Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Seksjonen er en del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer. Seksjonen utfører diagnostikk ved mistanke om medfødte stoffskiftesykdommer.

Medfødte stoffskiftesykdommer er en stor gruppe (ca 1500) genetiske sykdommer som affiserer metabolismen. Laboratoriet diagnostiserer noen hundre av disse med biokjemiske analyser. Vi utfører også noen enzym- og mutasjonsanalyser. Noen aktuelle genetiske analyser utføres også ved andre laboratorier, Genetikkportalen

Vi er, sammen med det øvrige miljøet for disse sykdommene ved OUS, med i metabERN.

I tillegg til biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, utfører vi en del andre spesialanalyser:

Spektrofotometri av spinalvæske ved spørsmål om subaraknoidalblødning, nyresteinsanalyse, analyse av kobber, og VMA, HVA og 5-HIAA i urin.

Analyseoversikt

Laboratoriehåndboka i medisinsk biokjemi gir en full oversikt over våre analyser.Informasjon om når medfødt stoffskiftesykdom skal mistenkes og prøver sendes vårt laboratorium, finnes under Henvisningskriterier. Se også omtale av sykdommer.

Rekvisisjon

Det er eget rekvisisjonsskjema for medfødte stoffskiftesykdommer. Rekvisisjonen er tilgjengelig som utfyllbar pdf og er oppdatert 17.6.2015. Vennligst lagre filen, fyll ut, skriv ut ferdig utfylt rekvisisjon og send sammen med prøven.

Rekvisisjonen for medfødte metabolske sykdommerUtredning av medfødte stoffskiftesykdommer er meget tids- og ressurskrevende. Det er helt nødvendig at det gis kliniske opplysninger med indikasjonsstilling på rekvisisjonen. Ut fra denne informasjonen avgjør laboratoriets leger hvilke analyser som skal utføres i den enkelte prøven. Informasjon om medikamentell behandling og eventuell spesiell diett må også gis. Vi utgir tekstet besvarelse – normal svartid er ca. en måned. Besvarelsen vil inneholde relevante anbefalninger om eventuell videre utredning ved patologiske funn. Vi har i prinsippet ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon, men dersom rask analyse ønskes, kan rekvirerende lege kontakte en av avdelingens leger og be om prioritet, telefon 23 07 10 48.

Unntaksvis blir det gjort funn som medfører at rekvirenten må underrettes umiddelbart, vennligste påfør derfor telefonnummer hvor rekvirenten er å treffe. Laboratoriet utfører spesialanalyser i oppfølgning av pasienter, men har ikke ansvar for videre klinisk oppfølging og behandling av pasienten, det har rekvirenten. Men kontakt gjerne Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer ved Kvinne-og barneklinikken, OUS.

Henvisningskriterier

Informasjon om når en medfødt stoffskiftesykdom skal mistenkes.

Prøvetaking og forsendelse

Hva er medfødte stoffskiftesykdommer


Diagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer

Kurs/ seminarer

Forskning

MSc PhD Katja B Elgstøen leder forskningsgruppen i Metabolsk molekylærbiologi.
Gruppen studerer biokjemiske endringer som skyldes medfødte feil i stoffskiftet for å belyse sykdomsfremkallende mekanismer. Dette inkluderer effekter av metabolitter på DNA for å undersøke konsekvensene for cellenes stoffskifte, inkludert kreftutvikling. Biokjemiske reaksjoner studeres med metabolsk tracing, og metabolittmønstre kartlegges med metabolomikk. Et annet forskningsområde er studier av konsekvensene av DNA mutasjoner for RNA (skjøting, genuttrykk), proteinstruktur og cellulære funksjoner. Dette er nært knyttet til utvikling av nye teknikker og metoder for diagnostikk av metabolske sykdommer og skjer i samarbeid med andre forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på forskningsgruppens nettside (engelsk) for mer informasjon. 

Driftsmeldinger

Natrium-nitroprussid-test (cystin-test) i urin utgår 01.12.2018

Fra 01.12.18 utføres ikke lenger Natrium-nitroprussid-test (cystin-test) i urin av HMS-hensyn. Dette er en screeningtest for å påvise økt utskillelse av svovelholdige aminosyrer, og den har vært etterfulgt av kvantitativ aminosyreanalyse ved positivt resultat. Testen har imidlertid gitt mange falsk positive resultater. Cystinuri vil fremdeles oppdages ved en annen screeningtest (papirkromatografi av aminosyrer), som vil vise økt utskillelse av basiske aminosyrer, og derved føre til kvantitativ aminosyreanalyse. Men homocystin vil ikke lenger detekteres i en screeningtest. Men ved homocystinuri er det best å måle homocystein i plasma, ikke homocystin i urin. Så vi anbefaler analyse av  homocystein i EDTA-plasma ved utredning av forsinket utvikling, nevrologiske symptomer eller klinisk mistanke om homocystinuri (f.eks. linseluksasjon, Marfan-liknende utseende, myopi, tromboemboli).

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.

Alfa-1-antitrypsin gentest (SERPINA1) utgår 01.10.2018

Alfa-1-antitrypsin gentest (SERPINA1) vil utgå av seksjonens analyserepertoar f.o.m. 01.10.2018. Analysen vil heretter utføres av Seksjon for forskning, utvikling og innovasjon (FUI), Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål Sykehus (MBK-US).

Kontaktperson for analysen på MBK-US: Kari Bente Foss Haug

Berit Woldseth, Overlege, dr.med.
Kjersti Bjerva, Enhetsleder, bioingeniør
Gro Guldal, fagansvarlig

Ny aminosyremetode (13.08.2018 / 17.09.2018)

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for medfødte metabolske sykdommer,endrer nå metoden for kvantitativ aminosyreanalyse fra ionebytterkromatografi med post-kolonne ninhydrinfarging til en LC-MSMS-metode basert på ioneparkromatografi. Dette medfører endret resultat for noen aminosyrer, for noen så uttalt at vi har endret referansegrensene. Vår nye metode er ikke egnet for følgende aminosyrer: Taurin, fosfoetanolamin, karnosin, 3-metylhistidin, etanolamin og beta-aminoisobutyrat, og vi kan derfor ikke lenger tilby analyse av disse aminosyrene. For informasjon om alternative analyser, kontakt oss. Endringen skjer 13.08.18 for plasma og spinalvæske og 17.09.18 for urin.

For detaljer, se følgende dokumenter for hhv. spinalvæske, plasma og urin.

Hvis ytterligere informasjon ønskes, kontakt Katja Elgstøen (230 73079, kelgstoe@ous-hf.no) eller Berit Woldseth (230 71059, bwoldset@ous-hf.no).

Enzymatiske screeninganalyser for to lysosomale sykdommer, Pompes sykdom og Gauchers sykdom, tilbys nå etter avtale. Enzymene er henholdsvis a-glukosidase og b-glukosidase. Ring 23 07 10 48 og spør etter ansvarlig overlege hvis analyse ønskes. Analysene utføres i blod fra filterpapir. NB! Filterpapir fåes fra oss, ikke bruk papir beregnet på nyfødtscreening. For mer informasjon, se vår Laboratoriehåndbok under Analyseoversikt (14.12.2017).

Fosfolipid-analyse nedlagt (03.06.2016)

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for medfødte metabolske sykdommer, har lagt ned analysen av fosfolipider i plasma.
Årsaken er at reagensene vi har brukt til analysene ikke lenger leveres.
Analysen er indisert ved sjeldne defekter i lipidstoffskiftet, men vi har mottatt svært få prøver.
Berit Woldseth, Overlege, dr.med.
Kjersti Bjerva, Enhetsleder, bioingeniør


  

Fagstoff fra seksjonen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.