HELSENORGE

Legemiddelanalyser

Når er legemiddelanalyse aktuelt ?

Analyse av legemiddel i blod eller plasma/serum kan brukes som hjelpemiddel ved følgende situasjoner:

  • For å vurdere effekt eller bivirkninger
  • For å bidra til at legemiddelnivået er innenfor terapeutisk område
  • For å bidra til etterlevelse av legemiddelbehandling (adherence)
  • Ved spesielle fysiologiske forhold eller endringer (eks. nedsatt nyrefunksjon)
  • Ved bytte av administrasjonsformer (eks. fra intravenøs til peroral dosering)
  • Ved endret dosering
  • Ved mistanke om interaksjoner
  • Ved utredning av forgiftning/overdosering

Når skal prøven tas?

Hovedregelen er at prøven tas medikamentfastende. Det vil si at prøven tas rett forut for neste dosering. I visse situasjoner brukes andre prøvetakingstidspunkter for bl.a. enkelte immundempende legemidler og antiinfektiva.

Ved langtidsbehandling utføres prøvetaking vanligvis ved likevektskonsentrasjon (steady state), det vil si minst fem halveringstider etter oppstart eller doseendring.

Spesielt om antiepileptika

Antiepileptika er en variert gruppe legemidler med utstrakt farmakologisk variasjon i og mellom pasienter.

Serumkonsentrasjonsmålinger er en del av behandlingstilbudet hos pasienter med epilepsi, og det er lang tradisjon for å bruke terapeutisk legemiddelmonitorering rutinemessig basert på en god klinisk indikasjon. Det er standardisert at blodprøvene tas medikamentfastende om morgenen etter oppnådd likevekt (steady-state) ved vedlikeholdsbehandling. Antiepileptika har store farmakokinetiske variasjoner i dose/konsentrasjonsforhold og utallige farmakokinetiske interaksjoner. Serum-konsentrasjonen er derfor et bedre mål på legemiddeleksponering enn dosen.

Utfordringer for pasientgruppen kan være langvarig/livslang behandling, varierende etterlevelse, finne balansen mellom effekt og bivirkninger, mange bruker flere antiepileptika og også andre legemidler, mange har andre lidelser samtidig, og det er spesielle pasientgrupper som trenger ekstra god oppfølging (barn, kvinner i fertil alder, eldre, pasienter med psykisk komorbiditet og utviklingshemming). En tredjedel av pasientene med epilepsi er behandlingsrefraktære og har prøvd mange antiepileptika i ulike kombinasjoner.

Det er også økende bruk av antiepileptika ved andre indikasjoner (smerte, psykiatri og migrene), og disse pasientgruppene trenger også en god oppfølging. Bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering kan derfor bidra til å individualisere behandlingen for en optimal balanse mellom effekt og tolerabilitet.


Spesielt om immundempende legemidler

Immundempende legemidler brukes i forbindelse med transplantasjon og autoimmune sykdommer.

Vår avdeling utfører daglig analyse av flere av disse legemidlene.

Mer info om immundempende legemidler

Fant du det du lette etter?