne brukerpriser 2018.pdf

22.09.2017
Etter innføringen av Anibio har Komparativ Medisin Rikshospitalet sett behovet for å øke antall internettilkoblinger på avdelingen. Dette arbeidet begynnes med den 27. september og vil vare i ca. 4 uker framover. Noe kjerneboring og støy kan forekomme i denne perioden. Vi beklager ulempen dette kan medføre.

08.09.2017
Seminar in Laboratory Animal Research, Health and Welfare at the 11th of October in Oslo, see the attached invitation.
Invitation seminar 11Oct2017 KPM Oslo.pdf

2017
Fordeling av burkapasitet ved KPM-RH for 2018-19.

Notat burkvote KPM RH 2018-2019.docx

Innkalling av søknad om burkvoter 2018_170516.pdf

2017
Info om Mattilsynets faktuering av FOTS-søknader

Fakturering av FOTS-søknader.pdf

 Juni 2017
Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning.

Forsøk godkjent før 1. juli 2015 krever ny godkjenning eller forlengelse av godkjenning.docx

Nyhetsarkiv

 Juni 2017 Bestilling/levering av forsøksdyr sommeren 2017

Bestilling og levering av dyr sommer 2017.pdf

Prosedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til ehåndbok internett med linker.pdf

Brukerveiledninger

Radiumhospitalet: (vedlegg kommer)

Rikshospitalet: (vedlegg kommer)

Ullevål:    Brukerveiledning KPM US aug 2017.pdf

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad   FOTS veiledning_KPM_V4_161213

-FOTS guidance      FOTS guidance_KPM_V4_161213

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter.

Veiledning til bruk av scoreskjema.pdf

SOP - Smertevurderingsskjema-Scoreskjema KPM

HMS risikovurdering
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Risikovurdering HMS KPM skjema versjon 080416

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til Postmottak.5050SPBH@helsedir.no. , og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS
Innesluttet bruk av genmodifiserte dyr KPM Ullevål og KPM Radiumhospitalet.pdf

Kombinasjonsbruk KPM Ullevål.pdf

Innesluttet bruk av genmodifserte dyr og kombinasjonsbruk KPM Rikshospitalet.pdfRegler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.

Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.

http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet. En kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden. Aktuelt meldeskjema finnes på Helsedirektoratets

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, svaber av pels og munnhule) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Helserapporter for de 3 seksjoner gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

Radiumhosp_2017_September_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 096 - Helicobacter spp. retest.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 096 - Helicobacter spp. retest.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 096 - Helicobacter spp. retest.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2017_September_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_September_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2017_September_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 88 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 88 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 90 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 90 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 92 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 92 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 98 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 98 M.pdf
Radiumhosp_2017_Januar_Room 100M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_Januar_Room 100M.pdfRadiumhosp_2017_Januar_Room 100M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 82 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 82 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 94 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 94 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_Room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_Room 96 M.pdfRadiumhosp_2017_January_Room 96 M.pdf
Radiumhosp_2017_January_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2017_January_complete report M.pdfRadiumhosp_2017_January_complete report M.pdf

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2017_Sept_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 41.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 41.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 42.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 42.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 43.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 43.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 44.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 44.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 46.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 46.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 47.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 47.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 48.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 48.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 52.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 52.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 53.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 53.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 53.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 29.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 29.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 29.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 31.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 31.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 31.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 32.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 32.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 33.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 33.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 34.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 34.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 38.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 38.pdf
Rikshosp_2017_Sept_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_Sept_Room 39.pdfRikshosp_2017_Sept_Room 39.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 41.pdfRikshosp_2017_January_Room 41.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 42.pdfRikshosp_2017_January_Room 42.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 43.pdfRikshosp_2017_January_Room 43.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 44.pdfRikshosp_2017_January_Room 44.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 46.pdfRikshosp_2017_January_Room 46.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 47.pdfRikshosp_2017_January_Room 47.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 48.pdfRikshosp_2017_January_Room 48.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 52.pdfRikshosp_2017_January_Room 52.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 53.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 53.pdfRikshosp_2017_January_Room 53.pdf
Rikshosp_2017_January_Overview.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Overview.pdfRikshosp_2017_January_Overview.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 31.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 31.pdfRikshosp_2017_January_Room 31.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 32.pdfRikshosp_2017_January_Room 32.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 33.pdfRikshosp_2017_January_Room 33.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 34.pdfRikshosp_2017_January_Room 34.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 38.pdfRikshosp_2017_January_Room 38.pdf
Rikshosp_2017_January_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_January_Room 39.pdfRikshosp_2017_January_Room 39.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 38.pdfRikshosp_2017_May_Room 38.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 39.pdfRikshosp_2017_May_Room 39.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 41.pdfRikshosp_2017_May_Room 41.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 42.pdfRikshosp_2017_May_Room 42.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 43.pdfRikshosp_2017_May_Room 43.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 44.pdfRikshosp_2017_May_Room 44.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 46.pdfRikshosp_2017_May_Room 46.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 47.pdfRikshosp_2017_May_Room 47.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 48.pdfRikshosp_2017_May_Room 48.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 52.pdfRikshosp_2017_May_Room 52.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 53.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 53.pdfRikshosp_2017_May_Room 53.pdf
Rikshosp_2017_May_overview.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_overview.pdfRikshosp_2017_May_overview.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 31.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 31.pdfRikshosp_2017_May_Room 31.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 32.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 32.pdfRikshosp_2017_May_Room 32.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 33.pdfRikshosp_2017_May_Room 33.pdf
Rikshosp_2017_May_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2017_May_Room 34.pdfRikshosp_2017_May_Room 34.pdf

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2017_January_Room 6 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 6 M.pdfUllevål_2017_January_Room 6 M.pdf
Ullevål_2017_January_Room 7 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 7 M.pdfUllevål_2017_January_Room 7 M.pdf
Ullevål_2017_January_Room 8 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 8 M.pdfUllevål_2017_January_Room 8 M.pdf
Ullevål_2017_January_Room 9 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 9 M.pdfUllevål_2017_January_Room 9 M.pdf
Ullevål_2017_January_complete report R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_complete report R.pdfUllevål_2017_January_complete report R.pdf
Ullevål_2017_January_Room 1 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 1 M.pdfUllevål_2017_January_Room 1 M.pdf
Ullevål_2017_January_Room 3 R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 3 R.pdfUllevål_2017_January_Room 3 R.pdf
Ullevål_2017_January_Room 4 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 4 M.pdfUllevål_2017_January_Room 4 M.pdf
Ullevål_2017_January_Room 5 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_January_Room 5 M.pdfUllevål_2017_January_Room 5 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 5 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 5 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 5 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 6 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 6 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 6 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 7 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 7 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 7 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 8 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 8 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 8 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 9 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 9 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 9 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Complete report M.pdfUllevål_2017_Sept_Complete report M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Complete report R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Complete report R.pdfUllevål_2017_Sept_Complete report R.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 1 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 1 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 1 M.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 3 R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 3 R.pdfUllevål_2017_Sept_Room 3 R.pdf
Ullevål_2017_Sept_Room 4 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_Sept_Room 4 M.pdfUllevål_2017_Sept_Room 4 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 5 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 5 M.pdfUllevål_2017_May_Room 5 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 6 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 6 M.pdfUllevål_2017_May_Room 6 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 7 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 7 M.pdfUllevål_2017_May_Room 7 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 8 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 8 M.pdfUllevål_2017_May_Room 8 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 9 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 9 M.pdfUllevål_2017_May_Room 9 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 1 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 1 M.pdfUllevål_2017_May_Room 1 M.pdf
Ullevål_2017_May_Room 3 R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 3 R.pdfUllevål_2017_May_Room 3 R.pdf
Ullevål_2017_May_Room 4 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2017_May_Room 4 M.pdfUllevål_2017_May_Room 4 M.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.