HELSENORGE

Rusmiddelanalyser

Avdeling for farmakologi utfører analyser av rusmidler i urin og serum. Hvilket biologisk materiale som er aktuelt, vil avhenge av hva som er hensikten med prøven.

Urinprøver anbefales til rusmiddeltesting. Påvisningstiden for rusmidler er generelt lengre i urin enn i blod.

Serumprøver anbefales dersom det er aktuelt å se et «øyeblikksbilde» av ruspåvirkning eller ved spørsmål om hvor store doser som kan være inntatt. Ved konkrete problemstillinger er det viktig å skrive dette på rekvisisjonen.

Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål, har utarbeidet et informasjonshefte «Rusmiddelanalyser - prøvetaking, analyser og fortolkning» med generell informasjon om rusmiddeltesting, praktiske opplysninger om prøvetaking og prøveforsendelse, oversikt over analyserepertoaret ved laboratoriet samt informasjon om de ulike analysemetodene og rapportering av analyseresultater.

Helsedirektoratet har fastsatt prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Prosedyrene beskriver kvalitetskrav til faglig forsvarlig rusmiddeltesting. De angir hvilke forholdsregler som bør eller skal følges ved prøvetaking, forsendelse, analyse, fortolkning og iverksetting av tiltak på grunnlag av analyseresultater.

Prøvetakingsprosedyre ved rusmiddeltesting i urin til sanksjonære formål

Medisinsk eller sanksjonær prøve?

Helsedirektoratets prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231) beskriver forskjeller i krav til rusmiddeltester som tas i medisinsk og i sanksjonært øyemed:

Med medisinske prøver menes prøver som tas som ledd i behandling av pasienter og brukere med rusmiddelproblemer ved diagnose/kartlegging av rusmiddelbruk, differensialdiagnostikk og terapikontroll. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og annen behandling av rusmiddelavhengighet, samt i psykisk helsevern, hvor rusmiddeltesting kan være nødvendig for å sikre riktig medisinsk oppfølging.

Med sanksjonære prøver menes prøver hvor positivt analysesvar alene kan føre til alvorlige sanksjoner eller tap av tilbud og/eller rettigheter. Rettssikkerhetsmessige hensyn tilsier at slike prøver alltid skal tas i tråd med rettstoksikologiske prinsipper. Dette innebærer korrekt håndtering av prøven i alle ledd fra prøvetaking til endelig svarrapport.

Fosfatidyletanol (PEth) -  spesifikk markør for alkoholinntak

Seksjon for klinisk farmakologi ved Ullevål sykehus tilbyr nå analyse av fosfatidyletanol (PEth).

PEth er en spesifikk markør for alkoholinntak. Ved inntak av etanol dannes PEth i cellemembraner blant annet i røde blodceller og kan måles i fullblod. PEth-konsentrasjonen gir en indikasjon på det totale alkoholinntaket de siste ukene før prøvetaking.

Indikasjoner

Kartlegging av alkoholforbruket er en viktig del av utredningen av en rekke sykdommer og tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol, f.eks. angst, depresjon, kognitiv svikt, pankreatitt, leversykdom, hypertensjon, kardiomyopati, kreft, nevropati, falltendens og akutte skader.

PEth-analyse kan i tillegg brukes til dokumentasjon og kontroll av totalavhold fra alkohol eller moderat forbruk av alkohol, også der analyseresultatet kan inngå som en del av vurderingsgrunnlaget ved f.eks. tap av førerkort (se Helsedirektoratets veileder til helsekrav for førerkort, IS-2541, Kapittel 14).

Fortolkning

PEth-konsentrasjonen gir en indikasjon på det totale alkoholinntaket de siste ukene før prøvetaking. Studier viser at det er sammenheng mellom mengde inntatt etanol og PEth-konsentrasjon, men det er imidlertid vanskelig å korrelere en gitt PEth-verdi til en eksakt inntaksmengde eller inntaksmønster. Den nedenfor angitte grenseverdien mellom moderat og skadelig høyt forbruk er ikke absolutt. Det anbefales derfor å foreta en grundig alkoholanamnese slik at PEth-konsentrasjonen vurderes sammen med annen relevant informasjon om alkoholforbruket.

Konsentrasjoner under 0,03 µmol/L regnes som forenlige med ingen eller kun sporadisk/lavt alkoholinntak. Disse besvares som ikke påvist.

Konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 µmol/L regnes for å være forenlige med et moderat alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette området utelukker imidlertid ikke skadelig bruk.

Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L representerer vanligvis mer omfattende, regelmessig og skadelig alkoholforbruk.

Merknad: Dersom etanol er til stede i blodet kan PEth dannes i prøven etter prøvetaking (in vitro).

Prøvetaking og rekvirering

For analyse av PEth må det tas 1,5 ml blod i EDTA-rør (lilla). Serumprøver kan ikke brukes til denne analysen.

For sykehusavdelinger ved OUS tilknyttet Ullevål kan analysen rekvireres i DIPS. Andre rekvirenter kan benytte vår rekvisisjon og skrive PEth under «Andre analyser» nederst til høyre på første side.

Kontakt

Kontakt vakthavende lege (klinisk farmakolog) på telefon 48 01 62 74 (ukedager kl 8-15) eller laboratoriet for klinisk farmakologi ved Ullevål sykehus på telefon 22 11 94 64 ved spørsmål om analysen.

Analysetilbud - rusmiddelanalyser OUS

Analyseoversikt – rusmiddelanalyser

Fant du det du lette etter?