Laboratorienes rekvisisjoner

​Farmakologi

Avdeling for farmakologis analysetilbud er fordelt på fire laboratorier, på seksjon for klinisk farmakologi på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi og Norges laboratorium for dopinganalyser. Laboratoriene har ulike analyserepertoar.

Legemiddel-, rusmiddel- og intoksanalyser (Ullevål)

Analyse av immundempende legemidler, kreftlegemidler og legemidler mot infekssjon og farmakogenetiske analyser (Rikshospitalet) 

Farmakogenetiske analyser (Rikshospitalet)

Målt GFR ved joheksol-clearance (Rikshospitalet)

Analyse av antiepileptika (Spesialsykehuset for epilepsi) elektronisk

Dopinganalyser (Norges laboratorium for dopinganalyser)

NB! Rekvisisjonsskjemaer til laboratoriet ved Spesialsykehuset for epilepsi og Norges laboratorium for dopinganalyse kan skrives ut herfra. De øvrige rekvisisjonene må ha pretrykkete etiketter med rekvisisjonsnummer og må bestilles.

For bestilling av rekvisisjoner:

 • Klinisk farmakologi Rikshospitalet
  Tlf.: 23 07 10 70 E-post: labdesk@rikshospitalet.no
 • Klinisk farmakologi Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
  Tlf.: 67 50 11 70 E-post: far-sse@ous-hf.no
 • Klinisk farmakologi Ullevål
  Tlf.: 22 11 92 98  E-post: emballasjetjenesten@ous-hf.no
  For sanksjonære prøver i forbindelse med rusmiddeltesting brukes egne konvolutter som bestilles ved Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål Tlf.: 22 11 94 64 E-post: farm@ous-hf.no
 • Norges laboratorium for dopinganalyse
  Tlf.: 22 89 40 05 E-post: post@dopinganalyse.no

Immunologi og tranfusjonsmedisin

Rekvisisjon Autoantistoffer og allergi Ullevål        Rekvisisjon og forsendelseskonvolutter bestilles hos Emballasjetjenesten/Sentrallager via bestillingsliste på vår internettside:   https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse  Eventuelt kan bestillingsliste tilsendes ved henvendelse til emballasjetjenesten@ous-hf.no

Rekvisisjon antistoffutredning/ Nasjonalt kompetansetjeneste for blodtypeserologi

Rekvisisjon cellulær immunologi primærhelsetjenesten     Rekvisisjon og forsendelseskonvolutter bestilles hos Emballasjetjenesten/Sentrallager via bestillingsliste på vår internettside:   https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse  Eventuelt kan bestillingsliste tilsendes ved henvendelse til emballasjetjenesten@ous-hf.no

Rekvisisjon cellulær immunologi spesialisthelsetjenesten    Rekvisisjon og forsendelseskonvolutter bestilles hos Emballasjetjenesten/Sentrallager via bestillingsliste på vår internettside:   https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse  Eventuelt kan bestillingsliste tilsendes ved henvendelse til emballasjetjenesten@ous-hf.no

Rekvisisjon transplantasjonsimmunologiske analyser

Rekvisisjon immunhematologi      Rekvisisjon og forsendelseskonvolutter bestilles hos Emballasjetjenesten/Sentrallager via bestillingsliste på vår internettside:   https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse  Eventuelt kan bestillingsliste tilsendes ved henvendelse til emballasjetjenesten@ous-hf.no

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Kromosomundersøkelse Benmarg
Kromosomundersøkelse Solide svulster
Molekylærundersøkelse Gliom

Medisinsk biokjemi

Følgende rekvisisjoner kan fylles ut elektronisk (dersom de åpnes i Adobe Reader):

Rekvisisjoner med pretrykket rekvisisjonsnummer til Medisinsk biokjemi må bestilles; de har etiketter som skal påføres rørene som sendes til laboratoriet:

Medisinsk genetikk

For at vi skal kunne planlegge hvilke analyser og hvilke metoder vi skal benytte på laboratoriet, må vi ha utfyllende medisinske opplysninger og gode slektsopplysninger. Rekvisisjonsskjemaer finnes ved å følge linkene under.

DNA- og kromosomanalyse
Fosterdiagnostikk
Gentesting for familiær hyperkolesterolemi
Gentesting av kardiomyopatier og arytmier

Rekvisisjonene skal fylles ut på PC og sendes til avdelingen per post.

Mikrobiologi

Rikshospitalet


Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser
Bakterie-, sopp-, og parasittanalyser
Soppisolat til identifikasjon og/eller resistensbestemmelse

Ullevål


Mikrobiologiske analyser
Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1

Patologi

Prøvene sendes til de ulike enhetene - se adresser angitt på rekvisisjonene.
Rekvisisjonene til cytologi, biopsi og obduksjon kan også bestilles hos Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo, tel 22119298, faks 22117870. e-post: emballasjetjenesten@ous-hf.no. Rekvisisjoner til flowcytometri og molekylærpatologi skrives ut fra nettet.

For mer utfyllende informasjon om prøveforsendelser: 

Laboratoriehåndbok for patologi

Rettsmedisinske fag