HELSENORGE

Kvalitet og kvalitetsindikatorer

Oslo universitetssykehus ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få god kunnskap om kvaliteten på behandlingen ved sykehuset. Sammen med alle sykehusene i landet måles vi på en rekke såkalte kvalitetsindikatorer, som for eksempel overlevelse ved ulike diagnoser.

​Åpenhet om kvalitetsindikatorene er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. Det er viktig at pasientene har informasjon om kvaliteten i tjenesten og at helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Når det gjelder kvalitetsindikatorene så blir kvalitet på tjenestene definert som tjenester som er:

  • Virkningsfulle
  • Trygge og sikre
  • Involverer bruker
  • Samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressurser
  • Tilgjengelige og rettferdig fordelt

Hvor finner jeg kvalitetsindikatorene?

Du finner oversikten over alle kvalitetsindikatorene for Oslo universitetssykehus og alle andre sykehus på helsedirektoratet.no. Her kan du sammenligne sykehus mot sykehus og regioner mot regioner. Du kan finne konkrete tall og lage tabeller og diagrammer som gjør tallene lettere å forstå.  Resultatene blir oppdatert jevnlig.

Hva er en kvalitetsindikator?

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det som blir målt.  Kvalitetsindikatorene kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultatet av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorene bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenestene.

Tolk med varsomhet

Det kan være komplisert å tolke kvalitetsindikatorene. For eksempel kan det se ut som om et behandlingssted med høy dødelighet blant pasientene har dårlig behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være helt motsatt. En årsak kan være at dette behandlingsstedet har den beste kompetansen, slik at de andre behandlingsstedene henviser de sykeste pasientene dit.

I tillegg har de ulike sykehusene ulike oppgaver, såkalt funksjonsfordeling. Det vil si at de utfører ulike typer behandlinger, operasjoner av ulike vanskelighetsgrader til ulike pasientgrupper. Dette kan gi utslag i statistikken for eksempel i dødelighet.

Se våre tall:

 

Fant du det du lette etter?