Utviklingsplan 2035

Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplanen skal vise den ønskede utviklingsretningen i helseforetaket samt hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

​En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål.

Målet med utviklingsplanen er å planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling. Slik kan vi skape en helsetjeneste tilpasset pasientene.

Utviklingsplanen skal beskrive:

 • dagens situasjon 
 • virksomhetens profil sammenlignet med andre helseforetak
 • hvilke strategiske og overordnede føringer som er gjeldende
 • deretter skal planen beskrive hvilke trender som åpner for endringer i årene framover

Bakgrunnen for planen

Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi. Den virker sammen med økonomisk langtidsplan og skal gi en samlet utviklingsretning for sykehusets virksomhet.

Samhandling og oppgavedeling med sykehus som virker sammen i nettverk er bakgrunnen for utviklingsplanene.

Helse Sør-Øst valgt ut enkelte fagområder som særlig viktige. Det gjelder psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering. Foruten disse er hjerneslagbehandling også valgt ut som et satsningsområde.

Arbeidsgrupper

16 arbeidsgrupper jobber per tid med sine bidrag til utviklingsplanen. Dette arbeidet startet opp som fase 2 medio september med frist for innlevering 1. desember.

FAKTA

 • Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan ble behandlet i HSØ foretaksmøte 04.05.2016.
 • Det ble lagt til grunn at alle helseforetak utarbeider utviklingsplaner i tråd med veileder som er utarbeidet av Sykehusbygg i samarbeid med de regionale helseforetakene.
 • Regionale føringer for HSØ ble behandlet i styret for HSØ i møte 2. februar 2017 (sak 008-2017 «Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner»).
 • Oslo universitetssykehus (OUS) skal utarbeide sin utviklingsplan i tråd med de regionale føringer i henhold til «Oppdrag og bestilling - 2017» gitt i foretaksmøte med HSØ.
 • Alle regioner skal innen 31. desember 2018 utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen for utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035.
  Veileder for arbeidet med utviklingsplaner definerer en ny ramme for hvordan helseforetakene skal arbeide sammen med aktører utenfor sykehus og hvordan eget tjenestetilbud skal utvikles og tilpasses.
 • For å sikre at Helse Sør-Øst RHF kan utarbeide sin regionale plan er det regionale helseforetaket avhengig av å få levert samtlige lokale utviklingsplaner for sine lokale helseforetak innen 28. februar 2018.
 • Prosjektet eies av Lisbeth Sommervoll, viseadministrerende direktør ved OUS
   

  Prosjektgruppen består av:

  Prosjektleder: Kjell Magne Tveit Stab FPS – Fagdirektør medisin
  Prosjektdeltaker: Matthias Baaske Stab FPS – Fagdirektør helsefag
  Prosjektdeltaker: Sølvi Andersen Stab FPS – Ass. direktør
  Prosjektdeltaker: Christina Laastad Økonomi – Rådgiver
  Prosjektdeltaker: Anna Stella Kyed Johnsen stab kommunikasjon - Spesialrådgiver
  Prosjektdeltaker: NN Oslo sykehusservice
  Prosjektdeltakere: NN (flere klinikkrepresentanter) Klinikkene
  Prosjektdeltakere: Tillitsvalgte iht OUS etablerte praksis  
  Prosjektdeltaker: Verneombud 
  Prosjektdeltaker: Brukerrepresentant
Fant du det du lette etter?