Kunnskapsbasert praksis

Forskning er vår viktigste kilde til ny kunnskap. Relevante funn fra god forskning bør raskest mulig komme pasientene til gode. Kunnskapsbasert arbeidsmetode er et verktøy for å få det til. Metoden er flerfaglig og knyttes ikke bare spesifikt et fag men gjelder for «alle relevante faggrupper»; når arbeidsredskaper som fagprosedyrer, pasientinformasjon, pakkeforløp etc skal utarbeides.

Om kunnskapsbasert praksis

Vi som helsepersonell må være oppdatert på hva som skjer innen forskning, brukerkunnskap og erfaringskunnskap innen sitt fagfelt. Dette betyr at du som lege, sykepleier etc må vite hvordan du skal stille gode spørsmål, få bistand til gode litteratursøk, kritisk vurdere forskningslitteratur og sørge for at den gode forskningen blir brukt og implementert.

Ny kunnskap gjennom publikasjoner

Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskaplige samfunn gjennom publikasjoner. Antall publikasjoner i verden og i Norge er sterkt økende. Norge bidro med 0.62% til den globale kunnskapsproduksjonen i 2013, det tilsvarer ca 12 000 artikler. På verdensbasis publiseres daglig enorme mengder vitenskaplige artikler innen medisin og helsefag. For at pasientene skal få nytte av publikasjonene må den sikre og gode kunnskapen fra dem gjøres anvendbar i klinisk praksis. Det kan f.eks skje ved bruk og implementering av mini-metodevurdering og kunnskapsbaserte prosedyrer.

Oslo universitetssykehus ønsker å få enda mer av den gode forskningen i anvendelse og lettere tilgjengelig for klinisk personell. Vi er ledende i Norge mht antall forskere og eksperter, vi er ledende innen arbeid med mini-metodevurdering og kunnskapsbaserte prosedyrer og vi arbeider systematisk for å arbeide mer kunnskapsbasert i flere avdelinger. 

Endringsledelse og impementering

For å anvende god kunnskap er også kunnskap om endringsledelse og effektfulle implementeringstiltak sentralt. Det er tilbud om egne kurs for dette i Læringsportalen , under kurs på fagprosedyrer.no, i Folkehelseinstituttet og på sykehusintern nettside (under Råd og utvalg/Fagprosedyre, pasientforløp og pasientinformasjon/Kunnskapsbasert praksis . Merk kun tilgang for ansatte ved OUS).

Verktøy

Vil du lære om kunnskapsbasert praksis? Det er flere som arrangerer kurs i kunnskapsbasert praksis; om selve metoden, deler av metoden eller om fagprosedyrer, pasientinformasjon etc. som skal lages kunnskapsbasert.

Kurs og oppæring

kunnskapsbasertpraksis.no

OUS interne intranettside

(Råd og utvalg/Fagprosedyrer, pasientforløp og pasientinformasjon/Kunnskapsbasert praksis. Obs: kun tilgjengelig for OUS-ansatte).

Skal du fylle ut et PICO-skjema for litteratursøk?

Bruk et PICO-skjema Les mer OM PICO-skjema og forberedelse til søk

Skal du gjøre et pyramidesøk for raskt å finne litt om temaet du er interessert i?

McMaster PLUS pyramidesøk

Skal du bestille et grundig litteratursøk basert på ditt PICO-skjema?

Bestill en bibliotekar fra medisinsk bibliotek

Skal du kritisk vurdere forskningslitteratur?

Se sjekkliste for vurdering av forskningsartikler

Trenger du ordbok i forbindelse med kritisk vurdering av forskningslitteratur?

Se ordliste

Skal du lage en mini-metodevurdering?

Les mer om mini metodevurdering 

Skal du lage en kunnskapsbasert prosedyre?

Les mer om fagprosedyrer

Intern OUS-intranettside med hjelpemidler

(under Råd og utvalg/Fagprosedyrer, pasientforløp og pasientinformasjon/Kunnskapsbasert praksis. Obs: kun tilgjengelig for OUS-ansatte).

Styrende dokumenter

Pasientinformasjon - Utarbeidelse og koordinering (eHåndbokens internettutgave)Faglige prosedyrer og retningslinjer - utarbeidelse og koordinering (eHåndbokens internettutgave)

Kontakt

Kunnskapsbaserte arbeidsmetoder i en avdeling og kunnskapsbaserte fagprosedyrer:

Spesialrådgiver Karin Borgen
Stab medisin, helsefag og utvikling
Telefon: 92464643.
fagprosedyrer.no

Litteratursøk
Medisinsk bibliotek kontaktes direkte ved behov for litteratursøk

Pasientinformasjon
E-post: Ingvild Utne
Stab kommunikasjon
Pasientinformasjon - Utarbeidelse og koordinering (eHåndbokens internettutgave)

Pakkeforløp
E-post: Guri Arnekleiv Mjåland
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
Pakkeforløp for kreft på helsedirektoratet.no

Mini-metodevurdering
E-post: Karin Borgen
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
mini-metodevurdering.no

Veiledende behandlingsplaner
E-post: Marianne Thorbjørnsen
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

Fant du det du lette etter?