Satser på nettressurser og solid forskningsaktivitet

NaKoNev har startet et større arbeid med å utvikle sine nettressurser. Dette, sammen med solid forskningsaktivitet, omtales som viktige satsingsområder i årsrapporten.

Illustrasjon av nervenettverk
Illustrasjon: MostPhotos.com

Årsrapporten for 2017 ble levert til Helsedirektoratet 15. februar. Den kan leses i sin helhet i Helsedirektoratets e-Rapport-skjema. I denne artikkelen følger et sammendrag av de viktigste punktene.

Aktiviteten har vært rettet mot det som er definert som tjenestens hovedoppgaver:

Bygge og spre kompetanse om nevropatisk smerte

NaKoNev skal bygge og spre kompetanse nasjonalt rundt identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Kompetansen skal styrkes i primær- og spesialisthelsetjenesten for å sikre økt kvalitet og likeverdig tilgang til god behandling.

For å nå denne målsetningen drev NaKoNev utstrakt undervisningsvirksomhet, og det ble avviklet flere store konferanser.

Undervisning

Tjenestens fagpersoner underviste medisinstudenter i egen helseregion, ved Universitetet i Oslo. Undervisning foregikk i form av forelesninger og smågrupper blant annet innen temaene langvarig smerte, nevropatisk smerte, behandling av smerter, sammensatte ryggsmerter og psykologisk/kognitiv funksjon.

Vi underviste også noe innen grunnutdanningen i sykepleie, samt i videreutdanning av spesialsykepleiere og fysioterapeuter. NaKoNev bidrar til å arrangere et 30 vekttall kurs i tverrfaglig smertebehandling (smerte generelt, nevropatisk smerte, psykologisk behandling) og underviste i 2017 et stort antall timer i løpet av de fire ukelange kursene, samt vi veiledet og la til rette for hospitering.

Kompetansetjenesten foreleste videre ved videreutdanning av anestesileger i Smertemedisin (Bergen) og Intensivmedisin (Oslo). Leder i tjenesten, Audun Stubhaug, sitter i Faculty for nordisk diplomkurs i avansert smertebehandling (SSAI Advanced). Dette kurset går over to år, og totalt 32 nordiske, herunder 7 norske leger, deltar. Stubhaug har vært ansvarlig for ett av fem kurs. Per Hansson, Bård Lundeland, Henrik Jacobsen, Gunnvald Kvarstein m.fl. fra OUS Smerteklinikken har bidratt med undervisning.

Medisinsk leder i NaKoNev, Per Hansson, sitter i et utvalg som arbeider med å styrke smerteutdanningen for medlemmer i Legeforeningen. Deltakere i utdanningen oppnår smertekompetanse i henhold til Legeforeningens krav.

Konferanser

Nordic Neuromodulation Society
F.v. Steve McMahon og Bengt Linderoth. Foto: Eli Synnøve Gjerde

I 2017 ble det gjennomført to store konferanser. Et internasjonalt symposium om nevropatisk smerte fant sted 20.-21. oktober i Oslo. Møtet var et samarbeid mellom NaKoNev og det nordiske nettverket Nordic Neuromodulation Society (NNS).

Tema og forelesere:

 • High frequency spinal cord stimulation for pain relief. How does it work? Steve McMahon, London.
 • Neuropathic pain. Where are we, and where are we going? Per Hansson, Oslo/Stockholm.
 • HF SCS, Burst SCS, High density SCS and DRG stimulation. What is clinical evidence of their pain relieving efficacy? Bengt Linderoth, Stockholm.
 • Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for pain relief – clinical studies, Luis Garcia-Larrea, Lyon.
 • Neurophysiology in pain diagnosis, Kristin Ørstavik, Oslo.
 • Intrathecal drugs for cancer pain and chronic pain, Mikael Frauberg, Kuopio.
 • Single-shot test with intrathecal ziconotide, Emmanuel Bäckryd, Linköping.
 • Sacral stimulation for pelvic pain and for urinal and fecal incontinence, Pedram Tabatabaie, Umeå.
 • Epidural motor cortex stimulation - indications and overview of technique, Mark Züchner, Oslo.
 • Neurostimulation for restoring function in Spinal Cord Injury, The LION procedure, Helge Kasch, Aarhus.
 • Cognitive function in chronic pain patients, Henrik Jacobsen, Oslo.
 • Round table discussion on Nordic studies in neuromodulation.

Nasjonalt møte 2017
F.v. Turo Nurmikko og Troels Jensen. Foto: Eli Synnøve Gjerde

16. november inviterte kompetansetjenesten legespesialister, allmennleger, sykepleiere og annet helsepersonell til Nasjonalt møte om nevropatisk smerte. Arrangementet foregikk i Store auditorium på Ullevål, Oslo universitetssykehus. Nærmere 100 deltakere var til stede, representert fra alle landets helseregioner.

Tema og forelesere:

 • Cytostatikaindusert smertefull nevropati, Troels Jensen, Århus
 • Kognitiv svekkelse ved nevropatisk smerte, Henrik Børsting Jacobsen, Oslo
 • Neuropathic oro-facial pain, Turo Nurmikko, Liverpool
 • Ryggmargsstimulering mot smerter: Kan nye metoder hjelpe? Bård Lundeland, Oslo
 • Hva kan nevrokirurgi tilby pasienter med smerte? Mark Züchner, Oslo
 • Diskusjon rundt kasuistikker, Per Hansson og Audun Stubhaug, Stockholm/Oslo

Formidling

Digital kommunikasjon

Et av de viktigste tiltakene for å styrke kompetanse rundt nevropatiske smerter var å starte arbeidet med å utvikle gode nettressurser. Fra 1. oktober 2017 ansatte NaKoNev en egen webredaktør og kommunikasjonsrådgiver i 40 % stilling med ansvar for å bygge opp tjenestens webområde.

Kommunikasjonsrådgiveren skal i tillegg arbeide ut mot eksterne samarbeidspartnere for å stimulere til ytterligere kompetansespredning. Det kan være i form av medieinnsalg, samt gjennom å utvikle redaksjonelt innhold om aktuelle forskningsprosjekter til eksempelvis Ekspertsykehuset.no og Forskning.no.

NaKoNev ønsker videre å tilby tjenestens fagpersoner som innledere ved relevante kurs og konferanser.

Videokonferanse

I samarbeid med Avdeling for smertebehandling og Regional kompetansetjeneste for smerte gikk NaKoNev i desember 2017 til innkjøp av videokonferanseutstyr. Et tiltak som er planlagt i løpet av 2018 er å arrangere en webinarserie rettet mot allmennleger i primærhelsetjenesten. Kurset er et samarbeid med Faggruppen for smertemedisin underlagt Den norske Legeforening.

Grunnpilaren i dette informasjonsarbeidet er å spre resultater fra internasjonalt publiserte artikler til allmennleger, med spesielt vekt på identifisering (diagnostikk) og behandling (farmakologisk topikal og peroral behandling, samt sentral nevrostimulering) av nevropatisk smerte.

Ekstern formidlingsvirksomhet

Fagpersonene i kompetansetjenesten foreleste om nevropatiske smerter nasjonalt og internasjonalt, og bidro i flere vitenskapelige tidsskrift. Blant oppdragene var:

 • Forelesning på seminar i regi av European Pain Federation (EFIC) på Malta med tema «Societal impact of pain».
 • Professor emeritus Harald Breivik er hovedredaktør for Scandinavian Journal of Pain.
 • Professor Audun Stubhaug er redaktør av tidsskriftet «Best Practice Smerte», som fra 2017 ble slått sammen med Best Practice Revmatologi. Best Practice er et tidsskrift beregnet på primærleger og sykehusleger innenfor fagområdet. Stubhaug er også co-redaktør i Scandinavian Journal of Pain.
 • Undervisning på EFIC smerteskole på europeisk nivå i utdanningen av leger innen fagområdet smerte, Bergamo, Italia.
 • Forelesning ved EFIC smerteskole om translasjonell smertemedisin, Krakow, Polen.
 • Eksaminator ved EFIC-eksaminasjoner for europeiske leger, det vil si European Diploma of Pain Medicine i Madrid, Spania.
 • Professor Per Hansson er områderedaktør for nevrologi i European Journal of Pain, det vitenskapelige tidsskriftet til EFIC.

Medieomtale

 

Delta i forskning og forskningsnettverk

Forskningsartikler

Det ble publisert en rekke artikler i ulike vitenskapelige tidsskrift i 2017. Her er henvisninger til artiklene i PubMed, oppgitt ved hovedforfatter. Bidragsyter fra kompetansetjenesten står oppført i parantes (hvis vedkommende ikke er hovedforfatter):

Jacobsen et al:Processes in acceptance and commitment therapy and the rehabilitation of chronic fatigue. Scandinavian Journal of Psychology 2017.

Lundeby et al (Henrik B. Jacobsen): Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance.

Hara et al (Henrik B. Jacobsen): Transdiagnostic group-based occupational rehabilitation for participants with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders. A feasibility study.

Jacobsen et al: Towards a structured examination of contextual flexibility in persistent pain.

Rødevand et al (Tone Marte Ljoså, Lars Petter Granan, Henrik B. Jacobsen, Silje Reme): A pilot study of the individual placement and support model for patients with chronic pain.

Vollert et al (Per Hansson): Stratifying patients with peripheral neuropathic pain based on sensory profiles: algorithm and sample size recommendations.

Hansson, Per: In memoriam Ulf Lindblom 1927-2017

Baron et al (Per Hansson): Peripheral neuropathic pain: a mechanism-related organizing principle based on sensory profiles.

Lie et al (Per Hansson, Audun Stubhaug): A tonic heat test stimulus yields a larger and more reliable conditioned pain modulation effect compared to a phasic heat test stimulus.

Breivik, H (Audun Stubhaug): A new treatable chronic pain diagnosis? Flank pain caused by entrapment of posterior cutaneous branch of intercostal nerves, lateral ACNES coined LACNES.

Bruehl et al (Audun Stubhaug, Christopher Nielsen): Chronic pain-related changes in cardiovascular regulation and impact on comorbid hypertension in a general population: the Tromsø study.

Stubhaug, A: Why are some patients with chronic pain from anterior abdominal nerve entrapment syndrome (ACNES) refractory to peripheral treatment with neurectomy?

Breivik, H (Audun Stubhaug): Cancer-pain intractable to high-doses systemic opioids can be relieved by intraspinal local anaesthetic plus an opioid and an alfa2-adrenoceptor agonist.

Werner et al (Audun Stubhaug): Preoperative quantitative sensory testing (QST) predicting postoperative pain: Image or mirage?

Breivik et al (Audun Stubhaug): CNS-mechanisms contribute to chronification of pain.

Myhre et al (Audun Stubhaug): Pregabalin reduces opioid consumption and hyperalgesia but not pain intensity after laparoscopic donor nephrectomy.

Samuelsen et al (Audun Stubhaug, Christopher Nielsen): Pain sensitivity and analgesic use among 10,486 adults: the Tromsø study.

Schistad et al (Audun Stubhaug, Christopher Nielsen): C-reactive protein and cold-pressor tolerance in the general population: the Tromsø Study.

Ræder et al (Audun Stubhaug): Tidsskrift for Den norske Legeforening - Fra ketobemidon til morfin eller oksykodon.

Høgestøl et al (Audun Stubhaug): Chronic Abdominal Pain and Symptoms 5 Years After Gastric Bypass for Morbid Obesity.

Breivik, H (Audun Stubhaug): Endocrinopathies in women during opioid therapy cause loss of androgens, fatigue, listlessness, loss of libido and quality of life: Stop prescribing opioids or follow the 2016 Centers for Disease Control and Prevention guidelines?

Forskningsprosjekter

Det er for tiden stor aktivitet av løpende forskningsprosjekter med tilknytning til NaKoNevs fagområde:

 • EMPHENE, studie av nytt legemiddel mot nevropatisk smerte
 • Kognitiv trening mot smertetåke
 • Medisinsk cannabis og cannabinoider mot nevropatisk smerte
 • RF denervering av fastledd
 • Efficacy of rTMS on pain relief and QoL parameters in patients with central neuropathic pain after stroke and spinal cord injury
 • NEUROPAIN-sub-group characterization of patients with neuropathic pain.
 • Bradykinin induced pain in hereditary angiooedema compared to healthy controls.
 • Efficacy of rTMS on pain relief and QoL parameters in patients with chemotherapy-induced painful polyneuropathy.
 • Langvarig smerte etter intensivbehandling.
 • Kombinasjonen av opioider og pregabalin- effekt på smerter, ventilasjon og kognisjon.
 • Executive control, processing speed and memory function in long- term peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
 • Can you feel the beat? Vagus nerve stimulation and contemplative breathing as treatments for pain.
 • Ryggmargsstimulering med "burst technique" mot perifere nevropatiske smerter.

For mer informasjon om forsker, prosjektperiode og deltakende helseregion, se:

Årsrapporten på Helsedirektoratets nettsider

Forskningsnettverk

NaKoNev deltar aktivt i forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. NEUROPAIN er et forsker-initiert prosjekt som mottar støtte fra industrien i form av et «unrestricted grant». Per Hansson representerer Norge og er site-ansvarlig i Oslo. En rekke europeiske forskere med nevropatisk smerte som spesialområde bidrar i prosjektet. Studieleder er professor Ralf Baron ved Universitetet i Kiel. Målet med studien er å identifisere undergrupper av pasienter med nevropatisk smerte. Det er planlagt å publisere 15-20 publikasjoner i perioden 2011-2020.

Stubhaug og Hansson har etablert et forskningssamarbeid mellom Avdeling for smertebehandling ved OUS og to forskningsgrupper i Paris. Denne forskningen omhandler transkranial magnetisk stimulering (rTMS) til behandling av nevropatiske smerter.

Tilknyttet NaKoNev har overlege Mark Züchner ved Nevrokirurgisk avdeling ved OUS og nevrokirurg prof. Volker Tronier i Lübeck et samarbeid rundt nye behandlingstilbud til pasienter med sentral nevropatisk smerte etter slag og ryggmargsskade i Norge. Både epidural stimulering av motorkorteks og DREZ-kirurgi (dorsal root entry zone) er under implementering ved Oslo universitetssykehus.

Tilhørende befolkningsundersøkelsen HUNT i Nord-Trøndelag har NaKoNev et samarbeid med prof. Petter Borchgrevink m.fl. rundt identifisering av pasienter med nevropatisk smerte. I studien kombineres spørreskjemaer med kliniske undersøkelser og bruk av en internasjonal evidensbasert identifikasjonsalgoritme.

Audun Stubhaug er ansvarlig for fysisk testing av >19 000 personer i Tromsø Pain Study. Studien er verdens største studie av smerter og smertefølsomhet. Per Hansson og Audun Stubhaug har flere delprosjekter knyttet til studien. Gjennom befolkningsundersøkelsen TROMSØ-7 bidrar NaKoNev i utviklingen av elektroniske smertekart. Disse antas å kunne implementeres på tvers av medisinske fagmiljøer. NaKoNev bistår også innen forskning på radikulopati og CPM (conditioned pain modulation).

Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis


NaKoNev har bidratt og er medforfattere på internasjonale retningslinjer for Identifikasjonsalgoritme for nevropatisk smerte, Farmakologisk behandling og Nevrostimulering mot nevropatisk smerte. Disse retningslinjene er tatt i bruk nasjonalt. 

Arbeidet med internasjonale retningslinjer har gitt et solid internasjonalt nettverk, som er viktig for å opprettholde oppdaterte nasjonale retningslinjer.

Retningslinjer:

 • Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Prioriteringsveileder for smertetilstander, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Bruk av opioider ved langvarig ikke-kreftrelaterte smerter, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Identifikasjonsalgoritme - nevropatisk smerte, 2016, Internasjonal retningslinje
 • Farmakologisk behandling - nevropatisk smerte, 2015, Internasjonal retningslinje
 • Nevrostimulering mot nevropatiske smerter, 2016, Internasjonal retningslinje

Professor Audun Stubhaug ledet gruppen som i 2015 utarbeidet prioriteringsveileder for smertetilstander i spesialisthelsetjenesten i regi av Helsedirektoratet.

Smerteregister

I 2016 etablerte OUS Avdeling for smertebehandling et kvalitetsregister som omfatter alle smertepasienter ved avdelingen, inkludert pasienter med nevropatiske smerter. Registeret er foreløpig lokalt forankret, men det samarbeides med klinikker fra alle helseregioner med hensikt å danne grunnlag for et nasjonalt register.

OUS Smerteregister fungerer både som kvalitetsregister og forskningsregister. I tillegg brukes innsamlede data direkte i klinikken for å kartlegge hver enkelt pasient i forkant av første møte med behandler. Kartleggingen inneholder demografiske data (kjønn, sivilstatus, arbeidsstatus, økonomi, trygdeytelser, utestående forsikringskrav), smertekarakteristika (årsak, distribusjon, påvirkning på funksjon og livskvalitet mm) samt en rekke psykometriske variabler.

Faglig referansegruppe


NaKoNev har etablert en faglig referansegruppe. Gruppen bestod i 2017 av:

 • Arne Tjølsen, leder, Helse Vest
 • Dagfinn Glad, brukerrepresentant
 • Ellen C. Aksnes, representant Helse Sør-Øst
 • Petter Borchgrevink, representant Helse Midt-Norge
 • Tore Solberg, representant Helse Nord

Referansegruppens hovedoppgave er å rapportere fra den kliniske hverdagen ved ulike norske helseforetak. Gruppen bidrar ved å varsle om status og behov i de ulike helseregionene. Vi takker referansegruppen for innsatsen i året som gikk.

Har du spørsmål om årsrapporten?

Da er du velkommen til å kontakte leder i NaKoNev, Audun Stubhaug.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.