HELSENORGE

Ammekyndig helsestasjon - erfaringer fra Molde

Molde helsestasjon ble i april 2019 godkjent som Ammekyndig helsestasjon. De har i 2020 gjort ferdig sin etterundersøkelse med gode resultater og mange tanker om hvordan de har fått dette til. Elisabeth Tufte v/NKA har fulgt dem gjennom hele prosessen og har intervjuet helsesykepleier Hilde Aandal-Eide om deres erfaringer. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Foto Ole Walter Jacobsen

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 


 

Ammekyndig helsestasjon - erfaringer fra Molde

Molde helsestasjon ble i april 2019 godkjent som  Ammekyndig helsestasjon. For å få godkjenning  kreves at helsestasjonen gjennomgår en prosess med ammekartlegging, utvikling av ammeprosedyre, samt opplæringsplan og til slutt brukerundersøkelse for både svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) følger helsestasjoner gjennom prosessen og er ansvarlig for godkjenningen. Ett år etter godkjenning  gjør helsestasjonene en etterundersøkelse i form av ny ammekartlegging og refleksjonsnotat som beskriver deres erfaringer. .

Molde helsestasjon har 2020 gjort ferdig sin etterundersøkelse etter godkjenning. I den forbindelse gjorde Elisabeth Tufte, NKA's kontaktperson med dem, et intervju med helsesykepleier Hilde Aandal-Eide om deres erfaringer:

Elisabeth Tufte:
Allerede da dere arbeidet med prosessen for å bli godkjent som Ammekyndig helsestasjon ble jeg imponert over det gode og systematiske arbeidet dere gjorde. Etter å ha sett den siste  ammekartleggingen og refleksjonsnotatet fikk jeg lyst til å lage et intervju med helsesykepleier Hilde Aandal-Eide som jeg kan dele med andre for inspirasjon.

Tall fra ammekartleggingen ett år etter godkjenningen:
5 måneder:
- Fullamming 48%.
- Delamming: 32%.
- Ingen amming: 20%
12 måneder:
 - 45% ammet

Elisabeth Tufte:
Jeg ser at dere ved alle aldersgrupper ligger over den nasjonale statistikken. Vil du fortelle litt om hva dere tror er årsaken til at det har så mange som ammer i kommunen?

Hilde Aandal-Eide:
Vi har som hovedfokus å være tilgjengelige, og gi rett hjelp til rett tid.  Vi tenker at tidlig hjemmebesøk etter hjemreise fra barsel er viktig.  Å ha nok personell til dette er dermed essensielt.  Vi passer også på å jevnlig oppdatere kunnskapen for å kunne gi god nok, og individualisert ammeveiledning. Dette gjøres for eksempel ved at vi jobber med kasuistikker som vi diskuterer, samt kollegaveiledning. Amming er også tema på fagmøter og fagdager. Helsestasjonen sender jevnlig ansatte på NKAs 4-trinns kurs for ammeveiledning. Alle nyansatte skal selvfølgelig sette seg inn i ammeprosedyren og få faglig oppdatering.

Tilbudet til familiene er:

 • Alle førstegangsfødende får hjemmebesøk av jordmor innen 48 t (virketimer) etter hjemkomst, og flergangsfødende innen 72 timer. Jordmor individualiserer tilbudet, og kan gå på flere hjemmebesøk ved behov.
 • Helsesykepleier gir tilbud om hjemmebesøk innen 7-10 dager etter fødsel, og gir tilbud om flere kontakter ved behov.
 • Vi jobber hele tiden med å ha gode overføringsrutiner fra jordmor til helsesykepleier, slik at ingen opplever å vente unødig lenge på oppfølging.
 • Vi tilbyr gruppeveiledning ved 4 ukers alder der hovedtema er amming. (dette tiltaket er riktignok midlertidig stoppet pga de strenge smittevernreglene ifbm Covid-19)

  Det vi fortsatt ønsker å få til er drop-in ammeveiledningstimer med rullering av jordmor/ helse sykepleier. Dette er ikke på plass pr. i dag, grunnet vår ressurssituasjon.

  Elisabeth Tufte:
  Hva er den største forskjellen på oppfølging av ammende nå og før dere begynte på prosessen med å bli Ammekyndig helsestasjon?

  Hilde Aandal-Eide:
  Det viktigste er kanskje at vi alle har fått øket vår innsikt og trygghet rundt amming, slik at vi ikke lenger tenker at "vi ikke kan dette".  Kan jeg si at vi har fått en ny selvtillit i forhold til amming? Vi har iallfall tilegnet oss mye kunnskap, og kunnskap gir oss trygghet til å kunne gå inn i selv vanskelige ammekasus med råd og veiledning. Før vi ble ammekyndige hadde vi nok en tendens til å tenke at det ble et for stort ansvar, en for stor en oppgave, liksom.  Det er faktisk veldig tilfredsstillende å merke at vi KAN hjelpe mødre som strever, at mødre og barn som har fått en dårlig ammestart, har lite melk, såre knopper, osv., kommer over det med vår hjelp. 

  Vi registrerte før vi ble ammekyndige at det var mange som ønsket å begynne med fast føde før 6 mnd.alder. Vi er nå enda mer tydelige på at vi ikke anbefaler annen føde enn morsmelk til 6 mnd., så lenge mor og barn er bekvemme med det og barnet går opp i vekt. 

  At vi har blitt Ammekyndig helsestasjon har også vært med på å øke bevisstheten vår om at det er viktig å støtte de som IKKE lykkes så godt. Fallhøyden er stor. Mange definerer seg nok som "mindre vellykket mamma" hvis man ikke får til ammingen. 

  Ammekyndig helsestasjon er en del av Verdens helseorganisasjons (WHO) Mor-barn vennlig standard (MBVS) tilrettelagt for primærhelsetjenesten.  Effekten av MBVS er godt dokumentert. I tillegg er effekten av Ammekyndig helsestasjon dokumentert i Norge (Baerug A. et al, 2016).

  Er din helsestasjon Interessert i bli Ammekyndig helsestasjon kan du lese mer på vår nettside eller kontakte NKA på epost: ammesentret@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?