HELSENORGE

Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

​Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift. Avdelingsleder Henrik Rasmussen er navngitt veterinær ved seksjon Rikshospitalet og seksjon Ullevål. Seksjonsleder Lena Kjempengren er navngitt veterinær ved seksjon Radiumhospitalet. To av avdelingens veterinærer har ph.d. og har fullført Labvet modul 24 og 50.

Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.

Kontakt oss  

Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Komparativ medisin 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Komparativ medisins tre seksjoner

KPM-Radiumhospitalet

KPM-Rikshospitalet

KPM-Ullevål

Siste nytt

 

21.06.22
Mattilsynet varslet 14. juni at det ville komme en oppdatering i FOTS 15. juni, se siste nytt publisert 16. juni. Mattilsynet har nå kommet med en presisering angående søknader i kladd og gitt nærmere beskrivelser av noen av endringene i oppdateringen som kom 15. juni.
Nytt fra Mattilsynet

 

16.06.22
Nytt fra Mattilsynet


 

01.06.22

UiOs forsøkdyrkurs og praksis ved OUS

Det er åpnet for påmelding til høstens kurs, følg lenkene MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).

UiOs forsøksdyrkurs består av to emnekoder, MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).
MF9495P gir  innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører.

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Høsten 2022 vil praksis ved OUS tilbys ukene 40, 41 og 44 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P. 

Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.


 

13.05.2022
Dyrebestilling sommer 2022.pdf

 

04.05.2022

OUS har avviklet samtlige ekstraordinære smitteverntiltak knyttet til pandemien, og KPM går ut av beredskap med virkning fra og med i dag 4. mai.

14.02.22
Nytt fra Mattilsynet

Prosedyrer og veiledninger

Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via  eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

SOP-arkiv til eHåndboken på internett med linker (oppdatert 15.03.22)

 

Brukerveiledninger

KPM-Radiumhospitalet:

User manual Comparative medicine Radiumhospitalet


KPM-Rikshospitalet:

User manual Comparative medicine Rikshospitalet


KPM-Ullevål: 

User manual Comparative medicine Ullevål

Informasjon om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler
KPM capacity competence ethics 130619.pdf

 

 

Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.

-KPMs veiledning for FOTS-søknad FOTS veiledning_KPM_v8_30.06.21.pdf  

-KPM FOTS guidance FOTS guidance_KPM_v8_30.06.21.pdf  

-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07

-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx

-Recommended surgical analgesia protocols for rodents (SOP 10.10.19)

-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf

Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad

Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.

Smertevurderingsskjema/Scoreskjema veiledende mal (word)

Veiledning til bruk av scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Guide to using the score form oppdatert juni 2019.pdf

Skjema for risikovurdering HMS og biologiske faktorer
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.

Skjema (norsk versjon)
Skjema (engelsk versjon)


Retningslinjer for søknadsplikt ved avl av genmodifiserte dyr (gmo)GMO welfare assessment.pdf

 

Etterevaluering i FOTS
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS_17.01.20 (word)
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS 17.01.20 (pdf)

Kompetansekrav for brukere

 

Alle som skal utføre forsøk med dyr  må ha gjennomført kurs som dekker beskrivelsene i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D, jf EUs "Education and training framework.
Notat om KPMs kompetansekrav

 

Registrering av nye brukere og nye medarbeidere i FOTS 


 

Før en ny medarbeider kan registreres i en gitt FOTSid, må vedkommende være registrert i KPMs FOTS database:

1. Registrere ny bruker i KPMs FOTS database

Ta kontakt med aktuell seksjon for å avtale en tid for brannvernrunde og omvisning. Etter at dette er gjennomført, vil ny bruker få tilsendt en link til nettskjema for innhenting av informasjon til bruk for registrering i FOTS. Ved besvarelse av nettskjema blir en bedt om å legge ved dokumentasjon på  teoretisk og praktisk kompetanse med aktuell dyreart i hht KPMs krav*. Brukere som skal jobbe med gnagere (EU funksjon A) og har gjennomført forsøksdyrkurs etter august 2019 skal dokumentere grunnleggende praktisk opplæring med gnagere i hht CAREiN krav (se UiO MF9495P). KPM gjør en vurdering av kompetansen til brukeren. Brukere som vurderes kompetent, registreres i KPMs FOTS database.

 

Før en ny bruker gis adgang til KPM for å jobbe med dyr, må vedkommende være registrert i en FOTS id:

2. Registrere ny medarbeider i en gitt FOTSid

 Etter at medarbeideren er registrert i KPMs FOTS database, kan medarbeideren registreres i en eller flere FOTSid. For allerede godkjente søknader, sendes en melding om endring i den aktuelle FOTSid. For søknader i kladd, kan nye medarbeidere legges direkte til via fanen «Søker og medarbeidere» på søknadens forside. Det er ansvarlig søkers ansvar at alle medarbeidere oppfyller kompetansekrav til aktuelt prosjekt. KPM gjør en vurdering av kompetansen til medarbeideren (KPM kompetansekrav)* i forbindelse med lokal vurdering av søknad/melding om endring.

* Krav til kurs for forskere: Likt eller tilsvarende krav beskrevet i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D jf. EUs "Education and training framework".

Science Linker

Avlsdatabasen Science Linker brukes til registrering av avl og forsøk.

For informasjon om opprettelse av SL brukerprofil, tilgang til eget/annens prosjekt, registrering av nytt prosjekt eller FOTS info, følg linken https://eaat1.uio.no/RH00/

For mer informasjon se SOP id 140999  
Science Linker Bruk av og kommunikasjon via elektronisk avlsdatabase


 

Genmodifiserte organismer (gmo)

Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.

Arbeid med gmo ved KPM (SOP).
 

Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS

 KPM_Rikshospitalet_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_18.01.22.pdf

KPM-Radiumhospitalet. Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_15.10.19.pdf

KPM_Ullevål_Godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_18.01.22.pdf

Melding om bruk av biologiske faktorer gruppe 2


 

Norsk transgensenter (NTS)

NTS er en kjernefasilitet for avansert transgen teknologi. De tilbyr ulike tjenester som rederivering, nedfrysning og rådgivning om avlsstrategi.

Les mer på NTS nettsider https://www.med.uio.no/english/research/core-facilities/norwegian-transgenic-center/

 

Regler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr


 

Prosedyre for eksport av gnagere fra KPM, prosedyren omfatter både innenlands og utenlands eksport.
SOP 135842 

Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.
Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx

Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.
http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586

Informasjon fra ulike leverandører om vekt- og aldersvariasjoner ved bestilling og forsendelse av dyr
Animal order weight and age range for different suppliers_KPM_11.11.19.pdf

Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte

Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.
Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 77638.pdf


 

 

Vaksinasjon

Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.

 

Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf

Prosedyre 12511.pdf

 

 

Helserapporter og rutiner for helsemonitorering

 

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, og svaber av pels) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).

Til informasjon til avdelinger som vurderer import av dyr fra KPM er det utarbeidet en engelsk beskrivelse av KPMs infrastruktur, hygienerutiner, importrutiner og helsemonitoreringsprogram.
KPM facility description_310320_v1

Helserapporter for de 3 seksjonene gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.

Helserapporter for Radiumhospitalet

 

Radiumhosp_2022_January_room 82.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 82.pdfRadiumhosp_2022_January_room 82.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 88.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 88.pdfRadiumhosp_2022_January_room 88.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 90.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 90.pdfRadiumhosp_2022_January_room 90.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 92.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 92.pdfRadiumhosp_2022_January_room 92.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 94.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 94.pdfRadiumhosp_2022_January_room 94.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 96.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 96.pdfRadiumhosp_2022_January_room 96.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 98.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 98.pdfRadiumhosp_2022_January_room 98.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 100.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 100.pdfRadiumhosp_2022_January_room 100.pdfpdf183792
Radiumhosp_2022_January_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_completereport_M.pdfRadiumhosp_2022_January_completereport_M.pdfpdf189277
Radiumhosp_2022_January_room 40.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 40.pdfRadiumhosp_2022_January_room 40.pdfpdf184102
Radiumhosp_2022_January_room 50.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 50.pdfRadiumhosp_2022_January_room 50.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 52.pdfRadiumhosp_2022_January_room 52.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 54.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 54.pdfRadiumhosp_2022_January_room 54.pdfpdf188300
Radiumhosp_2022_January_room 56.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 56.pdfRadiumhosp_2022_January_room 56.pdfpdf188305
Radiumhosp_2022_January_room 58.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 58.pdfRadiumhosp_2022_January_room 58.pdfpdf188300
Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 88 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 90 M.pdfpdf183775
Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 92 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 94 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 96 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 98 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdfRadiumhosp_2021_September_complete report M.pdfpdf184814
Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 50 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 52 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 54 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 56 M.pdfpdf183775
Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 58 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfRadiumhosp_2021_September_room 82 M.pdfpdf183774
Radiumhosp_2022_May_room 94.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 94.pdfRadiumhosp_2022_May_room 94.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 96.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 96.pdfRadiumhosp_2022_May_room 96.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 98.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 98.pdfRadiumhosp_2022_May_room 98.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 100.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 100.pdfRadiumhosp_2022_May_room 100.pdfpdf183797
Radiumhosp_2022_May_room 40.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 40.pdfRadiumhosp_2022_May_room 40.pdfpdf184107
Radiumhosp_2022_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_completereport_M.pdfRadiumhosp_2022_May_completereport_M.pdfpdf188529
Radiumhosp_2022_May_room 50.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 50.pdfRadiumhosp_2022_May_room 50.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 52.pdfRadiumhosp_2022_May_room 52.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 54.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 54.pdfRadiumhosp_2022_May_room 54.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 56.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 56.pdfRadiumhosp_2022_May_room 56.pdfpdf186327
Radiumhosp_2022_May_room 58.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 58.pdfRadiumhosp_2022_May_room 58.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 82.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 82.pdfRadiumhosp_2022_May_room 82.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 88.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 88.pdfRadiumhosp_2022_May_room 88.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 90.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 90.pdfRadiumhosp_2022_May_room 90.pdfpdf186326
Radiumhosp_2022_May_room 92.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 92.pdfRadiumhosp_2022_May_room 92.pdfpdf186326

Helserapporter for Rikshospitalet

Rikshosp_2022_January_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 51.pdfRikshosp_2022_January_Room 51.pdfpdf335767
Rikshosp_2022_January_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 52.pdfRikshosp_2022_January_Room 52.pdfpdf335776
Rikshosp_2022_January_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 59.pdfRikshosp_2022_January_Room 59.pdfpdf335774
Rikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdfRikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdfpdf336557
Rikshosp_2022_January_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 46.pdfRikshosp_2022_January_Room 46.pdfpdf162868
Rikshosp_2022_January_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 47.pdfRikshosp_2022_January_Room 47.pdfpdf162833
Rikshosp_2022_January_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 48.pdfRikshosp_2022_January_Room 48.pdfpdf162868
Rikshosp_2022_January_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 49.pdfRikshosp_2022_January_Room 49.pdfpdf162832
Rikshosp_2021_January_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_January_Room 33.pdfRikshosp_2021_January_Room 33.pdfpdf162833
Rikshosp_2021_January_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_January_Room 34.pdfRikshosp_2021_January_Room 34.pdfpdf162833
Rikshosp_2022_January_MDU_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_MDU_M.pdfRikshosp_2022_January_MDU_M.pdfpdf182663
Rikshosp_2022_January_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 38.pdfRikshosp_2022_January_Room 38.pdfpdf162856
Rikshosp_2022_January_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 39.pdfRikshosp_2022_January_Room 39.pdfpdf162832
Rikshosp_2022_January_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 41.pdfRikshosp_2022_January_Room 41.pdfpdf162833
Rikshosp_2022_January_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 42.pdfRikshosp_2022_January_Room 42.pdfpdf162776
Rikshosp_2022_January_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 43.pdfRikshosp_2022_January_Room 43.pdfpdf162776
Rikshosp_2022_January_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 44.pdfRikshosp_2022_January_Room 44.pdfpdf162833
Rikshosp_2021_September_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 43.pdfRikshosp_2021_September_Room 43.pdfpdf156640
Rikshosp_2021_September_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 44.pdfRikshosp_2021_September_Room 44.pdfpdf156697
Rikshosp_2021_September_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 46.pdfRikshosp_2021_September_Room 46.pdfpdf156744
Rikshosp_2021_September_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 47.pdfRikshosp_2021_September_Room 47.pdfpdf157098
Rikshosp_2021_September_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 48.pdfRikshosp_2021_September_Room 48.pdfpdf156744
Rikshosp_2021_September_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 49.pdfRikshosp_2021_September_Room 49.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 51.pdfRikshosp_2021_September_Room 51.pdfpdf197528
Rikshosp_2021_September_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 52.pdfRikshosp_2021_September_Room 52.pdfpdf156658
Rikshosp_2021_September_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 59.pdfRikshosp_2021_September_Room 59.pdfpdf156658
Rikshosp_2021_September_MDU.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_MDU.pdfRikshosp_2021_September_MDU.pdfpdf201928
Rikshosp_2021_September_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 33.pdfRikshosp_2021_September_Room 33.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 34.pdfRikshosp_2021_September_Room 34.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 38.pdfRikshosp_2021_September_Room 38.pdfpdf156720
Rikshosp_2021_September_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 39.pdfRikshosp_2021_September_Room 39.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 41.pdfRikshosp_2021_September_Room 41.pdfpdf156696
Rikshosp_2021_September_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 42.pdfRikshosp_2021_September_Room 42.pdfpdf156640
Rikshosp_2022_May_Room 43.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 43.pdfRikshosp_2022_May_Room 43.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 44.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 44.pdfRikshosp_2022_May_Room 44.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 46.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 46.pdfRikshosp_2022_May_Room 46.pdfpdf162944
Rikshosp_2022_May_Room 47.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 47.pdfRikshosp_2022_May_Room 47.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 48.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 48.pdfRikshosp_2022_May_Room 48.pdfpdf162944
Rikshosp_2022_May_Room 49.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 49.pdfRikshosp_2022_May_Room 49.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 51.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 51.pdfRikshosp_2022_May_Room 51.pdfpdf160984
Rikshosp_2022_May_Room 52.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 52.pdfRikshosp_2022_May_Room 52.pdfpdf160984
Rikshosp_2022_May_Room 59.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 59.pdfRikshosp_2022_May_Room 59.pdfpdf160984
Rikshosp_2022_May_MDU_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_MDU_M.pdfRikshosp_2022_May_MDU_M.pdfpdf163283
Rikshosp_2022_May_MDU_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_MDU_R.pdfRikshosp_2022_May_MDU_R.pdfpdf161083
Rikshosp_2022_May_Room 33.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 33.pdfRikshosp_2022_May_Room 33.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 34.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 34.pdfRikshosp_2022_May_Room 34.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 38.pdfRikshosp_2022_May_Room 38.pdfpdf162933
Rikshosp_2022_May_Room 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 39.pdfRikshosp_2022_May_Room 39.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 41.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 41.pdfRikshosp_2022_May_Room 41.pdfpdf162909
Rikshosp_2022_May_Room 42.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_May_Room 42.pdfRikshosp_2022_May_Room 42.pdfpdf162838

 

Helserapporter for Ullevål

Ullevål_2022_January_Room_7.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_7.pdfUllevål_2022_January_Room_7.pdfpdf182436
Ullevål_2022_January_Room_8.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_8.pdfUllevål_2022_January_Room_8.pdfpdf158743
Ullevål_2022_January_Room_9.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_9.pdfUllevål_2022_January_Room_9.pdfpdf158743
Ullevål_2022_January_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_completereport_M.pdfUllevål_2022_January_completereport_M.pdfpdf183102
Ullevål_2022_January_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_completereport_R.pdfUllevål_2022_January_completereport_R.pdfpdf170922
Ullevål_2022_January_Room_2.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_2.pdfUllevål_2022_January_Room_2.pdfpdf170912
Ullevål_2022_January_Room_3.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_3.pdfUllevål_2022_January_Room_3.pdfpdf154008
Ullevål_2022_January_Room_4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_4.pdfUllevål_2022_January_Room_4.pdfpdf182443
Ullevål_2022_January_Room_5.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_5.pdfUllevål_2022_January_Room_5.pdfpdf182445
Ullevål_2022_January_Room_6.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_January_Room_6.pdfUllevål_2022_January_Room_6.pdfpdf182450
Ullevål_2021_Room_7.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_7.pdfUllevål_2021_Room_7.pdfpdf179943
Ullevål_2021_Room_8.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_8.pdfUllevål_2021_Room_8.pdfpdf129491
Ullevål_2021_Room_9.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_9.pdfUllevål_2021_Room_9.pdfpdf129493
Ullevål_2021_Sept_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Sept_completereport_M.pdfUllevål_2021_Sept_completereport_M.pdfpdf180202
Ullevål_2021_Sept_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Sept_completereport_R.pdfUllevål_2021_Sept_completereport_R.pdfpdf168547
Ullevål_2021_Room_4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_4.pdfUllevål_2021_Room_4.pdfpdf179941
Ullevål_2021_Room_5.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_5.pdfUllevål_2021_Room_5.pdfpdf179943
Ullevål_2021_Room_6.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2021_Room_6.pdfUllevål_2021_Room_6.pdfpdf179948
Ullevål_2022_May_Room_4.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_4.pdfUllevål_2022_May_Room_4.pdfpdf182805
Ullevål_2022_May_Room_5.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_5.pdfUllevål_2022_May_Room_5.pdfpdf182402
Ullevål_2022_May_Room_6.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_6.pdfUllevål_2022_May_Room_6.pdfpdf182402
Ullevål_2022_May_Room_7.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_7.pdfUllevål_2022_May_Room_7.pdfpdf182807
Ullevål_2022_May_Room_8.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_8.pdfUllevål_2022_May_Room_8.pdfpdf158683
Ullevål_2022_May_Room_9.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_9.pdfUllevål_2022_May_Room_9.pdfpdf158683
Ullevål_2022_May_completereport_M.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_completereport_M.pdfUllevål_2022_May_completereport_M.pdfpdf182654
Ullevål_2022_May_completereport_R.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_completereport_R.pdfUllevål_2022_May_completereport_R.pdfpdf172894
Ullevål_2022_May_Room_2.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_2.pdfUllevål_2022_May_Room_2.pdfpdf172884
Ullevål_2022_May_Room_3.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Ullevål_2022_May_Room_3.pdfUllevål_2022_May_Room_3.pdfpdf156854

 

 

Fant du det du lette etter?