Oppdragsforskning

Med oppdragstudier menes industriinitierte kliniske studier hvor et firma står som sponsor for studien.

Forankring og innmelding oppdragsstudier

Hovedutprøver er ansvarlig for at forespørsel og deltakelse i oppdragsstudier med ekstern sponsor avklares med egen avdelingsleder.

Etter avklaring skal hovedutprøver påse at sponsor sender meldingsskjema (Clinical Research Information) til Inven2 e-post: kliniskgruppe@inven2.com. Meldeskjema og veileder er tilgjengelig på Inven2s nettsider.

Regional prosjektkoordinator for kliniske studier ved Administrativ forskerstøtte kan hjelpe til med å utarbeide budsjett og bistå med andre oppgaver i forbindelse med oppstart av oppdragsstudier. Kontakt oss gjerne på epost kliniske.oppdragstudier@ous-hf.no.

Budsjett og forespørsel til serviceavdelinger

Etter at Inven2 har mottatt og behandlet meldeskjema om ny studie, vil kontraktsansvarlig i Inven2 sende budsjettmal tilpasset den aktuelle studie til hovedutprøver.

Hensikten med budsjettet er å avklare hva studien koster å gjennomføre i sykehuset.

Hovedutprøver er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, herunder innhenting av prisforespørsler og bekreftelser fra relevante serviceavdelinger som skal bidra i studien (f.eks. lab, radiologi, patologi).

Så snart budsjett er utarbeidet og nødvendige bekreftelser og priser er innhentet fra aktuelle serviceavdelinger, skal hovedutprøver sende budsjett og kopi av bekreftelser fra serviceavdeling(er) til Inven2.

Utfylt budsjett og bekreftelse(r) returneres til kontraktsansvarlig i Inven2.

Formalisering av studieavtale (forhandling og signering)

Inven2 er ansvarlig for forhandling og formalisering av studieavtaler. Studieavtalen skal signeres av representant for Inven2 og avdelingsleder der hovedutprøver er ansatt. Der sponsor krever det, skal også hovedutprøver signere avtalen.

Hovedutprøver har ansvar for å informere serviceavdelingen(e) så snart studieavtalen er signert, eventuelt informere om at det ikke ble inngått avtale.

Det er ikke nødvendig med egen avtale om utlevering av humant biologisk materiale.

Oppstart og økonomioppfølgning

Når studieavtalen er signert, vil hovedutprøver få tilsendt studiespesifikke skjema for fremdriftsrapport fra Inven2, kalt fakturagrunnlag. Hovedutprøver er ansvarlig for halvårlig (ev. kvartalsvis) fremdriftsrapportering til Inven2.

Det er viktig at fakturagrunnlaget er kvalitetssikret før det sendes til Inven2, herunder det arbeid som er utført i serviceavdelinger.

Dersom studien termineres før studieavtalens utløp, plikter hoveduprøver så snart som mulig å informere serviceavdelinger om dette.

Ved terminering er det viktig at alt arbeid utført frem til dette tidspunkt blir lagt inn i fakturagrunnlaget og sendt til Inven2.

Prosjektgjennomføring OUS

Lenke til Prosjektgjennomføring

Kurs

Lenke til kurs som kan være relevante for personer som jobber med forskning.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon serviceavdelinger

Skjemaer og veileder

Veileder for oppdragsforskning
Melding til Inven2
Melding til personvern og informasjonssikkerhetsleder (OUS)
Veileder prisforespørsel
Pris- og kapasitetsforespørsel serviceavdelinger

Pris- og kapasitetsforspørsel Medisinsk Biokjemi og hormonlab
Økonomioppfølging
Etiketter radiologi
Veiledning logistikk ved UL/CT-veiledede biopsier
Prinsipper for publisering og rettigheter
Mal for elektronisk studiearkiv

Prislister

Radiologi
Nukleærmedisin
Patologi
Medisinsk biokjemi
Medisinsk biokjemi engelsk
Onkologisk Dagenhet
Gastromedisin
Kardiologi
Diverse - timepriser etc.

Aktuelle lenker

Prosjektgjennomføring OUS
Inven2 - Clinical trials

Fant du det du lette etter?