Godt nyttår!: Endringer i NAPP og strategier for 2020

De siste 18 månedene har NAPP gått gjennom store endringer. Nå retter vi blikket mot 2020.

NAPP-teamet sommeren 2019: Fra høyre, Kjetil Bremer, Eivind Normann-Eide, Martin Siewartz Nielsen, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs og Espen Folmo

Endringer i NAPP - staben

Siden sommeren 2018 har det skjedd store endringer i NAPP. Overlege Øyvind Urnes som bygget opp og ledet NAPP helt siden starten i 2012, sluttet i tjenesten 1.juli 2018. Det var mange som deltok i hans avslutning, både ledere, kollegaer og brukere hadde mye å takke ham for! Like etterpå sluttet også Christian Schlütter som også hadde arbeidet i NAPP siden starten. Vi takker ham for stor innsats!

De tre gjenværende, Psykologspesialist Kristoffer Walter, psykolog Espen Folmo og kommunikasjonsrådgiver Martin Siewartz Nielsen, alle i delte stillinger, gjorde en stor innsats for å drive NAPP videre høsten 2018 og spesielt gjennomføre personlighetsdagene med «Stigma dagen», arrangement ved Psykologisk institutt, Litteraturhuset og Personlighetskonferansen i november 2018 med besøk av foreleser Carla Sharp fra Boston.

Januar 2019 startet en ny periode i NAPP. Da tok jeg, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, psykiater, over som leder av NAPP, og psykologspesialist Kjetil Bremer kom tilbake til NAPP. Allerede i midten av januar hadde vi strategiseminar. Vi inviterte med oss våre nærmeste samarbeidspartnere; Personlighetspoliklinikken på Ullevål, Nettverk for personlighetsforstyrrelser, og forskergruppen Personlighetspsykiatri. Sammen la vi planer for kursen videre. I februar ble dette forslaget drøftet både i møte med ekspertrådet, brukere fra ulike landsdeler, og med vår nasjonale referansegruppe, bestående av fagpersoner fra de fem helseregionene. Denne måten å starte nytt NAPP-år på, vil vi videreføre i år!

Kristoffer Walter hadde studiepermisjon våren 2019, sluttet i tjenesten i og gikk da over i privatpraksis. Som kursholder og kollega bidro han med gode pedagogiske evner og mye humor. Vi takker ham for godt samarbeid og stor innsats! Heldigvis har vi fått psykologspesialist Eivind Normann-Eide i tilsvarende 50% NAPP stilling inn i NAPP teamet. Han startet 1.10. og har bakgrunn som kliniker og forsker innen personlighetspsykiatri på Ullevål. Han er også skribent og forfatter, og har mye erfaring som underviser – midt i blinken for NAPP!

Endringer blant brukerrepresentantene i «Ekspertrådet».

Blant medlemmer av Ekspertrådet har det lenge vært et behov for mer forutsigbarhet, større rolleavklaring, og et ønske om å bli brukt mer. Vi i NAPP så også behov for at flere skulle få komme til ordet, samt en diagnostisk og geografisk spredning i gruppen. Dessuten var møtegodtgjørelsen i OUS nesten doblet slik at vi - for å holde budsjettet - måtte redusere antallet representanter i møtene våre. På denne bakgrunn ble det i april ved loddtrekning blant deltagerne i ekspertrådet, trukket ut en kjernegruppe på 4 personer som kan sitte i inntil 2 år, og de resterende ble vararepresentanter for kjernegruppen. Vi oppnådde både god geografisk og diagnostisk spredning ved trekningen.

All informasjon/ mail sendes til både kjernegruppen og vara-gruppen. To brukere har trukket seg fra gruppen da de nå er brukerrepresentanter i pågående forskningsprosjekter. Ekspertrådet har i 2019 bidratt med vurdering av spørreskjema til forskingsprosjekt, deltagelse i forskningsprosjekt, innspill til neste års konferanse, til utviklingen av nye kurs og på ulike måter i undervisningen på kurs. STOR TAKK til alle dere i ekspertrådet for flott innsats i 2019!

Strategier og satsingsområder fremover

Kunnskap om forståelse og behandling av Unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF) er det stort behov i fagfeltet, noe som lenge har vært etterspurt. Vi har i 2019 utviklet et dagskurs om dette. Første kursdag ble holdt i Fredrikstad 1.november. Kurset ligger nå ute på nettsiden vår under kursmenyen, slik at dette kan bestilles og holdes lokalt.

Likeledes er det et stort behov for kunnskap om forståelse og behandling av ungdom med personlighetsproblemer -og forstyrrelser. Det har lenge vært omdiskutert hvorvidt det er hjelpsomt for ungdom å få en slik diagnose. De vokser det vel av seg? Og diagnosen vil vel bidra til å stigmatisere dem? De senere års forskning rundt om i verden, også i Norge, tyder imidlertid på at diagnosen personlighetsforstyrrelse kan stilles like pålitelig hos ungdom som hos voksne og at den i like stor grad vil kunne forutsi senere vansker. Noen vokser det nok av seg, men for mange vil det altså føre til betydelig økte problemer. Dessuten har det vist seg lettere å få gode resultater i behandling av ungdom – behandlingen behøver ikke være like omfattende som for voksne for å oppnå gode resultater. Kanskje er det slik at unge lærer lettere affektregulering, mentalisering og ny adferd? Det er nok også av stor betydning at behandlingen kommer tidlig til - før personlighetsproblemene har ført til omfattende konsekvenser i livet deres. Det er med andre ord store fordeler med å gi et tilpasset behandlingstilbud til disse ungdommene – både for å begrense lidelse og alvorlige konsekvenser tidlig i livet, samt for å spare samfunnet for betydelige utgifter senere.

I sin studiepermisjon arbeidet Kristoffer Walter med et undervisningsprogram for NAPP om ungdom og personlighetsforstyrrelser (PF). Dette ble prøvet ut internt ved Oslo Universitets Sykehus (OUS) 13. september der ansatte i BUP var invitert. I etterkant av dette kurset, har vi invitert med oss fagfolk som arbeider med ungdom med personlighetsproblemer, slik at vi kan evaluere og videreutvikle kurset, samt komme med anbefalinger vedrørende kartlegging og utredningsverktøy.

Kunnskap om forståelse og behandling av personlighetsproblemer/ forstyrrelser er også stadig etterspurt fra primærhelsetjenesten. Vi holder på å lage et kurstilbud for dette behovet.

SCID-5 PF

SCID-5-PF kurs har vært mye etterspurt, etter at den nye manualen, protokollen og screeningheftet ble utgitt på norsk av Gyldendal i februar 2019. Hver psykolog og psykiater bør ha sin en slik utgave, og dermed en personlig lisens. Det er ikke tillatt å kopiere protokollene for andre enn de som har en slik personlig lisens, og kun til eget bruk, det vil si til utredning av pasienter som spesialisten har ansvar for. Dette er etter avtale med APA (American Psychiatric Assosciation) som eier opphavsrettighetene til SCID-5-PF. Den gamle norske SCID-II protokollen har aldri vært offisielt godkjent av APA, og er ulovlig å bruke.

Fra mars 2019 til mars 2020 har vi holdt/ holder vi 9 stk, 2 dagers SCID-5-PF kurs: i Svolvær (mars ‘19), Voss (september ‘19), Harstad (november ‘19), Molde (november ‘19), Tana (desember ‘19), Oslo (februar og august ‘19), Sogndal (januar ’20) og Tromsø (januar ‘20) hver med 35-40 deltagere.