Pakkeforløp

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no)

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer

Lenke til pdf-dokument med kontaktinformasjon


Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Fastlegene skriver henvisning merket ”Pakkeforløp for kreft” til spesialisthelsetjenesten, når de har begrunnet mistanke om kreft for sine pasienter.

Det er utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger (helsedirektoratet.no)

Der beskrives symptomer og funn som gir indikasjon om at pasienten skal henvises til pakkeforløp. For noen forløp beskrives også hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten.

Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp, kan pasienten få pasientinformasjonsbrosjyren om pakkeforløp for kreft.


Koordinering av pakkeforløp

Pakkeforløpene ved OUS stiller store krav til koordinering. Mange av pakkeforløpene er komplekse og involverer flere kliniske avdelinger og medisinske støtteavdelinger ved de fire lokaliseringene Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Det er i Nasjonal implementeringsplan for pakkeforløpene stilt krav om etablering av forløpskoordinatorer som loser pasientene gjennom systemet. Forløpskoordinatorfunksjoner er etablert i samtlige pakkeløp ved OUS. Det er opp til fire forløpskoordinatorer i ett og samme pakkeforløp, en per avdeling. Disse skal samarbeide godt og sørge for at pasientene får et pakkeforløp uten ventetid, at de får kontinuitet i pasientbehandlingen og et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene og mot andre sykehus og fastleger.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Les mer på HelsedirektoratetLes mer på Helsenorge.no

Informasjon til fastleger

Fra 1. januar kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Fastleger henviser på vanlig måte, og Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva
henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.

Les hele saken på Helse Sør-Øst sine hjemmesider

Informasjonsfilm

Oslo universitetssykehus har laget en informativ animasjonfilm om pakkeforløpene. Se filmen her!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.