Registerstøtte

Registerstøtte gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og helseregistre (kvalitetsregistre og konsesjonsbaserte forskningsregistre).

Registerstøtte har kompetanse innen:

 • planlegging, formalisering og etablering av registre
 • valg, design og kvalitetssikring av IT- løsninger for datafangst
 • praktiske- og administrative arbeidsrutiner ved registerdrift
 • uttrekk- og kvalitetssikring av data
 • kobling av datafiler
 • avansert data-management
 • problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)
 • grenseoppgang mellom registre og biobanker

Les mer om:

Planlegging

​​​Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass innen man etablerer et helseforskningsprosjekt eller et kvalitetsregister/konsesjonsbasert forskningsregister.

Vurdere behov og formål med et register (forskning, kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, rapportering) 

NB! Personvernombudet skal innvolveres ved etablering av et melde-/konsesjonspliktig forsknings-/kvalietsregister samt for å få tilgang til godkjent datalagringsplass.

Oppstart og driftsfase

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass innen man starter opp og går inn i driftsfasen i et helseforskningsprosjekt eller et kvalitetsregister/konsesjonsbasert forskningsregister.

 • Rådgiving ved valg og utvikling av databaseløsning for datafangst
 • Rådgivning ved testing og kvalitetssikring av databaseløsning (data inn og data ut)
 • Rådgivning ved utarbeidelse av rutiner (dataregistrering, og pågående kvalitetssikring av data)

Datauttrekk og kobling

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass ved datauttrekk og kobling av registerdata. Vi kan i tillegg bistå med problemløsning der man har problemer med databaser og datafiler.

 • Utarbeide rutiner for hvordan andre kan få tilgang til registerdata
 • Utarbeide rutiner for hvordan det gjennomføres datauttrekk fra databasen
 • Tilegne seg nødvendig kompetanse på gjennomføring av datauttrekk og kvalitetssikring av data
 • Ved kobling av registerdata med andre datakilder så bør det lages en koblingsplan
 • Tilegne seg kompetanse innen datafil kobling
 • Teknisk rådgivning/bistand ved problemer med databaser og datafiler.

Data management

Registerstøtte kan bistå med rådgivning i forhold til data-management (databehandling) i forbindelse med tilrettelegging av data for spesifikke analyser.

Data management i SPSS


Må data bearbeides for å kunne brukes i en spesifikk analyse?

Hvordan bearbeide/klargjøre datasettet i SPSS, som f.eks.:

 • Konvertering av datafil-type innen import til SPSS (CSV, Excel, txt…)
 • Eksport av data fra SPSS til STATA og SAS og omvendt
 • Import av ulike datafil typer til SPSS, med og uten bruk av Import Wizard (Excel og SCV)
 • Kvalitetssikring av datafiler i SPSS
 • Kobling av flere datafiler i SPSS
 • Restrukturering av datafiler
 • Seleksjon av et datautvalg med betingelser
 • Konvertering av variabler (string til numerisk og omvendt, string eller numerisk til datoformat)
 • Re-koding av variabler (kode inn i samme variabel eller til en ny variabel)
 • Jobbe med datovariabler (endre datoformater, regne ut liggetid m.m.)
 • Trekke ut deler av en verdien i en variabel og legge verdien i en ny variabel.
 • Slå sammen innholdet fra flere variabler og lage en ny variabel basert på innholdet (CONCAT)
 • Regne med variabler. Addisjon og subtraksjons samt deling med variabel verdier osv.....


Rapporter og analyse

Helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/konsesjonsbaserte forskningsregistre

For henvendelser om statistisk bistand til helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/konsesjonsbaserte forskningsregistre ta kontakt med avdeling for Biostatistikk og Epidemiologi.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

For henvendelser om statistisk bistand og rapportering knyttet opp til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ta kontakt med regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre.
e-post: fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no


IT-løsninger for datafangst

Det finnes et fåtall OUS godkjente IT løsninger for innsamling av data til henholdsvis helseforskning, lokale kvalitetsregistre/kvalitetsstudier, eller for større konsesjonsbaserte kvalitetsregistre/forskningsregistre. Registerstøtte har god erfaring med bruk av alle de godkjente IT løsningene. Riktig valg av IT løsning samt design og kvalitetssikring av databaseløsning er kritiske faktorer og her kan Registerstøtte bistå med rådgivning.

eReg editor

Nasjonal godkjent løsning for datafangst lokalt og nasjonalt, utviklet på OUS. Forsker/kliniker designer selv CRF(skjema) i et applikasjons-grensesnitt. Løsningen er designet som en web-løsning. For å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav (tilgang til, innhentning av og behandling av personsensitive data) vil løsningen, i de tilfelle der en trenger tilgang til sensitive data, være begrenset tilgang innenfor sykehusnettet. Kontakt OUS-IKT for mer informasjon/tilgang: uxgiuu@ous-hf.no

UIO nettskjema/ TSD

En web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data til forskningsprosjekter. Enkelt å selv lage samt redigere skjema, lav kostnad samt kort ventetid på tilgang til løsningen. For mer informasjon UiO, Tjenester og verktøy

Medinsight

Tilbyr skreddersydde IT løsninger for innsamling av data. Data lagres sikkert i en SQL database. Skjema samt rapporter bestilles etter forskers ønske. Ikke web basert. Kostnadsbasert produkt. Anbefales for større prosjekter som har spesialbehov. Ikke web-basert. For mer informasjon Medinsight

Epidata

Enkelt men effektiv programvare for innsamling av avidentifiserte eller anonyme data. Bruker lager selv skjema og redigerer disse enkelt. Programvaren er per i dag gratis å bruke og innstalleres i din forskningsmappe på OUS under K:\forskning. Anbefales for små og mellomstore prosjekter som ønsker noe enkelt men brukervennlig. Ikke web-basert. For mer informasjon Epidata

Viedoc

Web-basert løsning for innsamling av data. Tilfredsstiller krav til legemiddelstudier. Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av avdeling for klinisk forskningstøtte som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. For mer informasjon kontakt Klinisk forskningsstøtte

Access og Filemaker

Access og Filemaker fases ut for nye prosjekter. Det må søkes PVO/informasjonssikkerhetsansvarlig om tilgang til fullversjon av Access for allerede pågående prosjekter. Kontakt PVO/informasjonssikkerhetsansvarlig for avklaring omkring bruk av Filemaker. Ikke web-basert løsning.

Excel og SPSS

Det anbefales ikke å benytte Excel og SPSS som data-innsamlingsverktøy.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss: registerstotte@ous-hf.no

Besøksadresse: Sogn Arena, Inngang A, 3. etg., Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.