HELSENORGE

Psykisk helse og rus

Sammen med andre sykehus måles Oslo universitetssykehus på en rekke kvalitetsindikatorer for psykisk helse og rus.

​Tvangsinnleggelser

Kvalitetsindikatoren angir andelen av innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser. I tredje tertial 2015 var andelen ved Oslo universitetssykehus 23,8 prosent, mens landsgjennomsnittet var 18 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre foretak i landet på helsenorge.no.

Registrering av hoveddiagnose, psykisk helsevern barn og unge

Denne indikatoren viser andelen pasienter som i sin journal har fått registrert diagnoser på de seks aksene i diagnosesystemet (hoveddiagnose, utviklingsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, somatisk diagnose, psykososiale forhold og psykososialt funksjonsnivå). Manglende koding av diagnoser eller bruk av uspesifiserte diagnosekoder kan føre til at pasientene får dårligere kvalitet på behandlingen. (kilde: helsenorge.no)

Ved Oslo universitetssykehus ble hoveddiagnose registrert for 99 prosent av henvisningene i tredje tertial 2015, mens landsgjennomsnittet var 92,3 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Registrering av hoveddiagnose, psykisk helsevern voksne

Denne indikatoren viser i hvilken grad hoveddiagnose registreres i pasientens journal og rapporteres til Norsk Pasientregister. Diagnoser er et viktig verktøy for å bidra til at pasienten får riktig behandling, og er også viktig for kommunikasjonen mellom behandlere.

Ved Oslo universitetssykehus ble hoveddiagnose registrert for 98,5 prosent av henvisningene i tredje tertial 2015, mens landsgjennomsnittet var 97,9 prosent.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Registrert lovgrunnlag, psykisk helsevern voksne

Denne indikatoren viser om sykehus og distriktspsykiatriske sentra (DPS) har registrert lovgrunnlaget for behandling i pasientens journal og rapportert dette til Norsk Pasientregister. Dette er viktig for å følge med på i hvor stor grad lovgrunnlaget er registrert. Med lovgrunnlag menes hvilke lovverk og hvilken paragraf som er brukt ved behandlingen. (kilde: helsenorge.no)

Ved Oslo universitetssykehus var andelen registreringer av lovgrunnlag i 2012 65,2 prosent, mens landsgjennomsnittet var 65,9.

Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsenorge.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Fant du det du lette etter?