Medarbeidere

Send e-post til Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Siri Vangen
Professor II og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Cand. med 1983, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 1996,
Dr. med 2002
Forskningsfelt: Svangerskapskomplikasjoner, sykelighet og dødelighet i graviditet. Migrasjon og svangerskapsutfall.

Ritsa Storeng
Seniorforsker, dr. philos
Bachelor of Arts 1971, Master Natural Sciences 1973, Dr. philos 1986, Professorkompetanse 2001
Forskningsfelt: Reproduksjonsmedisin, infertilitetsrelaterte emner.

Pernille Frese
Spesialrådgiver 

Stipendiater:

Iqbal Al-Zirqi

Send e-post til Iqbal Al-Zirqi

Prosjekt
Uterusruptur i dagens fødselshjelp

Prosjektet vil gi kunnskap om insidens, risikofaktorer og utfall av uterusruptur gjennom førti år i Norge.

Bakgrunn
Uterusruptur er en sjelden komplikasjon ved fødsel som er forbundet med alvorlige komplikasjoner for både mor og barn. Uterusruptur er definert som revning av lag av uterusveggen ved fødsel. Dette kan være partiell revning hvor serosa eller fosterhinner er intakt (ikke katastrofal) og komplett ruptur, hvor alle lag er revnet, med eventuelt funn av barnet utenfor uterus (katastrofal). Keisersnitt (KS) er den viktigste risikofaktor for uterusruptur. Ettersom KS-raten er økende på verdensbasis, øker også antall mødre med tidligere KS med høyere risiko for uterusruptur. Imidlertid har risikoen for ruptur medført en dramatisk nedgang i fødselsforsøk etter tidligere KS. Forandringen i vår praksis med induksjon og stimulering av fødsel kan bidra til økning i uterusruptur, både hos kvinner med og uten tidligere keisersnitt.

Om prosjektet
Dette er et postdoc prosjekt som varer i 4 år fra 2011-2014. Prosjektet består av en epidemiologisk populasjonsbasert studie som bruker data fra både Medisinsk Fødselsregister (MFR) fra 1967-2008 og pasientjournaler (for de med diagnosen uterusruptur). Både partiell og komplet uterusruptur er studert. Uterusruptur undersøkes hos kvinner både med og uten tidligere KS. Prosjektet vil gi kunnskap om utviklingstrenden av uterusruptur insidens, risikofaktorer og utfall i Norge gjennom årene.

Mål

 • Validering av uterusrupturdiagnose i MFR med pasientjournaler som «gullstandard».
 • Å undersøke utviklingstrenden for uterusruptur insidensen i Norge, og utfallet for mor og barn som følge av rupturen, gjennom årene.
 • Å undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall hos mor og barn etter uterusruptur.
 • Å undersøke risikofaktorer for uterusruptur hos kvinner med og uten tidligere KS, med fokus på fødselsinduksjonsmetode, i tillegg til demografiske faktorer hos kvinner og antall tidligere KS eller andre operasjoner på uterus.

Prosjektet er den første som undersøker alle kvinner registrert i Norge både i MFR og på sykehus. Det utgjør den største databasen på verdensbasis for en sjelden komplikasjon som uterusruptur i et utviklet land. Resultater skal gi mer nøyaktig svar på mange spørsmål, som for eksempel den aktuelle risiko for uterusruptur med bruk av enkelte induksjonsmetoder, eller forskjellig fødselsstart hos kvinner med tidligere KS.

Samarbeidspartnere
Lisa Forsén, MSc, PhD, Statistikker og seniorforsker, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
Anne Kjersti Daltveit, dr.philos, Professor og forsker, Universitet i Bergen; Medisinsk Fødselsregister, Bergen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Sukhjeet Bains

Send e-post til Sukhjeet Bains

Prosjekt
MIPREG - bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn

Bakgrunn
Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet eller for den nyfødte sammenlignet med resten av befolkningen. Mange årsaksfaktorer kan spille inn, slik som mangel på god kommunikasjon mellom brukere og helsesektoren, manglende helsekunnskap og egenomsorg og manglende tilrettelegging av tjenester for en heterogen befolkning. Få studier har studert denne sammenhengen fra brukerne, eller de gravide, sitt perspektiv.
Med forskningsstudien MIPREG ønsker vi å fylle nettopp dette kunnskapsgapet ved å bruke nylig innvandrede gravides egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo.

Om prosjektet
Studien består av flere faser. I første fase vil vi bruke fødsels- og innvandringsregistre til å gjøre opp status for hvordan uheldig svangerskapsutfall for mor og barn varierer etter hvor mor selv er født. I andre fase vil vi intervjue 400 nylig innvandrede kvinner etter fødsel for å få vite hvordan de opplevde svangerskapsomsorgen i Norge. Vi vil også intervjue fødselshjelpere både ved helsestasjoner i Oslo og på tre fødeavdelinger om hvordan svangerskapsomsorgen er tilpasset en uensartet befolkning. Basert på kunnskapen som erverves fra de to første studiene, vil vi designe en intervensjon der 200 nylig innvandrede kvinner er målgruppen for tiltak i svangerskapet som strekker seg fra ekstra tid ved første konsultasjon hos jordmor/lege, bedre dekning av tolkebehov og bedre informasjon til kvinnene ved bruk av interaktiv «app» med audiovisuell informasjon på flere språk. Det endelige formålet med studien er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for nylig innvandrede kvinner i Oslo.

Samarbeidspartnere
Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Fødeavdelingene ved OUS og AHUS og Oslo Kommune Helseetaten.

Edoardo Botteri

Send e-post til Edoardo Botteri

Prosjekt
Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm

Menopausal hormonterapi (MHT) viser et komplekst mønster av både negativ og positiv påvirkning av bryst-, eggstokk- og tykk- og endetarmskreft.

Ulike typer, doser og varighet av behandlinger er vist å påvirke risikoestimater både innen samme krefttype og mellom krefttypene. Til tross for denne kunnskapen er bruken av MHT fortsatt utbredt, selv om betraktelige endringer i måten MHT brukes ble etablert etter publisering av den store intervensjonsstudien Women’s Health Initiative trial (WHI) i 2002, der en økt risiko for brystkreft ble påvist.
Etter den publiseringen er et betydelig antall studier utført for å få mer kunnskap om risikoestimater og årsaksmekanismer knyttet til ulike typer, doser og administrasjonsformer av preparater som består av østrogen alene (ET) eller i kombinasjon med gestagen (EPT).
Noen av disse studiene har også rapportert sammenhenger med eggstokk- og tykk- og endetarmskreft i tillegg til brystkreft.
De fleste var utført i USA hvor både type og dosering av preparatene er forskjellige fra de som brukes i Norge. I tillegg var de fleste studiene basert på selvrapportert legemiddelbruk.
Vi mangler derfor kunnskap om risikoen for ulike krefttyper ved bruk av de legemidlene som er tilgjengelige i Norge.

Dette prosjektet har som primær målsetting å finne ut i hvilken grad ET og EPT påvirker risikoen for kreft i bryst, eggstokker og tykk- og endetarm.

Prosjektet baseres på data fra flere kvalitetssikrede registre og tar den norske befolkningen som utgangspunkt.

Vi vil undersøke:

 • Forekomst av brystkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av eggstokkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av tykk- og endetarmskreft hos kvinner som har fått ET og EPT.

Samarbeidspartnere:
Kreftregisteret
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Åse Ruth Eggemoen

Send e-post til Åse Ruth Eggemoen

Prosjekt
Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?

Bakgrunn
Vitamin D blir produsert i huden ved soleksponering, og sol er hovedkilden til vitamin D-tilførsel til mennesker, mens noe tilføres også i kosten via fet fisk, eggeplomme, tran og vitamin D-beriket mat. Den beste indikatoren for vitamin D-status er serum-25hydroxyvitamin D [25(OH)D]. Total 25(OH)D inkluderer 25(OH)D bundet til vitamin D-bindende protein (DBP) og albumin, samt fri fraksjon av 25(OH)D. Noen studier indikerer at andre etniske grupper, primært afro-amerikanere, kanskje ikke har vitamin D-mangel på tross av lav total 25(OH)D hvis biotilgjengelig (fri fraksjon og albumin-bundet) er adekvat. Denne hypotesen er støttet av at det er ulike gener som koder for vitamin D-bindende protein, vitamin D-reseptor og enzymer involvert i vitamin D-metabolismen i ulike etniske grupper. Det er ikke avklart om definisjonen av vitamin D-mangel er ulike i ulike etniske grupper. I tillegg er det ikke konsensus om definisjon av vitamin D-mangel, spesielt ikke i svangerskap. I kliniske retningslinjer er det ingen klar definisjon av optimal vitamin D-status i løpet av et svangerskap, og det er ikke anbefaling om hvordan vitamin D-mangel skal behandles i svangerskap.

Mål
Prosjektet vil gi ny kunnskap om vitamin D metabolismen i ulike etniske grupper og bidra til en bedre forståelse av sann vitamin D-mangel, både i svangerskap og postpartum. Metode Prosjektet vil bruke data fra STORK Groruddalen-studien; en populasjonsbasert studie av 823 friske gravide kvinner fra tidlig svangerskap til 3 måneder post-partum. Groruddalen har en multietnisk populasjon og 59% av kvinnene hadde ikke-vestlig etnisitet. Vitamin D-mangel, målt som 25(OH)D < 50 nmolUL, var utbredt blant de gravide kvinnene; ca 80% av kvinnene fra Asia og Afrika hadde vitamin D-mangel, men også 20% at etnisk norske kvinner hadde mangel. Vitamin D-bindende protein, direkte målt fri fraksjon av 25(OH)D og beregnet biotilgjengelig 25(OH)D i ulike etniske grupper samt genetiske varianter av vitamin D-bindende protein er sentrale parametere for å besvare forskningsspørsmålet.

Samarbeidspartnere
Avd. for allmennmedisin, institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Hormonlaboratoriet, Avd. for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus
Professor Anne Karen Jenum, prosjektleder for STORK Groruddalen studien
Professor Kåre I. Birkeland, leder av studiens biobank

Lisa Forsén

Send e-post til Lisa Forsén

Prosjekt
Aktivitet og selvhjelpsevne hos eldre

Vårt forskningsprosjekt gjelder risikofaktorer for fysisk inaktivitet og for vansker med å klare dagliglivets oppgaver hos eldre. Enda nytten av økt fysisk aktivitet og trening er velkjent, forblir mange eldre personer inaktive og relativt få oppnår det anbefalte nivå på aktivitet. Ved å få kunnskaper om hvilke faktorer som leder til inaktivitet i eldre år, kan formålstjenlige strategier planlegges for å hjelpe eldre personer til mer aktivitet og trening. Det er og kan ventes stor sosial ulikhet i helse blant eldre i Norge. Prosjektet søker å belyse sosial ulikhet for mosjonsvaner, selvhjelpsevne og helse og å øke kunnskapen om i hvilken grad fysisk aktivitet kan gjøre den hjelpetrengende perioden sent i livet så kort som mulig. Prosjektet sikter med dette mot å øke kunnskapen som trengs for et målrettet folkehelsearbeid på området selvhjelpsevne hos eldre.

Bakgrunn
Veksten i den eldre befolkningen vil sette inn for fullt fra 2020. Samtidig vil generasjonen av unge voksne være forholdsvis liten.

Man kan vente et misforhold mellom pleie- og omsorgsbehovet og kapasiteten i samfunnet for å imøtekomme dette. Majoriteten av framtidas eldre ventes å ha bedre helse og større evne til selvhjelp enn de som er gamle i dag, men det ventes betydelige sosiale forskjeller. Stikkord for sårbare grupper er kvinner, enslige, alder 85+, lav utdanning og lav inntekt.

Den eldste delen av befolkningen kan inndeles i ”unge gamle” (65-74 år), ”gamle” (75-84 år) og ”eldste gamle” (85+). http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/fig-2005-12-15-04.html
SSB har alternative framskrivninger avhengig av fruktbarhet, levealder og innvandring.

På sikt vil vi, uansett alternativ, få en betydelig eldre befolkning enn dagens. Særlig vil andelen av de ”eldste gamle” blant kvinnene øke. En rekke kroniske sykdommer, plager, visse skader og funksjonelle problemer tiltar med alderen. Videre øker forekomsten av nedsatt balanse, syn og hørsel. Forekomsten av type-2 diabetes er høy i deler av Asia og Afrika, noe som vil gjenspeiles hos eldre innvandrere i Norge, spesielt hos kvinnene. Bedre behandlingsmuligheter har generelt ført til flere leveår med kronisk sykdom. En utfordring blir å opprettholde høy livskvalitet. Den faktoren som er sterkest assosiert med livskvalitet hos eldre er egenrapport om ”god helse” – og en hovedfaktor i denne opplevelsen er å klare seg i dagliglivet.

Ved å studere risikofaktorer for inaktivitet og liten selvhjelpsevne vil prosjektet kunne gi verdifulle kunnskaper om hvordan fysisk aktivitet best bør tilpasses grupper med ulik sosioøkonomisk status og begge kjønn. Noe kunnskap foreligger og er entydig: Lav sosioøkonomisk status er assosiert med dårlig helse på en rekke områder, sosiale forhold i barndommen er forbundet med dårligere helse i voksen alder og den dårligere helsen kan for en stor del knyttes til livsstil. Fysisk inaktivitet kan skyldes dårlig helse, og dårlig helse kan skyldes fysisk inaktivitet. En utfordring blir å bryte denne sirkelen.

Vi vet også noe om omgivelsenes betydning. En studie viser at miljøfaktorer spilte en viktig rolle for økning av fysisk aktivitet i fattige områder, mens de rike i større grad var fysisk aktive uavhengig av de nærmeste omgivelsene. Videre viste prosjektet Mosjon på Romsås at det er mulig å øke deltagelsen i fysisk aktivitet i lavinntektsgrupper i alder 31-67 år. Det trengs imidlertid flere slike prosjekter som også, eller i særlig grad, omfatter eldre. Som bakgrunn for slike prosjekter kan epidemiologiske studier gi nyttig og nødvendig kunnskap, og det er dette vårt prosjekt tilsikter.

Mål
Belyse prediktorer som fysisk aktivitet, røyking, alkohol, boforhold, nettverk, helse og sykdommer for eldres evne til å greie dagliglivets oppgaver (ADL) - og for opprettholdelse av fysisk aktivitet gjennom aldring. Spesielt vil prosjektet belyse:

 • betydningen av prediktorerene oppgitt ved alder 60+ for evnen til å greie dagliglivets aktiviteter 11 år senere
 • betydningen av fysisk aktivitet i arbeid og fritid hos friske individer med alder 50-59 på evnen til å greie dagliglivets aktiviteter 22 år senere
 • betydningen av helse, levevaner og sosioøkonomiske forhold ved 50-års alder for opprettholdelsen av fysisk aktivitet 11 og 22 år senere.

Forskjellen mellom kvinner og menn, og mellom ulike sosioøkonomiske forhold vil bli analysert og diskutert.

Datagrunnlag
HUNT 1, 2 og 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-86, 1995-97 og 2006-2008).

Samarbeidspartnere
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Diakonhjemmet sykehus
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Det medisinske fakultet, NTNU

Kathrine F. Frøslie

Send e-post til Kathrine F. Frøslie

Prosjekt
Analyse av blodsukkerregulering ved hjelp av funksjonell dataanalyse

Prosjektet vil øke kunnskapen om blodsukkerregulering og diabetesutvikling.

Bakgrunn
Fedme og diabetes er økende samfunnsproblemer, og innsikt i de bakenforliggende biologiske mekanismene er essensielt for å kunne sette i gang de riktige forebyggende tiltakene, og tilby riktig behandling. Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har en spesielt høy risiko for sviktende blodsukkerregulering og type 2-diabetes senere i livet. Blodsukkerregulering består av et komplekst samspill mellom mange kontinuerlige, fysiologiske prosesser. Diagnostiske tester som brukes i klinisk praksis er ikke tilstrekkelig for å fange opp den kontinuerlige, dynamiske reguleringen, eller de underliggende biologiske mekanismene. Viktig informasjon om blodsukkerreguleringen kan fanges opp ved å måle blodsukkernivået, og nivåene av ulike hormoner i blodet (som insulin, glukagon og inkretiner) gjentatte ganger etter inntak av mat, forutsatt at disse dataene analyseres med tilstrekkelig avanserte statistiske metoder.

Materiale
I den danske studien Inter99 har 66 deltakere gjennomgått en oral blodsukkerbelastningstest, der de drakk en sukkerløsning, og der det ble tatt 11 blodprøver i løpet av de tre første timene etter sukkerinntaket. I hver blodprøve ble det målt både blodsukker, insulin, og flere essensielle hormoner.

Metode
Funksjonell dataanalyse er samlebetegnelsen på statistiske analysemetoder som er utviklet nettopp for å analysere kurver fra kontinuerlige prosesser.

Mål
Målet med den pågående studien er å gå dypere inn i de fysiologiske mekanismene i blodsukkerreguleringen, og øke forståelsen av hvilken rolle de ulike hormonene spiller.

Hilde Halland

Send e-post til Hilde Halland

Prosjekt
FEMALEHEART-prosjektet: Kjønnsforskjeller i kardial dysfunksjon ved fedme – link til hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

Den epidemiske økningen i fedme er en sentral årsak til den økende forekomsten av kardial dysfunksjon og hjertesvikt, både nasjonalt og globalt.

Bakgrunn
Data fra Folkehelseinstituttet viser at 1/5 av kvinner og menn i Norge allerede har utviklet fedme. Data fra Framingham Heart Study har vist at en enhets økning i BMI er assosiert med 5-7 % økt risiko for å utvikle hjertesvikt. Utvikling av hjertesvikt er den viktigste begrensningen for frisk aldring hos kvinner i dag, og er hovedårsaken til sykehusinnleggelser i Europa.

Hos kvinner utvikles hjertesvikt vanligvis tross normal ejeksjonsfraksjon. Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon er en mindre forstått form av hjertesvikt, og er assosiert med fedme, kronisk hypertensjon og diabetes. Det finnes ingen medikamentell behandling eller invasive prosedyrer som reduserer mortalitet når hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon først er utviklet. Diagnostisk identifisering av tilstanden i subklinisk fase er også vanskelig. Testing med ulike ultralydmetoder tidlig i forløpet, hos kvinner med overvekt og fedme, kan derfor bidra med ny kunnskap.

Mål
Hovedmålet til dette prosjektet er å undersøke prevalens og kovariabler av kardial dysfunksjon ved å bruke nye ultralydmetoder hos personer med overvekt og fedme, uten kjent kardiovaskulær sykdom.

I denne studiepopulasjonen, med deltagere med overvekt og fedme, og uten kjent kardiovaskulær sykdom, vil man særlig fokusere på tre delmål:

 • Undersøke prevalens og kovariabler av unormal kardial struktur
 • Undersøke prevalens og kovariabler av systolisk og diastolisk dysfunksjon
 • Vurdere effekten av fysisk yteevne (kondisjon) på kardial dysfunksjon

Datamaterialet hentes fra den pågående FATCOR (FAT associated CardOvasculaR target organ damage) studien ved Universitet i Bergen. Studien inkluderer data fra 600 kvinner og menn med overvekt og fedme, og uten kjent kardiovaskulær sykdom.

Anne Lise Helgesen

Send e-post til Anne Lise Helgesen

Prosjekt
Fotodynamisk behandling av genital erosiv lichen planus

​Prosjektet vil kunne etablere en ny behandlingsmulighet for kvinner med underlivssykdommen erosiv lichen planus.

Bakgrunn
I 2003 etablerte vi Norges første Vulvaklinikk på Oslo universitetssykehus.
Her tar vi imot pasienter fra hele landet med smertefulle tilstander i vulva. Mange av disse pasientene har den kroniske hudsykdommen genital erosiv lichen planus.  Dette er ikke smittsomt, men inflammatorisk tilstand som rammer noen få kvinner, ofte de rundt 50 år. Erosiv lichen planus gir sår og sammenvoksinger i vulva og vagina, og kan også forekomme i munnslimhinnen. Det eksisterer i dag ingen god behandling for denne tilstanden. Vi ønsker med dette prosjektet å finne en ny behandlingsmulighet for disse pasientene.

Om prosjektet
Dette er en randomisert kontrollert klinisk behandlingsstudie med ca. 40 pasienter, som får PDT (fotodynamisk behandling) eller regelmessig steroidkrem. PDT har ikke vært gitt på denne indikasjonen tidligere. For å etablere riktig dose og behandlingstid har det vært gjennomført en farmakokinetisk studie i forkant.

Mål

 • Å sammenlikne effekt av PDT og lokale steroider
 • Å gi kvinner et nytt behandlingsalternativ ved tilstanden erosiv lichen planus
 • Å gi disse kvinnene lengre smertefri perioder samt mindre behov for bruk av steroidkremer

Samarbeidspartnere
Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
1. amanuensis Sigrid Kvaal
Seniorforsker Qian Peng, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
Dr.med. Peter Jebsen, patologisk avd., Oslo universitetssykehus

Trond Melbye Michelsen

Send e-post til Trond M. Michelsen

Prosjekt
Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi i Norge

Prosjektet søker å kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom hos kvinner som har gjennomgått gynekologisk kirurgi.

Bakgrunn
Ifølge foreliggende internasjonale studier har kvinner økt dødelighet etter kirurgisk fjerning av begge eggstokker (bilateral ooforektomi). Bilateral ooforektomi er et relativt vanlig kirurgisk inngrep, og gjøres i dag med kikkhullskirurgi. De senere årene har flere studier vist en sammenheng mellom bilateral ooforektomi og hjerte- og karsykdom. Enkelte studier har også vist økt forekomst av hjerte- og karsykdom hos kvinner som har gjennomgått fjerning av livmoren (hysterektomi). Denne sammenhengen kan være knyttet til bortfall av naturlig østrogen. Det kan også være slik at sammenhengen skyldes andre forhold enn kirurgi. Enkelte studier har indikert at kvinner som har gjennomgått hysterektomi har økt risiko for hjerte- og karsykdom før det kirurgiske inngrepet.

Om prosjektet
Prosjektet er knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Mål

 • Kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom etter bilateral ooforektomi
 • Kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi
 • Undersøke dødelighet etter gynekologisk kirurgi

Lill Trine Nyfløt

Send e-post til Lill Trine Nyfløt

Prosjekt
Dør mor under svangerskap og fødsel i Norge i dag?

Bakgrunn
Det er alltid en stor tragedie når en kvinne dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel. Kvinnene som dør er unge og etterlater seg ofte andre små barn. De fleste mødredødsfall skjer i utviklingsland, men også i Norge dør det kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel hvert år. Forekomsten måles i antall døde kvinner pr. 100 000 levende fødte barn og kan sammenlignes verden over. Til tross for at både svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen i vestlige land i dag er meget god, er antallet mødredødsfall allikevel økende. Det er i tillegg påvist stor underrapportering av mødredødsfall i disse landene. Antallet mødredødsfall i et land er et godt kvalitetsparameter på den helsehjelpen som ytes i forbindelse med svangerskap og fødsel. Nøyaktige estimater i kombinasjon med detaljert gjennomgang av alle mødredødsfall er viktig for å kunne forebygge slike alvorlige hendelser i framtiden. Ved å klassifisere årsaken til hvert dødsfall og evaluere behandlingen som ble gitt, vil man kunne utarbeide forslag til viktige forbedringer i svangerskapsomsorg og fødselshjelp. På denne måten kan mødredødsfall forbygges enda bedre i fremtiden.

Om prosjektet
Vi har samlet informasjon om alle mødredødsfall i Norge etter 1995 ved hjelp av registerkoblinger mellom Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret og pasientregisteret (fra 2009). I tillegg mottar vi direkte informasjon fra fødeavdelingene i hele Norge. Identifisering av dødsfall skjer forløpende og nye dødsfall evalueres årlig. Opplysninger om kvinnene som er døde blir avidentifisert. Deretter blir hvert enkelt dødsfall gransket av en gruppe bestående av gynekologer, jordmødre, kardiolog, patolog og anestesilege. Dødsårsaken identifiseres og all behandling evalueres nøye i denne prosessen. Til slutt utarbeides forslag til forbedringspotensialer og kliniske anbefalinger. I tillegg analyseres materialet for å påvise eventuelle trender.

Mål
Det overordnede målet med studien er å forbygge mødredødsfall i fremtiden. Vi ønsker å utarbeide nøyaktige estimater på antallet kvinner som dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel. I tillegg ønsker vi å påvise årsaken til at disse kvinnene døde og suboptimale faktorer i behandlingen. Målet er å formidle læringspunkter og anbefalinger gjennom foredrag og vitenskapelige artikler og bidra til at det kan gjøres nødvendige forbedringer i både nasjonale og internasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg og fødselshjelp.

Samarbeidspartnere
Den norske auditgruppe på mødredødsfall, Norsk gynekologisk forening, Nordic Maternal Mortality Group, Medisinsk Fødselsregister (MFR), Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret.

Gun Lisbet Opheim

Send e-post til Gun Lisbet Opheim

Prosjekt
STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst

Bakgrunn

Mye tyder på at ernæringsmessige forhold i fosterlivet har betydning for fremtidig helse. Det å bli født ”for liten” har vist å gi en økt risiko for bl.a. diabetes type 2 og høyt blodtrykk. Spesielt hvis underernæring i fosterlivet kombineres med rask vektoppgang etter fødsel og stor mattilgang senere i livet. Det å bli født ”for stor” gir også ugunstige effekter som økt risiko for nevrologisk skade ved fødsel, og bl.a. fedme og diabetes type 2 senere i livet. I fosterlivet tror man at blodstrøm til fosterets lever er viktig for vekst og fettlagring. Det kommer næringsrikt og oksygenholdig blod fra morkaken til fosteret via navlesnorsvenen. Det er vist at ca 75% av dette blodet forsyner lever før det går videre til fosterets hjerte og pumpes ut i resten av kroppen. De resterende 25% går via Ductus venosus (blodkar vi kun har i fosterlivet) direkte til fosterets hjerte og hjerne. Det er vist at mye blod til fosteret lever er forbundet med økt fettmasse ved fire års alder, og at store fostre har høyere blodstrøm til lever enn små. Det er også vist at fostre av dårlig ernærte mødre vil prioritere økt blodstrøm til lever, sannsynlig for å øke fettlagringen.

Om prosjektet

Vi ønsker å inkludere 130 friske gravide kvinner med normalt forløpende svangerskap, og undersøke dem ved hjelp av ultralydteknikk i svangerskapsuke 30 og 36. Ved disse undersøkelsene skal det tas vekstmålinger av fosteret, måle diameter og hastighetsmålinger av aktuelle leverkar, og motstandsmålinger i navlesnorsarterien og en arterie i hodet. Samtidig tas det blodprøver av mor for blodsukkermålinger og lipidmålinger. Når barnet er født måles barnets kroppssammensetning.

Mål

 • Undersøke sammenhengen mellom blodstrøm fra morkake til foster og fosterets leverblodstrøm, i forhold til forskjeller i fødselsvekt og fettmasse som nyfødt.
 • Observere effekten av et standardisert måltid på blodstrøm fra morkake til foster og fosterets leverblodstrøm, motstandsmålinger i navlesnorsarterien og en arterie i hodet.

Katrine Mari Owe

Send e-post til Katrine M. Owe

Prosjekt
Vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel, fysisk aktivitet og sykemelding

Prosjektet ønsker å gi ny kunnskap om kvinner som rammes av vedvarende bekkenleddssmerter etter fødselen, både i forhold til livsstilsfaktorer, arbeidsliv og mental helse.

Bakgrunn
Svangerskapet karakteriseres av en rekke fysiologiske, psykologiske og biomekaniske endringer, og kan være en periode med økt risiko for å utvikle muskel-skjelett plager som smerter i korsryggen og bekkenrelaterte smerter. Nesten alle gravide kvinner opplever smerter og ubehag i muskel-skjelettsystemet i større eller mindre grad. Mer enn to tredjedeler rapporterer ryggsmerter mens om lag en femtedel rapporterer bekkenleddssmerter i svangerskapet. Vi vet fortsatt lite om årsakene til bekkenleddssmerter i svangerskapet. For de fleste forsvinner plagene like etter fødsel, men en del kvinner opplever likevel vedvarende smerter også etter fødsel. Vi vet lite om prognosen for disse kvinnene på lengre sikt og i hvilken grad det påvirker yrkesdeltakelse og sykemelding, samt livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, overvekt og røyking. Det er også lite kunnskap om langtidseffekten av vedvarende bekkenleddssmerter for kvinnens mentale og reproduktive helse.

Om prosjektet
Prosjektet er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og vil koples til Medisinsk fødselsregister. Smerter i bekkenet er målt ved hjelp av spørreskjema både under svangerskapet og etter fødsel. Fysisk aktivitet er målt ved hjelp av spørreskjema to ganger i svangerskapet og frem til 36 måneder etter fødsel. Informasjon om svangerskapet og kvinnens reproduktive helse er hentet fra Medisinsk fødselsregister samt fra flere spørreskjemaer under og etter svangerskapet. Kvinnene ble inkludert i svangerskapsuke 17 og er fulgt opp til barna er 3 år. Det gir en unik mulighet til å studere langtidseffekter av bekkensmerter hos disse kvinnene.

Mål

 • Undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet i svangerskapet og bekkenleddssmerter etter fødsel.
 • Undersøke i hvilken grad arbeidsrelaterte faktorer i svangerskapet påvirker risikoen for vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel.
 • Gjennomføre en oppfølgingsstudie av kvinner med vedvarende bekkenleddssmerter i forhold til livsstil og mental helse.

Prosjektet vil på ulike måter undersøke sammenhengen mellom bekkenleddssmerter i svangerskapet og etter fødsel, og mors livsstil, sykefravær og mentale helse.

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for psykosomatikk og helseatferd, og Forskningssenteret ved Akershus universitetssykehus.

Silje Pettersen

Send e-post til Silje Pettersen

Prosjekt
Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel

Bakgrunn
Blødning under fødsel er en alvorlig komplikasjon. Globalt er dette den hyppigste årsaken til mødredødelighet. I Norge er det få kvinner som dør av blødning under fødsel, men tilstanden kan ha mange alvorlige komplikasjoner, som for eksempel nyresvikt, depresjon og alvorlig anemi. De siste årene har det vært observert en økende forekomst av blødning under fødsel i høyinntektsland. I Norge har forekomsten av alvorlig blødning (over 1500 ml) tidligere vært estimert til ca. 1 % (Medisinsk Fødselsregister). I denne studien har vi funnet en betydelig høyere forekomst på 2,5 % av alle forløsninger. Morkakekomplikasjoner har forårsaket betydelig flere tilfeller av alvorlig blødning enn det som er beskrevet i tidligere registerstudier.

Om prosjektet
Dette prosjektet er en kasus-kontroll studie som har inkludert kvinner med alvorlig blødning under fødsel (over 1500 ml eller behov for blodtransfusjon) over en 4 års periode (2008-2012) ved fødeavdelingene på OUS og Drammen. Det er inkludert over 3000 kvinner i studien. Vi vil undersøke hvordan igangsettelse av fødsel og bruk av ristimulerende medisiner under fødselen påvirker risikoen for alvorlig blødning. Vi ønsker å se nærmere på blødningene som er forårsaket av morkakekomplikasjoner; med spesielt fokus på hva som kjennetegner disse kvinnene og hva slags komplikasjoner de får. Videre vil vi se nærmere på komplikasjoner etter livreddende kirurgiske inngrep, som fjerning av livmor.

Mål
Hovedmålet med studien er å forebygge død og alvorlige komplikasjoner som følge av alvorlig blødning under fødsel. Vi vil finne ut om bruken av ristimulerende midler under fødsel kan endres for å redusere antallet av alvorlige blødninger. Videre vil en bedret identifikasjon av kvinner med risiko for morkakekomplikasjoner, kunne bidra til at kvinnene kan få en bedre oppfølging og behandling i svangerskapet og under fødselen. I tillegg ønsker vi å undersøke om det er forhold ved pasientenes risikoprofiler eller elementer ved behandlingen som er gitt ved alvorlige blødninger, som kan forklare hvorfor noen får mer alvorlige komplikasjoner enn andre. Med denne kunnskapen kan man forebygge og behandle alvorlige blødninger bedre og dermed redusere antall kvinner som får alvorlige komplikasjoner.

Marte Myhre Reigstad

Send e-post til Marte M. Reigstad

Prosjekt
Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge

Har mødre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning økt risiko for kreft?

I løpet av de siste tretti år har etterspørselen og bruken av assistert befruktning økt. Teknologien har gjort store fremskritt på dette området siden det første IVF barnet, Louise Brown, ble født i Storbritannia i 1978, og omlag 3 % av alle barn som fødes i Norge er født ved hjelp av assistert befruktning.

Hormonbehandlingen ved assistert befruktning, kontrollert ovarial hyperstimulering (COH), har som mål å modne flere enn en eggcelle for å øke mulighetene til befruktning.
Tidligere ble stimulering utført med medikamentet klomifensitrat. På slutten av 1980 tallet begynte man å bruke GNRH analoger i kombinasjon med human menopausal gonadotropin (HMG) eller follikkel stimulerende hormon (FSH), human choriongonadotropin (HCG) samt progesteron ved COH. Uavhengig av type hormonstimulering, eksponeres kvinnene for høyere nivåer av hormoner enn det som er fysiologisk og østrogen- og progesteronkonsentrasjoner i kroppen øker.
Det er utført mange epidemiologiske studier for å undersøke om kvinner som behandles for infertilitet har en økt kreftfare især i bryst, eggstokk, cervix eller uterus. Enkelte studier indikerer at denne behandlingen kan øke risikoen for enkelte kreftformer, men resultatene er ikke entydige. Det er ingen norske studier som har fokusert på denne problematikken, og siden det er stor variasjon i fertilitetsbehandling internasjonalt, er det nødvendig med nasjonale studier.
Hensikten med denne studien er å undersøke om fertilitetsbehandling med hormonstimulering og in vitro fertilisering (IVF) gir økt kreftrisiko hos kvinnene og hos barna født ved hjelp av IVF. Studien gjøres som en registerstudie med den norske befolkningen som utgangspunkt.

Vi vil undersøke:

 • Forekomst av bryst og gynekologisk kreft hos kvinner som har fått IVF behandling, både kvinner som har fått barn og kvinner som har fått hormonbehandling men ikke har fått barn.
 • Forekomst av kreft totalt, samt for kreftformene melanom, kolorektal og thyroidea, hos kvinner som har fått IVF behandling. Dette for både kvinner som har fått barn og kvinner som har fått hormonbehandling men ikke har fått barn.
 • Forekomst av kreft hos barn som er født etter IVF behandling.

Samarbeidspartnere: Kreftregisteret, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og National Cancer Institute, NIH, USA.

Solvor Riska

Send e-post til Solvor Riska

Prosjekt
Forekomst av og overlevelse etter hoftebrudd

Prosjektet skal se på betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og i bruk av legemidler mot osteoporose.

Bakgrunn
Osteoporose, beinskjørhet, er en sykdom som rammer kvinner oftere enn menn, og forekomsten øker sterkt med alderen. Har man osteoporose står man i fare for lavenergibrudd med påfølgende fall i funksjonnivå og helse, og økt risiko for død. Hvert år skjer det ca. 9 000 hofte- og 15 000 håndleddsbrudd i Norges befolkning over 50 år, og ca. 140 000 kvinner og 90 000 menn i befolkningen over 50 år har brudd/sammenfall i en eller flere ryggvirvler.
​Norge er det landet i verden med høyest forekomst av hoftebrudd, og 70 % av hoftebruddpasientene er kvinner. I gjennomsnitt er kvinnelige førstegangs-hoftebruddspasienter 81,4 år gamle, og mannlige 78,7 år gamle. Selv om mennene er yngre når de får sitt hoftebrudd, står de i større fare for å dø i det påfølgende året. Blant menn i Norge er én av tre døde innen ett år etter hoftebrudd, mens én av fem kvinner dør innen ett år.
Er dette fordi menn som har fått osteoporose alt i alt har dårligere helse enn sine kvinnlige motparter?

Hoftebrudd kan forebygges, og osteoporose kan behandles, ved blant annet trening, bedret ernæring, fallforebyggende tiltak og bruk av legemidler med antiosteoporotisk effekt. Den vanligste typen av disse legemidlene i Norge er bisfosfonater.
Det er vist i flere studier at disse legemidlene reduserer risikoen for et gjentatt brudd. En studie har likevel vist at kun 17 % av norske kvinner og 5 % av norske menn fikk legemidler mot osteoporose i året etter et hoftebrudd.
Er det muligens underbehandling av osteoporose i Norge?

Mål
Vi har mål om å få svar på disse spørsmål:         

 • Er kvinnelige hoftebruddpasienter i bedre helse enn mannlige, når man ser på antall og fordeling av komorbide diagnoser?
 • I hvilken grad medierer komorbiditet kjønnsforskjellen i dødelighet etter hoftebrudd, når komorbiditet måles ved antall/fordeling av diagnoser, og ved spesifikke tilstander så som kardiovaskulær sydkom?
 • Er bruk av antiosteoporosemidler assosiert med:
  • redusert insidens av hoftebrudd i norske kvinner og menn?
  • redusert dødelighet i norske kvinner og menn, generelt og etter hoftebrudd?

Material og metode
I databasen Norhip, et resultat av forskningssamarbeidet Norepos (Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies), finnes informasjon om alle hoftebrudd i Norges befolkning fra 1994 til 2013.
Norhip inkluderer mer enn 188 000 hoftebrudd, hos mer enn 167 000 personer.
Fra 2008 ble data om hoftebruddpasienter hentet fra Norsk pasientregister (NPR), som da var opprettet. Norhip-dataene er koblet til Folkeregisteret.
For å kunne se på bruk av antiosteoporosemidler er dataene koblet til Reseptregisterert, hvor alle forskrivninger av legemidler registreres. Reseptregisterert ble opprettet i 2004.

Marie Cecilie Paasche Roland

Send e-post til Marie Cecilie P. Roland

Prosjekt
Sunn mor – livslang helse for mor og barn

Bakgrunn
Overvekt er et økende problem, også blant yngre kvinner i fertil alder. Overvekt øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel og gir i tillegg økt risiko for sykdom på lang sikt for både mor og barn. Overvekt kombinert med svangerskapsdiabetes øker risiko ytterligere. Forebyggende tiltak blant økende antall overvektige gravide er viktig for å redusere komplikasjoner og dermed oppnå god helse for både mor og barn på kort og lang sikt.

Målsetting
Overordnet mål med studien er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom overvekt, metabolske endringer i svangerskapet og svangerskapsutfall for mor og barn. Målet er å identifisere faktorer assosiert med økt risiko for komplikasjoner som kan brukes til å differensiere mellom sunne og usunne overvektige gravide.

Studien kombinerer data fra to studier:

 • Innsamlete data fra STORK-studien; en studie av maternell metabolisme og fostervekst blant friske gravide kvinner som inkluderte 1031 kvinner ved Rikshospitalet 2002-2008.
 • Sunn mor - livslang helse; en studie av metabolisme og svangerskapsutfall hos overvektige gravide med BMI>35 ved fødepoliklinikken, Drammen sykehus.

Kvinnene inviteres til å delta med innsamling av bakgrunnsdata, kliniske data, blodprøver og resultat av svangerskapet og tilbys tett oppfølging av jordmor og fødselslege samt veiledning om kosthold og fysisk aktivitet.

Våre data vil fylle kunnskapshull om biologiske effekter av høy BMI hos gravide og gi ny og verdifull kunnskap om en gruppe som representerer en økende utfordring i den kliniske hverdagen.

Samarbeidspartner
Maternal-foetal-interaction

Kristin H. Skullerud

Send e-post til Kristin H. Skullerud

Prosjekt
AP-GELP-studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus

Bakgrunn
Genitale erosiv lichen planus (GELP) er en kronisk, autoimmun og arrdannende sykdom i underlivet. Den rammer vanligvis kvinner fra 50-60 års alder og gir smertefulle sår i vulva og anatomiske endringer inkludert sammenvoksning av vagina, med daglige plager, redusert livskvalitet og seksuell funksjon. Det foreligger lite forskning på GELP og behandlingsmulighetene er utilfredsstillende.
Prosjektet er en utprøving av en mulig ny behandling for hud-/slimhinnesykdommen genital erosiv lichen planus og en kartlegging av livskvalitet og seksualfunksjon hos disse pasientene. Vi vil gjennomføre en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie for å måle effekt og sikkerhet ved behandling med apremilast hos kvinner med moderat til alvorlig GELP. Apremilast er en fosfodiesterase 4 (PDE4)-hemmer med immundempende effekt som brukes ved psoriasis og psoriasis artritt.

Målsetning
• Måle effekt og bivirkninger av apremilast hos kvinner med moderat til alvorlig GELP
• Måle livskvalitet og seksuell funksjon ved GELP
• Immunhistokjemiske målinger i vev ved GELP

Samarbeidspartnere
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (Vulvapoliklinikken)
Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus
Celgene

Nathalie C. Støer

Send e-post til Nathalie C. Støer

Prosjekt
Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm

​Menopausal hormonterapi (MHT) viser et komplekst mønster av både negativ og positiv påvirkning av bryst-, eggstokk- og tykk- og endetarmskreft.
Ulike typer, doser og varighet av behandlinger er vist å påvirke risikoestimater både innen samme krefttype og mellom krefttypene. Til tross for denne kunnskapen er bruken av MHT fortsatt utbredt, selv om betraktelige endringer i måten MHT brukes ble etablert etter publisering av den store intervensjonsstudien Women’s Health Initiative trial (WHI) i 2002, der en økt risiko for brystkreft ble påvist.
Etter den publiseringen er et betydelig antall studier utført for å få mer kunnskap om risikoestimater og årsaksmekanismer knyttet til ulike typer, doser og administrasjonsformer av preparater som består av østrogen alene (ET) eller i kombinasjon med gestagen (EPT).
Noen av disse studiene har også rapportert sammenhenger med eggstokk- og tykk- og endetarmskreft i tillegg til brystkreft.
De fleste var utført i USA hvor både type og dosering av preparatene er forskjellige fra de som brukes i Norge. I tillegg var de fleste studiene basert på selvrapportert legemiddelbruk.
Vi mangler derfor kunnskap om risikoen for ulike krefttyper ved bruk av de legemidlene som er tilgjengelige i Norge.

Dette prosjektet har som primær målsetting å finne ut i hvilken grad ET og EPT påvirker risikoen for kreft i bryst, eggstokker og tykk- og endetarm.

Prosjektet baseres på data fra flere kvalitetssikrede registre og tar den norske befolkningen som utgangspunkt.

Vi vil undersøke:

 • Forekomst av brystkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av eggstokkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av tykk- og endetarmskreft hos kvinner som har fått ET og EPT.

Samarbeidspartnere:
Kreftregisteret
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Ingvil Krarup Sørbye

Send e-post til Ingvil K. Sørbye

Prosjekt
Botid i Norge og risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnitt blant innvandrerkvinner

Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnittsforløsning blant de største innvandrergruppene endrer seg over tid.

Bakgrunn
Tidligere studier har vist at risiko for uønsket svangerskapsutfall for mor og barn, slik som dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnittsforløsning, varierer betydelig mellom ulike innvandrergrupper i Norge. Det har ikke tidligere vært undersøkt om risiko blant de ulike innvandrergruppene endrer seg med økende botid i Norge.
Vi undersøker hvorvidt mors botid i Norge, hennes alder ved ankomst til Norge samt hvorvidt mor er norskfødt eller utenlandsfødt påvirker risikoen for:

 • dødfødsel
 • for tidlig fødsel
 • keisersnittsforløsning.

Materiale
Vi anvender data fra Medisinsk Fødselsregister I perioden 1980-2010. Data er koblet til informasion om innvandring og utdanning fra Statistisk Sentralbyrå. Risiko for uønskede svangerskapsutfall i ulike landgrupper sammenlignes med den tilsvarende risikoen i bakgrunnsbefolkningen.

Mål
Målet med studien er å identifisere grupper med forøket risiko for uheldig svangerskapsutfall med tanke på tiltak innen helsetjenesten.

Linn Marie Sørbye

Send e-post til Linn Marie Sørbye

Prosjekt
Overvekt i svangerskap og fødsel: Kan fysisk aktivitet og moderat vektøkning redusere risiko for komplikasjoner?

Helsen til kvinner i reproduktiv alder er en avgjørende faktor for den fremtidige befolknings helse. Studien skal se nærmere på overvekt som risiko- og påvirkningsfaktor for helse for å komme frem til effektive forebyggende tiltak.

Bakgrunn
På verdensbasis er forekomst av overvekt og fedme doblet de siste 20 årene, og i Norge er mer enn 12 % av den reproduktive befolkningen registrert med fedme. Det er kilde til bekymring at overvekt også har økt blant barn og unge, og at fedme i barnealder er en viktig prediktor for fedme som voksen.
Økningen av overvekt og fedme i den reproduktive delen av befolkningen har alvorlige konsekvenser for svangerskap, fødsel, barseltid og for barnet på kort og lang sikt ettersom det øker faren for en rekke komplikasjoner.
Studier viser at både kroppsmasseindeks (KMI) ved svangerskapets start og mors vektøkning i svangerskapet kan være uavhengige faktorer som påvirker utfallet.
Fysisk aktivitet kan reversere negative effekter av fedme, og studier har vist at moderat fysisk aktivitet tidlig i svangerskapet kan redusere risiko for svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning.

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet er en prospektiv observasjonsstudie som benytter data fra Den Norske Mor og Barn Studien (MoBa), Medisinsk fødselsregister (MFR), samt data fra det elektroniske journalsystemet fra Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bergen kommune (SKD).
Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om hvordan overvekt ved svangerskapets start påvirker svangerskap, fødsel og det nyfødte barnets vektutvikling i en norsk populasjon.
Kunnskap fra prosjektet vil synliggjøre kvinnehelse i et livsløpsperspektiv og være retningsgivende for hvor den helsefremmende og forebyggende innsatsen bør rettes.

Mål

 • Undersøke sammenheng mellom KMI ved svangerskapets start og perinatal død. Har fysisk aktivitet i svangerskapet en modifiserende effekt?
 • Undersøke sammenheng mellom KMI ved svangerskapets start og lav Apgar score ved fødsel, induksjon av fødsel og utfallet av indusert fødsel. Har fysisk aktivitet og mors vektøkning i svangerskapet en modifiserende effekt?
 • Undersøke sammenhengen mellom KMI ved svangerskapets start, fødselsvekt og barnets vektutvikling frem til 1 års alder.

Sølvi Taraldsen

Send e-post til Sølvi Taraldsen

Prosjekt
Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse

​På verdensbasis regner man med at over 130 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for omskjæring. I Norge er det beregnet at rundt 17 300 jenter og kvinner har gjennomgått inngrepet.

Bakgrunn
Kjønnslemlestelse eller kvinnelig omskjæring er en skadelig tradisjonell praksis der ytre kjønnsorganer hos jenter blir fjernet helt eller delvis, og der kjønnsleppene også kan bli sydd sammen slik at vaginalåpningen lukkes delvis eller nesten helt (infibulering).

Mange publikasjoner beskriver langtidskomplikasjoner etter kjønnslemlestelse, men likevel vet vi ikke hvor vanlig forskjellige gynekologiske konsekvenser er. Studier fra afrikanske land har funnet økt risiko for bl.a. keisersnitt, blødninger og dødfødsel hos kvinner med omskjæring, men vi vet ikke i hvilken grad det også gjelder i en vestlig helsetjenestesetting. Når det gjelder klinisk behandling av kvinner med kjønnslemlestelse er det gjort lite forskning.

Vi gjør tre studier:

1. En systematisk kunnskapsoppsummering av forskning om kirurgisk behandling av kjønnslemlestelse, slik som åpning av infibulering og rekonstruktiv kirurgi.

2. En studie der vi ser på utfall av fødsel hos kvinner som er infibulert, og om det har betydning når infibuleringen blir åpnet – midt i svangerskapet eller under fødselen. Fødselsutfall vi vil undersøke er bl.a. keisersnitt, forlenget fødsel, fødselsrifter, blødning og Apgar score.

3. En studie der vi gjennomgår journaler fra kvinner som har vært til behandling på de spesialiserte poliklinikkene for kjønnslemlestelse som ble etablert i alle helseregioner i Norge i 2004. Vi vil beskrive henvisningsårsaker, helseplager, omskjæringsstatus og behandling.

Samarbeidspartnere
Kunnskapssenteret (studie1), Medisinsk fødselsregister og fødeavdelingene i Helse Sør-Øst (studie 2) og Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Drammen sykehus, i tillegg til OUS (studie 3).

Oscar Tranvåg

Send e-post til Oscar Tranvåg

Prosjekt
Integrated Care Innovation: Improving Home Time for the Elderly

Bakgrunn
ICI – HomeTime er et prosjekt rettet mot primærhelsetjenesten. Studien er initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen.
Samlet sett er ICI – HomeTime et omfattende prosjekt, som vil kreve en rekke samarbeidspartnere og ressurser.
Organisering av hjemmebasert omsorg i kommune-Norge er en av de store helsepolitiske utfordringene vi står over for de neste tiårene. Det er i dag er omlag 220 000 personer over 80 år her i landet. Av disse bor 82 % hjemme, og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste ønsker å leve sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme. Kvinner har ofte en sentral rolle i omsorgen for ektefelle/familiemedlemmer som rammes av sykdom. Kvinner lever i tillegg gjennomsnittlig lengre enn menn, og får ofte også andre helseproblemer enn menn. Det er derfor viktig å utvikle kunnskap om kvinners behov, både som pasient og mottaker av palliativ omsorg, og som pårørende til nærstående person som mottar palliativ omsorg.

Metode
ICI – HomeTime er et multidisiplinært prosjekt som anvender flere metodiske tilnærminger som systematisk litteraturgjennomgang, epidemiologiske undersøkelser, kvalitative undersøkelser, samt iverksetting av forskningsbaserte tiltak og måling av disse. Tiltak som kan forbedre samhandling og samarbeidet mellom pasient, pårørende, fastlege og hjemmesykepleien, samt frivillige som har fått opplæring i omsorg for hjemmeboende alvorlig syke og døende, vil bli utforsket og dokumentert. I neste fase vil denne kunnskapen anvendes i utvikling og iverksetting av tiltak som kan forbedre samhandling og samarbeid hos dem som har omsorgsansvar for den hjemmeboende alvorlig syke og døende pasienten.

Mål
Studiens overordnede mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for at eldre og alvorlig syke skal kunne ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, og å kunne dø i eget hjem, dersom de som ønsker det. Kvinner lever gjennomsnittlig lengre enn menn. I tillegg har kvinner ofte en sentral rolle i omsorgen for ektefelle og familiemedlemmer som rammes av sykdom. Kvinner er derfor en viktig målgruppe for studien.
En sentral målsetting er å utvikle kunnskap om hvordan samhandling og samarbeid mellom pasient, familie og helsepersonell kan optimaliseres, blant annet gjennom IKT, familiestøtte via frivillige, utvikling av undervisningsprogram og styrking av faglig praksis i behandling og omsorg.

Samarbeid
ICI - HomeTime er initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen.
Høgskolen i Bergen, Verdighetsenteret, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening er sentrale samarbeidspartnere.

Finansiering
Studien er finansiert av:

 • GC Rieber fondene
 • Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
 • Verdighetsenteret
 • Extrastiftelsen

Cassia Bree Trewin

Send e-post til Cassie B. Trewin

Prosjekt
Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og -dødelighet blant kvinner i Norge

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner og en ledende dødsårsak blant kvinner i Norge. I motsetning til sosioøkonomiske mønstre for de fleste sykdommer, er brystkreftinsidens og -dødelighet høyere blant høyt utdannede kvinner enn blant lavt utdannede kvinner i mange land, Norge inkludert.

Prosjektets mål
Hensikten med dette prosjektet er å dokumentere sosioøkonomiske forskjeller i brystkreftinsidens og -dødelighet i Norge i løpet av de siste 40 årene, og undersøke noen av faktorene som kan forklare forskjellene. Blant annet, skal fødselshistorie, ekteskapsstatus, mammografideltakelse og bruk av hormonterapi vurderes som mulige forklaringsfaktorer.

Metode
Prosjektet er en registerbasertstudie og skal bruke en kohort studiedesign med alle kvinner over 35 år i Norge som utgangspunkt for studiepopulasjonen. Utdanningsnivå blir brukt som et mål på sosioøkonomisk status i alle studier. Data materiale hentes fra Folkeregisteret, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister og Nasjonal utdanningsdatabase.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.