HELSENORGE

God kunnskapshåndtering – kunnskapsbasert praksis

Forskning er vår viktigste kilde til ny kunnskap. Relevante funn fra god forskning bør raskest mulig komme pasientene til gode. Kunnskapsbasert arbeidsmetode er et verktøy for å få det til. Metoden er flerfaglig og knyttes ikke bare spesifikt et fag men gjelder for «alle relevante faggrupper»; når arbeidsredskaper som retningslinjer, fagprosedyrer, pasientinformasjon, pakkeforløp etc skal utarbeides og nye metoder skal vurderes for bruk i en mini-metodevurdering.

Om god kunnskapshåndtering – kunnskapsbasert praksis (KBP)

Vi som helsepersonell må være oppdatert på hva som skjer innen forskning, brukerkunnskap og erfaringskunnskap innen sitt fagfelt. Dette betyr at du som lege, sykepleier etc. må vite hvordan du skal stille gode spørsmål, få bistand til gode litteratursøk, kritisk vurdere forskningslitteratur og sørge for at den gode forskningen blir brukt og implementert.

Kunnskapsbasert eller evidensbasert betyr å basere fagutøvelsen på forskningsbasert kunnskap integrert med klinisk erfaring og pasientens preferanser. At medisinere og helsefagene lærer mer om dette gir bedre kunnskapshåndtering i helsetjenesten og dermed bedre helsetjenesten.
Førstevalg for å lære mer: www.kunnskapsbasertpraksis.no

Ny kunnskap gjennom publikasjoner

Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn gjennom publikasjoner. Antall publikasjoner i verden og i Norge er sterkt økende. Norge bidro med 0.62% til den globale kunnskapsproduksjonen i 2013, det tilsvarer ca. 12 000 artikler.

På verdensbasis publiseres daglig enorme mengder vitenskapelige artikler innen medisin og helsefag. For at pasientene skal få nytte av publikasjonene må den sikre og gode kunnskapen fra dem gjøres anvendbar i klinisk praksis. Det kan f.eks. skje ved bruk og implementering av nye metoder via mini-metodevurdering og større grad av god forskning i klinisk praksis, f eks via kunnskapsbaserte retningslinjer/prosedyrer med pasientinformasjon.

Oslo universitetssykehus ønsker å få enda mer av den gode forskningen i anvendelse og lettere tilgjengelig for klinisk personell. Vi er ledende i Norge på antall forskere og eksperter, vi er ledende innen arbeid med mini-metodevurdering og kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer og vi arbeider systematisk med kompetanseheving i god kunnskapshåndtering innen alle fag i sykehuset og i flere avdelinger. Oslo universitetssykehus ivaretar Regional kompetansetjeneste for metodevurdering og samarbeider tett med andre Helseforetak og Helse Sør-Øst om dette.

Endringsledelse og implementering

For å anvende god kunnskap er også kunnskap om endringsledelse og effektfulle implementeringstiltak sentralt. Det er tilbud om egne kurs om implementering i Læringsportalen. Endringsledelse er en del av lederoppgavene for ledere i sykehuset og er tema i lederopplæringen.

Verktøy - kurs, veiledning, skjema, kildesøk, metoder og kontakter

Vil du lære om kunnskapsbasert praksis? Det er flere som arrangerer kurs i kunnskapsbasert praksis; om selve metoden eller om områder som i dag har en kunnskapsbasert arbeidsmetode: Mini-metodevurdering, retningslinjer/fagprosedyrer med pasientinformasjon.

1. Kurs og opplæring

NettkursKurs om kunnskapsbasert praksis for leger og for helsefagene. Kurs om å utarbeide retningslinjer/prosedyrer.Studier i kunnskapsbasert praksis ved Oslo MetKunnskapshåndtering i LIS-utdanningen Kunnskapsbasert praksis i medisinerstudietKurs relatert til kunnskapshåndtering ved Universitetsbiblioteket UIO

2. Veiledning for ledere og andre

Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Karin Borgen, Telefon: 924 64 643 

3. Skal du fylle ut et PICO-skjema for litteratursøk?

Bruk av PICO-skjema og forberedelse til litteratursøk

4. Skal du gjøre et pyramidesøk for raskt å finne god forskning om fagteamet du trenger å vite mer om?

McMaster PLUS pyramidesøk

5. Skal du bestille et grundig litteratursøk basert på ditt PICO-skjema?

Bestille en bibliotekar fra medisinsk bibliotek

6. Skal du kritisk vurdere forskningslitteratur?

Se sjekklister for vurdering av forskningslitteraturKunnskapsbasert praksis

Se ordbok for begreper innen forskningsmetodikk

7. Skal du vurdere en ny metode kunnskapsbasert via en mini-metodevurdering?

Les mer om mini-metodevurderingSe de mini-metodevurderingene som er gjennomført

8. Skal du innmelde behov for ny fagprosedyre?

Innmeldingsskjema ny fagprosedyreLage og oppdatere fagprosedyrer

Metode for kunnskapsbaserte faglige prosedyrer og retningslinjer (med pasientinformasjon) lages basert på metode beskrevet på nettsiden fagprosedyrer.no. Det er Sentralt råd for faglige dokumenter som koordinerer dette arbeidet på nivå 1, i tett samarbeid med fagrådene i avdelingene.

9. Skal du innmelde en ny metodevurdering?

Innmeldingskjema metodevurdering

10. Skal du lage en kunnskapsbasert retningslinje/fagprosedyre/veileder, med pasientinformasjon?

Fagprosedyrer Helse Norge

11. Styrende dokument for kunnskapskilder og kunnskapshåndtering ved OUS

Pasientinformasjon - Utarbeidelse og koordinering Faglige prosedyrer og retningslinjer - utarbeidelse og koordinering Metodevurdering - utarbeidelse og koordinering MTU - utarbeidelse og koordineringJournal Club - lesesirkel for kristisk vurdering av forskningsartikler

Veiledende behandlingslinjer (e-Håndboksdokument kommer 2021)

Pasient- og pårørendeopplæring (e-Håndboksdokument kommer 2021)

Brukermedvirkning og samvalg (e-Håndboksdokument kommer 2021)

Implementering generelt i sykehuset (eHåndboksdokument kommer 2021)

Implementering av kunnskapsbasert praksis i en avdeling (e-Håndboksdokument kommer 2021)

12. Kontakter

Faglige prosedyrer og retningslinjer og innføring av kunnskapsbasert praksis/god kunnskapshåndtering
E-post: Karin Borgen
Stab medisin, helsefag og beredskap
Telefon: 924 64 643.
fagprosedyrer.no og kunnskapsbasertpraksis.no

Mini-metodevurdering
E-post: Karin Borgen
Stab fag, pasientsikkerhet og beredskap
mini-metodevurdering.no

Litteratursøk
Medisinsk bibliotek kontaktes direkte ved behov for litteratursøk

Pasientinformasjon
Stab kommunikasjon
Helse Norge

Pakkeforløp og pasientforløp
E-post: Guri Arnekleiv Mjåland
Stab fag, pasientsikkerhet og beredskap
Pakkeforløp for kreft på helsedirektoratet.no

Veiledende behandlingsplaner
E-post: Marianne Thorbjørnsen
Stab fag, pasientsikkerhet og beredskap

MTU - hurtigveiledere
E-post: Karin Borgen
Stab fag, pasientsikkerhet og beredskap

Pasient- og pårørendeopplæring
E-post: Kjersti Tveten
Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling

Brukermedvirkning og samvalg
E-post: Stine Arntzen Selfors
Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling

Implementering og visualisering
E-post: Karin Borgen
Stab medisin, helsefag og beredskap

Nasjonale kunnskapsbaserte arbeider som vi bruker hyppig og er med å utarbeide/er høringsinstans for:

Nasjonale anbefalinger(retningslinjer og veiledere, råd og pakkeforløp): HelsedirektoratetNasjonale metodevurderinger:

nyemetoder.no fhi.no
Fant du det du lette etter?