HELSENORGE

Om seksjon for cellulær immunologi (CI)

Seksjonens hovedoppgave er å utføre flowcytometrisk analyse ved utredning av pasienter med mistanke om leukemi, lymfom, immunsvikttilstander og enkelte andre hematologiske sykdommer Laboratoriet tilbyr et vidt analyserepertoar av fenotypiske og funksjonelle analyser. 

Seksjons leder er Liv Osnes, overlege dr. med. 

Hovedområder innen medisinsk service
Seksjonen utfører:

 • Flowcytometrisk immunfenotyping ved diagnostikk av leukemier og lymfomer,
 • Behandlingsmonitorering av leukemier med analysering av målbar restsykdom (MRD)
 • Undersøkelse for paroxysmal nocturnal hemoglobinuri (PNH)
 • Flowcytometrisk utredning av sfærocytose
 • Kvantitering (absolutt-tall) av lymfocytter (B-T-og NK-celler)
 • Utvidet immunfenotyping av B- og T-cellesubpopulasjoner
 • HLH-utredning: NK-celledegranulering, ekspresjon av perforin-, Sap og XIAP
 • Undersøkelse av leukocyttadhesjonsdefekter og granuladefekter
 • Undersøkelse av oxidative burst ved mistanke om kronisk granulomatøs sykdom (CGD)
 • Undersøkelse for granulocyttantistoff ved vedvarende nøytropeni
 • Lymfocyttproliferasjon ved mitogenstimulering
 • Andre spesialundersøkelser etter avtale

  Vakt:

  Seksjonen har vaktfunksjon alle dager for øyeblikkelig hjelp ved diagnostikk av akutt leukemi/ lymfom, og tilbyr lymfocyttkvantitering for utvalgte pasientgrupper i helgen etter avtale (se kontaktinformasjon).

  Laboratoriet har primæransvar for flowcytometrisk diagnostikk av leukemi og lymfom for pediatriske pasienter i HSØ.  For voksne pasienter i HSØ utføres utredning av leukemi og lymfom i tett samarbeid med Avdeling for patologi.  Videre har seksjonen ansvar for flowcytometrisk analyse av behandlingsrespons (MRD) ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) for både barn og voksne i HSØ, og har landsfunksjon for MRD-oppfølging av barn med akutt myeloid leukemi (AML).

  Kliniske avdelinger ved Rikshospitalet fungerer som høykompetansesenter for utredning av immunsvikttilstander for både barn og voksne. Seksjon for cellulær immunologi har nært samarbeid med de kliniske avdelingene og tilbyr et omfattende analysetilbud som sammen med genetisk utredning kan bidra til diagnostikk og økt forståelse av immunsvikt og autoimmune sykdommer.

  Seksjonen deltar aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid for utvikling og kvalitetssikring, og er aktiv samarbeidspartner i flere kliniske forskningsstudier.  Bla fungerer laboratoriet som europeisk senter for MRD-analyse for barn med høyrisiko B-ALL behandlet med CART i en stor internasjonal studie (Oncology Clinical Protocol CCTL019G2201J). Seksjonen samarbeider også tett med Oslo Myelomatosesenter og utfører MRD-måling av myelomatose i flere kliniske studier.   

  Seksjonen deltar i utdanning av leger i spesialisering ved OUS og er praksisplass for tredje års bioingeniørstudenter fra Oslo Met.
Fant du det du lette etter?