Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 vedtatt av styre

Den 25. april 2018, ble Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 presentert for styret. Her ble den vedtatt. 1. mai oversendes utviklingsplanen til Helse Sør-Øst RHF.

Illustrasjonsfoto av en mann som tegner en plan mens han står på en stige.
Illustrasjonsfoto. A. Stella Kyed Johnsen

​Målet med utviklingsplanen er å planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling. Slik kan vi skape en helsetjeneste tilpasset pasientene.

Etter høringsperioden har prosjektgruppen gått gjennom høringsinnspillene og ferdigstilt det endelige dokumentet. Dette ble vedtatt i styret mot ansatterepresentantenes stemmer og ble oversendt Helse Sør-Øst RHF 1. mai 2018.

Her kan du lese Utviklingsplanen vedtatt i styre 25.4. i pdf-format.

Forlenget leveransefrist

Opprinnelig leveransefrist var 28. februar 2018. Grunnet omfang og kompleksitet av arbeidet med utviklingsplanen ble leveransefristen forlenget til 1. mai 2018.

Høringsutkastet ble presentert for styret 16.2. og høringsfristen var 8. april. 27 høringsuttalelser kom inn til prosjektgruppen i høringsperioden. På bakgrunn av disse har prosjektgruppen jobbet med å ferdigstille utviklingsplanen.

Til tross for forlenget leveransefrist valgte prosjektgruppen å opprettholde den interne leveransefristen som sykehusets arbeidsgrupper fikk for sine delleveranse. Begrunnelsen for dette var at prosjektledelsen trengte tid til å kvalitetssikre utviklingsplanen sammen med arbeidsgruppene samt forankre planen internt i organisasjonen.

Utviklingsplanen skal beskrive:

  • dagens situasjon 
  • virksomhetens profil sammenlignet med andre helseforetak
  • hvilke strategiske og overordnede føringer som er gjeldende
  • deretter skal planen beskrive hvilke trender som åpner for endringer i årene framover

En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål.

Fagpersoner over hele sykehuset har bidratt til utviklingsplanen og beskrevet fagutvikling, muligheter og utfordringer for periodene 2020-2025 og 2025-2035. Det er en krevende men viktig oppgave å se inn i fremtiden for å planlegge fremtidens sykehusdrift. Prosjektgruppen retter en særlig takk til alle som har bidratt med høringsinnspill.