Nasjonal status - søknad

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister. Fremgangsmåten tar utgangspunkt i prosedyre i sykehusets interne dokumentstyringssystem eHåndbok

​Forutsetning

For å kunne søke nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister er det en forutsetning at registeret er ferdig med oppstartsfasen og har utarbeidet vedtekter og budsjett for drift av registeret.
Det er også en forutsetning at registeret har bred forankring i fagmiljøet, samt at prosjektleder har forankring i egen klinikk. Det regionale helseforetak (RHF) der databehandlingsansvarlig helseforetak befinner seg må også ha påtatt seg driftsansvar for registeret.

Etablering og formalisering av medisinske kvalitetsregistre er beskrevet i eget dokument: Etablering av medisinsk kvalitetsregister og tematisk register.
 

Beslutning om nasjonal status

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister må først forankres i eget RHF. Det enkelte RHF baserer sine anbefalinger vedrørende nasjonal status for egne registre med utgangspunkt i innsendt standardisert søknadsskjema. RHFs anbefalinger sendes den interregionale styringsgruppen, som igjen sender sin anbefaling basert på veldefinerte kriterier til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet gir videre sin anbefaling til Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Dette vil i praksis bety at registre som godkjennes av HOD det året den interregionale styringsgruppen anbefaler søknaden, blir nasjonale og finansieres som sådanne fra og med året etter.

Søknad sendes til det RHF hvor registerets databehandlingsansvarlig er plassert: postmottak@helse-sorost.no
 

Teknologisk registerstøtteløsning for nasjonale registre

Den registerstøtteløsning som tilbys av det nasjonale servicemiljøet er MRS (Medisinsk Registreringssystem). Utvikling og implementering skjer i regi av servicemiljøet ved Hemit, i samarbeid med SKDE, de regionale nodene og IKT-personell i det enkelte RHF. Hvis det eksisterer gode registerstøtteløsninger som ønsket alternativ til MRS, må de vurderes systematisk. I så fall må følgende vurderes av Hemit og databehandlingsansvarlig RHF/HF i fellesskap:

  • Hvorvidt løsningen tilfredsstiller grunnleggende krav (ift Helsenett, tilgangsstyring m.v.) til felles nasjonale løsninger
  • Hvilke tilpasninger som er nødvendig
  • Tidsbruk og utviklingskostnader
  • Avklaring av ansvar og kostnader ift drift og service
  • Tydelig driftsavtale.


Etter en helhetlig vurdering og enighet mellom Hemit og ansvarlig RHF kan et nasjonalt register innvilges del- eller fullfinansiering til utvikling av annen løsning enn MRS. Det RHF som har databehandlingsansvarlig HF påtar seg ansvar for oppfølging, videreutvikling og drift av registeret.

Evaluering av nasjonale registre

Det vil gjennomføres en regelmessig evaluering av eksisterende nasjonale registre hvert 2. år. Hovedvekt legges på:

  • beskrive på hvilken måte formålet med registeret er oppfylt
  • hvordan registeret rapporterer tilbake til innregistrerende enheter
  • hva slags analyser fra registeret som regelmessig publiseres
  • hvordan data fra registeret benyttes i faglig forbedringsarbeid


Servicemiljøets rolle

Servicemiljøet bistår miljøene i Helse Sør-Øst ved spørsmål rundt etablering av nasjonale kvalitetsregistre. For en punktvis oversikt over hvordan man går frem ved etablering av medisinske kvalitetsregistre, fra innledende rådgivning til søknad om nasjonal status, se Prosjektstyring ved etablering.

Relevante lenker


Fant du det du lette etter?