Prosjektetableringsstøtte

I 2016 har Helse Sør-Øst RHF blitt tildelt rammebevilgning fra Forskningsrådet for Posisjonering- og prosjektetableringsstøtte (POS-PES) til EU søknader. Opptil 100 % dekning av kostnader forbundet med posisjoneringsarbeid og å skrive EU-søknader tilbys til forskere ved helseforetakene i regionen. Dette betyr at man ikke lenger skal sende enkeltsøknader til Forskningsrådet.

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har fått i oppdrag å administrere POS-PES-midlene i forbindelse med det regionale forskningsstøtte oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF. Søknader om midler til posisjoneringsarbeid og utarbeidelse av EU-søknader må sendes til team for ekstern finansiering, avd. for Forskningsadministrasjon ved OUS ved å returnere utfylt søknadsskjema til grants@ous-hf.no.

Posisjonerings - og prosjektetableringsstøtte (POS-PES)

Hensikten med POS-PES er å motivere til økt norsk deltagelse i europeisk FoU-samarbeid.

POS-PES skal stimulere til å etablere prosjektkonsortium og utarbeide prosjektforslag rettet mot:

 • Horizon 2020 (H2020)
  • Excellent Science
  • Competitive Industries: nøkkelteknologiene
  • Societal challenges 
  • Science with and for Society 
  • Spreading excellence and widening participation
 • Eurostars
 • Active and Assisted Living
 • Joint Technology Initiatives
 • COST (opprettelse av nye nettverk)
 • ERA-NET: Utlysninger som delfinansieres fra H2020
 • JPI: Utlysninger som delfinansieres fra H2020

Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om få refundert opptil 100 % av de støtteberettige kostnadene frem til EUs utlysningsfrist. Kostnader påløpt etter utlysningsfrist vil ikke bli refundert.

Støtteberettige kostnader inkluderer:

 • Deltakelse på konferanser, nettverksmøter og andre relevante arrangementer knyttet til europeisk forskningssamarbeid
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Reisekostnader
 • Timekostnader til Prosjektplanlegging og søknadsskriving
 • Frikjøp av personale ved universiteter/høyskoler/helseforetak for fast ansatte
 • Ekstern assistanse og rådgivning

Søknadsskjema finnes her.

Fant du det du lette etter?