Om NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. 

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.

NAPP har som mål  å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt. Kvalitetslaboratoriet for mentaliseringsbasert terapi (MBT-lab) er en del av NAPP.

Nasjonale kompetansetjenester skal sette mål for sine tjenester, og NAPP har definert følgende utviklingsområder:

1. Systematisk utredning av personlighetsforstyrrelse

  1. Systematisk utredning av personlighetsforstyrrelse gjennom bruk av SCID-5-PF samt formidling av oppdatert kunnskap om differensialdiagnostikk mot psykose, bipolare lidelser, ADHD og autismespekterlidelser. SCID-5-PF kursene har vært målrettet mot regioner og helseforetak og spesielt DPS-er. NAPP har holdt kurs i differensialdiagnostikk i alle helseregioner.

2. Behandling av alvorlig personlighetsforstyrrelse

Det anbefales å etablere spesialiserte team på hvert enkelt DPS. NAPP har utarbeidet undervisningsopplegg om hva som virker i behandling av alvorlig personlighetsforstyrrelse, med hovedvekt på emosjonelt ustabil PF. Man underviser og gir veiledning om hvordan man kan håndtere denne pasientgruppen, som setter store krav til relasjonsforståelse, spesielt om hva som skjer i forholdet mellom behandler og pasient. Seminaret God nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er et ledd i denne planen. Foreløpig er det ikke generert nok kunnskap om hva som er god nok behandling av unnvikende PF. NAPP vil ta initiativ til å lage seminarer om behandling av unnvikende PF så snart det foreligger mer evidens, både nasjonalt og internasjonalt. For antisosial PF har man i dag ikke behandling som er dokumentert virksom, til tross for betydelig utprøving («psykopatiprogrammer») innenfor fengselsvesenet, internasjonalt sett. NAPP følger nøye med på pågående utprøving i England av MBT for antisosial PF. NAPP samarbeider med Nasjonalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) med henblikk på å få i gang et mentaliseringsbasert behandlingsprogram i Norge.

3. Personlighetsforstyrrelser hos barn og ungdom

Det er et mål at barn og ungdommer med vedvarende tegn på utvikling av emosjonelt ustabil PF skal bli fanget opp, utredet og tilbudt evidensbaserte behandlingstilnærminger. NAPP har utarbeidet en utredningspakke tilpasset aldersgruppen og underviser om PF hos barn og unge, spesielt for barne- og ungdomspsykiatrien.

4. Spre oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser

 NAPP har egen nettside hvor det gis generell informasjon, informasjon om undervisningstilbud og hvor det legges ut undervisningsmateriale som er relevant for spesialisthelsetjenesten. Her skal man finne oppdatert nasjonal og internasjonal kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser for alle ledd i helsetjenesten, inkludert pasienter og pårørende. NAPP gir regelmessig ut nyhetsbrev.

5. Brukermedvirkning

NAPP er opptatt av å få formidlet hvordan det oppleves å ha en personlighetsforstyrrelse, og hvordan man blitt møtt i helsevesenet. Det er fremdeles problemer knyttet til stigmatisering av personer som får diagnosen personlighetsforstyrrelse, og NAPP vil bidra til å fjerne denne. NAPP har etablert en egen nasjonal brukergruppe, «Ekspertrådet», som bidrar til å sikre at virksomheten drives i tråd med brukernes interesser.

6. Nasjonale retningslinjer

 NAPP arbeider med å påvirke helsemyndighetene til å utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av personlighetsforstyrrelser. NAPP har gjennom sin virksomhet erfart at dette er etterlengtet i fagmiljøene i Norge.

7. Forskning

 NAPP er godt representert i Forskningsgruppe for personlighetspsykiatri ved UiO/OUS. Spesielt er NAPP involvert i det store multisenterprosjektet om alternativ modell for personlighetsforstyrrelser i DSM-5.

 
 

NAPP ble etablert i 2012 og finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet.
 

Ansatte


  


 


 


 


 


 


 


 

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Overlege/Enhetsleder
  

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og ny leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold og ved Modum Bad.
Hennes doktorgrad fra 2016 handlet om forholdet mellom Unnvikende Personlighetsforstyrrelse og Sosial Fobi, basert på en egen multisenterstudie. Det var pasienter med disse lidelsene som gav henne ideen om å utforske dette nærmere. Studien undersøkte personlighetsfunksjon, barndomserfaringer og tilknytning i voksen alder, foruten symptomer og funksjon hos pasientene.
Siden 2014 har hun deltatt i en pågående multisenterstudie i Norge (NorAMP) som undersøker den alternative modellen i DSM-5 for diagnostisering av personlighetsforstyrrelser (DSM-5-AMPD).
Som leder av NAPP ønsker hun spesielt å spre kunnskap om Unnvikende PF og stimulere til behandlingsforskning for denne pasientgruppen. Videre er hun engasjert i få etablert et undervisningsprogram om ungdom og PF, samt om PF for primærhelsetjenesten. På sikt håper hun å bidra til nasjonale retningslinjer for behandling av PF, og bedre offentlig informasjon om personlighetsforstyrrelser, både for pasienter, pårørende, helsetjenesten og for allmenheten.


Kjetil Bremer
Psykologspesialist 

Kjetil Bremer
er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er også tilknyttet MBT Kvalitetslaboratorium ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Eivind Normann-Eide
Psykologspesialist 

Eivind Normann-Eide er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er også tilknyttet seksjonens forskningsgruppe, og han har forsket på affektbevissthet og sosial kognisjon hos personer med personlighetsforstyrrelser. Normann-Eide har videreutdanning i gruppeanalyse og mentaliseringsbasert behandling, og han har en bred klinisk erfaring, fra ulike deler av psykisk helsevern.

I 2014 deltok han i debutant-antologien for faglitterære forfattere Signatur – Nye norske stemmer, og i 2016 utgav han boken Skjønnlitterære selvmord. I lys av litterære eksempler undersøker han her forhold forbundet med selvmordets psykologi.

Normann-Eide har lang erfaring med kunnskapsformidling og som foredragsholder. I NAPP ønsker han å bidra til økt oppmerksomhet og nyansert kunnskap om personlighetsforstyrrelser, redusert stigma for dem det gjelder, og et bedre og mer likeverdig behandlingstilbud over hele landet.


 

Espen Folmo
Psykolog

Espen Folmo er psykolog, ansvarlig for MBT Kvalitetslavoratorium ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), og arbeider med en doktorgrad om målinng av MBT. Folmo har deltatt i opplæring som MBT-skårer og terapeut med professor Sigmund Karterud og Finn Skårderud. Han arbeider også som terapeut ved Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er utdannet som psykolog ved Universitet i Oslo. Fra 2009 til 2011 var han tilknyttet forskningsprosjektet til professor Leigh McCullough ved Modum Bad (PROCMAP).

E-post: espfol@ous-hf.no

Åse-Line Baltzersen Ansatte NAPP.jpg

  


 


 


 


 


 


 

Åse-Line Baltzersen
Kommunikasjonsrådgiver

 Åse-Line Baltzersen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver, foreløpig i en 50% vikariatstilling. Hun har en bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og holder på med master i Interdisiplinær Helseforskning ved UiO. Mastergradsprosjektet handler om drivere og barrierer for endring til evidensbasert terapeutisk praksis for unge med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Åse-Line brenner for god og likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse – og for at dette skal være uavhengig av postnummer. Et personlig engasjement med utspring fra egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. Hun har tidligere vært medlem av NAPPs eget ekspertråd. De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med formidling, nettsidebygging og digital markedsføring. 

E-post: aasbal@ous-hf.no
 

Fant du det du lette etter?