HELSENORGE

Farmakologi

Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter, og riktig bruk og god tilgjengelighet av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasient-sikkerhet. Misbruk av rus- og dopingmidler er et økende samfunnsproblem som krever at mange aktører spiller på lag. Hovedoppgaven til Avdeling for farmakologi er å understøtte optimal legemiddelbehandling og å bidra i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler.

Informasjon om Avdeling for farmakologi

Medarbeiderne i Avdeling for farmakologi, som totalt utgjør ca. 120 årsverk, har til sammen en omfattende bredde- og spisskompetanse, og legger ned en stor innsats for at de tjenester og oppgaver vi utfører er av god kvalitet og tuftet på oppdatert kunnskap. Vår ambisjon er kvalitet i alle ledd, både når det gjelder laboratorievirksomhet, forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og formidling.

Avdeling for farmakologi ble opprettet i 2010, som ledd i sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Med opprettelsen ble farmakologisk kompetanse og virksomhet fra de tidligere Oslo-sykehusene og fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo samlet i èn avdeling for derigjennom å oppnå økt faglig interaksjon, økt service og bedre ressursutnyttelse. I løpet av disse årene har vi arbeidet målbevisst for å innfri målene, og har i stor grad lyktes med det. Vi har hatt en stor økning i analysevolum, vi har utvidet analysetilbudet vårt betydelig, vi har fått tildelt nye funksjoner og oppgaver, vi har modernisert våre laboratorier, videreutviklet kompetansen, ekspandert forskningsporteføljen og økt inntjeningen.

I Avdeling for farmakologi ønsker vi å ha tett samarbeid med andre avdelinger i OUS slik at vi videreutvikler våre tjenester i henhold til medisinsk behov og faglig utvikling. Vi ønsker tett samarbeid med forskningsmiljøer i og utenfor OUS og UiO, slik at vi sammen kan generere ny kunnskap om eksisterende og nye legemidlers egenskaper og potensiale. Samarbeid med myndigheter, forvaltningsorgan og andre aktører er også av stor betydning for vårt arbeid.

Lege-, doping- og rusmidler er spennende fagområder i rivende utvikling og av stor betydning både i pasient- og samfunnsperspektiv. Vi vil gjøre vårt for at våre farmakologiske tjenester og  kunnskap skal bidra positivt i dette perspektivet.


 

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdeling for farmakologi er akkreditert av Norsk akkreditering etter standarden  NS-EN ISO/IEC 15189:2012 med registreringsnummer TEST  271. Her finner du en oversikt over hvilke analyser i klinisk farmakologi som er akkreditert. Avdelingens akkrediteringsdokument finner du her og er i tillegg tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Brukerhåndbok i klinisk farmakologi

Inneholder analyseoversikt for klinisk farmakologi og link til rekvisisjoner m.m. Trykk her

Klinikkens øvrige laboratorietjenester

Trykk her for  å komme til laboratorietjenestesiden for klinikkens øvrige analyseoversikt, rekvisisjoner etc.

Analysetjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter

Avdeling for farmakologi kan yte klinisk farmakologisk analysetjenester og annen bistand i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter, herunder kliniske studier.

Vi utfører

  • Analyse av legemidler
  • Analyse av rusmidler og narkotiske stoffer
  • Analyse av forgiftningsstoffer
  • Farmakogenetiske analyser

Avdelingens standard analyserepertoar finner du her. Andre studiespesifikke analyser kan avtales særskilt.

Vi bidrar også gjerne med innspill til farmakologiske problemstillinger i studieprotokoller, for eksempel knyttet til dosevalg, prøvetidspunkt, farmakokinetikk og farmakogenetikk.

Forespørsel om farmakologiske tjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter kan sendes på epost til FAR-prosjekter@ous-hf.no.

I en slik forespørsel ønsker vi følgende informasjon:

  • Hvilke analyser (navn på legemiddel, rusmiddel etc.) ønskes utført
  • Antall prøver/pasienter som er aktuelt
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet/studien
  • Kort om hva prosjektet/studien går ut på
  • Hvor (hvilket sykehus, klinikk, avdeling) prosjektet/studien skal gjennomføres

Vi vil vurdere henvendelsen og respondere innen få dager. Hvis det er et prosjekt vi kan påta oss/involvere oss i, vil vi be om en del flere opplysninger og utarbeide en avtale som beskriver oppdraget, avtalte kostnader og andre gjensidige forpliktelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Berit Muan, bermua@ous-hf.no, mobil 450 43 260.

Kontaktinformasjon til avdelingens seksjoner

Seksjon Legemiddelkomité og-sikkerhet

Seksjon Klinisk forskningspost 

Seksjon RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst

Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshosptalet (analysering av immunsuppresiva og farmakogenetikk)

Seksjon for klinisk farmakologi, SSE (analysering av antepileptika)

Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål (analysering av rusmidler, forgifting og psykofarmaka)

Seksjon Norges laboratorium for dopinganalyser

Seksjon Farmakologisk institutt med FoU

Årsrapport

Årsrapport 2021, Avdeling for farmakologi

Årsrapport 2020, Avdeling for farmakologi

Årsrapport 2019, Avdeling for farmakologi

Fant du det du lette etter?