Samarbeidsavtaler

Forskningssamarbeid og avtaler

​Samarbeidsprosjekter skal som hovedregel være basert på avtale mellom deltakende institusjoner.

I prosjekter der to eller flere partnerinstitusjoner i fellesskap søker om ekstern finansiering, og der partene har et felles ansvar for innhold, gjennomføring og resultater, skal samarbeidet være regulert i egen avtale. I slike tilfeller er det også viktig at det allerede på søknadstidspunktet, i budsjett og i prosjektbeskrivelse er redegjort for:

  • Hvem partnerinstitusjonene er
  • Hva hver partner vil bidra i form av ressurser og infrastruktur
  • Hvordan midlene planlegges fordelt mellom partnerinstitusjonene. Dvs. angi de kostnader som den enkelte partner vil ha i forbindelse med prosjektet som det forutsettes at den eksterne bevilgning skal dekke.

For mer informasjon om søknad om ekstern finansiering, se forskningsstøttes nettsider om ekstern finansierte prosjekter

Rutine for økonomioppfølging på eksternfinansierte samarbeidsprosjekter

Særlig om forskningssamarbeid OUS - UiO

I søknader om eksterne midler til forskning (uavhengig finansieringskilde) som vil involvere fagpersoner fra både Institutt for klinisk medisin og OUS, så skal søker/prosjektleder sørge for å angi begge institusjoner som partnere og slik at ovennevnte momenter innarbeides i søknad, budsjett og prosjektbeskrivelse.

Det er for samarbeid mellom Institutt for klinisk medisin (UiO) og OUS utarbeidet en egen avtalemal, se lenke under "Interne maler" nedenfor.

Når avtale er inngått og partene har påtatt seg et felles ansvar for prosjektets innhold og resultater, så vil overføring av midler mellom partene ikke omfattes av MVA. Tilsvarende gjelder for samarbeid med andre institusjoner.

Se også informasjon om krav til avtaler i tilknytning til forskningssamarbeid på UiO nettside.

Bruk av avtalemaler

Normalt vil den institusjon der prosjektleder er ansatt ta initiativ til utforming og formalisering av samarbeidsavtale. For prosjekter som utgår fra OUS anbefaler vi at man tar utgangspunkt i relevante maler, se lenker nedenfor.

Når det gjelder hvem som har anledning til å signere avtaler på vegne av OUS, se Fullmaktsstruktur og Fullmaktsmatrise – Forskning.

For bistand og spørsmål i forbindelse med utarbeidelse, kvalitetssikring og formalisering av samarbeidsavtaler i forskning, kontakt Peder Utne, Administrativ forskerstøtte.

Ansvarsmatrise i forskning

Fullmaktsstruktur
Fullmaktsmatrise - Forskning
Roller og ansvar i forskning
"Hvem gjør hva" ved innvilget finansiering

Interne maler

Samarbeidsavtale enkel
Samarbeidsavtalen enkel (eng)
Samarbeidsavtale UiO/Klinmed og OUS
Avtale om utlevering av humant biologisk materiale (MTA, eng)
Avtale om utlevering av humant biologisk materiale og data (Material and data sharing agreement, eng)
Avtale gjesteforsker (eng)
Konfidensialitetsavtale (eng)
Authorship guidelines (eng)
Taushetserklæring
Taushetserklæring (eng)

Eksterne maler

Forskningsrådets samarbeidsavtaler
Association of Research Managers and Administrators
NorCRIN - samarbeidsavtaler i legemiddelstudier
The Lambert tool-kit


Fant du det du lette etter?