HELSENORGE

Mor-barn-vennlig sykehus

Artikkelen er flyttet over til fhi.no fra 1. januar 2022.

Se nye nettsider på fhi.no om mor-barn -vennlige sykehus


 

WHO/Unicef gjennomgikk i 2017 kunnskapsgrunnlaget for Ti trinn for vellykket amming. Disse ble revidert og oppdatert. Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementeringsforslag og kriterier til hvert trinn.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming gjennomfører jevnlig evaluering av føde/barsel avdelingene for resertifisering som godkjente Mor-barn-vennlige sykehus.

Evaluering av Mor-barn-vennlig standard i norske sykehus 2020/21
- basert på keisersnittforløste mødre.

MBV evaluering av fødeenheter som utfører keisersnitt er gjennomført høsten 2020 / våren 2021. Lokal rapport er sendt til hvert enkelt sykehus, i tillegg til den landsomfattende rapporten.

MBV evaluering registrerer om sykehusene følger de Ti trinn for vellykket amming og innfrir kriteriene til MBV standard.

Evalueringen har fokusert på

 • svar fra mødre forløst med keisersnitt

 • personalets registrering av amming og bruk av tillegg / MME

 • spørsmål til personalet om WHO koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, opplæring og ammekunnskap

Vi oppfordrer sykehusene til å bruke sin rapport som læringsdokument for å forbedre praksis og oppfølging av mødre/barn forløst med keisersnitt.

Resultater

Resultatene tyder på at sykehusene har store utfordringer med å følge standardene for Mor-barn vennlig sykehus, Ti trinn for vellykket amming, når det gjelder sectioforløste mødre og deres barn.

57 % av sectioforløste barn får MME (morsmelkerstatning) på barsel, og en stor andel av disse barna får det av en ikke medisinsk grunn.

Trinn 6. Ikke gi morsmelkernærte nyfødte noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk unntatt når det er medisinsk grunn til det

o 61 % av personalet oppgir at de selv eller kolleger gir morsmelkerstatning (MME) uten en medisinsk grunn.
o 64 % av personale svarer at de følger retningslinjene for bruk av MME.
o 26 % svarer at det varierer fra person til person

Trinn 4. Sørge for at mor og barn kan ha uforstyrret hud–mot-hud kontakt og støtte mødrene i å komme i gang med ammingen så snart som mulig etter fødselen

o 61 % av sectioforløste mødre som fikk epidural / spinal bedøvelse (planlagt og akutt) fikk holde barnet sitt hud mot hud (HMH) rett etter fødselen eller innen fem minutter
o 36 % av mødrene fikk ha barnet hos seg i en time eller mer, første gang de fikk barnet til seg
o 49 % av mødrene ammet innen den første timen etter epidural /spinal (planlagt og akutt sectio)

Sykehusene det gjelder har fått tilbakemelding om at de må forbedre ammerelatert praksis og rutiner til sectoforløste mødre fram til neste reevaluering, for å beholde godkjenning som Mor-barn-vennlig sykehus.


 

Revideringsprosessen 2017/18

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.

Dette initiativet er nå blitt en standard.

I 2017 ble kunnskapsgrunnlaget for de Ti trinn for vellykket amming gjennomgått og revidert av WHO og UNICEF. Prosessen er beskrevet i WHO`s dokument 2017, og implementeringen i WHO`s dokument 2018.  Temaet til hvert trinn er uforandret, men ordlyden er blitt oppdatert i tråd med evidensbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk.

Trinnene er inndelt i:

 • Administrativ del, trinn 1-2.
  • sikrer at omsorgen gis systematisk, planmessig og etisk forsvarlig
 • Klinisk praktisk del, trinn 3-10
  • kriterier for individuell omsorg av mor og barn


 

Ti trinn for vellykket amming - fullversjon

Ti trinn for vellykket amming danner grunnlaget for godkjenning som Mor-barn vennlig sykehus.

Ti trinn for vellykket amming - fullversjon (pdf)

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon

Kortversjon - til oppslag i avdelingen eller som del av  informasjonsmateriell til mødrene/familiene.

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon (pdf)

Kunnskapsgrunnlag - 20 punkter

Gjennom revisjonen har WHO definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

Opplæring - 20 kunnskapspunkter

Medisinske kriterier for bruk av tillegg på barsel

 


 

Medisinske kriterier for bruk av tillegg på barsel


 

Tilleggsinformasjon

 • WHO har publisert anbefalte indikatorer for å evaluere sykehusenes kliniske praksis relatert til amming.
  • Partus vurderer å oppgradere sitt barselprogram, slik at man får registrert viktige nøkkelfaktorer og sikrer kontinuerlig statistikk.
 • NKA jobber med en ny type mødreundersøkelse. Målet er at mødrene skal kunne svare på et elektronisk spørreskjema.
 • Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEFs Ti trinn for vellykket amming:

WHO dokumentene finnes her:

WHO-koden

Mor-barn-vennlige sykehus skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

WHO-koden (pdf)


 

Plakater - Ti trinn for vellykket amming

Alle Ti trinn (pdf)

Trinn 1 Ammeprosedyre (pdf)

Trinn 2 Personalets kunnskap (pdf)

Trinn 3 Svangerskapsomsorg (pdf)

Trinn 4 Omsorg rett etter fødsel (pdf)

Trinn 5 Veilede mødre (pdf)

Trinn 6 Tillegg (pdf)

Trinn 7 Sammen 24 timer i døgnet (pdf)

Trinn 8 Selvregulering (pdf)

Trinn 9 Tåteflasker og smokker (pdf)

Trinn 10 Utreise (pdf)


 

Godkjente Mor-barn vennlige føde-barsel enheter

Godkjente føde-barsel enheter (pdf)

Fant du det du lette etter?