Hva psykomatiske tilstander

Psykosomatiske tilstander er vanlig hos barn og unge, og betegner kroppslige symptomer og tilstander der medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent fysisk forklaring.

I diagnosesystemet som brukes i Norge (ICD-10; International Classification of Disorders) klassifiseres de psykosomatiske tilstandene som regel under diagnosene dissosiative (konversjons) forstyrrelser (F44; lammelser, gangforstyrrelser, balanseproblemer, synsforstyrrelser/-tap, sensibilitetstap) og somatoforme tilstander (F45; smertetilstander [hodepine, magesmerter, muskel-/skjelettsmerter], pustevansker, hjertebank, svimmelhet og kvalme). Over tid utvikler noen et sammensatt symptombilde med fysiske symptomer, smerter, utmattelse, angst og depressive symptomer.

Selv om årsakene er fremdeles uavklarte, vet vi at et innfløkt samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er av betydning. Tilstandene er ofte relatert til belastende livshendelser, psykologisk stress, angst og depresjon, men også somatisk sykdom, infeksjoner og skader. Selv om mange har god prognose, erfarer noen alvorlige konsekvenser i form av andre kroppslige og emosjonelle symptomer, redusert fysisk og sosial fungering, redusert livskvalitet og økt forbruk av helsetjenester. Erfaring tilsier at tidlig diagnostikk og behandling bedrer prognosen og forebygger et langtrukkent og invalidiserende forløp med stort funksjonstap.

Over tid har det oppstått et virvar av ulike betegnelser for tilstandene vi snakker om her, både i litteratur, klinikk og i befolkningen. Betegnelsene psykosomatiske symptomer/tilstander, funksjonelle somatiske symptomer/tilstander, sammensatte symptomstilstander angir således det samme. Betegnelsen «medisinsk uforklarte symptomer» er misvisende. Ny viten har bidratt til at tilstandene vi snakker om her ikke lenger er uforklarlige.

Fant du det du lette etter?