Referansegruppen

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Maja-Lisa Løchen, Leder av referansegruppen.
Cand. med 1983, dr. med Tromsø 1995, spesialist indremedisin 2000, spesialist hjertesykdommer 2004.
Professor i forebyggende medisin, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Medlem av forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi.
Bistilling overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Marianne Wallenius 
Cand. med 1986, spesialist i indremedisin 1996, spesialist i revmatologi 1998, PhD 2011.
Medisinskfaglig ansvarlig overlege v/Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) St. Olavs hospital.
Postdok og førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin, NTNU. 

Bettina Sandgathe Husebø
Cand. med 1988, spesialist anestesi 1995, dr. med Bergen 2008.
Forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.

Nina Schmidt
Jordmor 1982, Master of public health, Nordiska hälsovärdhøgskola 2003.
Ass. klinikkdirektør, KK, Akershus universitetssykehus.

Elisabeth T. Swärd, Brukerrepresentant 
Sykepleier 1983, sykepleievitenskap UiO 1989, Medisinsk fakultet UiB 1992-94. Fagforfatter i tema legemiddelhåndtering for helsetjenesten.
Forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening.