HELSENORGE

Overlevelse

Overlevelse er en nasjonal kvalitetsindikator som alle sykehus måles på. Under vises tallene for Oslo universitetssykehus fordelt på indikatorer for overlevelse ved diagnosene hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd, samt for total overlevelse. Du kan også lese om overlevelse ved ulike kreftdiagnoser.

​Variasjoner i overlevelsestallene er små og kan like gjerne skyldes tilfeldigheter eller enkelthendelse som gir store utslag. Hvis et sykehus behandler få pasienter, eller har en spesiell pasientsammensetning, kan dette påvirke sykehusets overlevelsesrate uten at det betyr at kvaliteten ved sykehuset er dårligere eller bedre enn ved andre sykehus. (kilde: helsenorge.no)

30-dagers totaloverlevelse

Denne indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse uansett årsak til innleggelsen. Metoden er bedre egnet til å måle behandlingskvalitet for akutte sykdomstilstander enn for kroniske eller langvarige lidelser, som kreft, hjertesvikt, osv. (kilde: helsenorge.no)

Totaloverlevelsen ved Oslo universitetssykehus var i 2015 95,3 prosent, ganske likt landsgjennomsnittet, som var på 95,2 prosent.

Overlevelse er en indikator som må følges over tid. Lav overlevelsesrate skyldes ikke nødvendigvis svikt i behandling eller omsorg.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd

Indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter innleggelse for lårhalsbrudd/hoftebrudd. Indikatoren kan uttrykke forskjeller i behandlingskvalitet mellom sykehus.

Ved Oslo universitetssykehus var andelen ”30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd” 91,6 prosent i 2015, mens landsgjennomsnittet var 92,1 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt

Denne kvalitetsindikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter innleggelse ved første gangs akutt hjerteinfarkt. Indikatoren kan uttrykke forskjeller i behandlingskvalitet mellom sykehus.

Ved Oslo universitetssykehus var andelen ”30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt” 91,3 prosent i 2015, mens andelen på landsbasis var 91,8 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

30-dagers overlevelse etter hjerneslag

Indikatoren viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerneslag. Indikatoren kan uttrykke forskjeller i behandlingskvalitet mellom sykehus.

Ved Oslo universitetssykehus var andelen ”30-dagers overlevelse etter hjerneslag” 86,0 prosent i 2015, mens andelen på landsbasis var 87,3 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

5 års overlevelse ved ulike kreftdiagnoser

Stadig flere overlever kreft.  Den økte overlevelsen gjelder alle de fire store kreftformene; brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft.

Overlevelse er målt i fem års relativ overlevelse, det vil si sannsynlighet for at en kreftpasient overlever minst fem år fra diagnose er stilt, hvis man ser bort fra andre dødsårsaker. På helsenorge.no kan du lese mer om overlevelse etter disse fem kreftformene, både på nasjonalt nivå og regionsnivå. Det finnes ikke tall på foretaks- eller sykehusnivå. Forskjellene i overlevelsestall mellom de fire helseregionene er relativt små.

Fant du det du lette etter?