Plan for kompetansespredning 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har etablert en plan for kompetansespredning som vi følger i 2016. Denne vil utvikles ytterligere frem mot 2017 hvor nettsider, eLæring, våre to faste nasjonale arbeidsgruppemøter samt aktiv deltagelse på møter i hele Norge inngår som viktige elementer. 

​En sentral oppgave er å formidle kompetanse om diagnostikk, behandling og oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer) til helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tilbudet skal være likt tilgjengelig i alle helseregioner.

Kompetansetjenesten skal:

  • bygge opp og spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt spesifiserte fagområde
  • bidra aktivt med veiledning og rådgivning innenfor fagområde til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pasienter/pårørende, barnehage/skole/ansvarsgruppe og andre i pasientens nettverk
  • arrangere kurs og undervisning
  • bidra med implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • delta i forskning og etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • overvåke og formidle behandlingsresultater

For utfyllende informasjon om planlagt og gjennomført arbeid se dette dokumentet.