HELSENORGE

Om kompetansetjenesten

Kompetansetjenesten arbeider for å utvikle og heve kvaliteten i behandlingskjedene i hele landet.

"Formålet med Nasjonal kompetansetjenester i spesialhelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i helhetlige behandlingskjede i hele landet, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder, primærhelsetjenesten, brukerne og befolkningen." Jf. "HOD Forskrift 1706, 17.12.2010."

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernett    
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps-, og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis   
 • Etablere faglig referansegruppe
 • Rapportere årlig til departementet eller til organ som departementet bestemmer

Ansatte

Oversikt over ansatte med kort CV.

Eivind Espeland, seksjonsleder

Jobberfaring:
Seksjonsleder ved seksjon for dekontaminering, Avd. for smittevern OUS, 2018-dd
10 år som klinisk leder, spesialisthelsetjenesten.
6 år som produktspesialist CODAN NORGE A/S medisinsk engangsutstyr og produkter til dekontaminering.
10 år klinisk erfaring, spesialist- og primærhelsetjenesten
Utdanning:
Offentlig godkjent sykepleier (1993)
Kurs:
Grunnkurs dekontaminering
Eastwood Park Training Center, UK:
- Decontamination Lead: Roles and Responsibilities
- Quarterly testing of large porous load sterilizers                   

Monica Holm, laboratorieingeniør 

Jobberfaring:
Laboratorieingeniør ved Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering siden 2015
6 år ved Egmont Serieforlaget
Utdanning:
Bachelor i Bioteknologi (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
Bachelor (Hons) Journalism Studies (Falmouth College of Arts, England)
Kurs:
Eastwood Park Training Center, UK:
- Decontamination Lead: Roles and Responsibilities
- Transportable steam sterilizers – annual testing
r3nordic: Grunnkurs i renromsteknikk 

Line Nateland, laboratorieingeniør 

Jobberfaring:
Laboratorieingeniør ved Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering siden 2015
Utdanning:
Mastergrad i Molekylærbiologi, fordypning i genetikk (Universitetet i Oslo)
Kurs:
Eastwood Park Training Center, UK:
- Decontamination Lead: Roles and Responsibilities
- Transportable steam sterilizers – annual testing
r3nordic: Grunnkurs i renromsteknikk 

Mylene V Rimando, hygienesykepleier

Jobberfaring:
Hygienesykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering/Avdeling for smittevern siden 2012
9 år som sykepleier ved sterilforsyningen på Diakonhjemmet sykehus
5 år som sykepleier på Filippinene
Utdannelse:
Bachelor of Science in Nursing and Pass Nursing Liscensure Exam (Lyceum Northwestern University, Filipinene)
Fullført sykepleiergodkjenning i samfunnsfag og medikamentregning (Høyskolen i Vestfold)
Foundation degree in Decontamination Science (Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK)
Kurs:
Eastwood Park Training Center, UK:
- Management of Flexible Endoscope Decontamination
- Decontamination Lead: Roles and Responsibilities

Magne Føllesdal, valideringsingeniør

Jobberfaring:
Valideringsingeniør ved Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering siden 2017
32 år ved FHI – teknisk enhet
Utdannelse:
Finmekaniker
Kurs:
Diverse kurs innen vedlikehold og reparasjon av laboratorieutstyr og datasystemer for laboratoriedrift.
Eastwood Park Training Center, UK: Periodic testing of large sterilizers

Mehrdad Sefidi, valideringsingeniør

Jobberfaring: 
Valideringsingeniør ved Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering siden 2013
2 år ved Nordisk Røntgen Teknik
Utdannelse:
Bachelor i maskiningeiør (Ingeniørhøjskolen i Århus)
Kurs:
NITO: Kvalitetssikring
Eastwood Park Training Center, UK: Periodic testing of large sterilizers


 

Faglig referansegruppe

Referansegruppen skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. Den skal videre sikre at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål samt vurdere å godkjenne den årlige rapportering fra kompetansetjenesten.
Referansegrupper skal ha representasjon fra alle regionale helseforetak og fra brukerorganisasjoner. Lederen for referansegruppen bør som hovedregel komme fra en annen helseregion enn den helseregionen som har ansvar for den nasjonale tjenesten.

Følgende referansegruppe er utnevnt for Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering:

 • June Aksnes, Seksjonsleder, Sterilsentralen, Kirurgisk service klinikk, Haukeland universitetssjukehus HF (Helse Vest)
 • Liv Hellen Rafoss, Hygienesykepleier, Sørlandet sykehus, Flekkefjord (Helse Sør-Øst)
 • May-Liss Ingebrigtsen, Seksjonsleder sterilforsyning-spesialrenhold, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (Helse Nord) -Leder for referansegruppen
 • Mette Skog, Avdelingssjef Kirurgisk Klinikk, Orkdal, St. Olavs Hospital (Helse Midt)
 • Håkon Valen, Seniorforsker, Nordisk institutt for odontologisk materiale

Nettverksgrupper

For å understøtte implementering og spredning av kunnskap, anbefaler departementet at de regionale helseforetak legger til rette for gjensidig kunnskapsutveksling i fagmiljøene på tvers av regioner. Dette kan for eksempel ivaretas gjennom faglige nasjonale nettverk. Tjenesten har etablert følgende faglige nettverksgrupper som den samarbeider med:

1. RKS-nettverk: Regionale nettverk etablert i samarbeid med de regionale kompetansesenter i smittevern (RKS). Det er ønskelig med to representanter per helse region, hvorav den en er fra spesialisthelsetjenestens og den andre fra primærhelsetjenesten.

Helse Nord: Har ingen representanter per 2020
Helse Midt og Helse Sør-Øst: Represenrantene er oppnevnt.
Helse Vest: Har en representant fra spesialisthelsetjenesten, men
representant fra primærhelsetjenesten er ikke utpekt.

2. ROK-nettverk:  Regionale nettverk etablert i samarbeid med de Regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK). Det er ønskelig med minimum en representant per kompetansesenter: Per i dag er alle kompetansesentrene med i nettverket og dette er; TkNN, TkMidt, TkV-R, TkV-H og TkØ

3. Teknisk-nettverk: Nasjonalt nettverk der medlemmene er teknisk personell som jobber aktivt med validering eller service og vedlikehold på maskinelt dekontamineringsutstyr, som f. eksempel sterilisator og eller vaskedekontaminator.  Det er ønskelig med minimum en representant per helse region.

Årsrapport

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

e-Rapport 2015

e-Rapport 2016

e-Rapport  2017

e-Rapport 2018

e-Rapport  2019

e-Rapport 2020

Fant du det du lette etter?