Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ble etablert i 2012. Den er organisert som en enhet under Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen. Det er et mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt. NAPP finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. Kvalitetslaboratoriet for mentaliseringsbasert terapi (MBT-lab) som ble opprettet i 2013, er en del av NAPP.

Nasjonale kompetansetjenester skal sette mål for sine tjenester, og NAPP har definert følgende utviklingsområder:

  1. Systematisk utredning av personlighetsforstyrrelse gjennom bruk av SCID-II samt formidling av oppdatert kunnskap om differensialdiagnostikk mot psykose, bipolare lidelser, ADHD og autismespekterlidelser. SCID-II kursene har vært målrettet mot regioner og helseforetak og spesielt DPS-er. NAPP har holdt kurs i differensialdiagnostikk i alle helseregioner.
  2. Behandling av alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det anbefales å etablere spesialiserte team på hvert enkelt DPS. NAPP har utarbeidet undervisningsopplegg om hva som virker i behandling av alvorlig personlighetsforstyrrelse, med hovedvekt på emosjonelt ustabil PF. Man underviser og gir veiledning om hvordan man kan håndtere denne pasientgruppen, som setter store krav til relasjonsforståelse, spesielt om hva som skjer i forholdet mellom behandler og pasient. Seminaret God nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er et ledd i denne planen. Foreløpig er det ikke generert nok kunnskap om hva som er god nok behandling av unnvikende PF. NAPP vil ta initiativ til å lage seminarer om behandling av unnvikende PF så snart det foreligger mer evidens, både nasjonalt og internasjonalt. For antisosial PF har man i dag ikke behandling som er dokumentert virksom, til tross for betydelig utprøving («psykopatiprogrammer») innenfor fengselsvesenet, internasjonalt sett. NAPP følger nøye med på pågående utprøving i England av MBT for antisosial PF. NAPP samarbeider med Nasjonalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) med henblikk på å få i gang et mentaliseringsbasert behandlingsprogram i Norge.
  3. Personlighetsforstyrrelser hos barn og ungdommer. Det er et mål at barn og ungdommer med vedvarende tegn på utvikling av emosjonelt ustabil PF skal bli fanget opp, utredet og tilbudt evidensbaserte behandlingstilnærminger. NAPP har utarbeidet en utredningspakke tilpasset aldersgruppen og underviser om PF hos barn og unge, spesielt for barne- og ungdomspsykiatrien.
  4. Internettside. NAPP har egen nettside hvor det gis generell informasjon, informasjon om undervisningstilbud og hvor det legges ut undervisningsmateriale som er relevant for spesialisthelsetjenesten. Her skal man finne oppdatert nasjonal og internasjonal kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser for alle ledd i helsetjenesten, inkludert pasienter og pårørende. NAPP gir regelmessig ut nyhetsbrev.
  5. Brukermedvirkning. NAPP er opptatt av å få formidlet hvordan det oppleves å ha en personlighetsforstyrrelse, og hvordan man blitt møtt i helsevesenet. Det er fremdeles problemer knyttet til stigmatisering av personer som får diagnosen personlighetsforstyrrelse, og NAPP vil bidra til å fjerne denne. NAPP har etablert en egen nasjonal brukergruppe, «Ekspertrådet», som bidrar til å sikre at virksomheten drives i tråd med brukernes interesser.
  6. Nasjonale retningslinjer. NAPP arbeider med å påvirke helsemyndighetene til å utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av personlighetsforstyrrelser. NAPP har gjennom sin virksomhet erfart at dette er etterlengtet i fagmiljøene i Norge.
  7. Forskning. NAPP er godt representert i Forskningsgruppe for personlighetspsykiatri ved UiO/OUS. Spesielt er NAPP involvert i det store multisenterprosjektet om alternativ modell for personlighetsforstyrrelser i DSM-5.

AnsatteIngeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Overlege/Enhetsleder

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og ny leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold og ved Modum Bad.
Hennes doktorgrad fra 2016 handlet om forholdet mellom Unnvikende Personlighetsforstyrrelse og Sosial Fobi, basert på en egen multisenterstudie. Det var pasienter med disse lidelsene som gav henne ideen om å utforske dette nærmere. Studien undersøkte personlighetsfunksjon, barndomserfaringer og tilknytning i voksen alder, foruten symptomer og funksjon hos pasientene.
Siden 2014 har hun deltatt i en pågående multisenterstudie i Norge (NorAMP) som undersøker den alternative modellen i DSM-5 for diagnostisering av personlighetsforstyrrelser (DSM-5-AMPD).
Som leder av NAPP ønsker hun spesielt å spre kunnskap om Unnvikende PF og stimulere til behandlingsforskning for denne pasientgruppen. Videre er hun engasjert i få etablert et undervisningsprogram om ungdom og PF, samt om PF for primærhelsetjenesten. På sikt håper hun å bidra til nasjonale retningslinjer for behandling av PF, og bedre offentlig informasjon om personlighetsforstyrrelser, både for pasienter, pårørende, helsetjenesten og for allmenheten.


Kjetil Bremer
Psykologspesialist 

Kjetil Bremer
er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er også tilknyttet MBT Kvalitetslaboratorium ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).


Kristoffer Lygren Walther.jpg

Kristoffer Lygren Walther
Psykologspesialist

Kristoffer Lygren Walther er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er også tilknyttet MBT Kvalitetslaboratorium ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).  Han er sertifisert MTB indvidual- og gruppeterapeut. Han er også tilknyttet forskninggruppen (NORAMP) som studerer den alternative modellen DSM-5.  


E-post: walk@uus.no
Espen Folmo
Psykolog

Espen Folmo er psykolog, ansvarlig for MBT Kvalitetslaboratorium ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), og arbeider med en doktorgrad om måling av MBT. Folmo har deltatt i opplæring som MBT-skårer og -terapeut med professor Sigmund Karterud og Finn Skårderud. Han arbeider også som terapeut ved Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo. Fra 2009 til 2011 var han tilknyttet forskningsprosjektet til professor Leigh McCullough ved Modum Bad (PROCMAP).

E-post: espfol@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.